Toestemming bij third party data (e-mail) in

advertisement
Toestemming bij third party data (e-mail)
in samenwerking met DDMA
Versie 5-2-2016
Deze Richtlijn geeft invulling aan de vereisten waaraan Toestemming voor het versturen van
reclame e-mail moet voldoen wanneer een adverteerder reclame via e-mail verstuurt met
gebruikmaking van een bestand van e-mailadressen dat niet van hem is. Deze Richtlijn is
een aanvulling op de bestaande Code E-mail, in het bijzonder artikel 1.3a over
Toestemming voor het versturen van ongevraagde e-mail en artikel 4, de informatie die aan
de consument moet worden gegeven bij het verzamen van e-mailadressen. Deze Richtlijn is
tot stand gekomen in dialoog met de toezichthouder.
A. Begripsbepaling
Artikel 1
In deze Richtlijn wordt verstaan onder:
Reikwijdte:
a. Reclame via e-mail: het per e-mail aanprijzen van goederen, diensten of
denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het
verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
b. Affiliatemarketing: een vorm van performance based e-mailmarketing waarbij de
Adverteerder gebruikmaakt van adressenbestanden van derden om Reclame via email te versturen. De Adverteerder betaalt de derden (affiliates) voor elke
bezoeker, lead of sale die deze reclame genereert.
c. Adverteerder: degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf
of rechtspersoon) in wiens opdracht Reclame via e-mail is verzonden;
d. Publisher: een partij die zeggenschap heeft over een bestand met (e-mail)adressen
en deze inzet om Reclame via e-mail te versturen namens Adverteerders of andere
Publishers om inkomsten te genereren. De Publisher fungeert hier als uitgever.
e. Affiliatenetwerk: het platform dat in Affiliatemarketing vraag en aanbod bij elkaar
brengt en de transactie tussen Adverteerder en Publisher faciliteert. Via het
Affiliatenetwerk koopt een Adverteerder gecentraliseerd ruimte in bij meerdere
reclame e-mails van Publishers, waarbij de Adverteerder centraal afrekent met het
Affiliatenetwerk;
f.
Partnermail: een reclame e-mail van een Publisher met daarin reclame van derden,
Adverteerders en/ of Publishers. Hiervoor ontvangt de Publisher een vergoeding,
meestal in de vorm van een commissie per verkoop of per aangeleverde lead.
g. Ontvanger: de persoon tot wie Reclame via e-mail is gericht;
h. Spaar- en loyaltyprogramma’s: Reclame via E-mail van een Publisher of
Adverteerder die erop is gericht loyaal koop/open/klik-gedrag te belonen met
spaarmodellen ter promotie van eigen producten en diensten of producten en
diensten van aangesloten Adverteerders;
tradedoubler.com
i.
Cashbackprogramma: een concept waarbij een Publisher reclame e-mails verstuurt
met aanbiedingen van derden (Adverteerders of andere Publishers) aan Ontvangers
waarbij een Ontvanger een gedeelte van het aankoopbedrag als “cash back” korting
ontvangt. De verkoop van de betreffende producten of diensten in de e-mail
gebeurt veelal door de Publisher de Adverteerders achter de aanbiedingen in de
nieuwsbrief krijgen niet de beschikking krijgen over de e-mailadressen van de
Ontvangers.
j.
Toestemming: iedere vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting
waarmee de Ontvanger aangeeft Reclame via e-mail te willen ontvangen.
k. Co-registratie/ multi-client opt-in: het proces waarmee waarbij een Ontvanger via
één handeling (bijvoorbeeld één enkele vink) Toestemming geeft voor het
ontvangen van Reclame via e-mail van meerdere Adverteerders;
l.
Label: een merk en/of bedrijfsnaam van een Adverteerder of Publisher waaronder
Toestemming is verkregen voor het toesturen van Reclame via e-mail;
m. Lead: Potentiële nieuwe klant, waarvan de contactgegevens zijn verkregen met
behulp van Affiliatemarketing. De Adverteerder betaalt hiervoor een vergoeding aan
de Publisher.
