Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
2004.
Nr.
: 04.0011.
Dnst. : M&B
Wikken over Wegen: Raadsbesluit.
Leiden, 20 januari 2004.
In december 2002 heeft de Commissie voor de Rekeningen het Efficiencyonderzoek
meerjarenonderhoud wegen behandeld. Uit dit onderzoek bleek dat het huidige budget
voor het onderhoud van verhardingen in Leiden al enkele jaren niet meer in
overeenstemming is met de (vaak impliciete) ambities. In de praktijk van het wegbeheer
bij de gemeente Leiden zijn reeds keuzes gemaakt om de beschikbare middelen effectief
en efficiënter in te zetten. Deze keuzes zijn nu vastgelegd in de notitie Wikken over
wegen. Via de notitie Wikken over wegen worden de aanbevelingen uit het
‘Efficiencyonderzoek meerjarenonderhoud wegen’ omgezet in kaders voor het
meerjarenonderhoud wegen.
In de notitie Wikken over wegen wordt het onderhoudsniveau voor verhardingen
vastgelegd op het aansprakelijkheidsniveau (R-).
Met het huidige onderhoudsbudget geldt dat ook voor de gerealiseerde investeringen
via ‘Binnenste Beter’, LCP, Fietsennota en VVA het onderhoudsniveau R- is. Dit wordt
echter onwenselijk geacht in verband met gedane investeringen. Anticiperend op
toekomstige ontwikkelingen zijn daarom verhogingen van het onderhoudsbudget aan
de orde van in totaal
€ 1.000.000,--, namelijk:
 Om in de toekomst geen extra achterstanden op te bouwen in het onderhoud van
asfaltwegen is een extra jaarlijks onderhoudsbudget nodig van € 277.000,--.
 Wanneer de huidige kwaliteit en uitstraling van de binnenstad en het stationsgebied
behouden moet worden is een extra jaarlijks bedrag van € 525.000,-- voor
onderhoud benodigd.
 Meerkosten voor onderhoud van de in het kader van het Verkeers Veiligheid
Aktieplan ingerichte straten vragen een extra onderhoudsbudget van € 198.000,-per jaar.
Door ook de overige aanbevelingen uit het efficiencyonderzoek met betrekking tot
verbetering van de besluitvorming en de bedrijfsvoering over te nemen, worden de
voorwaarden gerealiseerd die noodzakelijk zijn voor een optimaal georganiseerd
wegenonderhoud op het door het bestuur gewenste niveau.
Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK.
2
De Raad der gemeente Leiden;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 04.0011 van
2004);
B E S L U I T:
1. de notitie meerjarenonderhoud wegen ‘Wikken over Wegen’ vast te stellen en
daarmee ten
aanzien van de aanbevelingen uit het ‘Efficiencyonderzoek meerjarenonderhoud
wegen’ de volgende kaders voor het meerjarenonderhoud wegen vast te stellen:
a. (Bij)sturing: Middels deze beleidsnota is het voor de hele stad vastgelegde
beleidsprofiel
(R-) in lijn met het beschikbare budget. De volgende noodgedwongen keuzes
worden daarbij gemaakt:
1. Niet ’s nachts werken wanneer dit voor de gemeente als geheel duurder
uitvalt.
2. Daar waar mogelijk kiezen voor klinkers in plaats van asfalt.
3. Parkeerterreinen en –stroken minimaal beheren, met enkele uitzonderingen.
4. Voor onderhoudswerkzaamheden alleen gebruik maken van zwart asfalt in
plaats van
rood asfalt, tenzij om functionele redenen (verkeersveiligheid) gekozen is
voor rood
asfalt.
b. Verbetering besluitvorming: Middels deze beleidsnota is expliciet duidelijk dat
bij
investeringen wordt uitgegaan van onderhoud op R- niveau, tenzij in de
onderhoudsparagraaf anders is aangegeven.
c. Actualisering huidig beleid: Met het huidige onderhoudsbudget geldt dat ook
voor de
gerealiseerde investeringen via ‘Binnenste Beter’, LCP, Fietsennota en VVA het
onderhoudsniveau R- is. Dit wordt echter onwenselijk geacht in verband met
gedane investeringen. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen zijn daarom
verhogingen van het onderhoudsbudget aan de orde van in totaal € 1.000.000,--,
namelijk:
 Om in de toekomst geen extra achterstanden op te bouwen in het onderhoud
van asfaltwegen is een extra jaarlijks onderhoudsbudget nodig van € 277.000,-.
