Werken onder spanning?! - Uneto-VNI

advertisement
Werken onder
spanning?!
uneto-vni staat voor veilig werken en zou het liefst zien dat er niet
meer onder spanning gewerkt wordt. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Er zijn situaties waarbij spanningsloos werken gevaarlijker of
onmogelijk is. Werken onder (of in de nabijheid van) spanning zal dus
in zeer uitzonderlijke gevallen en met extra voorwaarden nodig blijven.
In de wet- en regelgeving, waaronder de NEN-normen, staat technisch/juridisch
omschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Deze tekst is niet makkelijk
leesbaar en kan aanleiding geven tot ‘discussies over komma’s’. Met dit informatieblad
wil uneto-vni duidelijk maken wat haar standpunt is. uneto-vni staat voor een
bedrijfstak waar het aantrekkelijk en veilig is om te werken.
Standpunt uneto-vni
De norm is:
We werken niet onder spanning,
behalve in zeer uitzonderlijke gevallen.
Argumenten van de tegenstanders
Grote opdrachtgevers hanteren vaak een zwarte lijst van
Veel te vaak worden er nog werkzaamheden onder spanning
bedrijven die bekend staan als ‘brokkenpiloot’. Zulke
uitgevoerd terwijl het een kleine moeite is om dat niet te
bedrijven gunnen zij geen opdrachten meer.
doen. Zeker, het kost tijd om een installatie spanningsloos
te maken en er zullen anderen zijn die gedurende de
Wanneer dan nog wel?
werkzaamheden zelf even niet kunnen werken.
Werk onder spanning alleen bij grote uitzondering!
Een huishouden kan wel even zonder, maar een bedrijf of
Bovendien moet er dan aan de volgende voorwaarden
kantoor zonder spanning zetten, dat stuit op verzet. Sommige
worden voldaan:
installateurs zijn bang dat ze geen opdracht krijgen als ze
•
Er moet een dringende noodzaak bestaan. Dit betekent
eisen dat er niet onder spanning gewerkt wordt. Dus dan
dat de risico’s van het spanningloos maken van een
maar even snel …?
installatie in proportionele verhouding moeten staan
Maar daartegenover staat, dat werken aan een spanningsloze
tot de gevaren van werken onder spanning. Dat is geen
installatie veiliger is. Hierdoor kan een monteur zijn aandacht
lichte eis; als het tot een (straf)rechtszaak komt, dan zal
volledig op zijn werk richten en levert dus beter werk af en is
de rechter harde bewijzen willen zien. Tot nu toe zijn de
sneller klaar. Bovendien: weet u hoelang de arbeidsinspectie
bedrijven steeds in het ongelijk gesteld.
bij een serieus ongeval bezig is met het onderzoek? Vertel
•
Er moet een schriftelijke en ondertekende opdracht zijn.
dat als uw opdrachtgever nog wat tegensputtert over
•
De installatie moet geschikt zijn voor het werken onder
productieverlies.
spanning. Dat moet blijken uit het ontwerp en de
toegepaste componenten.
Werken onder spanning is risicovol
Er is altijd een aantal extra risico’s als er onder spanning
•
Er zijn voldoende maatregelen genomen om de gevaren
van het werken onder spanning te beheersen.
wordt gewerkt, terwijl dit eigenlijk niet nodig of onveilig is.
Overigens: als de opdrachtgever of installatie­
Er kan druk uitgeoefend worden om toch maar onder
verantwoordelijke geen ondertekende opdracht wil geven
spanning te werken zodat het overige werk door kan gaan
om onder spanning te werken, waarom zou je als uitvoerend
en er geen productieverlies is. Zo kan de monteur tijdens
installateur dan wel de verantwoording nemen?
het werk worden afgeleid met alle risico’s van dien. Ook
routinematig werken kan tot slordigheden en dus tot fouten
Het uitvoeren van metingen en beproevingen is een
leiden. Soms is de installatiebeschrijving onvolledig en kan
uitzondering, dat kan niet zonder dat de installatie in
men ongewild voor onveilige situaties komen te staan. Het
bedrijf is. Ga wel na of het plaatsen van meetklemmen en
komt regelmatig voor dat tekeningen niet bijgewerkt zijn.
testpennen echt veilig kan. Schakel anders het installatiedeel
Ook zijn de installaties en installatieruimten niet altijd
af, plaats de meting en schakel dan weer in.
geschikt om te werken onder spanning.
Tot slot
Bedrijfsrisico’s
In de wet- en regelgeving, waaronder de NEN-normen, staat
Wanneer er een ongeval is geweest waarbij iemand letsel
technisch/juridisch omschreven aan welke voorwaarden
heeft opgelopen, zijn de gevolgen meestal ernstig. Behalve
voldaan moet worden. Deze tekst is niet makkelijk leesbaar
het persoonlijke leed, heeft een ongeval grote financiële
en kan aanleiding geven tot ‘discussies over komma’s’. Met
gevolgen voor een installatiebedrijf. Het bedrijf kan onder
dit informatieblad wil uneto-vni duidelijk maken wat haar
andere worden aangesproken voor gemaakte medische-
standpunt is.
en letselschadekosten, vervolgkosten zoals loonderving,
uneto-vni staat voor een bedrijfstak waar het aantrekkelijk
eventuele boetes van de arbeidsinspectie, kosten van
en veilig is om te werken:
strafrechtelijke procedures, enzovoorts. Deze kosten kunnen
in de tonnen lopen en een bedrijf naar een faillissement
© uneto-vni, juni 2008
brengen. Ongevallen zorgen ook voor imagoschade, ze
bezorgen een bedrijf een slechte naam. uneto-vni
Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66
[email protected] - www.uneto-vni.nl
We werken niet onder spanning,
behalve in zeer uitzonderlijke gevallen.
Download