B. Informeren en Toestemming
Artikel 2
2.1 Het versturen van Reclame via e-mail mag in Affiliatemarketing uitsluitend naar
Ontvangers die vooraf op basis van duidelijke en volledige informatie Toestemming
hebben gegeven aan de betreffende Publisher om de e-mails te ontvangen. Onder
reclame wordt ook ideële reclame en reclame voor charitatieve doeleinden verstaan.
2.2 Toestemming om Reclame via e-mail te ontvangen dient in ieder geval vrij, specifiek en
op informatie berustend te zijn. Dit betekent dat:
a. de Publisher bij het verkrijgen van het e-mailadres voldoende duidelijk moet
aangeven namens welke Adverteerders of categorieën van Adverteerders hij reclame
e-mail zal verzenden.
b. aan deze verplichting niet kan worden voldaan uitsluitend door middel van een
bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.
c. de Publisher in het geval van Co-registratie (of de multi-client opt-in) Toestemming
kan afleiden uit één handeling van de Ontvanger voor verschillende bij naam
genoemde Adverteerders of categorieën Adverteerders, of een specifiek type
content (Uitgangspunt hierbij is dat de Ontvanger moet weten welke bedrijven hem
met communicatie kunnen benaderen).
TOELICHTING
De bij Toestemming verstrekte informatie moet zodanig zijn dat Toestemming voor het
gebruik van e-mailadressen door of ten behoeve van derden “specifiek en op informatie
berustend is”. Verwijzingen bij de registratie van het e-mailadres in de vorm van nader
te noemen bedrijven of “zorgvuldig geselecteerde” derden en/of partijen die zijn
opgenomen in algemene voorwaarden of privacy statements voldoen niet aan
voornoemde criteria. Op informatie berustende Toestemming impliceert ook dat de
Ontvanger duidelijk geïnformeerd wordt over de “uitruil” die plaatsvindt bij deelname
aan een enquête of promotioneel kansspel. Is het geven van Toestemming voor e-mail
verplicht om te kunnen deelnemen, of moeten mensen verplicht de enquête invullen
en akkoord gaan met verstrekking aan de Adverteerder van hun gegevens, dan dient dit
bij de registratie duidelijk gemaakt te worden.
tradedoubler.com
2.3 De Publisher en/of de Adverteerder zorgen voor een correct, bondig, overzichtelijk,
goed leesbaar privacy statement.
2.4
a. Toestemming voor het versturen van Affiliate marketing e-mail met daarin reclame
van meerdere Adverteerders kan door de Ontvanger worden gegeven aan (het label
van) de Publisher en hoeft niet ook te worden gegeven aan de Adverteerders die in
de Reclame e-mail zijn opgenomen. In dat geval moet het voor de Ontvanger
duidelijk zijn waarvoor hij Toestemming geeft en wat hij van de e-mails kan
verwachten qua inhoud en frequentie;
b. Dit geldt in ieder geval voor Spaar-, en loyaltyprogramma’s en Cashback
programma’s waarbij het ontvangen van aanbiedingen van verschillende
Adverteerders inherent is aan deelneming aan het programma. Dit geldt eveneens
wanneer de Ontvanger Toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een
bepaald type content.
TOELICHTING Er bestaan e-mail concepten die nog het beste omschreven kunnen worden als
een digitale huis-aan-huis folder. De Publisher/ uitgever stuurt de Ontvanger in deze
gevallen vanuit een specifiek label reclame e-mail voor kortingen van verschillende
Adverteerders. De verkoop van de betreffende producten of diensten in de e-mail gebeurt
door de Publisher. Denk bijvoorbeeld aan een hotelvergelijkingssite, of een nieuwsbrief van
Groupon. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de Adverteerders achter de
aanbiedingen in de nieuwsbrief niet de beschikking krijgen over de e-mailadressen van de
Ontvangers. Bij deze digitale huis-aan-huis folders is het de Ontvanger duidelijk wat hij kan
verwachten: kortingen e.d. van allerhande Adverteerders, die gemeen hebben dat zij
relevant voor het programma. Deze concepten kunnen zich eveneens richten op een
bepaald onderwerp (mode, automotive). De Adverteerders die hierin zijn opgenomen,
hebben in de ogen van de Publisher een link met dit onderwerp. Indien een Ontvanger zich
afmeldt bij de betreffende Publishers, ontvangt hij de Reclame via e-mail niet meer en is
hij ervan verzekerd dat zijn e-mailadres niet is verstrekt aan deze Adverteerders of andere
derden. In dit geval is het voldoende als de Ontvanger zich aan- en afmeldt bij de Publisher.
