Algemene voorwaarden

advertisement
Voorwaarden en condities
Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW en gelden bij onverdeelde opdracht en in
combinatie met hierna genoemde condities.
Leveringsvoorwaarden:
Op met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene
Voorwaarden Consultancy. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover wij
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard daarmede akkoord te gaan.
Levertijd na schriftelijke opdracht:
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in onderling overleg.
Werkcondities:
Ons voorstel is qua geldigheid beperkt tot en qua kosten gebaseerd op een ongestoorde en
aaneengesloten uitvoering van de werkzaamheden, uitvoering tijdens normale werktijden
(maandag t/m vrijdag van 07:00 en 18:00 uur).
Gevolgschade:
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade behoudens in
geval van opzet of grove schuld van de veroorzakende partij.
Betaling:
Binnen 30 dagen na factuurdatum.
Geldigheidsduur:
Dit contractvoorstel heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.
1/4
Algemene Voorwaarden Consultancy
Artikel 1 - Algemeen
1.1.
Deze Algemene Voorwaarden Consultancy zijn van toepassing op alle door FS
Consultancy gedane aanbiedingen aan en gesloten overeenkomsten met Opdrachtgevers en
FS Consultancy, waaronder mede begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en
op alle overige rechtsverhoudingen welke tussen FS Consultancy en Opdrachtgever ontstaan
als gevolg van de uitvoering van deze tussen FS Consultancy en Opdrachtgever gesloten
overeenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1.
Alle aanbiedingen van FS Consultancy zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand
op het moment dat hetzij de schriftelijke overeenkomst door beide partijen is ondertekend hetzij
de schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden hetzij FS Consultancy met de uitvoering
van de werkzaamheden aanvangt.
2.2.
Indien de aanbieding van FS Consultancy is gebaseerd op gegevens en/ of andere
informatie verstrekt door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever in te staan voor de juistheid van
dergelijke gegevens en/ of informatie. Afbeeldingen, schema's, tekeningen, berekeningen en
opgaven met betrekking tot capaciteit, gewicht, afmetingen, rendementen en andere gegevens
welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding of overeenkomst zijn genoemd, zijn niet bindend. De
vóór de overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten alsmede de
aanbieding blijven het eigendom van . Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet door
Opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis
gebracht worden van derden en dienen op eerste verzoek aan FS Consultancy te worden
geretourneerd.
2.3.
De door FS Consultancy aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
afgegeven documenten worden eigendom van Opdrachtgever en mogen door hem worden
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd, echter onder voorwaarde dat
Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 3 - Leveringsomvang
3.1.
De aanbieding en overeenkomsten van FS Consultancy omvatten uitsluitend het
leveren van die diensten en/ of documenten die daarin expliciet zijn opgenomen. Indien door FS
Consultancy diensten en/ of documenten worden geleverd gedurende de uitvoering van de
overeenkomst die buiten de overeengekomen leveringsomvang vallen, zullen deze als extra
werk worden beschouwd en dienovereenkomstig aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
2/4
Artikel 4 - Levering
4.1.
De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat de overeenkomst is gesloten,
alle voor het werk benodigde informatie door FS Consultancy is ontvangen, alle formaliteiten
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zijn vervuld en overeengekomen
aanbetalingen door Opdrachtgever zijn gedaan. De overeengekomen levertijd is geen fatale
termijn; bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever FS Consultancy schriftelijk in gebreke te
stellen met inachtneming van een redelijke termijn.
4.2.
Indien op overschrijding van de levertijd een contractuele boete is overeengekomen,
wordt deze boete geacht in de plaats te zijn gekomen van een eventueel recht van
Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de
overschrijding van de levertijd niet is toe te rekenen.
Artikel 5 - Betaling
5.1.
De door FS Consultancy opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige
overheidslasten.
5.2.
Betalingen zullen worden verricht overeenkomstig het overeengekomen
betalingsschema en/ of binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking.
Voor diensten geleverd op verrekenbare basis zal FS Consultancy vierwekelijks de bestede
uren (inclusief reisuren) en gemaakte kosten, zoals reproductie-, computer-, telefoon/telefax-,
reis- en reistoelage- en overige kosten in verband met de geleverde diensten aan
Opdrachtgever factureren.
Voor diensten geleverd op basis van een vaste totaalprijs zal FS Consultancy een factuur
sturen aan Opdrachtgever bij het bereiken van elke mijlpaal.
5.3.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden dan wel ten gevolge van gewijzigde overheidsvoorschriften - dan is
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.4.
In de overeenkomst is de bevoegdheid van FS Consultancy begrepen om in opdracht
van Opdrachtgever verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in
rekening te brengen bedrag bekend is.
5.5.
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn
betalingsverplichtingen, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling,
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, heeft het recht alle verschuldigde bedragen onmiddellijk
op te eisen.
Artikel 6 - Overmacht
6.1.
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich
op overmacht beroept. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen stakingen,
uitsluitingen, maatregelen van hogerhand, staat van oorlog en beleg, brand, natuurrampen,
3/4
epidemieën, ziekte, een gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten benodigd voor de
levering. Overmacht zoals hierboven omschreven bij toeleveranciers of andere derden waarvan
FS Consultancy afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht van .
6.2.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van beide partijen
opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, is ieder der partijen
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 7 - Opschorting
7.1.
Onverminderd haar overige rechten heeft FS Consultancy het recht haar verplichtingen
(waaronder de levertermijn) onder de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever een
of meer verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of indien er sprake is
van overmacht. Indien FS Consultancy gebruik maakt van haar opschortingrecht, heeft FS
Consultancy het recht Opdrachtgever een fatale hersteltermijn te stellen waarna FS
Consultancy het recht heeft de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen
8.1.
Op alle door FS Consultancy gedane aanbiedingen en/ of gesloten overeenkomsten,
waaronder mede begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en alle daaruit
voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de door FS Consultancy
gedane aanbieding en/of gesloten overeenkomsten, waaronder mede begrepen daarmede
samenhangende overeenkomsten, welke partijen niet in onderling overleg in der minne kunnen
regelen, zullen worden beslecht door de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van
uitvoering.
4/4
Download