Hoofd- en kleine letters

advertisement
BasiScript
het overtypen van tekst, of het controleren van overgetypte tekst
In dit document vind je aanwijzingen voor het overtypen van de gescande handschriften of
het controleren van overgetypte gescande handschriften.
Je moet de geschreven tekst precies overtypen zoals die door het kind geschreven is, dus
met spelfouten en al. Daarbij moet je de volgende codes aanbrengen:
<o>
<d><o><d>
bij een onleesbare letter, woord, of reeks woorden
bij een doorgestreepte en onleesbare letter, woord, of
reeks woorden
<d>[typ het woord]<d> bij doorgestreepte maar leesbare tekst
NB Kinderen hanteren verschillende manieren van “doorstrepen”, zie punt 4.
<< [typ de letter(s)]>> als het kind een of meer letters omklapt
<*>
bij tekst die we bij het overtypen weglaten
NB zie punt 12
Enkele voorbeelden, met gemarkeerde stukjes om de verschillen te zien: ... staat voor
onleesbaar, = staat voor doorgestreept , .... staat voor doorgestreept en onleesbaar
Boomen
wordt:
Bo…men
wordt:
Verl…begen
wordt:
Verl...begen wordt:
Яegenen
wordt:
Bo<d>o<d>men
Bo<d>o<d>men
Bo<d><o><d>men
Bo<d><o><d>men
Verl<d><o><d><d>b<d>egen
Verl<d><o><d><d>b<d>egen
Verl<o><d>b<d>egen
Verl<o><d>b<d>egen
<<R>>egenen
NB Let op bij b, d en p of de letter wel echt is omgeklapt!!
Ik heet Asha Ouad wordt: ik heet Asha <*>
1
BasiScript
het overtypen van tekst, of het controleren van overgetypte tekst
Let op gebruik spaties:
De koe... wordt: De koe<o>
De koe ... wordt: De koe <o>
De kat loopt in de wei springt op de grond.
wordt:
De kat <d>loopt in de wei<d> springt op de grond.
NB Als je twijfelt welke code je moet intypen, typ dan <?>
Hieronder een aantal afspraken.
1. Als het kind een nieuwe regel begint, doe jij dat ook (je geeft dan dus een harde return).
2. Als het kind een regel overslaat dit ook doen, maar inspringen negeren.
3. De allerjongste kinderen schrijven soms de letters nog niet aan elkaar vast, ze schrijven
dan bijvoorbeeld:
De ma n
r en
t
Typ dit gewoon als woorden: De man rent
4.”Doorstrepen”: scholen leren kinderen verschillende gewoontes aan voor het weghalen
van tekst. We noemen hieronder de bij ons bekende gewoontes op.
- Tekst tussen twee punten zetten die midden op de regel worden geplaatst:
De hond ∙ loopde ∙ loopt op straat.
- Tekst onderstrepen
De hond loopde loopt op straat.
- tekst tussen haakjes plaatsen
De hond (loopde) loopt op straat.
In al deze gevallen wordt het:
De hond <d>loopde<d> loopt op straat.
NB Soms onderstrepen kinderen om nadruk te geven. Of zetten ze tussen haakjes om
andere redenen dan om tekst weg te halen. Denk dus zelf na!
5.Hoofd- en kleine letters: omdat het te tijdrovend wordt dit allemaal te volgen hebben we
de instructie aangepast. Typ aan het begin van een zin een hoofdletter als (vrij) duidelijk is
dat het kind een hoofdletter bedoelde te schrijven. Typ een naam met een hoofdletter als
(vrij) duidelijk is dat het kind een hoofdletter bedoelde te schrijven. Negeer hoofdletters
midden in woorden of zinnen, schrijf dan gewoon kleine letters.
6. Het is onwaarschijnlijk, maar als een kind de tekens < of > gebruikt, dan moet je dat
NIET overnemen. Typ in zulke gevallen <?>
2
BasiScript
het overtypen van tekst, of het controleren van overgetypte tekst
7.Als het kind geen puntjes op de ij, de i, of de j heeft geschreven maar het kind heeft
overduidelijk een ij, i of j bedoeld, dan typ je die gewoon. Gebruik de y alleen als duidelijk
een y bedoeld wordt (bijv. in woorden als hobby en hockey).
8. Door een haaltje van de pen kan een punt soms erg op een komma lijken. Typ in zulke
gevallen wat het kind zeer waarschijnlijk bedoeld heeft (is meestal wel duidelijk), in
twijfelgevallen typ je een punt.
9. Typ woorden alleen aan elkaar als die in het handschrift duidelijk aan elkaar vast staan
geschreven (om diverse redenen schrijven kinderen woorden soms heel dicht bij elkaar).
10. Tekeningetjes, smileys, inktvlekken, e.d. gewoon negeren, in alle gevallen.
11. Aanwijzingen die het kind geeft voor de lezer, zoals “z.o.z.”, “andere kant verder” e.d.
hoef je niet over te typen. Soms schrijven kinderen op hoeveel woorden ze geschreven
hebben. Ook dit hoef je niet over te nemen.
12. Informatie die kan leiden tot herkenning van het kind niet overnemen maar aanduiden
met <*> (achternamen, adresgegevens etc.)
Extra aanwijzingen voor als je een Correct Transcript maakt.
Neem na 1,5 uur werken 10 minuten pauze, anders ga je fouten maken. Het is van groot
belang dat je het goed doet, want de versie die jij maakt vormt de basis van het corpus!
13.Let als je een Correct Transcript maakt vooral op punten en komma’s, die zijn soms niet
goed zichtbaar op de scan. Zie voor twijfel tussen punt en komma punt 8. hierboven.
14. Het is zeer belangrijk dat de kindcodes goed zijn overgenomen. Corrigeer indien nodig.
Leerlinglijsten van alle deelnemende scholen zijn aanwezig in de werkruimte. Het eerste
nummer van de code verwijst naar het schoolnummer, dat staat op de lijsten.
De kindcodes zijn als volgt opgebouwd:
Nummer van de school: bij nummers onder de 10 is dit 1, 2,3 en niet 01, 02, 03
J voor jongen of M voor meisje: mag met hoofd- of kleine letters
Leerjaarnummer: 4, 5, 6, 7 of 8, dus niet met toevoeging van een 0
Voornaam: mag met hoofd- of kleine letters
8: deze 8 staat er omdat we in de code afwisselend letters en cijfers willen hebben, hij
betekent verder niets maar moet er dus wel staan (wordt nog wel eens vergeten)
Eerste letter achternaam: sommige leerlingen schrijven hun hele achternaam, wijzig dit
zodat er alleen de eerste letter staat. De scholen zijn geïnstrueerd om functiewoorden
weg te laten, dus “van Pinksteren” wordt P, “in het Groen”wordt G, maar dat gaat vaak
fout.
3M7Sanne8van P. wordt dus 3m7Sanne8P
3
BasiScript
het overtypen van tekst, of het controleren van overgetypte tekst
maar let ook op achternamen waarin woorden zijn aaneengeschreven: Piet Opdenbant (of
OpdenBant) wordt niet Piet8B maar Piet8O.
In alle gevallen geldt: bij twijfel typ <?> maar overleg met Agnes (of vervanger) als je over
iets twijfelt. Check deze instructies regelmatig op de webapplicatie, er kunnen nieuwe
instructies bij zijn gekomen.
4
Download