Voorbeelden van digitale huis-aan-huis folders:
tradedoubler.com
2.5 Publishers mogen het meedingen naar een prijs, het leveren van een product of dienst
of van een andere tegenprestatie afhankelijk maken van het verkrijgen van
Toestemming(en) voor het ontvangen van reclame e-mail, mits die Toestemming
voldoet aan deze Richtlijn en de wet.
TOELICHTING De definitie van Toestemming schrijft voor dat sprake moet zijn van een
vrije wilsuiting. De consument moet met andere woorden keuzevrijheid hebben. De
gevolgen van geen Toestemming geven mogen niet zo zwaar wegen dat deze de
keuzevrijheid van de consument ondermijnen. Ook als een Ontvanger verplicht
Toestemming moet geven voor het ontvangen van reclame via e-mail om te kunnen
deelnemen aan een prijsvraag of een proefabonnement te kunnen aanvragen, kan er
sprake zijn van vrije Toestemming. De gevolgen van het niet geven van Toestemming
zijn in dit geval niet zo zwaar dat zij de keuzevrijheid van de consument ondermijnen.
2.6
a. Toestemming voor het versturen van Affiliate marketing reclame e-mail
(Partnermail) van verschillende Publishers kan niet verkregen worden via Coregistratie. Datzelfde geldt voor Toestemming voor het versturen van Affiliate
marketing reclame e-mail vanuit een ander Label van eenzelfde Publisher;
b. Dergelijke Toestemming kan alleen worden verkregen door een aparte actieve
handeling (vink) van de Ontvanger en verder dient te voldoen aan de overige
vereisten in deze Richtlijn.
TOELICHTING De Publisher en Adverteerder moeten ervoor zorgen dat indien met één
handeling (vink) Toestemming wordt gevraagd voor het versturen van reclame e-mail
door meerdere (categorieën) Adverteerders, deze Toestemming voldoet aan het
criterium specifiek. Dit betekent dat het niet is toegestaan om in één
Toestemmingsvraag andere Publishers op te nemen Partnermail te versturen namens
zichzelf of Adverteerders die deelnemen aan het betreffende concept. De Publisher
mag ook geen eigen andere labels opnemen als via deze labels Partnermail wordt
verstuurd. De Toestemming is dan onvoldoende specifiek. Toestemming voor Affiliate
e-mailmarketing van andere publishers of andere labels van de Publisher van waaruit
Partnermail wordt verstuurd, moeten via een aparte Toestemming (handeling)
verkregen worden.
C. Bewijslast Toestemming
Artikel 3
3.1 De Adverteerder en de Publisher moeten ten aanzien van iedere Ontvanger kunnen
aantonen dat Toestemming is verkregen, en waarvoor, hoe en wanneer die werd
verkregen. Dat houdt in dat op voldoende integere wijze kan worden aangetoond op
welk tijdstip, vanuit welke URL en op basis van welke registratietekst Toestemming is
verkregen en welke privacy statement de Publisher op dat moment hanteerde.
a. De Publisher dient ervoor te zorgen dat de Adverteerder en het Affiliatenetwerk
desgevraagd op werkbare wijze de beschikking krijgt over het nodige bewijs van de
verkregen Toestemming voor alle door Publisher of namens Adverteerder verstuurde
reclame e-mail;
b. Dit betekent in ieder geval dat de Publisher het bewijs van de verkregen
Toestemming dient te bewaren tot 60 maanden nadat:
 de Ontvanger zich heeft afgemeld, of
 de Toestemming zijn geldigheid heeft verloren, bijvoorbeeld omdat de
campagne is afgelopen of omdat de Toestemming toezag op éénmalig e-mailen
en/of bellen (gevraagde communicatie).
