huurovereenkomst

advertisement
1
OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN LOKAAL AAN DERDEN
Tussen de ondergetekenden:
HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd
door Prof. Dr. Eric Mortier, die ir. Veerle De Smedt voor de verdere uitvoering van deze overeenkomst
aanduidt, verder genoemd “UZ Gent”
en
……………………………, met zetel te ……………………….….., vertegenwoordigd door……………………, verder “de
huurder” genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt :
ARTIKEL 1 - VOORWERP
Het UZ Gent verhuurt onder de hierna vermelde voorwaarden volgende lokalen, vermeld in
onderstaande lijst, gelegen in het Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185 te 9000 Gent, meer
bepaald in het Bedrijvencomplex (gebouw met ingangsnummer 88), aan de huurder, die dit
uitdrukkelijk aanvaardt. Het gaat om exclusief gebruik van volgende lokalen:
1
2
Verdieping BC
Gelijkvloers (0)
Gelijkvloers (0)
Lokaalnummer
Lokaal 090
Lokaal 054
Functie
‘gespreksruimte’
bureel
Netto m²
7.12
18.92
Bovengenoemde lokalen staan aangeduid op het plan in bijlage en zijn met rode lijn omkaderd. Let
erop dat de functiebenamingen van de beide lokalen op het plan in bijlage, alsook in bovenstaande
tabel, deze zijn zoals vandaag gekend. Bij ondertekenen van contract wordt de functie van beide
lokalen (090 en 054) gewijzigd naar: ‘fietsatelier + stockage reserveonderdelen.’
De totale netto-oppervlakte volgens bovenstaande lijst van de 2 lokalen in exclusief gebruik bedraagt
26.04 m² netto oppervlakte. Onderhavig contract wordt echter gebaseerd op de ingenomen brutooppervlakte. Met een netto-bruto-omzettingsfactor van 1.38 (anno 2015) komt de totaal ingenomen
bruto-oppervlakte op 35.9 m² bruto.
ARTIKEL 2 - BESTEMMING
De in artikel 1 vermelde lokalen zullen door de huurder worden gebruikt om dienstfietsen en indien
van toepassing privéfietsen te herstellen van medewerkers van het UZ Gent. Tevens dienen de lokalen
om reserveonderdelen te stockeren, nodig voor dit fietsonderhoud.
Het is toegelaten om in de lokalen commerciële activiteiten uit te oefenen, voor zover deze beperkt
zijn tot de hiervoor beschreven bestemming en voor zover deze enkel gericht zijn op het herstellen van
privé-fietsen van UZ medewerkers. Het is niet toegelaten deze lokalen als verkooppunt te gebruiken
van o.m. fietsen.
De huurder mag de bestemming van voornoemde lokalen niet wijzigen zonder uitdrukkelijke,
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
2
ARTIKEL 3 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst vormt één geheel met en maakt integraal deel
dienstverleningsovereenkomst met referte [verder te specifiëren door Aankoop].
uit
van
de
Deze overeenkomst wordt bijgevolg afgesloten voor bepaalde duur, ingaand op de startdatum van
voornoemde dienstverleningsovereenkomst en eindigt van rechtswege op de einddatum van diezelfde
dienstverleningsovereenkomst.
Zij is niet afzonderlijk voortijdig opzegbaar, tenzij in combinatie met de opzeg van de
dienstverleningsovereenkomst en volgens dezelfde modaliteiten en opzegtermijnen die daarin zijn
bepaald.
ARTIKEL 4 - SLEUTELS EN BADGES
Het UZ Gent overhandigt 1 (één) toegangssleutel aan de huurder tegen betaling van de geldende
borgsom. Deze bedraagt bij aanvang van de overeenkomst 30 EUR per sleutel.
Het is verboden om deze sleutels te dupliceren. In geval van overtreding van dit verbod behoudt het
UZ Gent zich het recht voor de cilinders en toegangssleutels te vervangen op kosten van de huurder.
Bijkomend zullen alle beschadigde of verloren sleutels door de huurder worden vergoed naar rato van
30 EUR per sleutel.
De huurder zal deze sleutels uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik.
