public - Parlementaire monitor

advertisement
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
Brussel, 30 juni 2008 (03.07)
(OR. en)
B
PU
11256/08
LI
LIMITE
C
PE-QE 486
VOORONTWERP VAN ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
P-3626/08 van Hélène Goudin (IND/DEM)
van:
het secretariaat-generaal van de Raad
aan:
de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten
Betreft:
"Mensenrechten in Turkije"
1.
2.
De delegaties treffen hierbij aan:
-
de tekst van de schriftelijke vraag;
-
een door het secretariaat-generaal opgesteld voorontwerp van antwoord.
Indien er uiterlijk op 17 juli 2008 om 17.00 uur geen opmerkingen van de delegaties zijn
ontvangen, wordt dit voorontwerp van antwoord ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité
van permanente vertegenwoordigers (1e deel) en aan de Raad.
Zijn er wel opmerkingen ontvangen, dan worden die behandeld door de Groep algemene
zaken.
________________________
11256/08
bar/LEP/rv
JUR
Conseil UE
1
LIMITE NL
SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3626/08
van Hélène Goudin (IND/DEM)
aan de Raad
Betreft:
Mensenrechten in Turkije
Turkije komt geleidelijk dichter bij het EU-lidmaatschap en de toetredingsonderhandelingen zijn in
volle gang. Een groot struikelblok vormt het Turkse gebrek aan eerbied voor de mensenrechten,
zoals uit diverse via de media bekend geworden gebeurtenissen blijkt. Onlangs berichtten de media
dat de organisatie Lambdaistanbul, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van homo-,
bi- en transseksuelen, door de Turkse autoriteiten verboden is. Dit gebeurde na een klacht van de
stad Istanboel, die meende dat de organisatie de burgers aanzette tot immoreel gedrag.
De EU berust op gemeenschappelijke waarden, en voornoemde gebeurtenis wijst op een
alarmerende ontwikkeling in een land dat zich bij de EU wil aansluiten. Hoe staat de Raad
tegenover deze ontwikkeling in Turkije? Kan de Raad garanderen dat Turkije pas lid van de EU kan
worden als de mensenrechten worden geëerbiedigd en aan de Kopenhagencriteria wordt voldaan?
Kunnen de rechten van homo-, bi- en transseksuelen worden gewaarborgd?
_________________
11256/08
bar/LEP/rv
JUR
2
LIMITE NL
ANTWOORD
op schriftelijke vraag P-3626/08
van Hélène Goudin (IND/DEM)
De Raad is op de hoogte van de specifieke rechtszaak tegen de organisatie Lambdaistanbul waaraan
het geachte parlementslid refereert.
Het algemene standpunt van de EU met betrekking tot de eerbiediging en de onderschrijving van de
grondbeginselen van democratie en mensenrechten, met inbegrip van de bescherming tegen
discriminatie, is zeer duidelijk. Omdat Turkije onderhandelingen voert over toetreding tot de EU,
dient dit land te voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen, waaronder de stabiliteit van de
instellingen die de rechtsstaat en de mensenrechten waarborgen. Zoals de Raad in zijn conclusies
van 10 december 2007 opnieuw heeft bevestigd, wordt het tempo van de onderhandelingen in het
bijzonder bepaald door de vorderingen die Turkije maakt met betrekking tot de benchmarks voor
het openen en afsluiten van de hoofdstukken, alsmede de vereisten van het onderhandelingskader1,
met inbegrip van de uitvoering van het toetredingspartnerschap2.
Volgens het onderhandelingskader wordt van Turkije verwacht dat het het hervormingsproces
gaande houdt en zal werken aan de verdere verbetering van de eerbiediging van de beginselen van
vrijheid, democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele
vrijheden. Dat Turkije in de wet en in de praktijk het recht dient te garanderen op volledige
uitoefening van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, door alle individuen, ongeacht,
onder andere, hun geslacht of seksuele gerichtheid, is ook een van de kortetermijnprioriteiten die
zijn vastgelegd in het door Turkije uit te voeren toetredingspartnerschap.
1
2
Doc. 12823/05.
Besluit 2008/157/EG van de Raad, PB L 51 van 26.2.2008, blz. 4-18.
11256/08
bar/LEP/rv
JUR
3
LIMITE NL
De Unie hecht groot belang aan deze onderwerpen, die een onderdeel vormen van het voortschrijdende hervormingsproces in Turkije. Nauw toezicht op en evaluatie van de ter plaatse
geboekte vooruitgang zal ook in de toekomst plaatsvinden overeenkomstig het onderhandelingskader en het toetredingspartnerschap, en bestaande zorgpunten zullen door de Raad onverminderd
op alle wenselijk geachte niveaus worden aangekaart, zoals onlangs is gebeurd tijdens de
bijeenkomst van de Associatieraad EG-Turkije op 27 mei 2008. Daar werd onderstreept hoe
belangrijk het is dat de noodzakelijke hervormingen worden geconcipieerd en uitgevoerd opdat de
naleving van de politieke criteria van Kopenhagen wordt gewaarborgd en aan de in het toetredingspartnerschap vastgelegde prioriteiten wordt voldaan. Turkije werd er dringend toe opgeroepen om,
onder meer, passende maatregelen te nemen om de eerbiediging en bescherming van minderheden
te bevorderen, zulks in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en overeenkomstig de beste praktijken in de lidstaten.
________________________
11256/08
bar/LEP/rv
JUR
4
LIMITE NL
Download