Wanneer moet een milieu-incident gemeld worden bij CVM?

advertisement
Wanneer moet een milieu-incident[1] gemeld worden bij CVM?
START
Constatering van incident
Betreft het een potentieel
milieubedreigend voorval
(milieu-incident[1])?
Ja
Niet melden bij CVM
Nee
[2], [3]
Is het mogelijk dat het
milieu schade heeft geleden Nee
door het voorval? [4]
Ja
Betreft het een lekkage/
emissie?
Ja
Ja
Nee
Betreft het een brand
Betreft het een een
giftige stof?
Ja
Nee
Nee
Betreft het een stof die
gevaarlijk is voor het Nee
aquatisch milieu
Ja
Is er sprake van
geurhinder?[6]
Betreft het meer dan
Nee
2,5 liter/kilogram?
Ja
Ja
Bestaat de kans op vrijkomen
van giftige of voor het
Nee
aquatisch milieu gevaarlijke
stoffen?
Bestaat de kans dat
verontreinigd bluswater in
bodem of oppervlaktewater
kan geraken?
Nee
Ja
Voetnoten
Voetnoten
1: Milieu-incident: een gebeurtenis waardoor (plotseling en onverwacht) schade, gevaar of hinder kan ontstaan of
dreigt te ontstaan aan het milieu. Denk hierbij aan ongewilde emissie of gevolgen voor de milieuaspecten lucht, geur,
(grond)water, geluid, bodem, externe veiligheid.
5: Gegevens melding
* Organisatie
* Locatie incident
* Beschrijving incident
- oorzaak
- stoffen
- hoeveelheden
- compartiment
* Getroffen maatregelen
* Te treffen maatregelen om incident in de toekomst te voorkomen
4: Voorbeeld: indien een vloeistoflekkage heeft plaatsgevonden op een verdieping/ in een lekbak kan hier “nee”
ingevuld worden. Een vloeistoflekkage buiten op de bestrating of het gras dan moet hier “ja” ingevuld worden.
2. Na het nemen van maatregelen (en
eventueel het inschakelen van
hulpdiensten) dient telefonisch
contact opgenomen te worden met
CVM.
4. Een verslaglegging van het ongewoon
voorval dient daarna (termijn zal door
CVM in stap 2 worden bepaald) per
e-mail ([email protected])
aan CVM te worden toegestuurd
(zie voetnoot 5).
Melden bij CVM[5]
3: Voorbeeld: lekkages van bodembedreigende (vloei)stoffen, emissies naar lucht of riool als gevolg van een incident.
Dit alles ongeacht de omvang van het voorval.
1. Indien hulpdiensten noodzakelijk zijn,
moet eerst het algemene alarmnummer
van HTCE worden gebeld:
040-2305444
3. Afhankelijk van de aard van het incident
zal CVM een visuele inspectie
uitvoeren.
Nee
2: Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding dienen te allen tijde direct genomen te worden om de
gevolgen van het milieu-incident te minimaliseren (Zie milieuwijzer HTCE).
Melden Milieu-incident
Ja
Ja
Is er sprake van
geluidhinder?
Nee
6: Geurervaring welke niet overeenkomt met de normale bedrijfsvoering (chemische stofffen).
CVM-0001-15A_V1_10-12-2014
Download