aclvb - Vrije Universiteit Brussel

advertisement
ACLVB
Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden van België
Overzicht
Historiek
Ideologie
Internationaal
Statuten
Bis: beweging voor internationale
solidariteit
Historiek
Historiek: 19de eeuw
1857: Broederlijke wevers & noodlijdende
broeders (spinners)
Metaalbewerkersbond(pluralistische bonden)
1856: begin politisering en verzuiling:
broederlijke wevers richt leesgezelschap op, deze
kern, ‘vooruit’, sluit zich in 1886 aan bij ‘eerste
internationale’
1860: overkoepelende structuur:
werkgeversverbond (korstondig)
1877: hereniging beide weversverbonden, maar
herenigde broederlijke wevers sluiten zich aan bij
Vlaamse socialistische arbeiderspartij.
Historiek: 19de eeuw
De liberale voorzitter van de Wevers, Crevaels stapte met zijn vrienden op en
stichtte de "Vrije Kiezersbond" (naderhand herdoopt tot "Algemene Bond van
Werklieden en Burgers"). Die groepeerde met vrij veel succes de nietsocialistische arbeiders bij de verkiezingen voor de Werkrechtersraad (1878,
1881, 1884).
1884: Verhaegen (ultramontaan) & Eylenbosch (militant katholiek) sluiten
zich aan: oprichten vele anti-socialistische initiatieven: Bijvoorbeeld de "Antisocialistische Katoenbewerkersbond" (1886), de kern van wat later de
Christelijke Centrale der Textielbewerkers zou worden.
Algemene Bond voor de liberale arbeiders wordt te eenzijdig katholiek:
scheuring. Katholieken vestigen zich in eigen lokalen.
1891: Crevaels medestichter van de "Liberale Werkersverdediging", die de
liberale mutualistische, syndicale en later ook coöperatieve initiatieven
groepeerde. Ook kiesvereniging om verkiesbare plaatsen te bekomen op de
kandidatenlijsten voor de politieke verkiezingen en de verkiezingen voor de
Werkrechtersraden en de Werk- en Nijverheidsraden.
Historiek: 20ste eeuw
Aanzet beweging die streefde naar een nationale overkoepeling van de
liberale vakbonden.
1920: Oprichting van de "Nationale Centrale der Liberale Vakbonden
van België" (NCLVB). Zij beschikte over een nationale,
interprofessionele weerstandskas (de eerste in dit genre, dus voor de
katholieken en socialisten).
1923: De tweetaligheid werd veralgemeend toen de afdeling van
Soignies zich aansloot bij de stakingskas.
1930: aangevuld met een nationale werkloosheidskas
Aansluiten alle bonden en verbonden als plaatselijke afdelingen van de
NCLVB.
1939 naamsverandering van NCLVB in ACLVB (Algemene Centrale
der Liberale Vakbonden van België).
De structuur van de ACLVB (met sociale zetel in Brussel) is sinds
1930 niet noemenswaardig gewijzigd (behalve in 1989 : de oprichting
van regionales met eigen bevoegdheid, dit als aanpassing aan de
politieke gewestvorming).
Ideologie
Ideologie
“De ACLVB is een liberale vakbeweging; dit betekent dat wij ons
uitdrukkelijk bekennen tot het liberalisme als basis voor onze
syndicale werking"
“In het belang van de werknemers, over alle grenzen heen, wensen wij
immers dat een consensus mag groeien, over zin en betekenis van het
syndicalisme, over zijn doelstellingen en middelen, over de syndicale
samenwerking, en over de wenselijke politieke en sociaal-economische
context waarin de syndicale werking dient te gebeuren en die ze
trouwens mede tot stand brengt.”
“(Werknemers) syndicalisme is het georganiseerd nastreven, door
machtsuitoefening op basis van vrijwillige solidariteit, van de
materiële en immateriële, individuele en collectieve belangen van de
werknemers (actieven en sociaal-verzekerden). (Succesvol)
syndicalisme heeft politieke consequenties.”
Internationaal
IVV
EVV
Internationale sectorfederaties
Trade union advisory committee
Internationale arbeidsorganisatie
Internationaal: IVV
Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen
(IVVV) vertegenwoordigt 157 miljoen werknemers
verenigd in 225 syndicale organisaties verspreid over 148
landen.
