Vrijkomend pensioen

advertisement
Vrijkomend
pensioen
Wat doet u met uw vrijkomende
pensioenkapitaal?
Inhoud
Inleiding3
Inhoudsopgave
1 Uw vrijkomende pensioenkapitaal3
1.1 Wat moet u doen als uw pensioenkapitaal vrij komt?
3
1.2 Mag u het pensioenkapitaal vrij besteden?
1.3 Hebt u meerdere vrijkomende pensioenkapitalen?3
1.4 Moet u uw vrijkomende pensioenkapitaal verplicht onderbrengen bij een verzekeraar?
3
1.5 Kunt u het vrijkomende pensioenkapitaal direct op uw bankrekening ontvangen?
3
1.6 Wat is de invloed van de rekenrente op uw pensioenuitkering? 3
1.7 Hoeveel pensioen ga ik ontvangen?
4
1.8 Hebt u nog vragen?
4
2 Mogelijkheden voor uw pensioen 4
2.1 Soorten pensioen
4
2.2 Wanneer moet een pensioenuitkering ingaan?
5
2.3 Welke keuzes hebt u bij het afsluiten van een direct ingaande pensioenverzekering?
5
2.4 De Pensioenknip
5
2.5 Flexibiliseringsmogelijkheden
5
2.6 Overmaken van het vrijkomende pensioenkapitaal5
2.7 Ingangsdatum en uw uitkering
6
2.8 Uitkering definitief
6
3 Fiscale informatie 3.1 Moet u belasting betalen over de pensioenuitkeringen?
3.2 Kunt u als u in het buitenland woont een pensioenuitkering bij ons aankopen?
3.3 Hoe lang hebt u de tijd om een pensioenuitkering aan te kopen?
3.4 Wat gebeurt er als u niet aangeeft hoe u uw pensioenkapitaal wilt besteden of als u besluit geen pensioen aan te kopen?
6
6
6
6
7
4 Overige belangrijke informatie 4.1 Waar staat Delta Lloyd geregistreerd?
4.2 Wat is de rol van de verzekeringsadviseur?
4.3 Welke andere vormen van dienstverlening zijn er?
4.4 Waar moet u rekening mee houden als u kiest voor execution only dienstverlening?
4.5 Waar moet u een pensioenuitkering aankopen?
4.6 Wat gebeurt er bij overlijden?
4.7 Welke voorwaarden gelden voor een pensioenuitkering bij Delta Lloyd?
4.8 Welke informatie moet u geven als u kiest voor een pensioenuitkering bij Delta Lloyd?
4.9 Wat moet u doen als er nieuwe feiten bekend worden?
4.10 Wat gebeurt er als u niet voldoet aan uw informatieplicht?
4.11 Hebt u klachten?
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
Begrippenlijst9
2
Inleiding
Uw werkgever heeft in het verleden voor u een
pensioenverzekering afgesloten. Binnenkort bereikt uw
pensioenverzekering de einddatum. Dit betekent dat
een pensioenkapitaal beschikbaar komt. Delta Lloyd
informeert u hier graag zo duidelijk mogelijk over. In
deze brochure leest u algemene informatie over hoe
u het vrijkomende pensioenkapitaal kunt besteden
en waar u daarbij op moet letten. Ook leest u meer
informatie over welke belastingregels er gelden.
In de brochure geven wij u hierover geen advies, maar
benoemen alleen uw mogelijkheden. Wij kunnen ons
voorstellen dat u hierover wel advies wilt hebben. Uw
verzekeringsadviseur helpt u hier graag bij.
Een adviseur kan u een persoonlijk advies geven.
En samen met u bepalen wat het beste bij u past. De
adviseurs waar wij mee samenwerken zijn onafhankelijk. Ze werken niet alleen met Delta Lloyd samen,
maar ook met andere verzekeraars. Door hun
uitgebreide kennis en ervaring weten zij precies wat er
te koop is in de markt.
Belangrijk om vooraf te weten
In deze brochure zijn bepaalde woorden schuingedrukt. Deze woorden hebben een speciale betekenis.
De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in
deze brochure.
1
Uw vrijkomende pensioenkapitaal
beschikbaar komt een pensioenuitkering aankopen. In
uitzonderlijke gevallen kunt u de Belastingdienst om uitstel
vragen. Koopt u binnen zes maanden geen pensioenuitkering aan? Dan moet u over het pensioenkapitaal
inkomstenbelasting (maximaal 52%) en revisierente (20%)
betalen.
