bestand - Portfolio Melissa

advertisement
LESONTWERP
ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING
Naam: Melissa De Cooman
Campus Heverlee
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. 016 375600
www.khleuven.be
Vakkencombinatie: Aardrijkskunde / Fysica
Stagebegeleider DLO: Mevr. Verstappen
School: Paridaens
Les gegeven door: Melissa De Cooman
Onderwijsvorm: ASO
Vak: Aardrijkskunde
Richting:
Onderwerp: Waterproblematiek Tigris en Eufraat
Klas:
Vakmentor: Mevr. Knapen
Lokaal:
Datum/Data:
Aantal leerlingen:
Lesuur/-uren:
BEGINSITUATIE & DIDACTISCHE VERANTWOORDING
Verantwoord, vanuit de beginsituatie, waarom je de les op
deze manier aanpakt. Je kan onder andere verwijzen naar: algemene didactische principes, vakdidactiek, ontwikkelingspsychologie, situationele
beginsituatie, verwachtingen van mentoren, eigen doelstellingen,…
Ik start de les met een herhaling (herhalingsprincipe). Ik heb hiervoor gekozen, omdat deze les verder
bouwt op de leerstof die vorige les aan bod is geweest.
Het conflictgebied Eufraat – Tigris wordt eerst gesitueerd op kaart. Hiervoor zet ik de kaart dat de lln
moeten aanvullen in hun wb op de ppt. Op die manier kunnen ze goed volgen waar we bezig zijn. De
situering gebeurt via een OLG.
Het conflict wordt opgelost via de werkvorm ‘mysterie’. Ik heb een mysterie gemaakt over een gezin dat
aan landbouw doet, maar naar de stad moet verhuizen. De lln moeten in groep via kaartjes het mysterie
oplossen. Dit doen ze door de verbanden tussen de kaartjes te zoeken en deze op een groot blad te
kleven. Ik heb voor deze werkvorm gekozen, omdat de lln op die manier actief met het onderwerp bezig
zijn (activiteitsprincipe), maar toch op een iets wat speelse manier. Ik probeer ze zo te motiveren om
mee te werken. Ook ben ik er van overtuigt dat op die manier de leerstof beter blijft hangen bij de lln. Ik
voorzie voor het groepswerk een timer. Zo kan ik er niet te veel tijd mee verliezen en weten de lln dat ze
moeten door doen. De nabespreking van het mysterie is via een OLG, daarbij wordt ook het wb verder
aangevuld.
Ik sluit de les af met de cartoon waar de les ook mee is begonnen. Het is hier bij de bedoeling dat de lln
nu de cartoon kunnen plaatsen bij het thema ‘spanningen tussen regio’s’.
EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN
Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)
Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde 2de graad
ET 11: op een eenvoudige manier de impact verklaren van:
- politieke invloedsfactoren op kenmerken van aardrijkskundige entiteiten
Leerstofthema:
4.7 Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s
Leerplandoelstellingen
1.3 Op een eenvoudige manier aantonen hoe politieke spanningen tussen landen de waterschaarste
beïnvloeden.
Didactische wenken
De spanningen tussen Israël en Palestina om het Jordaanwater en om de watervoorraden van Cisjordanië
(Westelijke Jordaanoever), tussen Soedan en Egypte om het Nijlwater, tussen Turkije en Syrië en Irak in
het Tigris en Eufraat bekken zijn mogelijke voorbeeldstudies. Grootse voorbeelden van waterprojecten
kunnen gebruikt worden om het
thema water te introduceren (bv. Libië, de uitdroging van het Aralmeer, Turkije …).
Situering in het leerplan:
Leerplan aardrijkskunde 2de graad ASO van het VVKSO, leerplan aardrijkskunde 2de graad, Brussel, 2012,
D/2012/7841/002
ALGEMEEN LESDOEL
- De leerlingen kunnen de politieke spanningen in het stroomgebied van de Eufraat en Tigris in eigen
woorden verklaren.
SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.)