Het IVVV werkt nauw samen met de Internationale
Arbeidsorganisatie en heeft een consultatief statuut bij de
Economische en Sociale Raad bij de Verenigde Naties en
gespecialiseerde organisaties als UNESCO, FAO... Het
IVVV onderhoudt contacten met het IMF, de Wereldbank
en de Wereldhandelsorganisatie
Internationaal: IVV
Het IVVV organiseert en coördineert campagnes
rond thema's als :
het respecteren en de verdediging van vakbonds- en
werknemersrechten
het uitroeien van dwang- en kinderarbeid
de promotie van gelijke kansen voor werkende vrouwen
het milieu
vormingsprogramma's voor syndicalisten over de hele
wereld
het aanmoedigen van de organisatie van jonge
werknemers
het zenden van missies om de situatie van vakbonden in
verschillende landen te onderzoeken
Internationaal: EVV
Het Europees Vakverbond (EVV) werd opgericht in 1973 om een
tegengewicht te vormen van vakbondszijde tegen de economische
krachten van de Europese integratie. Na de omwentelingen in
Centraal- en Oost-Europa zijn een groot aantal nieuwe vakbonden
aangesloten.
Op dit ogenblik zijn 76 nationale vakbonden uit 35 landen en 11
Europese vakcentrales lid van het EVV. Zij vertegenwoordigen 60
miljoen werknemers. Andere vakbondsstructuren zoals Eurocadres (het
Europees verbond van kaderpersoneel) en EFREP/FERPA (de
Europese federatie van oudere en gepensioneerde personen) zijn actief
onder auspiciën van het EVV. Daarenboven coördineert het EVV de
activiteiten van 39 interregionale vakverbonden. Zij organiseren de
vakbondssamenwerking over de grenzen heen.
Het EVV is erkend door de Europese Unie, de Raad van Europa en
EFTA als de enige multisectorale vakvereniging op Europees niveau.
Internationaal: Internationale
Sectorfederaties
De ACLVB is aangesloten bij een aantal
internationale sectorfederaties die deel
uitmaken van het EVV of het IVVV. Vb.:
EMF (European Metalworkers Federation),
EMCEF (European Mine, Chemical and
Energy Workers' Federation)
Internationaal: Trade Union
Advisory Committee
TUAC treedt als tussenschakel op tussen vakbonden en de OESO.
Oorsprong als adviserend orgaan ten tijde van het Marshall Plan. De
rol van TUAC heeft zich naderhand aangepast aan de veranderende rol
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling.
Huidige rol: ervoor te zorgen dat er een effectieve sociale dimensie is
in de wereldeconomie. De organisatie tracht dat waar te maken door
regelmatig overleg met het secretariaat, de diverse comité's en de
regeringen van de lidstaten van de OESO. TUAC coördineert en
vertegenwoordigt de visie van de vakbonden in de geïdustrialiseerde
wereld. TUAC vertegenwoordigt 55 nationale vakbonden, goed voor
70 miljoen werknemers, in de 29 OESO-landen.
Internationaal: De internationale
arbeidersorganisatie
De ACLVB maakt deel uit van de Belgische delegatie op
de conferenties van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO). De IAO werd opgericht in 1919 en groepeert de
regeringen, werkgevers en werknemers uit 174 lidstaten.
Doel is een gezamelijk front te vormen voor de
vooruitgang van de sociale bescherming en de verbetering,
in gans de wereld, van de levens- en werkomstadigheden.
Het Internationaal Arbeidsbureau in Genève vormt het
permanent secretariaat van de organisatie.
Statuten
I Doelstellingen
II Structuur
III Beleidsorganen
Nationaal
Regionaal
IV Vermogen – beheer - controle
Statuten
“afwezigheid van logge, inefficiënte tussenniveaus
(subregionaal of professioneel) tussen de
plaatselijke secretariaten en ondernemingskernen
enerzijds en de nationale centrale die de syndicale
actie coördineert en een uitgebreid dienstenpakket
aanbiedt aan de leden, militanten en plaatselijke
verantwoordelijken anderzijds.”
Deze statuten werden goedgekeurd door de
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei
1989.
Statuten: I doelstellingen
De ACLVB heeft hoofdzakelijk als doeleinden :
de organisatie en de ontwikkeling, zowel op nationaal vlak, op regionaal en
communautair gebied, van de liberale vakbeweging alsmede de leiding en de
coördinatie van haar werking;
de bevordering van de liberale vakbeweging op internationaal gebied;
de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de werknemers;
het op zich nemen van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden met de werkloosheidsverzekering;
het streven naar een vrijere en meer rechtvaardige maatschappij, gevestigd op
sociaal-liberale grondslagen, zoals nader bepaald door de Congressen van de
ACLVB.
Statuten: I doelstellingen
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de
ACLVB onder meer :
haar leden vertegenwoordigen in alle advies-, overleg- en
beslissingsorganen van publiek- en privaatrechtelijke aard, zowel
op nationaal, regionaal en communautair vlak als op internationaal
gebied;
gebruik maken van alle syndicale actiemiddelen;
alle diensten inrichten die zij nuttig oordeelt, en alle fondsen,
verenigingen en instellingen zelf oprichten en beheren of eraan
participeren.
