Pilot Open Source

advertisement
Pilot Open Source
Dit interview met Tjeerd van der Laan, Windows naadloos zijn geïntegreerd. Deze
hoofd ICT bij Octrooicentrum Nederland, aanpak biedt ons de beoogde leveranciersis in september 2008 afgenomen door onafhankelijkheid.
Ruud Vriens (ATComputing/RedNose).
Wat is daarbij jullie grootste uitdaging ?
Tjeerd, in jouw loopbaan heb je al vele projecten “De grootste uitdaging bij zo'n gemengde
meegemaakt. Wat maakt dit project anders?
omgeving blijkt de transparantie aan de
“Weliswaar lopen we vaker mee voorop voor- en de achterkant. De gebruiker moet
met nieuwe ontwikkelingen, maar dit keer het als één desktop beleven en niet om de
staan we met het project ‘Open Source haverklap opnieuw hoeven inloggen. Onze
Desktop’ ook nog eens behoorlijk in de oplossing biedt die naadloze integratie.”
schijnwerpers. Dat maakt de druk groter.
Ook zijn we nu door dit project met heel Ik kan me voorstellen dat mensen opgeleid zijn
andere dingen bezig dan we gewend zijn. om met bepaalde software om te gaan. Moeten
Als je een nieuwe versie van een bestaand alle mensen nu opnieuw training volgen en is
pakket implementeert is gebruikersaccep- alle oude kennis dan niet meer te gebruiken?
tatie niet zo'n issue. Zodra je pakketten “We hebben voor de medewerkers een
vervangt door heel andere desktop- en nieuw opleidingsplan opgesteld. Een
kantoortoepassingen moet je juist daar goede tip die we kregen was dat we beter
extra aandacht aan schenken.”
een paar dagen een trainer als vraagbaak
op een afdeling kunnen laten rondlopen
Over het algemeen schuwen mensen dan weer klassikaal trainingen te orgaverandering. Hoe gaan jullie daar mee om?
niseren. Bij de IT afdeling speelt dit
“We hebben een aanpak gekozen waarbij trouwens ook. Externe specialisten van
we applicaties één voor één overzetten. Dat ATComputing
(hoofdaannemer)
en
maakt het allemaal veel beter te con- RedNose helpen ons bij het uitwerken van
troleren. Zo kunnen we ons tempo aan- de oplossing, de eigen beheerders doen
passen aan de veranderingen die de meteen veel praktische kennis op. Dit
organisatie aan kan. Deze aanpak hebben vullen ze aan door zich te laten certificeren,
we niet gezien bij vergelijkbare trajecten in daarmee worden ze in feite steeds meer
Nederland en het buitenland. Aan de basis allround.”
staat een gemengde Linux/Microsoft omgeving waarbij we applicaties volgens het Voor sommige applicaties/toepassingen zijn
'thin client' principe aanbieden: stap voor meerdere open source oplossingen. Hoe maken
stap totdat we de PC's kunnen vervangen.” jullie hieruit een keuze?
“We hebben een aanpak voor het selecteren
Je hoort wel eens dat open source voorstanders van applicaties uitgewerkt waarin we eerst
tegen gesloten source zijn. Is dat zo en moet bepalen we of we daadwerkelijk moeten
alles bij Octrooicentrum Nederland om naar overstappen op een open source alternatief.
open source?
Soms is er gewoon geen goed alternatief.
“Al in een vroeg stadium wisten we dat dit Voor content management bijvoorbeeld is
niet haalbaar was. We zijn voor ons primair er juist een groot aanbod van goede
proces nu eenmaal afhankelijk van een alternatieven. In zo'n geval proberen we de
aantal commerciële producten. De vraag of eindgebruikers een objectieve keuze te
het open source is of niet is dan niet aan de laten doen, maar het is aan de IT afdeling
orde. Het moest dus wel een gemengde om de volwassenheid van het product te
omgeving worden waarin Linux en toetsen.”
Eén van de voordelen van open source is
flexibiliteit. Hebben jullie hier al iets van
gemerkt?
“De recente ontwikkeling van de website is
zo'n voorbeeld. Waar we vroeger drie
maanden bezig waren met alleen al de
aanbesteding van een website, nu hebben
we hem in zijn geheel binnen een maand
klaar. Open Source verlaagt de drempel om
eens iets uit te proberen. Verder is een
extra module vaak snel geïnstalleerd. We
zijn een behoorlijk technisch georiënteerde
IT-afdeling en kunnen zo veel vlotter
nieuwe functionaliteit aanbieden.”
Een ander voordeel van open source is dat je
geen geld aan licenties uit hoeft te geven. Wat
zijn jouw ervaringen binnen dit project?
“Licenties zijn bij ons niet de grootste
kostenpost. Dat heeft de business case al
aangetoond. Bij een volgende migratie
speelt dit waarschijnlijk minder, maar de
eventuele besparing aan licenties zijn we
nu grotendeels kwijt aan migratiekosten.
Daarnaast zal ook op Open Source
producten waar nodig support worden
afgenomen. Zodra je de software in gaat
zetten moet je overigens altijd goed op de
licenties letten. Er zijn veel verschillende
vormen van licenties en daarin verschilt
open source niet van closed source.”
Er wordt wel eens gezegd dat IT-projecten altijd uitlopen en meer geld kosten dan gepland.
Wat zijn jouw ervaringen met dit project?
“Het loopt altijd anders dan vooraf
bedacht, maar dat hoeft niet automatisch te
betekenen dat het meer gaat kosten of
langer gaat duren. Van de vijf deelproducten loopt de voorbereidingsfase van
één wat uit. Twee waren op tijd en twee
zelfs twee maanden te vroeg. Als we dat tot
de eindstreep weten vol te houden ziet het
totaalplaatje er mooi uit. De belangrijkste
succesfactor daarbij is uiteindelijk het
enthousiasme
van
de
betrokken
medewerkers. Deze mensen geven de
doorslag. Wat dat betreft hebben we een
geweldig team.”
Download