Hypotheken - starter

advertisement
Algemene informatie
Hypotheken - starter
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN
Hypotheekvormen
Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk
van uw situatie en uw wensen. Het is ook mogelijk om voor een combinatie van verschillende
hypotheekvormen te kiezen.
Vanaf 1 januari 2013 zijn er voor nieuwe hypotheken nog maar twee hypotheekvormen waarbij
(onder voorwaarden) hypotheekrenteaftrek mogelijk is:
Annuïteitenhypotheek
Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u iedere maand een vast
bedrag (per rentevaste periode) voor rente en aflossing. De
verdeling van rente en aflossing wordt zo berekend dat u elke
maand gelijke hypotheeklasten heeft. In de beginjaren wordt
hierdoor hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig
afgelost. Aan het einde van de looptijd is de verhouding
omgekeerd (veel aflossing en weinig rente).
Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vast
bedrag (per rentevaste periode) voor de aflossing en u betaalt
rente over de nog openstaande hypotheekschuld. Uw
hypotheekschuld neemt door de aflossingen elke maand af
waardoor het bedrag dat u aan rente moet betalen ook iedere
maand lager wordt. Deze hypotheekvorm kent in vergelijking met andere hypotheekvormen in het
begin hogere lasten maar heeft uiteindelijk over de hele looptijd de laagste netto lasten.
Leningvormen
Doorlopend Krediet
Een zeer flexibele manier van lenen is het doorlopend krediet. Deze leenvorm is uitermate geschikt
voor mensen die voorziene en onvoorziene pieken in hun uitgaven willen opvangen.
Van tevoren worden een kredietlimiet en een termijnbedrag met u afgesproken. De kredietlimiet
bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 75.000,-. Tot de afgesproken kredietlimiet kunt u
onbeperkt geld opnemen. Zo hebt u altijd een financiële reserve. Bovendien kunt u ook eens iets
meer aflossen als u dat beter uitkomt.
Geschikt voor:

klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte.

klanten die minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.
Persoonlijke lening
Een persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en
aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. U kunt een bedrag van minimaal € 2.500,en maximaal € 50.000,- lenen, dat u in 6 tot 120 maanden terugbetaalt. Een persoonlijke lening
moet in principe vóór uw 68e levensjaar worden beëindigd.
Geschikt voor:

klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente.

klanten die minimaal 21 en maximaal 67 jaar oud zijn.
AI.HS.0117
2
Woning Voordeel Financiering
Speciaal voor de eigen-woningbezitters is er de Woning Voordeel Financiering. Dit is een variant
van de persoonlijke lening. Uw eigen huis levert een aantrekkelijke rentekorting op. Dit is een goed
alternatief voor een tweede hypotheek. Bij het afsluiten hoeft u niet naar de notaris en u hoeft óók
geen taxatiekosten te betalen. U kunt het opgenomen bedrag vrij besteden, bijvoorbeeld om een
bestaande lening af te lossen.
Kenmerken Woning Voordeel Financiering

U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 75.000,- lenen.

U betaalt een vaste maandelijkse rente en aflossing over een vooraf afgesproken looptijd.
U weet precies waar u aan toe bent.
Geschikt voor

Klanten met een eigen woning.

klanten die zekerheid zoeken: een vaste looptijd en een vaste rente.