tradedoubler.com
3.2
a. De Adverteerder dient zich ten minste te vergewissen van de registratietekst op
basis waarvan de Publisher Toestemming heeft verkregen en de overige informatie
die aan de Ontvanger is gegeven (bijvoorbeeld in een privacy statement) ten tijde
van zijn registratie.
b. De Adverteerder dient in zijn overeenkomst met de Publisher of het
Affiliatenetwerk waarborgen op te nemen ten aanzien van compliance,
bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de Toestemming, door
controlemogelijkheden op te nemen en concrete afspraken te maken over
klachtenmonitoring.
TOELICHTING
De toezichthouder benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van alle partijen in
het affiliate e-mailmarketing landschap. Zij zijn elk medeverantwoordelijk voor het
verzenden van Reclame via e-mail en eventuele overeenkomsten waarin
aansprakelijkheid contractueel wordt geregeld doen hier niets aan af. Desgevraagd
dient elke partij in de keten individuele Toestemming aannemelijk te kunnen maken.
D. Afmelden
Artikel 4
De Publisher dient er zorg voor te dragen dat de Ontvanger zich in iedere uiting kosteloos
en eenvoudig op elektronische wijze af kan melden voor het gebruik van zijn emailadres
voor reclame via e-mail. Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst
uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De Publisher draagt er zorg voor dat elk
verzoek op deze wijze gedaan, onverwijld wordt ingewilligd. De Ontvanger dient de
mogelijkheid te hebben om de in dit artikel genoemde afmelding in ieder geval te doen voor
het label, product of dienst ten behoeve waarvan het e-mailadres verzameld is. Een
afmelding mag betrekking hebben op meerdere of alle labels, producten of diensten.
E.
Werving van Telemarketing Leads via Affiliatemarketing
Artikel 5
In deze code wordt verstaan onder:
Telemarketing:
het planmatig en systematisch gebruikmaken van het telefoongesprek om ongevraagd aan
consumenten goederen, diensten of denkbeelden aan te prijzen; hieronder wordt mede
verstaan het vragen van diensten. Hieronder wordt echter niet verstaan het gebruik van het
telefoongesprek voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden;
Gevraagde oproep:
een gesprek met commercieel, charitatief of ideëel oogpunt waarom de consument zelf
ondubbelzinnig en uitdrukkelijk heeft verzocht.
Artikel 6
a. Het via Co-registratie Toestemming vragen voor het ontvangen van reclame e-mail
én het afleiden van een Gevraagde oproep voor telemarketing, is niet toegestaan.
Dergelijke Toestemming is onvoldoende specifiek.
b. Toestemming dient in dit geval te worden verkregen door aparte Toestemming(en)
of akkoord voor dergelijke andere elementen.
tradedoubler.com
TOELICHTING
Indien een consument ondubbelzinnig en op eigen initiatief verzoekt om communicatie,
hoeft volgens ACM niet ontdubbeld te worden met het Bel-me-niet Register, omdat er
dan sprake is van gevraagde communicatie. Dit betekent allereerst dat de “vraag” niet
verstopt mag worden, zoals bijvoorbeeld in algemene voorwaarden of een privacy
statement. De consument moet weten waar hij aan toe is. Deze vraag kan ook voor
meerdere producten en Adverteerders worden gesteld, maar dan moet de consument
per Adverteerder kunnen aangeven of hij wel of niet gebeld wil worden. Ook hier moet
het voor de consument direct duidelijk zijn tegen wie en tegen wat hij ‘ja’ zegt. Hij
mag dan éénmalig gebeld worden. Indien Toestemming voor het versturen van e-mail
van Adverteerders door een Publisher gecombineerd wordt een dergelijke vraag, is er
geen sprake van een Gevraagde oproep en dienen de verkregen telefoonnummers door
de Publisher of betreffende Adverteerder ontdubbeld te worden met het Bel-me-niet
register.