 Wanneer de huidige kwaliteit en uitstraling van de binnenstad en het
stationsgebied behouden moet worden is een extra jaarlijks bedrag van €
525.000,-- voor onderhoud benodigd.
 Meerkosten voor onderhoud van de in het kader van het Verkeers Veiligheid
Aktieplan ingerichte straten vragen een extra onderhoudsbudget van €
198.000,-- per jaar;
2. voor de overige aanbevelingen uit het "Efficiencyonderzoek meerjarenonderhoud
wegen" het
College op te dragen deze aanbevelingen als volgt te realiseren:
3



Nr.
: 04.0011
Dnst.
: M&B
Vervolgonderzoek: Deze beleidsnota is de eerste stap. In 2004 wordt de huidige
staat van het gehele verhardingen-areaal van Leiden op straatniveau in kaart
gebracht, hetgeen de basis zal vormen voor een meerjarenonderhoudsplan
wegen.
Fondsvorming: Dit zal nader onderzocht worden bij het opstellen van het
meerjarenonderhoudsplan wegen in 2004.
Opstellen meerjarenbegroting: Dit geschiedt tegelijk met het opstellen van het
meerjarenonderhoudsplan wegen in 2004;
3. het totaalbedrag van € 1.000.000,-- voor extra onderhoud wegen toe te voegen aan
de
taakstellende bezuiniging voor 2005 en verder.
Gedaan ter openbare vergadering van 17 februari 2004
de Griffier,
BW040061
de Voorzitter,
Dit raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 17 februari
2004
Aanbiedingsformulier
Onderwerp
2
Wikken over Wegen: Raadsbesluit
In te vullen door afdeling
Ontwerper
Parafanten
Bestuursondersteuning
B&W Nr: 04.0061
Dienst
: MB
Agenda
Sector
: Wijkbeheer
Openbaar: ja
Naam
: Jasper Groos/Ben
R.V
nr:
Commissie:
Schippers
Directeuren
Portefeuilleh.
MB
FSW
7664/7609
Tst.nr
:
Datum
: 14-01-2004
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie FSW
1. De in B&W vastgestelde notitie meerjarenonderhoud wegen ‘Wikken over Wegen’
(30/10/2003, B&W Nr: 03.1136/04-11-2003) ter besluit voor te leggen aan de Raad, en
daarmee de Raad de kaders voor het meerjaren wegenonderhoud te laten vaststellen.
2. In dit raadsvoorstel tevens op te nemen om het totaalbedrag van € 1.000.000,= voor extra
onderhoud wegen toe te voegen aan de taakstellende bezuiniging voor 2005 en verder.
3. Dit besluit te doen toekomen aan de griffie met het verzoek de behandeling in commissie en
Raad te bevorderen.
Korte overwegingen
In december 2002 heeft de Commissie van de Rekening het ‘Efficiencyonderzoek
meerjarenonderhoud wegen’ behandeld. Uit dit onderzoek blijkt dat het huidige budget voor
het onderhoud van de verhardingen in Leiden al enkele jaren niet meer in overeenstemming is
met de (vaak impliciete) ambities. In de praktijk van het wegbeheer bij de gemeente Leiden zijn
reeds keuzes gemaakt om de beschikbare middelen effectief en efficiënter in te zetten. Deze
keuzes zijn nu vastgelegd in de notitie Wikken over wegen, die op 4 november 2003 is
vastgesteld door B&W (B&W Nr: 03.1136/04-11-2003). Tijdens de behandeling van deze notitie
in de Raadscommissie voor Ruimte en Groen op 27 november 2003 is gevraagd het B&W besluit
om te zetten in een raadsvoorstel. Voorliggend raadsvoorstel is een invulling van deze vraag.
Formatieve consequenties
Geen.
Begrotingsconsequenties
3
Nr.
Dnst.