Tevens wordt 1 badge op naam bezorgd. Ook hier bedraagt de waarborg 30€. Met deze badge kan de
campus betreden worden.
ARTIKEL 5 - HUURVERGOEDING
De jaarlijkse huurvergoeding, gebaseerd op de ingenomen bruto-oppervlakte, voor het gebruik van de
in artikel 1 vermelde lokalen, bedraagt 3.953 EUR.
ARTIKEL 6 - HUURWAARBORG
De huurwaarborg bedraagt 1.000 EUR. Deze waarborg dient te worden gestort op een geblokkeerde
rekening op naam van de huurder en zulks binnen de 15 kalenderdagen na ondertekening van
onderhavige overeenkomst.
De waarborg (met inbegrip van de verworven interesten) wordt opnieuw vrijgegeven uiterlijk 1 maand
na ondertekening van de plaatsbeschrijving bij uittrede, indien in vergelijking met de plaatsbeschrijving
bij intrede geen schade, die niet te wijten is aan normale slijtage, wordt vastgesteld.
Ingeval van eventuele schade, andere dan de normale slijtage, zal deze door het UZ Gent worden
begroot en eerst in mindering worden gebracht van de terug te storten waarborg. Het saldo komt toe
~2~
3
aan het UZ Gent en zal worden gestort op diens rekeningnummer, met vermelding van “[naam
huurder], lokalen fietsatelier, gebruiksschade”.
ARTIKEL 7 - NUTSVOORZIENINGEN
Het voorzien van nutsvoorzieningen voor de in artikel 1 vermelde lokalen (water, gas en elektriciteit)
vallen ten laste van UZ Gent. De vergoeding voor het energie- en waterverbruik via deze
nutsvoorzieningen wordt forfaitair bepaald op 571 EUR per jaar, gebaseerd op de ingenomen brutooppervlakte.
ARTIKEL 8 – SCHOONMAAK & AFVAL
De huurder staat zelf in voor de schoonmaak van en de afvalverwijdering uit het onder Artikel 1
genoemde lokaal.
Hij beheert zijn lokaal als een goede huisvader en staat in voor frequente schoonmaak en
afvalverwijdering om onvoorziene slijtage, defecten, ongedierte en dergelijke meer te voorkomen.
De schoonmaak gebeurt met eigen middelen van de huurder en het afval wordt getransporteerd naar
buiten de campus. Stockage van afval op de campus is niet toegelaten.
ARTIKEL 9 – BOUWKUNDIG EN INSTALLATIETECHNISCH ONDERHOUD
De vergoeding voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud – het zogenaamde
eigenaarsonderhoud (bv. liften, luchtgroepen, brandcentrales, elektrische voedingsinstallaties, gevels,
daken, buitenschrijnwerk, enz.) – valt ten laste van de huurder naar rato van de ter beschikking
gestelde bruto- oppervlakte. De vergoeding voor dit bouwkundig en installatietechnisch onderhoud
wordt forfaitair bepaald op 1.573 EUR per jaar, gebaseerd op de ingenomen bruto-oppervlakte.
ARTIKEL 10 – PRIJSAANPASSING EN BETALING
De som van de forfaitaire jaarlijkse vergoedingen, bepaald in de artikelen 5, 7, 9 en 12 en op vandaag
vastgelegd op 6.180 euro op jaarbasis, zijn vooruit betaalbaar, voor het ganse kalenderjaar, en dienen
uiterlijk op 15 januari te worden gestort op het rekeningnummer BE 91 3751 1174 3776 van het UZ
Gent, met vermelding van “[naam huurder], lokalen fietsatelier 0BC ” in de mededeling.
Bij de start van de overeenkomst wordt de jaarlijkse vergoeding pro rata het resterende kalenderjaar
gestort binnen de 15 kalenderdagen na de startdatum van de dienstverleningsovereenkomst, vermeld
in artikel 3.
Al deze vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex, telkens op
1 januari en zijn onmiddellijk verschuldigd voor het nieuwe kalenderjaar.