1.3 Hebt u meerdere vrijkomende pensioenkapitalen?
Hebt u meerdere pensioenverzekeringen? En komen deze
pensioenkapitalen binnen zes maanden beschikbaar?
Dan kunt u de pensioenkapitalen samenvoegen in één
uitkerende direct ingaande pensioenverzekering. Dit
scheelt u kosten. U hoeft dan namelijk niet meerdere
verzekeringen af te sluiten. Bij het samenvoegen maakt het
niet uit van welke pensioenuitvoerders de pensioenkapitalen
afkomstig zijn (pensioenuitvoerders zijn verzekeraars,
pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen).
1.4 Moet u uw vrijkomende pensioenkapitaal
verplicht onderbrengen bij een verzekeraar?
Als de pensioenopbouw plaats heeft gevonden bij een
verzekeraar, dan is het verplicht om uw vrijgekomen
pensioenkapitaal ook te laten uitkeren door een
verzekeraar.
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een
eigen onderneming? En is uw pensioenkapitaal geheel
opgebouwd terwijl u DGA was? Dan kunt u het kapitaal
ook in eigen beheer nemen binnen uw onderneming. De
B.V. verzorgt dan de pensioenuitkeringen.
1.1Wat moet u doen als uw pensioenkapitaal
vrij komt?
Uw werkgever heeft in het verleden voor u een pensioenverzekering afgesloten. Binnenkort bereikt deze
verzekering de einddatum. Dit betekent dat er een
pensioenkapitaal (bedrag) vrij komt. U kunt met dit
pensioenkapitaal een pensioenuitkering aankopen die u op
vaste momenten ontvangt. Dit kan met een direct ingaande
pensioenverzekering. Bij Delta Lloyd kan dit met het
product Direct Ingaand Pensioen. Maar u mag de uitkering
ook aankopen bij een andere verzekeraar.
Welk verzekeringsproduct bij u past, hangt af van uw
persoonlijke situatie en wensen. Zoekt u een oplossing voor
uw vrijkomende pensioenkapitaal? Uw verzekeringsadviseur helpt u hier graag bij. Delta Lloyd heeft hiervoor het
Direct Ingaand Pensioen.
1.2Mag u het pensioenkapitaal vrij besteden?
U mag het opgebouwde pensioenkapitaal niet zomaar vrij
besteden. De Belastingdienst maakte het namelijk mogelijk
om met uw pensioenverzekering fiscaal voordelig een
pensioenkapitaal op te bouwen. Wettelijk gezien moet u
daarom binnen zes maanden nadat het pensioenkapitaal
1.6 Wat is de invloed van de rekenrente op uw
pensioenuitkering?
De hoogte van een aan te kopen pensioenuitkering is
onder andere afhankelijk van de rekenrente. Bij een lage
rekenrente is de pensioenuitkering lager dan bij een hoge
rekenrente. Delta Lloyd bepaalt de rekenrente iedere twee
1.5 Kunt u het vrijkomende pensioenkapitaal direct
op uw bankrekening ontvangen?
Nee, dit is wettelijk niet toegestaan. Behalve als het aan
te kopen pensioen kleiner is dan € 462,88 op jaarbasis
(bedrag 2015). Dit grensbedrag wordt ieder jaar herzien.
3
weken. Doordat de rekenrente iedere twee weken wijzigt,
kan het moment waarop u uw pensioenuitkering aankoopt
dan ook van belang zijn. Uw verzekeringsadviseur kan u
hierover meer vertellen.
LET OP: De rekenrente kan na twee weken hoger, maar ook
lager zijn.
1.7 Hoeveel pensioen ga ik ontvangen?
Als u de pensioenuitkering aankoopt, spreekt u af hoe
vaak en wanneer u de uitkeringen krijgt. De hoogte van
de uitkering hangt onder andere af van de hoogte van
de koopsom, de rekenrente, uw leeftijd (en eventueel de
leeftijd van uw partner) en de keuzes die u maakt voor de
uitkering die u gaat ontvangen.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel AOW
en pensioen u hebt opgebouwd. Voor kapitaal-pensioenverzekeringen en beleggings-pensioenverzekeringen
wordt een fictieve pensioenuitkering getoond. U ziet ook
bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds, premiepensioeninstelling of verzekeraar) dit is. Ook ziet u wat uw
nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat
u al ontvangt wordt niet getoond.
