Deze brochure is bedoeld voor mensen met

advertisement
INFORMATIEBROCHURE
PALLIATIEVE ZORGMOGELIJKHEDEN
voor de patiënt en zijn familie
ZORGMOGELIJKHEDEN
tijdens de laatste levensfase
Wat is palliatieve zorg?
Wanneer er geen kans meer is op genezing, spreekt men over palliatieve zorg.
Er zijn dan nog behandelingsmogelijkheden maar deze zijn vooral gericht op
pijn- of symptoombestrijding. Daarnaast is aandacht voor psychologische,
sociale en spirituele moeilijkheden even belangrijk binnen de palliatieve zorg.
Het doel van palliatieve zorg is niet het leven verlengen of verkorten, maar wel
de best mogelijke levenskwaliteit bieden voor de patiënt en zijn omgeving.
Palliatieve zorg kan zowel thuis, in woonzorgcentra als in het ziekenhuis
aangeboden worden.
U kreeg onlangs te horen dat een verdere actieve behandeling niet langer zinvol
is. Dit wil niet zeggen dat u er vanaf nu alleen voor staat en elke vorm van
begeleiding wordt stopgezet.
Deze brochure wil u wegwijs maken in het bestaande zorgaanbod. Zo krijgt u
een korte samenvatting van ondersteuningsmogelijkheden thuis, financiële
omkadering, loopbaanonderbreking en waar u terecht kan met praktische
vragen. Verder, wijzen we aan waar meer uitgebreide informatie terug te
vinden is.
We hopen dat deze brochure u en uw omgeving hulp kan bieden in het
organiseren van uw laatste levensfase. Het tijdig bespreken van deze
zorgmogelijkheden kan soms een ziekenhuisopname op het einde van het leven
voorkomen. Uiteraard blijft u welkom in het ziekenhuis. Aarzel niet om contact
op te nemen.
Indien u het gevoel heeft nog niet toe te zijn aan informatie over de palliatieve
zorgmogelijkheden, bewaar deze brochure dan zorgvuldig. Indien u later
informatie nodig heeft, kan u deze folder alsnog raadplegen.
Verzorging thuis
Wanneer u thuis, in uw vertrouwde omgeving, wenst verzorgd te worden,
spelen familie en vrienden een belangrijke rol. Tracht samen met hen te
bespreken wat uw wensen zijn en wat praktisch mogelijk is. De zorg thuis kan
worden ondersteund door professionele zorgverstrekkers (zie verder). Weet wel
dat professionele hulpverleners niet dag en nacht aanwezig kunnen zijn.
De huisarts staat allereerst in voor uw medische opvolging maar is eveneens
een belangrijke gesprekspartner. We raden u aan om samen met uw partner
een afspraak te maken met uw huisarts om uw laatste levensfase te bespreken.
Wenst uw huisarts bijvoorbeeld dat u bij hoge koorts onmiddellijk naar spoed
gaat of kan u hemzelf contacteren? Is uw huisarts bereikbaar tijdens het
weekend?
Uw behandelende arts in het ziekenhuis zal uw huisarts automatisch inlichten
en staat steeds klaar voor verdere informatie.
De thuisverpleegkundige neemt de verpleegkundige zorg op zich en kan
meerdere malen per dag langskomen. Deze dienstverlening wordt volledig
terugbetaald door het ziekenfonds.
Gezinshulp/poetshulp kan worden georganiseerd wanneer huishoudelijke taken
te zwaar worden. De financiële bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer
informatie vindt u bij het ziekenfonds of bij de sociale dienst van het ziekenhuis.
Om goede zorg thuis te kunnen verlenen zijn vaak een aantal praktische
hulpmiddelen nodig zoals een bed, rolstoel, urinaal… De meeste materialen
kunt u huren of aankopen bij de uitleendienst van uw ziekenfonds. De sociale
dienst van het ziekenhuis kan u ook hierbij helpen.
Palliatieve thuiszorg
Thuis kunt u samen met uw familie worden ondersteund door de palliatieve
thuiszorg. Deze equipe bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen, een
psycholoog, een arts en vrijwilligers. De palliatieve thuiszorg kan helpen bij de
verdere organisatie en coördinatie van de thuiszorg. Ze vervangt de
zorgverlening van de thuisverpleging, gezinshulp of van uw familie niet, maar
probeert hen in hun taak te ondersteunen. Deze equipe werkt nauw samen met
uw huisarts zodat ongemakken zoals pijn zo goed mogelijk worden opgevolgd
en behandeld. Daarnaast bieden deze mensen u en uw familie ondersteuning
bij het afscheid nemen.
De palliatieve thuiszorg is 24 op 24u bereikbaar en is gratis en voor iedereen.
Palliatieve thuiszorg in uw regio:
-
Regio
Regio
Regio
Regio
Brussel, Halle, Vilvoorde: Omega: 02/456.82.03.
Aalst, Ninove: 0473/96.98.96.
Dendermonde: 0475/46.27.19.
Gent, Eeklo: 09/218.94.01.
Palliatieve eenheid
De palliatieve eenheid biedt ongeneeslijke patiënten zorg aan in hun laatste
levensfase. Deze eenheid is verbonden aan een ziekenhuis. De behandeling
staat niet langer centraal maar wel de kwaliteit van leven en het comfort van de
patiënt en zijn familie. Er wordt een huiselijke sfeer nagestreefd en bezoek is
altijd welkom. De dienst legt zich specifiek toe op symptoomcontrole,
psychologische begeleiding en rouwvoorbereiding.