Het oprichten van een centrale Weerstandskas is verplicht.
De ACLVB is onafhankelijk van elke politieke partij
Statuten: II Structuur
Afdelingen
Regionalen
Diensten van het sociaal secretariaat
Elke gemeente behoort tot het ambtsgebied
van een welbepaalde Afdeling.
Statuten II Structuur
De Afdelingen zijn bevoegd om hun organiek
reglement op te stellen (in overeenstemming met
de statuten en reglementen van de ACLVB) en een
bestuur aan te stellen. Het bestuur van de Afdeling
dient een vertegenwoordiging van de militanten te
omvatten.
De Regionalen bestaan uit
Vlaamse Regionale die de Vlaamse Afdelingen omvat;
Waalse Regionale die de Waalse Afdelingen omvat.
De Regionales van de ACLVB zijn bevoegd inzake
bepaalde materies die grondwettelijk worden
toegewezen aan de Gewesten en de gemeenschappen.
Statuten II Structuur
De diensten van Het Centraal Secretariaat vormen
een geheel maar worden omwille van de
functionaliteit dermate gestructureerd dat rekening
wordt gehouden met een dubbele finaliteit
Het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk
begeleiden, bevorderen en coördineren van de syndicale
activiteiten;
Het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk
individueel dienstbetoon en het verwezenlijken van een
soepele en gecoördineerde werking van de organisatie.
Statuten III beleidsorganen:
nationaal
Nationaal Congres,
Het Nationaal Comité,
Het Nationaal Bureau
Het Uitvoerend Comité.
Voorgezeten door nationaal voorzitten of
nationaal secretaris
Structuur Nationaal: nationaal
congres
Het normaal nationaal congres wordt minstens om de vier
jaar gehouden. Daarnaast kan men, onder bepaalde
voorwaarden, een buitengewoon congres samenroepen.
Het Nationaal Congres vertegenwoordigt het hoogste
gezag in de schoot van de ACLVB en heeft als opdracht :
de uitwerking, de herziening en de aanpassing van het sociaal en
economisch programma;
de bespreking en de goedkeuring van de activiteitsverslagen
opgesteld door het Uitvoerend Comité;
de verkiezing van de Nationaal Voorzitter op grond van de
kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau;
de evaluatie van de werkzaamheden van de Nationaal Voorzitter
en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn
mandaat;
de bespreking en de goedkeuring van voorstellen tot wijziging van
de statuten.
Structuur Nationaal: nationaal
comité
Het Nationaal Comité wordt samengeroepen op
initiatief van het Nationaal Bureau. (zie verder)
Het Nationaal Comité vergadert minstens
tweemaal per jaar.
Het Nationaal Comité heeft als opdracht :
het bepalen, gedurende de periode tussen twee
Congressen, van de principiële standpunten van de
ACLVB inzake de syndicale en sociale actie;
het verkiezen van de Nationaal Secretarissen op grond
van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het
Nationaal Bureau; het evalueren van hun
werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat,
het intrekken van hun mandaat.
Structuur Nationaal: het nationaal
bureau
Het Nationaal Bureau vergadert zo dikwijls als de
omstandigheden het vereisen maar minstens tien maal per
jaar.
Het Nationaal Bureau heeft als opdracht :
het toezicht over de uitvoering door het Uitvoerend Comité van de
beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité
het toezicht over de toepassing van de statuten en van de
protocollen waarvan sprake in artikel 12;
het goedkeuren, op voorstel van het Uitvoerend Comité, van de
jaarlijkse begroting alsmede van de financiële middelen die
noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan;
het goedkeuren van de resultatenrekeningen van de ACLVB,
alsmede van het schriftelijk verslag voorgelegd op het einde van
elk boekjaar door de Directeur gelast met het financieel beheer en
de personeelsadministratie;
Structuur nationaal: het nationaal
bureau
doelstellingen:
het kennisnemen van de rekeningen goedgekeurd door de
bestuursorganen van de fondsen, verenigingen en instellingen,
opgericht door de ACLVB;
het oprichten, fusioneren, splitsen en opheffen van Afdelingen in
toepassing van artikel 19 alsmede het vaststellen van hun territoriale
bevoegdheid;
het bepalen van het aandeel van de Afdelingen in de bijdragen en in de
administratiekosten toegekend door de RVA en door de Sociale
Fondsen;
het bepalen van de dotatie die de werkingskosten van de Regionales en
van de Afdeling Brussel voor hun regionale bevoegdheden.