Thema 2: Spanningen en ecologische problemen in regio’s, hoofdstuk 1: water in de Arabische wereld,
rivieren in de conflictgebieden: Eufraat en Tigris, wb p. 44-47
BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)
Boeken
- CALLEMEYN, J., VANDERHALLEN, D., en VAN HECKE, E., Algemene wereldatlas, Plantyn, Mechelen,
2012, 191 pagina’s.
- NEYT, R., VAN BROECK, C., VAN CLEEMPUT, A. en VERSTAPPEN, H., Geogenie 4, De Boeck, Berchem,
2011, 136 pagina’s.
- RONDEAUX, B., SLOOTMANS, T., VAN BOVEN, M., WAUTERS, J., Werkmap Aardrijkskunde 4, Wautersvan Boven BVBA, 2011, 190 pagina’s.
- VANKAN, L., VAN DER SCHEE, J., Leren denken met aardrijkskunde, Nijmegen, 2013, 184 pagina’s.
Websites
- ONLINE STOPWATCH, 15 minutes, internet, 25/10/2014, (http://www.onlinestopwatch.com/timer/15minute/).
LEERMIDDELEN & MEDIA
In lokaal aanwezig
- krijtbord
- computer + beamer
- atlas
Door lesgever mee te brengen
- digitale presentatie
- kaartjes mysterie
- grote bladen
- lijm
- stiften
Didactisch lesontwerp
KRACHTIGE LEEROMGEVING
Leerdoelen
De lln kunnen…
Lesfasen
& timing
Instapfase
Herhaling
(3 min)
Lesfase 1:
Situering
Tigris /
Eufraat
(10 min)
Eufraat en Tigris
aanduiden op
kaart (C3)
De landen
opnoemen die deel
uitmaken van het
stroomgebied (C2)
De landen
aanduiden waar
het brongebied,
middenloop en de
benedenloop van
de rivieren
stroomt (C3)
Lesfase 2:
Conflict
Eufraat /
Tigris
(40 min)
Samenwerken
(A3)
Onderwijs- en leeractiviteiten
Media
Leerinhoud
Nog te bepalen, hangt af tot waar les geëindigd is.
Voordat we dit conflict kunnen bekijken, gaan we
eerst het stroomgebied van de Tigris en Eufraat
situeren op kaart. Wb p. 44-45
Wb p. 44 - 45
Ppt
OLG:



Situering
Waar stroomt de Eufraat?
Waar stroomt de Tigris?
Welke landen maken deel uit van het
stroomgebied van deze rivieren? Deze mag je
onderstrepen op de kaart.
 In welk land liggen de bronnen van deze
rivieren?
 Krijgt dit land veel of weinig watertoevoer?
Verklaar a.d.h.v. de klimatogrammen.
 In welke landen ligt de middenloop en de
bijrivieren?
 Krijgen deze landen veel of weinig
watertoevoer? Verklaar a.d.h.v. de
klimatogrammen.
 In welke landen ligt de benedenloop van de
rivieren?
 Krijgt dit land veel of weinig watertoevoer?
Verklaar a.d.h.v. de klimatogrammen.
Conflict: Mysterie
Nu dat we weten waar de Tigris en Eufraat
gesitueerd zijn, is het tijd om te kijken wat het
conflict in deze regio is. Daarvoor gaan jullie het
volgende mysterie oplossen (ppt).
Ppt
Om het mysterie op te lossen ga ik jullie
Grote bladen,
verschillende kaartjes geven. Jullie zullen verbanden lijm, stiften
tussen deze kaartjes moeten vinden om het mysterie
Situering Eufraat en Tigris
Stroomgebied Eufraat en Tigris: Turkije,
Syrië, Irak, Saudi-Arabië, Koeweit en Iran.
Brongebied: Turkije
Middenloop: Syrië en Irak
Benedenloop: Irak
Conflict Eufraat – Tigris
Turkije is grote waterleverancier. Door het
GAP (Zuid-Anatolië plan) wil Turkije de
streek helemaal ontwikkelen. Men bouwt 22
dammen en 19 elektriciteitscentrales.
