Afvalwater duurzaam en kosteneffectief zuiveren op een klein

advertisement
Afvalwater duurzaam en
kosteneffectief zuiveren op
een klein oppervlak
Een weddenschap tussen 2 professoren zorgde voor
de oplossing van een afvalwaterzuiveringsvraagstuk
dat al 30 jaar speelde. Wie zou er als eerste aëroob
korrelslib kunnen ontwikkelen om effectiever afval­
water te kunnen zuiveren? Mark van Loosdrecht van
de TU Delft won van een Duitse professor. Hij ont­
wikkelde de innovatieve technologie Nereda®.
Oplossing voor maatschappelijk vraagstuk
Biologische zuiveringsinstallaties worden al decennialang wereld­
wijd toegepast voor de reiniging van afvalwater. Ze gebruiken
­zogenoemd actiefslib. Dit bezinkt zo langzaam dat hiervoor grote
(bezink)tanks nodig zijn. Conventionele waterzuiveringsinstallaties
gebruiken daardoor aanzienlijk veel ruimte en ook relatief veel
energie en chemicaliën. Omdat in grote steden steeds minder
ruimte is en er bovendien een groeiende vraag is naar schoon
water, zoeken ingenieurs wereldwijd naar duurzame technolo­
gische oplossingen voor deze vraagstukken. Helle van der Roest
van advies- en ingenieursbureau DHV noemt de uitvinding van het
goed bezinkbare korrelslib door de TU Delft geweldig.
“Alle bezinkprocessen in het zuiveringsproces van water vinden met
het Nereda®-korrelslib plaats in één tank. Daardoor wordt het pro­
ces duurzamer, goedkoper en kan het op een veel kleiner oppervlak
plaatsvinden.” Van der Roest had al in een vroeg stadium contact
met de Mark van Loosdrecht over de uitvinding van het goed
bezinkbare korrelslib. Hij stimuleerde vervolgens een brede
publiek-private samenwerking om van de Nereda® een wereld­
wijde toepassing te maken.
Kennis omzetten in producten
“In 2000 stapten we naar de Stichting Toegepast onderzoek water­
beheer (STOWA) om samen met waterschappen de toepasbaarheid
van de Nereda®-technologie in de praktijk te beoordelen”, vertelt
Van der Roest. De eerste pilot met het korrelslib werd in 2003 bij de
waterzuivering in Ede uitgevoerd. “De samenwerking tussen de
TU Delft, STOWA, ons ingenieursbureau en de betrokken water­
schappen zorgde voor een doorbraak. In 2005 ontdekten we hoe
korrels in de praktijk zich vormen en onder welke omstandigheden
we ze kunnen handhaven.”
Samen verder ontwikkelen
Na de succesvolle pilot in Ede won Nereda® in 2005 een belangrijke
innovatieprijs: De Vernufteling. “Maar innoveren is niet alleen
ideeën tot kennis brengen”, vindt Van der Roest. “We moeten die
kennis omzetten in producten en diensten, die we buiten
Nederland kunnen vermarkten.” Onder de naam Nationaal Nereda®
Ontwikkelingsprogramma (NNOP) werden 3 waterschappen
launching customer, ondersteund door de overheid. Inmiddels is
eind mei de eerste fullscale Nereda®-installatie in Epe opgestart.
Van der Roest: “De eerste maanden zijn een spannende periode,
waar alle NNOP-partijen bij betrokken zijn. De TU Delft, het water­
schap Veluwe en DHV zitten er bovenop, om het proces op volle
praktijkschaal goed te volgen.”
Risico’s nemen
Inmiddels is de belangstelling voor Nereda® groot, ook vanuit het
buitenland. “Een Nereda®-installatie kost minder energie, ver­
bruikt geen chemicaliën, neemt veel minder ruimte in, blijkt
robuust en is bovendien goedkoper. Het biedt dus ook een oplos­
sing voor landen waar vergaande waterzuivering nu te duur is.”
Deze uitvinding biedt volgens Van der Roest een grote kans voor
Nederland: “Natuurlijk hebben we de technologie gepatenteerd,
maar we moeten snelheid in het traject houden om de buitenlandse
concurrentie voor te blijven. De Nederlandse watersector moet
scherp blijven en ook samen risico’s nemen om de technologie
wereldwijd te ontwikkelen en commercialiseren. Om de grote
belangstelling voor de nog prille technologie aan te kunnen, heb­
ben we de kennis van alle betrokken partijen en samenwerking met
de Nederlandse overheid nodig. Veel partijen in Nederland hebben
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Nereda®-technologie.
Door een goede vermarkting naar het buitenland kunnen deze
investeringen weer naar de Nederlandse watersector terugvloeien.
Zo kan Nederland ook in de toekomst watertechnologieën blijven
ontwikkelen en haar naam hierin hoog houden.”
Nederland innoveert: denk, doe, verdien!
Dit is een publicatie van:
Agentschap NL
NL Innovatie
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
T +31 (0)88 602 80 00
E [email protected]
www.agentschapnl.nl
Agentschap NL | januari 2012
Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL
voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om
duurzaamheid, innovatie en inter­nationaal. Agentschap NL
is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en
overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken
en wet- en regelgeving.
De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij
­innovaties. Met geld, kennis en contacten.
2
Download