3e nieuwsbrief - OBS Prinses Margrietschool Terschelling

advertisement
West Terschelling, 11 januari 2016
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4,
Graag willen wij u informeren over wat er zoal gebeurt in de groep tot aan de voorjaarsvakantie.
In de komende periode gaan we met de hele school aandacht besteden aan de Ramp van 1666.
Binnen het vakgebied cultuureducatie zullen de kinderen op diverse manieren via muziek,
geschiedenis en drama te horen krijgen wat er is gebeurd op Terschelling. Er zal ook een speciale
schoolkrant worden gemaakt door de kinderen die geheel gewijd zal zijn aan dit thema.
Vanaf 18 januari gaan we CITO-toetsen afnemen bij de kinderen. De resultaten van deze methode
onafhankelijke toetsen, samen met observaties en alles wat er in de groep gebeurt, geeft ons
informatie over de ontwikkeling van uw kind.
We nemen toetsen af voor de vakken: lezen, rekenen, spelling en woordenschat. We nemen 1 toets
per dag af. Met deze gegevens maken we nieuwe plannen voor de komende periode. Tijdens het
oudergesprek gebruiken we o.a. het rapport om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
Het rapport bespreken we eerst met het kind op school, vervolgens krijgen ze het mee naar huis
zodat u het samen kunt bekijken en daarna bespreken we het op school met elkaar.
Dinsdagavond 19 januari is de 1e informatieavond over andere schooltijden, op school aanvang
20:00 uur.
Welke leerstof behandelen we de komende periode?
Nieuwsbegrip
Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen het vak begrijpend lezen. Met een tekst over een onderwerp
uit de actualiteit leren de kinderen, met verschillende strategieën, een tekst beter te begrijpen en er
vragen over te beantwoorden. Er zullen diverse teksten aan bod komen, zoals: een brief, een recept,
een gedicht, een verhaal etc.
De teksten geven we direct mee naar huis zodat ze aan u kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn.
Daarnaast hebben ze elke week een les woordenschat. Woorden die met het actuele onderwerp te
maken hebben, worden behandeld om zo de woordenschat van de kinderen te vergroten. We gaan
de kinderen leren om deze lessen zelfstandig op de computer te maken.
Rekenen
Het doel van ons rekenonderwijs is het ontwikkelen van bruikbare kennis en vaardigheden waarmee
ze nu en later kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat dus niet alleen om het kunnen
maken van kale sommen Het gaat juist om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei
dagelijkse situaties.
We oefenen dit dagelijks met de kinderen in het zogenaamde ‘rekentekenschrift’.
We gebruiken hiervoor een model:
Drieslagmodel: .1 betekenis verlenen – 2. uitvoeren – 3. reflectie
Kale som:
15+22=
Context som: Ik heb 15 knikkers in mijn zak. Mijn zus heeft 22 knikkers in haar zak. Hoeveel knikkers
hebben we bij elkaar?
Bij dit verhaal doorlopen we de volgende fases:
1.Met bovenstaande som pluizen de kinderen eerst uit: wat betekent het getal 15, wat betekent het
getal 22, waar zie je dat? Alles wat je ziet ga je benoemen.
Een start van een les kan beginnen met een kale som waarbij de kinderen een context (een verhaal)
bedenken. (betekenis verlenen)
2.Vervolgens gebruik je een strategie om de som uit te rekenen op papier. (uitvoeren)
3.De bewerking wordt gecontroleerd en ook hier wordt alles benoemd. Klopt het wat je moest
uitrekenen? (reflectie)
Hieronder staat aangegeven wat er qua stof wordt behandeld.
 Blok 6:
-lln kennen de tafel van 2 en de begrippen ‘even’ en ‘oneven’.
-lln kunnen een getal plaatsen op een bijna lege getallenlijn en aangeven tussen welke
tientallen deze ligt.
- lln kunnen optel-en aftreksommen noteren en uitrekenen met behulp van sprongen van 10
vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn.
- lln kunnen in concrete situaties delingen maken.
 Blok 7:
-lln kennen de tafels van 5 en 10.
-lln kunnen bedragen t/m 100 euro samenstellen en vanaf een gegeven bedrag aanvullen
met hele euro’s ( munten en biljetten).
-lln kunnen kloktijden aangeven en aflezen op een analoge klok; 5 voor 10, 10 voor 12, 5 voor
half 2.
-lln kunnen uit een verhaaltje de som halen en die uitrekenen op een getallenlijn.
 Blok 8:
-lln kunnen alle typen optellingen maken t/m 100.
-lln kunnen alle typen aftrekkingen maken t/m 100.
-lln kunnen een verhoudingstabel invullen.
-lln kunnen een datum bepalen aan de hand van een kalender(binnen een maand).
Voorafgaand aan ieder blok, krijgen de kinderen kopieerbladen van rekenen mee naar huis. Hierop
kunt u zien welke stof wordt behandeld en hoe de sommen worden uitgelegd.
Taal
Elk thema begint met een introductie waarbij spreken en luisteren centraal staat, dit wordt
aangeboden in een opdracht. De komende periode werken we aan de volgende thema’s:
 Thema 9 Wil je met me spelen:
-lln leren begrippen rond speelgoed/materiaal voor binnen en buiten.
-lln leren begrippen naamwoord en zin actief te gebruiken en juist toe te passen.
-lln leren oefenen van vraagzinnen
-lln leren een bedankbriefje schrijven waarin relevante informatie staat.
 Thema 10 Een beestenboel:
-lln leren telefonische informatie te geven en vragen stellen in de vorm van een rollenspel.
-lln leren begrippen rond dieren en hun leefomgeving: woonplaatsen van dieren, hol, nest,
mand, kooi, stal, nest, hok enz.
-lln leren formuleren van vraagzinnen en vertelzinnen.
-lln leren een dag chronologisch in te delen en beschrijven aan de hand van een
stripverhaaltje.
 Thema 11 Daar heb ik voor geleerd:
-lln leren in groepjes te discussiëren (over beroepen)
-lln leren vaktermen voor schilders en timmerlieden
-lln bijvoeglijke naamwoorden toe te passen in zinnen
-lln leren een verhaal te schrijven volgens een schema
Spelling
Met spelling worden de komende periode de volgende categorieën aangeboden:
haai
specht meeuw zwarte mieren
poedel eend
muisje
De kinderen krijgen elke dag een 5 woorden dictee.
We leren de kinderen 5 stappen aan als hulpmiddel voordat ze een woord gaan schrijven. De
bedoeling is dat dit als ondersteuning dient.
1. Luister en zeg het woord na
2. Hak het woord in stukjes
3. Welke regel hoort bij het woord?
4. Schrijf het woord op
5. Controleer het woord
Muziek
Juf Vera heeft sinds kort gitaarles en zal, samen met haar gitaar, veel nieuwe liedjes leren aan de
kinderen.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of heeft u iets gemist in deze
nieuwsbrief dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Esmé Bijlsma en Vera Donkerbroek
Download