VOORLICHTING MASTERSPECIALISATIES Themavoorlichting

advertisement
Themavoorlichting 20,21,22 mei 2014
Belangrijke info start master 2014-2015 → slide 2
CRV
PPT
ILO
GP
HFE
→ slide 9
→ slide 27
→ slide 50
→ slide 70
→ slide 94
Themavoorlichting 20,21,22 mei
ALGEMENE INFORMATIE 20 mei
Start master 2014-2015
Joleen de Jong en Laura Holsbeeke
PROCEDURE BACHELORTHESE
 2 mogelijke startmomenten: september en februari
 Als je per september 2014 wilt starten en verwacht aan de
voorkenniseisen (B1 en B2 afgerond) te kunnen voldoen:
uiterlijk vóór 1 juli mail naar studieadviseur,
inclusief gekozen specialisatie bachelorthese
 Zie voor meer informatie en het vervolg van de procedure
http://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb/
en mail studieadviseur (deze ontvang je binnenkort)
PROCEDURE START MASTER
 2 instroommomenten master: 1 september + 1 februari
 Harde knip =
Start mastervakken en masterthese als bachelor of pre-master
volledig is afgerond!
 Aanvullend voor PPT:
De vakken Inleiding psychopathologie en Psychodiagnostiek
moeten zijn behaald, via pre-master alleen toegankelijk voor
studenten van TP Deventer
PROCEDURE START MASTER
Als je per september 2014 wilt starten met de master en / of
verwacht dit studiejaar je bachelor / pre-master af te ronden:
 Aanmelden uiterlijk 2 juni aanstaande d.m.v.:
reply op mail van boz-psy (ontvangen rond 7 mei j.l.)
 Na aanmelding ontvang je vervolgens meer informatie over
o.a. verplichte startbijeenkomst
MASTERPROGRAMMA’S 2014-2015
Start september 2014 
- Presentatie programma’s vandaag/morgen/overmorgen per
specialisatie/thema
- Programma’s eind mei/begin juni op psy website te vinden
CRV, GP, ILO en HFE: programma vergelijkbaar met dit/vorig jaar
 30 EC vakken
 30 EC these/afstuderen (intern of extern)
Vanaf 2014-2015: start met enkele mogelijkheden voor stages in de
master  meer info volgt later, na aanmelding
Met stage (10EC) volg je één vak (5EC) minder en these is 25EC i.p.v. 30EC
PPT: 30EC vakken en 20EC stage + 10EC these OF 30EC these
MASTERPROGRAMMA’S 2014-2015
Voorbeeld opbouw masterprogramma start september 2014
Opbouw varieert per specialisatie!
Semester 1 2014-2015
Semester 2 2014-2015
Blok 1A
Blok 1B
Blok 2A
Vak 1
Vak 4
Vak 5
Vak 2
Vak 3
Vak 6
Start these
Blok 2B
MASTERPROGRAMMA’S 2014-2015
Start master februari 2015 of later?
Algemene inhoud specialisaties vergelijkbaar, maar:
- Master in het Engels (m.u.v. PPT)
- Vakken worden (deels) gewijzigd
 Kom (ook) naar de themavoorlichting in december 2014 voor
start februari 2015
(of mei 2015 voor start september 2016 of later)
Psychologie Master thema
Conflict, Risico & Veiligheid
dr. Sven Zebel
Drie centrale thema’s
1. conflict en crisismanagement
Groepsdynamiek + leiderschap
2. risicoperceptie en -communicatie
burgers - overheid
3. Verklaringen voor risicovol, antisociaal en crimineel gedrag
-> context (omgeving) + P
 sociaal psychologische theorieën
 effectieve beïnvloeding
Voorbeeld bij thema 1 & 3: Bemiddeling
‘Slachtoffer-dadergesprekken’
12
Effecten op slachtoffers:
Angst voor de dader(s)
Heel erg -
Behoorlijk -
Redelijk -
Een klein beetje -
Helemaal niet -
Items:
- “Bent u bang voor de dader?”
- “Wordt u angstig als u aan de dader denkt?”
Effecten op slachtoffers
Woede richting de dader(s)
Heel erg -
Behoorlijk -
Redelijk -
Een klein beetje -
Helemaal niet -
Items:
- “Bent u boos op de dader?”
- “Wordt u kwaad als u aan de dader denkt?”
Video conferencing bij slachtofferdaderbemiddeling?
Geen woede afname bij indirect
bemiddeld contact?
…. Gemis aan nonverbale cues?
….Zou aanbod van
video conferencing kunnen helpen?
