VO2MAX - Inspiractief

advertisement
Praktijkvoorademtherapie,inspanningstestenen(sport)begeleiden
VO2MAX:watishetenwatzegthetje?
DeVO2MAXisdebelangrijkstegraadmeteroverhoehetmetjouwconditiegesteldis.DeVO2MAXmeetdemaximale
hoeveelheidzuurstofdiejeiedereminuutopkannemen.DeVO2MAX,ookwelaangeduidmetmaximalezuurstofopname
iseengoedeindicatorvoordefitheidvanhetcardiovasculaire(hart)enrespiratoire(ademhaling)systeem.Hetiseen
schattingoverhoehetlichaamdezuurstofgebruiktomenergietekunnenleveren–enisnauwgerelateerdaande
functionelecapaciteitvanhethart.
DeVO2MAXwordtvaakuitgedruktinabsolutetermen,dathoudtinhetaantal(mili)literingeademdezuurstofperminuut
(mL/min).Hetisechterbeteromdemaximalezuurstofopnameookterelaterenaanhetlichaamsgewicht,(mL/min/kg)
zodatdezevergelekenkunnenwordenmetsporters/atletenonderling(hoewelergeenlineairverbandistussende
VO2MAXenlichaamsgewicht).
Dezeparameterwordtuitgedruktinmillilitersingeademdezuurstofperkilogramlichaamsgewicht(ml/kg/min).De
VO2MAXvarieertvanpersoontotpersoonenkanoplopentot80ofzelfs90mL/kg/minvoorgoedgetraindeduuratleten.
VO2MAXwaardesvangetraindepersonenkunnenbijna2xzohoogzijnalsmensendienietsporten.
WatzegtjeVO2MAX?
VoorhardlopersenandereduuratletengeeftjeVO2MAXeen
indicatieoverhetaerobeuithoudingsvermogen.Oftewelhoe
goedhetlichaaminstaatisomdeingeademdezuurstofomte
zetteninenergie.
HogeVO2MAXwaardesvereiseneengoedesamenwerkingvan
deverschillendefysiologischesystemendiezorgenvoorde
aanvoer,hettransport,hetopnemen,enhetgebruikvan
zuurstof.
DeVO2MAXzegtietsoverhetfunctionerenvanhet
hartlongsysteemen–zowordtaangenomen–isdebeste
indicatorvoorhetbepalenvaniemandsconditie.Hoehoger
deVO2MAX,hoeefficiënterhetlichaamzuurstofgebruiktom
energie(indevormvanbeweging)tekunnenleveren.
1
Theoretischgezien,hoemeerzuurstofjekuntinadementijdenszwareinspanning,hoemeerATP(energie/brandstof
voordespieren)hetlichaamkanvrijmakenominspanningtekunnenleveren.Ditisvaakhetgevalbijgoedgetrainde
atletenmethogeVO2MAXwaardes.
WatbepaaltmijnVO2MAX?
HoeweljeVO2MAXgoedtrainbaaris,ishetookafhankelijkvaneenaantalanderefactoren.
Vrouwenzijnoverhetalgemeenminderlangdanmannenenhebbeneenanderelichaamslengte.
Daarnaastverschiltooklichaamssamenstellingtussenmannenenvrouwen(vrouwenhebbeneenhogervetpercentage).
Enerzijnverschilleninbloedvolumeenhemoglobineconcentraties.Doordezeverschillenhebbenmannencircaeen10
tot15%hogereVO2MAXdanvrouwen.
Ookgewichtheeftinvloed;hoezwaarderjebent(hoehogerhetvetpercentage)hoelagerhetmaximaalopneembare
zuurstofvermogen.Daarnaasthebbenje‘genen’eenbelangrijkeinvloed.Ditheeftnietalleentemakenmetofjeeen
manofvrouwbent.Ookjelichaamsbouwishierinbepalend.
Bron:Coachmefit.nl
2
Download