U krijgt toegang tot uw gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl met uw DigiD. Mijnpensioenoverzicht.nl
wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Het is
opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle
Nederlandse pensioenuitvoerders. Wat u op deze website
niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.
Vergelijkingssites
Er zijn verschillende vergelijkingssites op internet. Op deze
sites kunt een berekening maken. Deze websites geven een
goed inzicht in de hoogte van de uitkering.
1.8 Hebt u nog vragen?
Meer informatie vindt u in onze productbrochure Direct
Ingaand Pensioen. Deze vindt u op www.deltalloyd.nl.
2
Mogelijkheden voor uw pensioen
De uitgebreide informatie over de in deze brochure genoemde
producten vindt u op www.deltalloyd.nl. Wij kunnen ons
voorstellen dat u hierover advies wilt hebben. Uw verzekeringsadviseur helpt u hier graag bij.
4
2.1 Soorten pensioen
Een aantal pensioenmogelijkheden lichten wij hieronder
alvast toe.
2.1.1 Levenslange periodieke pensioenuitkering
Een levenslange periodieke uitkering is een uitkering die
u op vaste momenten ontvangt zolang u in leven bent, hoe
oud u ook wordt. Als u ook uw partner (medeverzekerde)
meeverzekert, ontvangt hij of zij na uw overlijden ook een
levenslange pensioenuitkering.
2.1.2 Nabestaandenuitkering
Een nabestaandenuitkering is een uitkering aan de
nabestaande(n) op vaste momenten na overlijden van de
verzekerde.
2.1.3 Overbruggingspensioen
Een overbruggingspensioen is een tijdelijke uitkering
met een looptijd van tenminste één jaar die u op vaste
momenten ontvangt. Zolang u blijft werken bepaalt u
zelf wanneer dit overbruggingspensioen in zal gaan. Het
overbruggingspensioen stopt zodra u AOW gaat ontvangen.
Het overbruggingspensioen werd meestal toegezegd in
pensioenregelingen waarbij de mogelijke pensioendatum
voor de 65-jarige leeftijd lag. Met dit extra pensioen
werd het gemis aan AOW opgevangen en werd de hogere
belasting gecompenseerd. Het overbruggingspensioen
mag u ook uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Het
ouderdomspensioen wordt dan hoger. Uituilen voor extra
ouderdomspensioen mag alleen als u volledig blijft werken
tot het moment waarop uw ouderdomspensioen ingaat.
2.1.4 Prepensioen
Het prepensioen dat is opgebouwd mag gewoon op de
ingangsdatum uitgekeerd worden. Maar het prepensioen
mag u ook uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Dat
pensioen wordt dan hoger. Uitruilen naar ouderdomspensioen is alleen mogelijk als u volledig blijft doorwerken
tot uw ouderdomspensioen ingaat.
Prepensioen is een oude pensioenvorm die nu niet
meer mogelijk is, maar wel nog kan gelden voor oudere
werknemers. Het is een tijdelijk ouderdomspensioen dat
voorafgaand aan het levenslange ouderdomspensioen
wordt uitgekeerd. Tijdens de periode van het prepensioen
mag de pensioenopbouw voor het levenslange ouderdomspensioen worden voortgezet.
2.1.5 Vroegpensioen
Het pensioen dat is opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd (vroegpensioen) mag gewoon op de lagere leeftijd
uitgekeerd worden. Maar het pensioen mag ook worden
doorgeschoven naar het ouderdomspensioen op de latere
pensioenleeftijd, bijvoorbeeld 67 jaar. Het pensioen wordt
dan hoger. Doorschuiven naar het ouderdomspensioen is
alleen mogelijk als u volledig doorwerkt.
2.2 Wanneer moet een pensioenuitkering ingaan?
Volgens de Wet op de loonbelasting 1964, moet het
vrijkomende pensioenkapitaal worden gebruikt voor
de aankoop van een pensioenuitkering die u op vaste
momenten ontvangt. U moet de pensioenuitkering
aankopen binnen zes maanden nadat het pensioenkapitaal
beschikbaar komt. Koopt u binnen zes maanden geen
pensioenuitkering aan? Dan kan dit fiscale gevolgen voor u
hebben.