U kan vanuit het ziekenhuis worden opgenomen op een palliatieve eenheid of
van thuis uit. Bijvoorbeeld wanneer de zorg door familiale omstandigheden, pijn
of andere symptomen thuis niet (langer) haalbaar is. U kan er zowel tijdelijk
verblijven als tot uw levenseinde. Een opname op de palliatieve eenheid kan
worden georganiseerd vanuit het ziekenhuis of van thuis uit door uw huisarts.
De kostprijs is niet hoger dan bij een ziekenhuisopname.
U bent met uw familie steeds welkom om vooraf een kijkje te gaan nemen op
een palliatieve eenheid.
Palliatieve eenheden in uw regio:
- Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis campus Asse
Bloklaan 5 – 1730 Asse, tel. 02/300.60.93.
- Charon: Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Aalst
Merestraat 80 – 9300 Aalst, tel. 053/76.42.38.
- De Haven: AZ Sint-Blasius campus Zele
Koevliet 5 – 9240 Zele, tel. 052/45.64.01.
- UZ Gent:
De Pintelaan, 185 – 9000 Gent, tel. 09/332.28.78.
- AZ Sint-Lucas:
Groene Briel 1 – 9000 Gent, tel. 09/224.51.94.
- AZ Jan Palfijn:
Koniging Fabiolalaan, 57 – 9000 Gent, tel. 09/240.98.26.
- De Oase: Sint-Mariaziekenhuis
Ziekenhuislaan 100 – 1500 Halle, tel. 02/363.63.98.
Palliatieve thuiszorgpremie
De palliatieve thuiszorgpremie is een tegemoetkoming voor mensen met een
ongeneeslijke ziekte die ervoor kiezen thuis verzorgd te worden. Bij verzorging
thuis stijgen uw kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en andere
hulpmiddelen. In zo’n situatie kan u recht hebben op een financiële
tussenkomst van ongeveer 600 euro. Deze premie kan na 30 dagen eenmalig
worden herhaald. Of u in aanmerking komt voor deze tussenkomst overlegt u
best met uw huisarts. Uw huisarts brengt deze aanvraag voor u in orde.
Van zodra u het statuut van palliatieve patiënt hebt, valt het remgeld voor de
huisarts, thuisverpleging en kinesist weg. De mutualiteit betaalt namelijk het
volledige bedrag terug.
Loopbaanonderbreking
Wanneer iemand uit uw omgeving graag loopbaanonderbreking wil opnemen
om voor u te kunnen zorgen, bestaan er twee mogelijkheden. De loopbaan kan
volledig of deeltijds worden onderbroken. Tijdens deze verlofperiode heeft deze
persoon recht op een vervangingsinkomen via de RVA. Het bedrag van dit
inkomen varieert naargelang het werk voltijds of deeltijds wordt onderbroken.
De loopbaanonderbreking start één week na de aanvraag.
De nodige aanvraagformulieren kunt u verkrijgen in het ziekenhuis of via de
werkgever. Een deel van de aanvraag wordt ingevuld door de behandelende
arts van de patiënt, door de werknemer en door de werkgever. De ingevulde
aanvraag bezorgt u dan aan de RVA.
Verlof voor medische bijstand
Verlof omwille van medische bijstand kan enkel worden opgenomen door een
gezinslid of familielid tot de tweede graad. Voor de meeste werknemers is
verlof voor medische bijstand een recht en kan dit niet worden geweigerd door
de werkgever.
Per aanvraagperiode kan dit type loopbaanonderbreking opgenomen worden
van minimum één maand tot maximum drie maanden. Het is mogelijk deze
periode te verlengen tot 12 maanden bij een voltijdse loopbaanonderbreking of
tot 24 maanden bij een deeltijdse onderbreking.
Palliatief verlof
Palliatief verlof kan worden opgenomen voor de periode van één maand en kan
mogelijks met één maand worden verlengd. Deze vorm van
loopbaanonderbreking kan niet worden geweigerd door de werkgever,
ongeacht de relatie tot de patiënt. Noch de identiteit van de patiënt, noch diens
ziekte moet worden vermeld. Dit verlof start ten laatste de eerste werkdag van
de week die volgt op de week waarin de aanvraag gebeurde.
Vlaamse Aanmoedigingspremie
Wanneer u loopbaanonderbreking neemt omwille van palliatief verlof of verlof
voor medische bijstand, ontvangt u een vervangingsuitkering van de RVA. Deze
uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de
Vlaamse overheid. Deze premie wordt maandelijks uitbetaald en het bedrag
ervan hangt af van de sector waarin u werkt en de mate waarin u uw werk
onderbreekt (voltijds of deeltijds). U dient hiervoor zelf een aanvraag in te
dienen bij de Vlaamse overheid. De nodige documenten kunnen in het
ziekenhuis of op de personeelsdienst van uw werk worden verkregen.
Nuttige links
Op de website van uw mutualiteit vindt u veel informatie terug. Andere
interessante websites zijn:
www.olvz.be: De website van het ziekenhuis.
www.palliatief.be
www.palliatieve.org: Het palliatief netwerk Oost Vlaanderen.
www.forumpalliatievezorg.be: Het palliatief netwerk Vlaams Brabant.
www.tegenkanker.be/palliatievezorg: Kanker en specifiek palliatieve zorg.
www.leif.be: Levenseinde informatie forum.
www.rva.be
Bij verdere vragen aarzel niet ons te contacteren!
Tiny Van Keymeulen
24 maart 2015
OLV Ziekenhuis
Oncologisch Psychosociaal Support Team
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
Download