Huisregels - Geconstateerde beschadigingen dienen direct gemeld

advertisement
Huisregels
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geconstateerde beschadigingen dienen direct gemeld te worden bij een beheerder.
Bij het niet direct melden van gebreken of beschadigingen zijn wij niet
verantwoordelijk voor enige gevolgschade.
Voor het podium in geldt een maximum belasting, wij zijn niet verantwoordelijk
voor gebreken ten gevolge van overbelasting van het podium. De huurder dient
zorg te dragen dat de belasting binnen de normen blijft.
Het opzettelijk toebrengen van schade, of schade die is ontstaan door het verkeerd
gebruik van de gehuurde goederen geven de huurder geen enkel recht jegens
iNFacilities B.V. of de gemeent Hoorn, in het bijzonder niet op vervanging en/of
schadevergoeding
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de
huurperiode optreedt, tenzij de schade is veroorzaakt door gewone slijtage of
achterstallig onderhoud.
Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van
de huurder wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of
onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval
reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In
de beide andere gevallen zal de wederpartij aan iNFacilities en/of de Gemeente
Hoorn verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende
apparatuur en de kosten van vervanging.
Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het
gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is iNFacilities en/of de
gemeente Hoorn niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht
zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van
een constructiefout in de gehuurde goederen. De huurder zal iNFacilties en/of de
gemeente Hoorn voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
Schade die tijdens de gehele huurperiode wordt aangericht is voor de kosten van
de huurder. Ook de eventuele schade (bedrijfsschade ) die hieruit voortvloeit zijn
voor rekening van de huurder.
Reparaties aan het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder zijn niet
toegestaan. De kosten hieruit voortkomend zijn voor rekening van de huurder.
Bij schade aan, of diefstal / vermissing van de gehuurde materialen ontstaat
tijdens de verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q.
vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk.
Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door verhuurder of
diens aangewezen expert vastgesteld.
Bij diefstal, vermissing of zware beschadiging is verhuurder gerechtigd het
betreffende product tegen nieuwwaarde in rekening te brengen.
Bij verkeerd gebruik van het alarm systeem (indien van toepassing) wordt er
€75,00 (exclusief 21% BTW) per keer in rekening gebracht.
Gebruikers die een Tag(elektrische sleutel) op leenbasis verkrijgen zijn €30,00
per tag borg verschuldigd. Dit wordt automatisch de eerst volgende factuur datum
in rekening gebracht.
Voor akkoord huurder:
Plaats Hoorn,
datum: …………………
Download