~3~
4
ARTIKEL 11 - INTERNET EN TELEFONIE
Internet, zowel via vaste aansluiting als draadloos, wordt kosteloos voorzien door het UZ Gent aan de
huurder. Het is de huurder dan ook niet toegestaan om internet te voorzien via externe partijen (bijv.
Proximus, Belgacom…)
De kosten voor het gebruik van telefonie, indien de telefoonlijnen van het UZ Gent hiervoor
aangewend worden, worden gedragen door de huurder en halfjaarlijks apart gefactureerd op basis
van het reëel verbruik. Dit houdt 15 euro per dect per maand in, alsook de gemaakte kosten van de
specifieke telefoonconnecties.
ARTIKEL 12 – TOEGANG TOT DE CAMPUS
De huurder, werkzaam op de campus van het UZ Gent, in de lokalen vastgelegd onder Artikel 1, kan
desgewenst een parkingtoegang bekomen, gekoppeld aan zijn/haar toegangsbadge. De aanvraag
gebeurt via de badgeshop (gesitueerd op het gelijkvloers van gebouw met ingangsnummer 50). De
parkeerplaatsen zijn in voorkomend geval toegankelijk na het inscannen van de toegangsbadge aan het
elektronisch bedieningssysteem van de slagbomen. Badgehouders dienen steeds en uitsluitend te
parkeren op de decentrale parkings, bestemd voor het personeel van het UZ Gent. Er worden geen
voorbehouden plaatsen toegekend en het gebruik van het parkeergebouw en de voorbehouden zones
is eveneens niet toegestaan. Ingeval van overtreding of oneigenlijk gebruik, kan het UZ Gent deze
parkeertoegang via de toegangsbadge onmiddellijk opnieuw intrekken. Het maximum aantal
parkingtoegangen toegekend aan de huurder zal nooit meer dan 1 (één) stuk bedragen.
Hiervoor is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 83 EUR per jaar, te storten samen met de huur
en andere vergoedingen, overeenkomstig de bepalingen in artikel 10.
De regels inzake mobiliteit en toegangscontrole dienen ten allen tijde nageleefd te worden. Het
toegangs- en parkeerreglement van het UZ Gent is verkrijgbaar in de badgeshop.
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT
Het is de huurder verboden zijn recht over te dragen, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van
het UZ Gent.
ARTIKEL 14 - VERZEKERINGEN
De huurder is ertoe gehouden zich behoorlijk te verzekeren voor brand en aanverwante risico’s
betreffende
zijn gebruikersaansprakelijkheid bij een naar Belgisch recht erkende
verzekeringsinstelling.
De huurder is er tevens toe gehouden zich behoorlijk te verzekeren wat betreft burgerlijke
aansprakelijkheid. De huurder zal een polis “burgerlijke aansprakelijkheid” en elke verzekering die hij
gepast acht onderschrijven, dit ter dekking van alle schade die aan personen of zaken wordt
toegebracht n.a.v. de overeenkomst.
Een verzekeringsattest voor “Brandverzekering” en “Burgerlijke aansprakelijkheid” wordt door de
~4~
5
huurder binnen de 30 kalenderdagen na de ondertekening van de overeenkomst aan het UZ Gent
bezorgd.
ARTIKEL 15 - ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
De lokalen vermeld in artikel 1 worden aan de huurder verhuurd in hun huidige staat met alle
zichtbare en niet zichtbare gebreken.
De huurder zal zelf en op zijn kosten instaan voor de noodzakelijke aanpassing en inrichting van de ter
beschikking gestelde lokalen teneinde er zijn activiteit te kunnen in uitoefenen. Alle daaraan
verbonden directe en indirecte kosten en investeringen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
De huurder verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde lokaal als een goede huisvader en in
degelijke staat te onderhouden.
Voor normaal eigenaarsonderhoud en normale, kleine herstellingen kan telefonisch contact worden
opgenomen met de klantendienst van de dienst Infrastructuur van het UZ Gent of kan dit worden
gemeld via het FMIS (Facility Management Information System, actueel “Facilink”) indien beschikbaar
via intranet. Voor niet infrastructurele aangelegenheden (bv. ICT) kan beroep worden gedaan op de
dienstencatalogi van de Bedrijfsondersteunende Sector (BOS). De kosten verbonden aan deze
aanvragen worden rechtstreeks gedragen door de huurder.