2.3 Welke keuzes hebt u bij het afsluiten van een
direct ingaande pensioenverzekering?
U moet een aantal keuzes maken voordat u een direct
ingaande pensioenverzekering afsluit. Deze keuzes bepalen
onder andere de hoogte van uw uitkering. Het is verstandig
hier van te voren samen met uw verzekeringsadviseur over
na te denken.
Hieronder staan een aantal van uw mogelijke keuzes.
Welke keuzes voor u van toepassing zijn is afhankelijk
van uw pensioenregeling. Het is verstandig om de
mogelijkheden te bespreken met uw verzekeringsadviseur.
2.3.1 Uitkering voor u alleen
U kunt voor uzelf een direct ingaande pensioenverzekering
sluiten. U ontvangt dan zolang u leeft een hogere uitkering
dan wanneer u de verzekering sluit voor u en uw partner
samen. Als u overlijdt, stopt de uitkering. Uw partner
ontvangt dan na uw overlijden geen uitkering.
2.3.2 Uitkering voor u en uw partner samen
Sluit u de verzekering voor u en uw partner samen? Dan
ontvangt u een uitkering zolang u leeft. Als u overlijdt,
krijgt uw partner een levenslange uitkering.
2.3.3 Tijdelijke uitkering tot uw AOW-leeftijd
Ook bestaat de mogelijkheid om de periode tot uw
AOW-leeftijd te overbruggen met een tijdelijke uitkering
(overbruggingspensioen). U kunt deze mogelijkheid alleen
kiezen als u daarnaast ook voor een levenslange uitkering
kiest
2.3.4 Stijgend pensioen
De hoogte van de gekozen uitkering kan ongewijzigd
blijven. U kunt bij aanvang van de direct ingaande
pensioenverzekering ook kiezen voor een stijgende
uitkering. Een stijgende uitkering beperkt het effect
van inflatie. Jaarlijks wordt de uitkering dan verhoogd
met het afgesproken percentage. Als u kiest voor een
stijgende uitkering, dan is de uitkering aan het begin van
de verzekering wel lager dan als u kiest voor een gelijkblijvende uitkering gedurende de gehele looptijd.
2.3.5 In het begin een hogere uitkering en daarna een
lagere uitkering ontvangen
U kunt er voor kiezen aan het begin van de direct ingaande
pensioenverzekering een aantal jaren een hogere uitkering
te ontvangen en daarna een lagere uitkering.
2.3.6 Hoe vaak per jaar ontvangt u de uitkering?
U kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal,
halfjaar of jaar.
2.4 De Pensioenknip
In aanvulling op de beschreven mogelijkheden, bestaat
ook de mogelijkheid om het pensioen in twee delen aan
te kopen. Dit wordt de Pensioenknip genoemd. Bij de
Pensioenknip gebruikt u een deel van uw opgebouwde
kapitaal voor het aankopen van een pensioenuitkering
voor maximaal twee jaar. Na deze twee jaar koopt u met
het resterende kapitaal een levenslange pensioenuitkering
aan. U kunt alleen gebruik maken van de Pensioenknip als
het kapitaal bij Delta Lloyd is opgebouwd. Kijk voor meer
informatie en een rekenvoorbeeld op www.deltalloyd.nl/
pensioenknip.
2.5 Flexibiliseringsmogelijkheden
U hebt met uw opgebouwde pensioenkapitaal verschillende
mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld:
a. Verschillende pensioensoorten uitruilen;
b. Variabiliseren (beschreven bij punt 2.3.5 hiervoor).
Meer informatie over deze flexibele mogelijkheden
vindt u op www.deltalloyd.nl/pensioenplaza onder
het thema wetgeving. Als u zoekt op ‘Flexibele
mogelijkheden met pensioen’, vindt u vier artikelen over de
flexibiliseringsmogelijkheden.
2.6 Overmaken van het vrijkomende pensioenkapitaal
Komt er een opgebouwd kapitaal vrij uit uw pensioenverzekering bij Delta Lloyd? Dan kunt u daarvoor een
pensioenuitkering bij Delta Lloyd of bij een andere
5
verzekeraar kopen. Koopt u een pensioenuitkering bij een
andere verzekeraar? Dan regelen wij op uw verzoek dat
het kapitaal wordt overgemaakt. U hoeft het vrijgekomen
kapitaal dus niet zelf over te maken.