Van een gevraagde oproep is volgens ACM sprake als er duidelijk en helder
gecommuniceerd wordt over de aanbieder, het aanbod, het kanaal en de frequentie,
bijvoorbeeld zo:
0 Bel mij eenmalig met een aantrekkelijk aanbod voor mobiele telefoniedienst
X van Telecomorganisatie X.
Let wel: actief aanvinken (m.a.w. dit vakje mag niet alvast aangevinkt staan)
tradedoubler.com
Bijlage 1: Voorbeelden
Onderstaande voorbeelden zijn fictief. Indien er een bestaande Adverteerder wordt
genoemd, is dit ter illustratie van het voorbeeld en wil dit niet betekenen dat de
Adverteerder op deze manier Leads werft.
A. Toestemming co-registratie
i. Goed voorbeeld:
Vul je gegevens in om verder te gaan!
Geslacht O man O vrouw
Voornaam …………………………………………….
Tussenvoegsel ………………………………………
Achternaam ………………………………………….
Geboortedag dd/mm/jjjj
Postcode…………… huisnummer …………..
E-mail ………………………………………………….
O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief
van Adverteerder a, Adverteerder b en Adverteerder c.
O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief van
autoentoebehoren.nl met aanbiedingen en kortingen
van Adverteerders uit de automotive industrie.
O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief
van modemeisje.nl met winacties, kortingscodes,
webshop tips en de laatste trends op het gebied van mode.
In bovenstaand voorbeeld wordt in de eerste vink door middel van co-registratie
Toestemming gevraagd voor drie specifieke Adverteerders. Zij maken in hun
nieuwsbrief reclame voor producten en diensten die zij zelf aanbieden en verkopen.
Indien de consument met zijn muis over deze Adverteerders gaat, krijgt hij een het
voorbeeld van de betreffende nieuwsbrief te zien:
tradedoubler.com
Door de Adverteerders specifiek te benoemen, alsmede de frequentie van de emailnieuwsbrieven en een voorbeeld van de e-mailnieuwsbrieven te tonen, is de
Ontvanger in staat specifieke en geïnformeerde Toestemming te geven.
Door middel van een tweede en derde vink wordt apart Toestemming gevraagd voor
respectievelijk een nieuwsbrief van een Publisher die reclame van Adverteerders uit de
automotive industrie bevat en voor een Publisher die een nieuwsbrief uitstuurt met
aanbiedingen e.d. op het gebied van mode. Omdat deze Pulisher e-mails advertenties
van derden bevatten dient voor deze beide concepten apart Toestemming te worden
gevraagd. Bovendien moet de Ontvanger geïnformeerd worden over wat hij kan
verwachten. Daarom dient de frequentie genoemd te worden, alsmede de categorie
Adverteerders waarvan reclame is opgenomen in de nieuwsbrief. Door middel van een
mouse-over kan de Ontvanger zien wat hij kan verwachten, op de volgende wijze:
tradedoubler.com
Het voorbeeld op de vorige pagina betreft een voetbalvereniging. Deze vereniging is
tevens Publisher en heeft verschillende e-mailnieuwsbrieven bestemd voor haar leden.
Let op! Bovenstaande voorbeelden illustreren een juiste manier van Toestemming
geven voor Affiliate marketing reclame e-mail . Indien de partijen ook andere
gegevens verwerken (naam, adres, woonplaats, aankoop- en contacthistorie) dient hier
ook over geïnformeerd te worden.
ii. Fout voorbeeld:
⃝ ja, ik meld me aan bij heelveelkorting.com!



inschrijven is gratis
Ontvang een aanmeldbonus
Verdien geld met het lezen van mails, het invullen van enquêtes en online shoppen.