: 04.0011
: M&B
Onderhoud van asfaltwegen:
€
277.000,=
Onderhoud ‘Binnenste Beter’ en LCP:
€
525.000,=
Onderhoud ingerichte straten Verkeers Veiligheid Aktieplan:
€
198.000,=
Totaal benodigd extra onderhoudsbudget:
€ 1.000.000,=
Voorgesteld wordt het totaal benodigde extra onderhoudsbudget toe te voegen aan de
taakstellende bezuiniging voor 2005 en verder.
Communicatie
Openbaar: B&W-besluitenlijst/ niet openbaar / anders, nl: ….
Geen.
Samenvatting
Hieronder volgt de samenvatting van het eerdere B&W Besluit "Wikken over Wegen" (B&W Nr:
03.1136/04-11-2003):
Uit het Efficiencyonderzoek meerjarenonderhoud wegen (Wuijts, 2002) blijkt dat het huidige
budget voor het onderhoud van de verhardingen in Leiden al enkele jaren niet meer in
overeenstemming is met de (vaak impliciet) gestelde ambities. Om binnen het beschikbare
budget te blijven worden in de praktijk van het wegbeheer bij de gemeente Leiden keuzes
gemaakt om de beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten. Dit beheerbeleid was tot
nu toe echter nog niet vastgelegd in een beleidsdocument.
Leiden kiest voor een onderhoudsniveau voor de verhardingen in de hele stad welke
vergelijkbaar is met het aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit betekent dat het minimale wat nodig is
om de verhardingen te onderhouden zal worden uitgevoerd. Teneinde de verhardingen van
Leiden op het aansprakelijkheidsniveau te kunnen
kostenbesparende
keuzes
binnen
het
beheren zal de gemeente Leiden huidige
wegbeheer
moeten
doorzetten.
De
volgende
noodgedwongen keuzes kunnen daarbij worden gemaakt:
1. Niet ’s nachts werken wanneer dit voor de gemeente als geheel duurder uitvalt.
2. Daar waar mogelijk kiezen voor klinkers in plaats van asfalt
3. Parkeerterreinen en –stroken minimaal beheren, met enkele uitzonderingen.
4. Voor onderhoudswerkzaamheden alleen gebruik maken van zwart asfalt in plaats van rood
asfalt, tenzij om functionele redenen (verkeersveiligheid) gekozen is voor rood asfalt.
Bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt, maar zijn echter onwenselijk in verband met gedane
investeringen. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen zijn daarom verhogingen van het
onderhoudsbudget aan de orde:

Om in de toekomst geen extra achterstanden op te bouwen in het onderhoud van
asfaltwegen is een extra jaarlijks onderhoudsbudget nodig van € 277.000,-.
2

Wanneer de huidige kwaliteit en uitstraling van de binnenstad en het stationsgebied
behouden moet worden is een extra jaarlijks bedrag van € 525.000,= voor onderhoud
benodigd.

De meerkosten voor onderhoud van de in het kader van het Verkeers Veiligheid Aktieplan
ingerichte straten vragen een extra onderhoudsbudget van € 198.000,= per jaar.
Om de kwaliteit en uitstraling van de binnenstad en het stationsgebied te behouden, geen
verdere achterstand in het asfaltbeheer te krijgen en de 30 km/u gebieden op het gewenste
niveau te houden is een extra onderhoudsbudget nodig van € 1.000.000,=.
De notitie ‘Wikken over Wegen’ is een direct gevolg op het efficiencyonderzoek. Door middel
van deze notitie wordt het huidige beheer van de verhardingen toegelicht. Vaststelling van de
wijze van wegbeheer bij de gemeente Leiden is een stap die noodzakelijk is om te komen tot de
opstelling van een Meerjarenonderhoudsplan Wegen. Uit het efficiencyonderzoek komt de
conclusie dat een meerjarenonderhoudsplan Wegen gewenst is om kosten inzichtelijk te maken
en meer helderheid te hebben omtrent het wegbeheer. Na inventarisatie van de huidige staat van
de verhardingen van de gemeente Leiden op straatniveau moet dit in 2004 leiden tot het
Meerjarenonderhoudsplan Wegen.
Aanpak verdere communicatie
Geen.
Download