U kunt de verzekering opzeggen binnen dertig dagen nadat
deze is ingegaan. Na deze termijn kunt u de verzekering
niet stopzetten als de uitkering is ingegaan.
Komt er een kapitaal uit uw pensioenverzekering(en) vrij
bij één of meerdere andere verzekeraars en kiest u voor
een pensioenuitkering bij Delta Lloyd? Dan moet u het geld
door hen laten overmaken aan Delta Lloyd. U moet zelf het
verzoek hiervoor doen bij de overdragende verzekeraar(s).
Wij raden u aan deze overdracht goed in de gaten te
houden. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen en
ondersteunen.
3
Belangrijk!
De vrijkomende pensioenkapitalen van andere
pensioenuitvoerder(s) moeten binnen zes weken na de
offertedatum door Delta Lloyd zijn ontvangen.
2.7 Ingangsdatum en uw uitkering
Hebt u gekozen voor bijvoorbeeld een maandelijkse
uitkering? Dan ontvangt u uw eerste uitkering een maand
nadat Delta Lloyd de (laatste) koopsom heeft ontvangen.
Kiest u bijvoorbeeld voor een kwartaal uitkering? Dan
ontvangt u uw eerste uitkering een kwartaal nadat Delta
Lloyd de (laatste) koopsom heeft ontvangen.
De uitkeringen zijn tijdens de looptijd gegarandeerd en
worden gedurende de overeengekomen periode op vaste
momenten uitgekeerd. De hoogte van de afgesproken
uitkeringen zijn niet afhankelijk van beleggingsresultaten
of renteontwikkelingen.
2.8 Uitkering definitief
Als u de direct ingaande pensioenverzekering afsluit,
spreekt u af hoe hoog uw uitkering is. De hoogte hangt
onder andere af van:
–– het vrijkomende pensioenkapitaal;
–– de dan geldende rekenrente (wijzigt iedere twee
weken);
–– uw leeftijd;
–– de duur van de uitkering;
–– of u kiest voor een stijgende of gelijkblijvende
uitkering;
–– of er een uitkering voor uw partner is verzekerd als u
overlijdt.
6
Fiscale informatie
Uw werkgever heeft in het verleden voor u een pensioenverzekering afgesloten. Om volop te profiteren van uw
pensioen, is het van belang te weten welke belastingregels
er gelden. Met de informatie in dit hoofdstuk willen wij u
zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp.
3.1 Moet u belasting betalen over de
pensioenuitkeringen?
De in de offerte genoemde uitkeringen zijn bruto bedragen
zonder fiscale inhoudingen. De uitkeringen zijn normaal
belast volgens de inkomstenbelasting (Box 1). Delta Lloyd
is verplicht op uw uitkeringen loonbelasting, premies
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en af te dragen
aan de Belastingdienst.
3.2 Kunt u als u in het buitenland woont een
pensioenuitkering bij ons aankopen?
Woont u in België, Duitsland of in Frankrijk? Dan is het
mogelijk bij ons een pensioenuitkering aan te kopen.
Ook dan zijn wij wettelijk verplicht loonbelasting,
premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden. Hier
kunnen wij alleen van afwijken met een verklaring van
de Belastingdienst. Deze verklaring voor vrijstelling
van inhoudingen moet u zelf opvragen. Voor meer
informatie over deze verklaring verwijzen wij u naar de
Belastingdienst Particulieren Buitenland (telefoonnummer
0800 - 0543). Vanuit het buitenland is de Belastingdienst
bereikbaar via telefoonnummer +31 555 38 53 85.
3.3 Hoe lang hebt u de tijd om een pensioenuitkering
aan te kopen?
Volgens de Wet op loonbelasting 1964, moet het
vrijkomende pensioenkapitaal worden gebruikt voor de
aankoop van een pensioenuitkering. U moet binnen zes
maanden nadat het pensioenkapitaal beschikbaar komt de
pensioenuitkering aankopen. Koopt u binnen zes maanden
geen pensioenuitkering aan? Dan kan dit fiscale gevolgen
voor u hebben. Het hele kapitaal wordt dan ineens belast
(maximaal 52%). Bovendien moet u ook 20% revisierente
betalen over het kapitaal. In uitzonderlijke gevallen kunt u
de Belastingdienst om uitstel vragen.
