KERST 2015 – 10.00 uur Voorganger – ds At Kramer Schriftlezing

advertisement
KERST 2015 – 10.00 uur
Voorganger – ds At Kramer
Schriftlezing – Marina de Vries
Muziek – kinderkoor, volwassenenkoor, combo, Johan Volk, Jacob Modderman
LB 498 – Betlehem, o uitverkoren stad – 1e vers door kinderen; 5 + bovenstem koor
Kinderlied – Kom wij gaan
LB 477 – Komt allen tezamen + bovenstem
Votum, groet – sela music
E&R 296 – Joy to the world / GK gezang 82 – Blaas de bazuin en sla de trom
Gebed
Kindermoment
Een Koning is geboren – wisselzang kinderen /gemeente
Kinderen naar bijbelklassen
Schriftlezing 1 – Lukas 2: 1-13
Canon: Ere zij God – Willem Vogel
Schriftlezing 2 – Lukas 2: 15-20
Opwekking 268 – kerstversie
Preek/meditatie
LB 484 – Go, tell it on the mountain
Gebed
Collecte, kinderen komen terug en zingen: ‘Knoop het even in je oren’
Slotzang: Opw 528 / LB 481 – Hoor de englen zingen d’eer + bovenstem
Zegen: kinderen – God zal met ons zijn
orgel – preludium in G – JS Bach – BWV 541
LB 498 – Betlehem, o uitverkoren stad
1 – kinderen
Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
2 – koor
In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
3 – allen
Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
4 – allen
Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
5 – allen
‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herders der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Kinderlied - Kom, wij gaan
De wijzen uit het oosten en de herdertjes bij nacht,
volgen allemaal een ster, een teken van Gods macht.
Kom wij gaan, kom wij gaan,
Kijk eens hoe die sterren staan.
Kom wij gaan, kom wij gaan.
Een koning komt eraan.
Waar is Hij te vinden? Hij is niet in een paleis.
Nee, Hij is in Betlehem, wij gaan meteen op reis.
Kom wij gaan, kom wij gaan,
Kijk eens hoe die sterren staan.
Kom wij gaan, kom wij gaan.
Een koning komt eraan.
De Koning is een kindje, gewikkeld in een doek.
Met zijn mamma en zijn pappa krijgt Hij speciaal bezoek.
Kom wij gaan, kom wij gaan,
Kijk eens hoe die sterren staan.
Kom wij gaan, kom wij gaan.
Een koning komt eraan.
Een koning komt eraan.
LB 477 – Komt allen tezamen
1 – allen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2 – allen
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
vrouwen
Komt, laten wij aanbidden,
mannen
komt, laten wij aanbidden,
allen
komt, laten wij aanbidden die Koning.
3 – koor
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
4 – allen
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
5 – allen
Zingt aarde en hemel,
zingt nu englenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Votum, groet
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!
E&R 296 – Joy to the world / GK gezang 82 – Blaas de bazuin en sla de trom
koor
Joy to the World , the Lord is come!
let earth receive her King;
let every heart prepare Him room,
and Heaven and nature sing,
and Heaven and nature sing,
and Heaven, and Heaven, and nature sing.
allen
Blaas de bazuin, de loftrompet,
en richt hoog op uw hoofd;
de toekomst staat in deze ster,
nu is de vrede niet meer ver,
de dag die God belooft,
de dag die God belooft,
hosanna, de dag - - die God belooft!
koor
Joy to the earth, the Saviour reigns!
Let men their songs employ;
while fields and floods, rocks, hills and plains
repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat, the sounding joy.
allen
Blaas de bazuin en sla de trom
en roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin,
gegeven is een nieuw begin –
o zing halleluja,
o zing halleluja,
hosanna, o zing - - halleluja!
Gebed
Kindermoment
lied: Een Koning is geboren
allen
Een koning is geboren,
een koning, een koning.
Een koning is geboren,
heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein;
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de koning zijn.
kinderen
Waar is Hij dan geboren,
die koning, die koning?
Waar is Hij dan geboren –
ik denk in een paleis.
allen
O nee, die koning die ik ken,
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.
kinderen
Waar moet Hij dan in slapen
die koning, die koning?
Waar moet Hij dan in slapen,
een gouden hemelbed?
allen
O nee, die koning die ik ken,
die heeft geen bed van goud,
geen pracht en praal, maar o zo kaal,
een kribbetje van hout.
kinderen
Wat draagt Hij dan voor kleren,
die koning, die koning?
Wat draagt Hij dan voor kleren,
een jas van hermelijn?
allen
O nee, die koning die ik ken,
die heeft er zelfs niet één,
en ook geen hemdje van satijn,
maar doekjes om zich heen.
kinderen
Hoe kan ik Hem dan vinden,
die koning, die koning?
Hoe kan ik Hem dan vinden,
weet jij misschien de weg?
allen
Die koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis,
vraag Hem in 't kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis.
Kinderen naar bijbelklassen
Schriftlezing 1 – Lukas 2: 1-13
1
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad
van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Canon: Ere zij God
Ere zij God in de hoge,
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Schriftlezing 2 – Lukas 2: 15-20
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we
naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak
lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
15
Opwekking 268 – kerstversie
1 – allen
Hij kwam bij ons, zo heel klein,
en deelde onze nood en pijn,
verliet Zijn hemelse rijk,
Hij werd een mens aan ons gelijk.
refrein – allen
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.
2 – vrouwen
Er was geen plaats meer voor Hem,
daar in het stadje Bethlehem,
kwam hij in een stal terecht
werd in een voederbak gelegd.
refrein – allen
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.
3 – mannen
De herders waakten die nacht,
hun werd het goede nieuws gebracht,
het reddingsplan wordt bekend;
de Zoon van God die vrede brengt.
refrein – allen
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.
4 – mannen
De wijzen zagen Zijn ster,
ze zochten Hem en reisden ver,
brachten geschenken en eer,
ze knielden bij het kindje neer.
refrein - allen
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.
5 – allen
Nu mag ik dicht bij U zijn
en geef U al mijn angst en pijn,
zo vind ik vrede bij U,
beleef het ware kerstfeest nu.
refrein:
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.
Tekst: Lukas 2: 13, 14
13
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Preek/meditatie
LB 484 – Go, tell it on the mountain
refrein – koor
Go, tell It on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell It on the mountain
that Jesus Christ is born.
refrein – allen
Go, tell It on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell It on the mountain
that Jesus Christ is born.
1 – koor
While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold throughout the heavens,
there shone a holy light:
refrein – allen
Go, tell It on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell It on the mountain
that Jesus Christ is born.
2 – koor
The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
refrein – allen
Go, tell It on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell It on the mountain
that Jesus Christ is born.
3 – koor
Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God send our salvation
that blessed Christmas morn:
refrein – allen
Go, tell It on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell It on the mountain
that Jesus Christ is born.
Gebed
Collecte, kinderen komen terug en zingen: ‘Knoop het even in je oren’
Knoop het even in je oren: Jezus de Koning van je hart
is in Betlehem geboren. Het begin van een nieuwe start.
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja!
Gloria, gloria. Gloria. Gloria.
Ere zij God, Ere zij God.
Knoop het even in je oren: Jezus de Koning van je hart
is in Betlehem geboren. Het begin van een nieuwe start.
Slotzang: Opw 528 / LB 481 – Hoor de englen zingen d’eer
1 – allen
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
2
vrouwen
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
mannen
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
allen
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
3 – allen
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
kinderen – God zal met ons zijn
God zal met ons zijn
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël
orgel – preludium in G – JS Bach – BWV 541
Download