klanten die minimaal 21 en maximaal 67 jaar oud zijn.
Bijleenregeling
Met de bijleenregeling wil de overheid bereiken dat u overwaarde (winst) van de verkoop van de
oude woning gebruikt om (een deel van) de nieuwe woning te financieren. Dit wordt ook de
eigenwoningreserve genoemd. Dit wil niet zeggen dat u dit bedrag niet voor andere doeleinden
mag gebruiken maar de rente is dan over dat deel van de hypotheek niet fiscaal aftrekbaar.
Boeterente
Het bedrag dat de geldverstrekker in rekening kan brengen bij het vroegtijdig aflossen van de
hypotheek.
Eigenwoningforfait
Dit is het bedrag dat eigen woning bezitters volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het
inkomen in box 1 op moeten tellen. Het bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZwaarde is de door de overheid vastgestelde waarde van de woning die als basis dient voor de
vaststelling van de onroerende zaak belasting.
Financieringskosten
Financieringskosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een hypothecaire lening te
krijgen.
Fiscale consequenties
Fiscaal voordeel
Bij een annuïteiten of lineaire hypotheek kunt u de rente die u moet betalen voor leningen die zijn
aangegaan om de eigen woning te kopen, te verbouwen of te verbeteren voor een periode van
maximaal 30 jaar op uw inkomen in mindering brengen. Om uw belastbare inkomen te berekenen
wordt het eigenwoningforfait bij uw inkomen opgeteld en de betaalde rente ervan afgetrokken. Uw
fiscale voordeel is uw totale inkomen minus uw belastbare inkomen maal het belastingtarief uit de
onderstaande tabel. Bovendien kunt u de financieringskosten eenmalig op uw inkomen in
mindering brengen.
AI.HS.0117
3
Belastingtarieven voor personen jonger dan AOW-leeftijd
Schijf
Inkomen vanaf
Inkomen niet hoger dan
Tarief
1
-
€ 19.982,-
36,55 %
2
€ 19.982,-
€ 33.791,-
40,80 %
3
€ 33.791,-
€ 67.027,-
40,80 %
4
€ 67.072,-
-
52,00 %
Belastingtarieven voor personen ouder dan AOW-leeftijd, geboren vanaf 1
januari 1946
Schijf
Inkomen vanaf
Inkomen tot
Tarief
1
-
€ 19.982,-
18,65 %
2
€ 19.982,-
€ 34.130,-
22,90 %
3
€ 34.130,-
€ 67.072
40,80 %
4
€ 67.072,-
-
52,00 %
Vermogensrendementsheffing
Uw vermogen moet bij de aangifte van de inkomstenbelasting worden opgegeven in box 3. Voor
alleenstaanden geldt een vrijstelling van € 25.000,-, voor gehuwden een vrijstelling van € 50.000(waarden voor 2017). Over het vermogen boven dit bedrag moet vermogensrendementsheffing
betaald worden. In 2017 worden hier voor het eerst drie schijven gebruikt. Waarin twee
verschillende percentages worden gehanteerd.
Schijf
Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage 1,63%
Percentage 5,39%
1
Tot € 75.000,-
67%
33%
2
Vanaf € 85.000,- tot € 975.000,-
21%
79%
3
Vanaf € 975.000,-
0%
100%
Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF-norm)
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)
opgesteld. Doel van deze gedragscode is u te beschermen tegen te hoge hypotheekschulden.
AI.HS.0117
4
Marktwaarde
De marktwaarde is het bedrag waarvoor de woning waarschijnlijk verkocht kan worden bij een
gedwongen verkoop.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De NHG wordt afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is een garantie die
u kunt krijgen als u een lening afsluit voor de aankoop of verbouwing van een woning. De
geldverstrekker loopt hierdoor minder risico waardoor u kunt profiteren van een korting op de
hypotheekrente. Vanaf 1 juli 2017 geldt de NHG voor hypotheken tot € 247.450,- inclusief
bijkomende kosten. Dat betekent dat u NHG kunt krijgen als u een bestaande of nieuwbouw
woning koopt van maximaal € 245.000,- exclusief bijkomende kosten. Voor woningen met
energiebesparende voorzieningen geldt geld een bedrag van € 259.700,- inclusief bijkomende
kosten.
Starterslening
Wat is een Starterslening?
Met een Starterslening is het voor iedere starter op de koopwoningmarkt mogelijk om een
voordelige hypotheek met een aanvullende renteloze lening te verkrijgen. De Starterslening
overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat u bij uw bank
maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte
van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van
uw gemeente.
Gunstige voorwaarden
De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar.
De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Als u denkt de maandlast niet te
kunnen betalen, dan kunt u een hertoetsing aanvragen. Hiervoor moet u wel betalen. Afhankelijk
van de uitkomst gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft.
Dit is gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.
De gemeente bepaalt
De Starterslening wordt aangeboden door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) en uw gemeente. De Rijksoverheid heeft een beperkt budget per gemeente
beschikbaar gesteld. Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor
de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt uw gemeente de maximale hoofdsom van
de Starterslening die u kunt krijgen. De Starterslening verschilt per gemeente en is ook niet in
iedere gemeente beschikbaar. Met een Starterslening bespaart u tot wel € 300,- per maand op de
maandlasten.
AI.HS.0117
5
Download