Multi-partij perspectief
instanties die de
veiligheid moeten
waarborgen
publiek
daders
slachtoffers
Aandachtspunten
1. analyse van gedrag in realistische settings of van authentieke
interacties
2. interventies onderwerp van onderzoek (buurtbemiddeling of
een diagnose & triage instrument)
3. aandacht voor culturele verschillen
4. verbinding met technologie
5. toegepast karakter
Research centre for Conflict, Risk, and Safety perception (iCRiSP)
http://www.utwente.nl/igs/icrisp/
 ‘students’
 ‘PRCS in the media (in Dutch)’
VOORBEELD VERBINDING MET TECHNOLOGIE:
ONDERZOEK NAAR LEUGENDETECTIE
KUNNEN WE ZIEN WANNEER IEMAND GAAT LIEGEN?
H 1:
Cognitieve belasting is hoger tijdens het liegen dan het vertellen van de
waarheid.
H 2:
Cognitieve belasting is hoger tijdens waarheid vertellen met een intentie
om op 1 vraag te liegen, dan de gehele tijd de waarheid vertellen
18
COGNITIEVE BELASTING
HUIDGELEIDING ALS INDICATOR VOOR COGNITIEVE BELASTING
Als cognitieve
belasting omhoog
gaat…
…stijgt de
huidgeleiding
.. En dit kunnen wij
meten met sensoren
Deelnemers dragen de sensoren tijdens het hele
experiment
19
RESULTATEN
HYPOTHESES 1 EN 2
5.3
5.28
C
5.2
μS
5.1
F (2, 90) = 18.53, p < .01
Significante verschil
5.01
5
4.93
4.9
Repeated measures ANOVA
= Ongelijke letters
B
A
4.8
Studie 2
20
Onderwijs: track conflict, risico & veiligheid
Semester 1 2014-2015
Blok 1A
Blok 1B
5EC
5EC
Groepsdynamiek en
Leiderschap en ethiek
-interventie
201100014
Keuzevak 1 uit 3*
201100015
Semester 2 2014-2015
Blok 2A
Blok 2B
Empirisch risico- en
5EC
Conflictonderzoek*
201000145
5EC
5EC
Forensische
Risico- en
psychologie
veiligheidsbeleving
201000143
201000144
These
Keuzevakken:
- Social Problems (vak MB)
- Public & Private Policing (vak MB)
- Resilience Engineering (masterspecialisatie HFE)
21
Mogelijke stageplekken (nog niet definitief; nog in gesprek met deze organisaties):
•
WODC (onderzoekscentrum van Ministerie van Veiligheid en Justitie; wodc.nl)
•
Slachtoffer in Beeld (bemiddeling tussen slachtoffers en daders)
•
Politie Amsterdam
•
TNO (deviant gedrag)
•
TNO (zelfredzaamheid)
•
Dienst Speciale Interventies van Landelijke Politie
•
Veiligheidsregio Twente
•
Defensie (trainingen / onderwijs voor medewerkers defensie)
•
Bureau Zuidema (trainingen gericht op invloed en leiderschap)
•
Intern op lopende onderzoeksprojecten
Mogelijke thema’s voor de masterthese:
•
Afstudeeronderzoek Persuasieve technologie en veiligheid
•
Betrouwbare ooggetuigen
•
Hoe worden we zelfredzamer als het aankomt op onze veiligheid?
•
Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak op YouTube
•
Acceptatie van liegen in een groepscontext
•
Slachtoffer-dadergesprekken na een misdrijf
•
Wat zegt men op sociale media over incidenten?
•
Voorkeuren voor buurtbemiddelingsinterventies
•
‘Key players’ in de communicatie over voeding
Zie www.icrisp.nl onder ‘students – new master thesis
assignments’
Mogelijke functies
• gedragswetenschapper bij politie, defensie of justitie
• trainer of mediator (conflict en onderhandeling, groepsprocessen)
• consultant veiligheid/veiligheidscoördinator
• P & O functie (ongewenste omgangsvormen, diversiteit en
leiderschap)
•
beleidsmedewerker of voorlichter ministerie of multinational
• onderzoeker/adviseur veiligheid (Universiteit, WODC, TNO)
(http://www.significant.nl/onze_vacatures/6-startend-kwantitatief-adviseur-onderzoeker)
Zie http://www.utwente.nl/igs/icrisp/Students/testimonials_master_pcrs/
voor interviews met afgestudeerden en professionals uit de praktijk!
Waar werken afgestudeerden van PCRV?