⃝ Ja! Ik wil deelnemen en winnen en ik geeft Toestemming aan de sponsors om mij per
post, sms, telefoon en/of e-mail te benaderen met aanbiedingen (incl. aanbiedingen
van derden). Vergelijkingssite bespaaropenergie.nl mag mij eenmalig benaderen met
een telefonische aanbieding. Ik kan ook door loterij x eenmalig telefonisch benaderd
worden m.b.t. een gratis lot en een leuke aanbieding.
Wanneer u uw gegevens invult, gaat u akkoord met het privacy statement en geeft u
aan dat u per e-mail en telefoon benaderd wenst te worden door de deelnemende
Adverteerders voor commerciële aanbiedingen.
Indien men in bovenstaande concepten op de link “sponsoren”, “privacy statement” of
“deelnemende bedrijven” ziet men de volgende informatie:
De geselecteerde bedrijven bestaan uit:
Adverteerder a, Adverteerder b, Adverteerder c, Adverteerder d, enquêteconcept van
Publisher a, enquêteconcept van Publisher b, enquêteconcept van Publisher c,
enquêteconcept van Publisher d en mogelijke andere derden.
Deze Toestemming is niet geïnformeerd en specifiek. De Ontvanger gaat hier akkoord
met de toezending van e-mail door alle partijen uit het privacy statement, inclusief
publishers en andere Adverteerders. Hij geeft in ieder geval aan dat negen bedrijven
en mogelijke anderen hem mogen mailen. Hij kan op basis van deze informatie niet
inschatten hoeveel e-mails, van welke Adverteerders hij met welke frequentie mail
ontvangt. Ook wanneer alle derden genoemd worden in de Toestemming, kan deze nog
te breed geformuleerd zijn en dus niet specifiek. In het voorbeeld hieronder kan de
consument ook niet logischerwijs inschatten van hoeveel partijen hij welke soort email ontvangt:
⃝ Ja ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord met de spelvoorwaarden en de
privacyverklaring die beschrijft hoe mijn persoonsgegevens worden verwerkt. In het
bijzonder stem ik ermee in dat ik door de volgende partijen per mail benaderd kan
worden voor de meest uiteenlopende onderwerpen. i)Organisatie A mag mij zowel
eigen reclame uitingen en aanbiedingen versturen, als ook die namens door haar
geselecteerde Adverteerders op het gebied van e-commerce, financieel, reizen,
telecom, energie, lead-generation, goede doelen, entertainment, dagacties,
abonnementen en loterijen. Daarnaast mag ik benaderd worden door de sponsors
(vergelijkingssite x, vakantieaanbieder y en vrouwenblad z) van deze actie die mij hun
eigen reclame-uitingen en aanbiedingen kunnen sturen, alsmede die van de door hen
geselecteerde Adverteerders op de gebieden zoals hierboven vermeld.
tradedoubler.com
B. Toestemming cashback of spaarprogramma’s
Goede voorbeelden
Bovenstaande voorbeelden zijn de registratiepagina’s van zogenaamde
Cashbackprogramma’s. Een digitale huis-aan-huis folder met aanbiedingen. De
Ontvanger wordt geïnformeerd over het soort e-mail dat hij kan ontvangen, met
concrete voorbeelden en de frequentie. Hij wordt tevens geïnformeerd over de
partijen die zijn aangesloten of het thema van de e-mail (bijvoorbeeld mode). Bij deze
programma’s worden de e-mailadressen niet aan derde partijen verstrekt.
tradedoubler.com
C. Het invullen van een e-mailadres afhankelijk maken van het
meedingen naar een prijs of proeflidmaatschap.
Goed voorbeeld
0 Ja, ik ontvang een half jaar gratis en vrijblijvend het magazine De bezige bij*
Voorletters………………………………………………………………………
Naam…………………………………………………………………………m/v
Adres ……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer……………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………..
*Ik ga ermee akkoord dat Stichting de Blije Bij mij per e-mail benadert met
giftverzoeken en andere aanbiedingen en mij op de hoogte houdt van hun activiteiten
en fondsenwerving. Ik kan mij ieder desgewenst moment afmelden voor deze e-mail.
tradedoubler.com
Download