3.4 Wat gebeurt er als u niet aangeeft hoe u uw
pensioenkapitaal wilt besteden of als u besluit geen
pensioen aan te kopen?
Dan stallen wij het pensioenkapitaal. Over het pensioenkapitaal ontvangt u een rentevergoeding. Na afloop van
de bestedingstermijn van zes maanden (zie ook 3.3)
wordt het pensioenkapitaal tot uw inkomen gerekend in
het jaar nadat de verzekering de einddatum bereikte. U
moet dan over het hele eindbedrag inkomstenbelasting en
revisierente betalen.
4 Overige belangrijke informatie
4.1 Waar staat Delta Lloyd geregistreerd?
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. is gevestigd
aan de Spaklerweg 4, 1096 BA in Amsterdam
(Handelsregister KvK Amsterdam 33001488). Delta Lloyd
Levensverzekering N.V. staat als aanbieder van levensverzekeringen bekend bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM nummer: 12000375) en heeft een vergunning van
De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen.
4.2 Wat is de rol van de verzekeringsadviseur?
Delta Lloyd werkt samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Ze werken niet alleen met Delta Lloyd samen,
maar ook met andere verzekeraars. Door hun uitgebreide
kennis en ervaring weten zij precies wat er te koop is in de
markt. Een adviseur kan u een persoonlijk advies geven.
Samen met u kan hij vaststellen wat voor u de beste keuze
is om uw pensioenkapitaal te benutten.
Het is verstandig u te laten adviseren door een verzekeringsadviseur. U kiest uw verzekeringsadviseur zelf. Hij
kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes en het
sluiten van de verzekering. Uw verzekeringsadviseur kan
offertes maken van verschillende verzekeraars.
Delta Lloyd betaalt geen vergoeding aan de verzekeringsadviseur. Uw adviseur brengt voor zijn werkzaamheden
apart kosten bij u in rekening. U spreekt samen met hem
af hoeveel u betaalt voor zijn diensten. Samen met uw
verzekeringsadviseur kunt u een goede vergelijking maken
en de mogelijkheden bespreken die het beste bij u (en uw
partner) passen.
4.3 Welke andere vormen van dienstverlening zijn er?
Naast het inschakelen van een verzekeringsadviseur bestaat
ook de mogelijkheid van execution only dienstverlening.
U kiest dan zelf een financieel product en bent ook zelf
verantwoordelijk voor uw keuze. Dit heet execution only
dienstverlening. Het betekent dat u bijvoorbeeld:
• uw verzekeringen zelf kiest en samenstelt;
• uw verzekeringen zelf beheert;
• bij veranderingen in uw persoonlijke situatie zelf beslist of
uw product aangepast moet worden.
4.4 Waar moet u rekening mee houden als u kiest
voor execution only dienstverlening?
U moet een kennis- en ervaringstoets afleggen. Er worden
u daarin enkele vragen gesteld over uw financiële situatie,
uw kennis van financiële producten en uw ervaring
daarmee.
Bij execution only dienstverlening worden de kosten voor
verkoop (distributiekosten) apart in rekening gebracht
door de aanbieder. U betaalt eenmalig een vastgesteld
bedrag.
4.5 Waar moet u een pensioenuitkering aankopen?
U mag zelf kiezen waar u uw pensioenkapitaal
onderbrengt. Dit kan bij Delta Lloyd, maar mag ook bij een
andere verzekeraar.
Voor het overdragen van de opgebouwde waarde van
uw pensioenverzekering naar een andere verzekeraar
zijn bepaalde gegevens nodig. Voor meer informatie over
waardeoverdracht kunt u terecht op www.deltalloyd.nl/
prive/verzekeringen/waardeoverdracht.
4.6 Wat gebeurt er bij overlijden?
Als u bij een verzekeraar een pensioenuitkering aankoopt,
dan moet u goed nadenken over wat er gebeurt als u
vroegtijdig komt te overlijden. Wilt u dat de uitkering na
uw overlijden op uw partner overgaat? Bij het aangaan van
de verzekering kunt u daar voor kiezen.
Het is mogelijk dat u minder geld ontvangt aan uitkeringen
dan het bedrag dat u hebt ingelegd. Bijvoorbeeld als u en
uw partner (de verzekerden) overlijden vlak nadat u de
verzekering hebt afgesloten. U kunt er voor zorgen dat uw
nabestaande(n) in die situatie een extra uitkering krijgen.
