Opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale

advertisement
Opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.
“Herstellen doe je zelf en het best samen”
Voor mensen die zich met hun eigen ervaring willen inzetten voor anderen biedt
Samenwonen-Samenleven de opleiding ´Ervaringsdeskundige in armoede en sociale
Uitsluiting´ aan.
Twaalf maanden, drie onderdelen.
Het traject bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is een training van 7
bijeenkomsten waarin deelnemers leren hoe ze hun eigen verhaal kunnen inzetten om
lotgenoten te ondersteunen en sterker te maken. Dit onderdeel duurt 2 maanden. Na
afronding van de training ontvangen deelnemers een getuigschrift. Het tweede onderdeel is
een stage van 3 maanden waarin de geleerde kennis en vaardigheden worden geoefend in de
praktijk. Na de training en de stage volgt een eindbeoordelingsgesprek. Als de eerste twee
onderdelen succesvol zijn afgerond wordt de deelnemer gecertificeerd als
ervaringsdeskundige en gaat hij/zij in het derde onderdeel van de opleiding gedurende 7
maanden bij SW-SL aan de slag als ervaringsdeskundige.
De training.
In de training van 2 maanden worden de deelnemers voorbereid op hun praktijkinzet. Ze
delen hun verhalen en ervaring met andere deelnemers; zo krijgen ze meer inzicht in hun
eigen ervaringsdeskundigheid en verbreden ze hun blik op armoede en sociale uitsluiting.
Ook leren ze hoe ze ervaringsdeskundigheid bij anderen kunnen ontdekken en bevorderen.
Iedere bijeenkomst is er een deel theorie (op basis van een inleiding of een artikel dat de
deelnemer van te voren hebben gelezen) en een deel uitwisseling en gesprek over de eigen
ervaringen. Het belangrijkste is dat de cursisten in de training leren van elkaar.
De stage.
Tijdens de stage van 3 maanden nemen deelnemers 12-16 uur per week deel aan
verschillende activiteiten van Samenwonen-Samenleven of samenwerkende organisaties
rond armoede en sociale uitsluiting. In deze activiteiten wordt de kennis en de vaardigheden
die in de training zijn opgedaan actief in de praktijk gebracht. Deelnemers krijgen
begeleiding, intervisie en een stagevergoeding.
In de praktijk aan de slag.
Na succesvol afronden van de training en stage gaat de deelnemer in het derde onderdeel van
de opleiding in de praktijk aan de slag als ervaringsdeskundige. Dit kan in de
inloopspreekuren van Samenwonen-Samenleven, in een ‘samenredzaam-initiatief’,
gedetacheerd bij een partnerorganisatie of in een zelf in te richten initiatief. Deelnemers
tekenen een vrijwilligerscontract en ontvangen een vrijwilligers- en onkostenvergoeding en
persoonlijke ondersteuning. Dit onderdeel duurt 7 maanden.
Samenredzaam initiatieven.
Tijdens de stage en in de praktijk inzet kunnen de deelnemers actief zijn als samenroeper en
mentor/begeleider van een ‘samenredzaam-initiatief’. Dit zijn initiatieven waarbij
deelnemers uitdagingen op het gebied van inkomen en gevolgen van sociale uitsluiting delen.
Dit kunnen “samen-doen” initiatieven zijn waarin ontspannende activiteiten zoals fietsen,
breien of koken worden gecombineerd met empowerment. Ook kan het gaan om
“samenrijker” initiatieven die gericht zijn op onderlinge en wederzijdse ondersteuning op het
gebied van administratie, budgettering en ruilen van diensten en talenten. Tijdens de
samenredzaam-initiatieven worden alle deelnemers gevraagd zich aan een aantal spelregels
te houden: handelen vanuit respect, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid, zonder oordeel
en diagnose en praten vanuit een ik- perspectief (deze spelregels gelden overigens ook voor
de 7 trainingsbijeenkomsten).
Deelnemers
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale
Uitsluiting´ moet aan de volgende voorwaarden worden voldoen:
 Voldoende beheersing in woord (en geschrift) van de Nederlandse taal;
 Voldoende vaardigheid in pc-gebruik (in verband met verslagen/notities);
 Onderschrijven van de waarden en normen: respect, geen discriminatie op grond van
afkomst, geloof, sekse, geaardheid, of handicap;
 Doorleefd hebben van armoede en herstel,
 Bereid zijn om in eigen kring (familie, gemeenschap) onderdrukkende en knellende
taboes aan te kaarten;
 In staat zijn om te reflecteren op de eigen ervaringen en daarover in gesprek kunnen
en willen met anderen;
 Een helicopterview hebben, d.w.z. zicht hebben op en oog hebben voor de eigen
ervaringen én die van anderen en deze ervaringen kunnen verbinden met (positieve
en negatieve) ervaringen met professionele hulpverlening en de samenleving.
Voor aanvang van het traject vindt er een informatie- en selectiegesprek plaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dite Bultje, project coördinator van het
Programma Ervaringsdeskundigheid Armoede en Sociale Uitsluiting.
Dite Bultje
Telefoon: 06-23713693
[email protected]
Download