Hiermee kan men 1.7 miljoen hectare
landbouwgrond irrigeren.
Gevolg GAP: het debiet van de Eufraat en de
a.d.h.v.
infobronnen het
conflict Eufraat –
Tigris onder eigen
woorden brengen
(C3)
op te lossen. Het is de bedoeling dat jullie de
kaartjes op een groot blad kleven en op die manier
de relaties tussen de kaartjes weergeven en zo het
mysterie van gezin X op te lossen.
Jullie mogen per 4 werken en krijgen hier 15 min de
tijd voor.
Tigris daalt. In de zomermaanden dreigt de
Eufraat in Syrië droog te vallen.
Timer
Nabespreking mysterie
 Welke groepje heeft het mysterie kunnen
oplossen? Leg uit.
 Wat doet Turkije?
 Wat is het gevolg?
Turkije wil eveneens dat de Koerden ( leven
verspreid over Turkije, Syrië, Irak en Iran)
niet onafhankelijk worden.
Compromis tussen Turkije en Syrië: Syrië
krijgt in ruil voor de stopzetting van haar
steun aan de Koerden water. Ondertussen
bouwt Syrië ook dammen op de Eufraat.
Bij de Tigris geldt net hetzelfde verhaal.
Nu dat jullie weten wat het conflict is, gaan we het
wb invullen. Wb p. 45-47

De problematiek
rond de
Orontesrivier in
eigen woorden
uitleggen (C3)
De problematiek
tussen Irak en
Iran uitleggen
(C3)
Welke 3 landen hebben de grootste
oppervlakte binnen het stroomgebied?
 Welke 3 landen zijn voor hun
watervoorziening het meest afhankelijk van
deze rivieren?
 Als je eens denkt aan de lessen geschiedenis,
waar ontstaan er steden?
Dit is ook zo bij de Eufraat en de Tigris.
De tekst p. 46-47 hebben jullie verwerkt in het
mysterie. Jullie kunnen deze thuis ook nog eens
nalezen.
 Turkije heeft een eenzelfde houding t.o.v. de
landen van het stroomgebied van Tigris en
Eufraat als Egypte voor de landen van het
stroomgebied van de Nijl. Toch is er een
verschil, welk ?
 Wat zijn hiervan de gevolgen?
 Hoe gebruikt Turkije het water als politiek
wapen?
Er is nog een andere rivier dat voor spanningen
zorgt, namelijk de Orontesrivier.
 Door welke landen stroomt deze rivier?
 Welk probleem zou deze rivier met zich
meebrengen? Tip: denk aan de plaats waar
deze ontspringt en uitmondt.
 Hoe vormt de Orontes een argument van
Turkije tegen Syrië?
Een gelijkaardig probleem doet zich voor tussen Irak
Ppt
Problematiek Orontesrivier
Orontesrivier ontspringt in Libanon en vloeit
door Syrië naar Turkije. Libanon en Syrië
gebruikt de rivier voor irrigatie. Ook heeft
Syrië 2 dammen. Op die manier krijgt
Turkije maar een klein deel van het water.
Dit terwijl Syrië Turkije ervan beschuldigt
het water van de Eufraat tegen te houden.
Problematiek Irak – Iran
Iran heeft een dam op een bijrivier van de
Tigris zodat er nu watertekort is in NoordIrak.
en Iran.
 Welk probleem zou dit kunnen zijn als je
kijkt naar de dammen op het grondgebied
van Irak?
Lesfase 3:
Besluit
Besluit
 Hoe kun je de zin ‘Water is het nieuwe
zwarte goud van het Midden-Oosten
verklaren?
Opmerkingen i.v.m. bijlagen:
 Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
 Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit).
 Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.
BORDSCHEMA
Conflict Eufraat – Tigris
Bouw dammen Turkije (GAP)  Andere landen vb. Syrië te
kort aan water
 politiek wapen
Download