Alle verfraaiingen, verbouwingen en verbeteringen die door de huurder worden uitgevoerd tijdens de
huurperiode, zullen van rechtswege en vanaf het ogenblik dat zij worden uitgevoerd onvergolden aan
het goed en aan het UZ Gent blijven.
Indien de huurder wil voorzien in de aanleg van informaticalijnen, telefonie- en/of internetbekabeling,
de eventuele uitbreiding van het elektriciteitsnet en werken in het algemeen zullen deze worden
uitgevoerd door en op kosten van de huurder , maar in overleg met en mits voorafgaande goedkeuring
door het UZ Gent.
ARTIKEL 16 - MEUBILAIR
De huurder staat in voor de meubilering van de in artikel 1 genoemde lokalen.
ARTIKEL 17 - GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij naar aanleiding van deze
overeenkomst zouden ontvangen.
ARTIKEL 18 - PLAATSBESCHRIJVING
Partijen verbinden zich ertoe vóór de aanvang van het gebruik en bij het einde van het gebruik van het
lokaal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen. Deze plaatsbeschrijving zal bij de
overeenkomst worden gevoegd.
De huurder verbindt zich ertoe binnen een termijn van acht dagen aan het UZ Gent kennis te geven van
alle beschadigingen en verval die zich mochten voordoen.
~5~
6
ARTIKEL 19 - SLOTBEPALINGEN
Elk geschil betreffende deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.
De huurder is verplicht deze overeenkomst te laten registreren binnen de 4 maanden na de
ondertekening ervan. De daaraan verbonden kosten en lasten zijn voor rekening van de huurder.
Opgemaakt in tweevoud, elke partij verklarende een exemplaar te hebben ontvangen.
Gent,
Voor het UZ Gent
Voor …..
~6~
7
Model plaatsbeschrijving bij intrede
Tussen:
1.het Universitair Ziekenhuis Gent, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door
Prof. dr. E. Mortier, afgevaardigd bestuurder, die ir. Veerle De Smedt, voor de verdere uitvoering van
het contract aanwijst.
Hierna ‘UZ Gent’ genoemd, en
2. …………… , met zetel te ……………, vertegenwoordigd door ……………………
Hierna ‘ …………………’ genoemd.
1.Lokaal
2. Inrichting en ruimtes
Omschrijving van de inrichting/ruimtes + aanduiden of het gaat om nieuwe staat, goede staat,
gebruikte staat, of slechte staat (foto’s)
Chauffage
Elektrische apparatuur
Aanwezige meubels
Gordijnroedes
Kasten
Muren
Vloer/Plafond
Deuren/ramen …..
3. Opmerkingen
…….
Opgemaakt te ………………. Op ………………………………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn
………………………………
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Voor UZ Gent
Voor …………..
~7~
8
Model plaatsbeschrijving bij uittrede
Tussen:
het Universitair Ziekenhuis Gent, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door
…………….., afgevaardigd bestuurder, die …………………………., voor de verdere uitvoering van het contract
aanwijst.
Hierna ‘UZ Gent’ genoemd, en
……………, met maatschappelijke zetel te ………………, vertegenwoordigd door …………………………
Hierna …………………….. genoemd.
Na het lokaal te hebben bezocht stellen partijen het volgende vast (aanvinken wat past):
⃝ In vergelijking met de plaatsbeschrijving vóór de aanvang van het gebruik werden geen
noemenswaardige verschillen vastgesteld die niet te wijten zijn aan normale slijtage
⃝ In vergelijking met de plaatsbeschrijving vóór de aanvang van het gebruik werden
noemenswaardige verschillen vastgesteld die niet te wijten zijn aan normale slijtage, meer bepaald:
UZ Gent zal die schade herstellen en zal hiervoor een schadevergoeding ten bedrage van ………. ten
laste van de gebruiker leggen.
Opgemaakt te ………………. op ………………………………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn
………………………………
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Voor UZ Gent
…………………………
………………………..
~8~
9
~9~
Download