Hiervoor kunnen uw nabestaanden een contraverzekering
afsluiten. Dit is een soort overlijdensrisicoverzekering.
De contraverzekering keert het afgesproken verzekerde
bedrag uit als de langstlevende verzekerde overlijdt voor de
einddatum van de verzekering. De contraverzekering kan
alleen samen met de direct ingaande pensioenverzekering
7
worden afgesloten. Hiervoor moet er apart een eenmalig
bedrag worden betaald.
Voor het afsluiten van een direct ingaande pensioenverzekering is er geen medische beoordeling nodig. Bij
het afsluiten van een contraverzekering moet u wel een
vragenlijst over uw gezondheid invullen. Dit noemen
wij ook wel een gezondheidsverklaring. Met deze
gezondheidsverklaring kunnen wij beslissen of wij de
aangevraagde contraverzekering accepteren.
4.7 Welke voorwaarden gelden voor een pensioenuitkering bij Delta Lloyd?
Deze kunt u terugvinden op www.deltalloyd.nl.
4.8Welke informatie moet u geven als u kiest voor een
pensioenuitkering bij Delta Lloyd?
U ontvangt dan een aanvraagformulier. De vragen
op dit aanvraagformulier moet u zo volledig mogelijk
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die gelden voor anderen die belang hebben bij
het product. Bijvoorbeeld uw nabestaanden.
4.11 Hebt u klachten?
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan kunt u altijd
een brief sturen naar onze directie. Het adres is:
Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
Als wij er samen niet uitkomen, kunt u een brief sturen
naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). Het adres is:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 070 - 333 8 999
e-mailadres: [email protected]
internet: www.kifid.nl
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Rechtbank
Amsterdam. Op de eventueel te sluiten verzekering gelden
de regels van het Nederlandse recht.
4.9Wat moet u doen als er nieuwe feiten bekend
worden?
Worden u over de gestelde vragen nieuwe feiten en omstandigheden bekend nadat u uw aanvraag al hebt ingestuurd?
Maar heeft Delta Lloyd de aanvraag nog niet geaccepteerd?
Meld dit dan aan ons.
4.10 Wat gebeurt er als u niet voldoet aan uw
informatieplicht?
Voldoet u niet aan uw mededelingsplicht, dan kunnen wij
uw recht op uitkering beperken. Of zelfs laten vervallen.
Hebt u ons expres proberen te misleiden? Of hadden wij
uw aanvraag nooit geaccepteerd als wij de juiste informatie
hadden? Dan mogen wij uw verzekering beëindigen.
8
Begrippenlijst
Deze begrippenlijst is van toepassing op alle teksten in deze
brochure.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over uw vrijkomende pensioenkapitaal
bij Delta Lloyd? Neem dan contact op met uw adviseur.
Uw financieel adviseur is:
Koopsom
is het bedrag dat u inlegt om een pensioenuitkering aan te
kopen die u op vaste momenten ontvangt.
Medeverzekerde
is de tweede persoon van wie afhangt of de verze­kering
uitkeert. Als er een medeverzekerde is, dan staat dit op het
polisblad.
Pensioenkapitaal
is het bedrag dat beschikbaar komt als uw pensioenverzekering tot uitkering komt. Met dit bedrag kunt een pensioenuitkering aankopen die u op vaste momenten ontvangt.
Pensioenuitvoerders
zijn verzekeraars, pensioenfondsen en
premiepensioeninstellingen.
Polisblad
is de schriftelijke bevestiging van de verzekering die u bij ons
hebt afgesloten. Op deze bevestiging vindt u de verzekeringsafspraken die wij met u hebben gemaakt.
Rekenrente
is de rente die gebruikt wordt om te bepalen hoe hoog de aan
te kopen pensioenuitkering is. Wij baseren de hoogte van de
rekenrente bij het afsluiten van de verzekering op de geldende
marktrente van dat moment. De rekenrente geldt voor de
gehele looptijd van de verzekering.
Revisierente
is een heffing van de belastingdienst van 20 procent.
E01.7.15-1215
Verzekerde
is de persoon van wie afhangt of de verzekering uitkeert. Op
het polisblad staat wie de verzekerde is.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Download