het aanduiden van de Directeur gelast met het financieel beheer en de
personeelsadministratie, het evalueren van zijn werkzaamheden en
indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat;
Structuur nationaal: het nationaal
bureau
Doelstelling
het aanduiden, van één of meerdere Adjunct-Nationaal Secretarissen,
het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding
bestaat het intrekken van hun mandaat;
de toewijzing van de respectieve bevoegdheden van de leden van het
Uitvoerend Comité
het aanduiden van de afgevaardigden van de ACLVB in de fondsen,
verenigingen en instellingen, alsmede het intrekken van hun mandaat;
het vastleggen op voorstel van het Uitvoerend Comité, van het statuut
van het personeel van de ACLVB, zowel voor het personeel van de
diensten van het Centraal Secretariaat als voor dat van de Afdelingen en
de Regionales;
het bepalen van de agenda en van de modaliteiten van samenroeping
van het Congres en het Nationaal Comité
Structuur nationaal het
uitvoerend comité
Het Uitvoerend Comité vergadert zo dikwijls als de
omstandigheden het vereisen.
Het Uitvoerend Comité is bevoegd voor alle zaken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
dagelijks
beheer
van
de
ACLVB.
In het raam van deze opdracht heeft het Uitvoerend Comité
onder meer de zorg over:
het personeelsbeheer;
de organisatie van de diensten;
de takenverdeling tussen het personeel en het toezicht op de degelijke
uitvoering van die taken;
het toewijzen van opdrachten en vertegenwoordigingen;
het beslissen over de erkenning van stakingen en de toekenning van
stakingsuitkeringen;
het opstellen van de begrotingen en van de rekeningen;
de belegging van de geldmiddelen van de ACLVB
Statuten III Structuur: regionaal
het Regionaal Comité
de Gewestsecretaris;
Structuur Regionaal: het
regionaal comité
Het Regionaal Comité vergadert minstens éénmaal per
jaar op uitnodiging gericht aan de Afdelingen.
Het Regionaal Comité heeft als opdracht:
met de specifieke situatie in het gewest en het vastleggen van
de krachtlijnen van de standpunten die door de
vertegenwoordigers van de Regionale zullen worden verdedigd;
het aanduiden van de Gewestsecretaris, het evalueren van zijn
werkzaamheden en, indien daartoe aanleiding bestaat, het
intrekken van zijn mandaat;
het aanduiden van de afgevaardigden in het Nationaal Bureau
het goedkeuren van de activiteitsverslagen opgesteld door de
Gewestsecretaris;
Structuur Regionaal:
Doelstellingen regionaal comité:
het opstellen van zijn organiek reglement.
het eventueel instellen van overlegorganen op
het vlak van Gewest.
Doelstellingen gewestsecretaris:
Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer
van de Regionale
Statuten IV: Vermogen- beheer controle
Het vermogen van de ACLVB wordt beheerd door het
Uitvoerend Comité
In de schoot van de ACLVB bestaat een Weerstandskas
waaruit financiële steun wordt verleend aan de leden die
betrokken zijn bij een erkende staking of lock-out.
De werking van de Afdelingen wordt gefinancierd door:
een aandeel in de bijdragen van de leden;
een aandeel in de administratiekosten toegekend door de RVA aan
de Werklozenkas en door de Sociale Fondsen voor de uitbetaling
van sociale voordelen;
bijzondere toelagen, toegekend door het Nationaal Bureau, indien
het belang van de organisatie dit vereist.
BIS: beweging voor
internationale solidariteit
Sinds vele jaren ontwikkelt de ACLVB
programma’s van internationale samenwerking, in
het oog van solidariteit. Vele projecten komen tot
stand met steun van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de Directie-Generaal.
ACLVB is actief in ontwikkelingssamenwerking
in Europa, Centraal & Zuid Afrika en het midden
Oosten.
Bis: beweging voor internationale
solidariteit
In Centraal Afrika bestaan projecten die de ACLVB, in samenwerking
met de lokale vakbonden, organiseert in de Democratische Republiek
Congo, Congo Brazzaville, Burundi, Rwanda, Gabon, Mauritanië en
Senegal.
Bedoeling is de communicatie in de schoot van deze vakverenigingen
te ondersteunen en onder meer ook de infrastructuur te versterken.
In Zuid Afrika zijn de hygiëne en veiligheid op het werk enkele van de
belangrijkste werkdomeinen voor de vakbonden. Het voorkomen van
HIV-besmetting is daar onder meer een voorbeeld van.
In Israël en Palestina concentreren de projecten zich op de wil om
joden, christenen en moslims te laten samenwerken in dezelfde
ondernemingen. Dergelijke gemengde groepen van syndicaal
afgevaardigden krijgen een identieke syndicale opleiding.
Download