• Openbare veiligheid professional, Utrecht
• Recherchekundige i.o., Politie Twente
• Freelance adviseur personeel en communicatie (coaching, mediation, begeleiding)
• Medewerker Zware Criminaliteit bij Centraal Justitieel Incassobureau
• psycholoog bij stichting Terwille, Enschede (GGZ verslavingszorg)
• Information Security Officer at Medical Research Data Management, Apeldoorn
• Account Manager at Harvey Nash (HRM bedrijf) in München
• Freelance-interviewers voor het Prison Project, Leiden University
• Jeugdvoorlichter/ organisator evenementen bij Unicef
• Trainee Netwerkstad Twente (onderzoek en advies tbv GGD project ‘Twente in balans’)
• Bij laatste 60 van 3700 kandidaten voor rijkstraineeprogramma:
https://www.werkenvoornederland.nl/starters/het-rijkstraineeprogramma
Zie http://www.utwente.nl/igs/icrisp/Students/testimonials_master_pcrs/
voor interviews met afgestudeerden!
Dank voor de aandacht!
•
Voor vragen:
[email protected]
of loop even binnen:
Cubicus: B206
Mastervoorlichting
Positieve Psychologie en Technologie (PPT)
Hester Trompetter, MSc.
Mei 2014
27
Onderzoeksprogramma
Positieve
psychologie
Narratieve
psychologie
Positieve
technologie
www.positievepsychologie.nu
28
Onderzoekslijn 1: Positieve psychologie
Positieve
psychologie
Psychologische flexibiliteit
Positieve emoties
Persoonlijke talenten
Optimisme en hoop
Positieve relaties
Waarden en doelen
Compassie
↑ Welbevinden en
veerkracht
www.positievepsychologie.nu
29
Onderzoekslijn 1: Positieve psychologie
Ontwikkeling van interventies, zoals:
- Geluksroute
- Dit is jouw leven
- Veerkracht
- Welbevindentherapie
- Voluit leven (ACT en mindfulness)
www.positievepsychologie.nu
30
Onderzoekslijn 2: Narratieve psychologie
Levensverhalen
(incl. zelfbeeld en
identiteitsherinneringen)
Levensverhaalinterviews
Web-based methoden
Persoonlijke herinneringen
Toekomstbrieven
Geestelijke
gezondheid
www.levensverhalenlab.nl
31
Onderzoekslijn 2: Narratieve psychologie
Voorbeelden van interventies:
- Dierbare herinneringen
- Op verhaal komen
www.levensverhalenlab.nl
32
Onderzoekslijn 3: Positieve technologie
Technologie
Interventies
User-centered designs
Adherentie
Welbevinden en
veerkracht
www.positievepsychologie.nu
33
Onderzoekslijn 3: Positieve technologie
Voorbeelden van interventies / projecten:
- Op verhaal komen
- Leven met pijn
- Voluit Leven
- Dit is jouw leven
- Geen paniek APP
- Behoud gezond gedrag (APP)
- Blended care
www.positievepsychologie.nu
34
Soorten onderzoek
•
•
•
•
•
•
•
Theorievorming
Bevolkingsonderzoek
Instrumentontwikkeling
Psychologische processen
Effectstudies
Werkzame processen
Meta-analyses
35
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
e-Mental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
36
Masterprogramma
Kenmerken
en verklaringsmodellen
Kwartiel
2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
van angst- en stemmingsstoornissen
en somatoforme stoornissen.
Verdieping
Geestelijke
Stage (20EC)
psychopathologie Beschrijvende
gezondheidsdiagnose opstellen,
behandeling
selecteren,
bevordering
(5EC)
behandeladviesgesprek voeren.
(5EC)
Kwartiel 1 (3)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
37
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
e-Mental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Leren a.d.h.v. een hulpvraag
zelfstandig een behandelplan op te
Cognitieve en
stellen en een kortdurende
gedragstherapie
behandeling
uit te voeren met diverse
(5EC)
gesprekstechnieken.
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
38
Masterprogramme
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
e-Mental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Theorie, processen en interventies
m.b.t.
positieve
geestelijkeMasterthese
Geestelijke
Capita
Selecta
gezondheidsbevordering gezondheid.
(5EC)Maken en presenteren
(10EC)
onderzoeksontwerp m.b.t. GGB.
(5EC)
39
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
o.a. Functie en werking van e-health in
de GGZ. MethodenVerdieping
voor de
ontwikkeling vanpsychopathologie
e-health technologie.
Kennismaken met verschillende
(5EC)
e-health toepassingen in de praktijk.
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
eMental health
Stage (20EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
40
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
eMental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
Analyseren van problemen vanuit de
gespreksvaardigheden
CGT, uitvoeren
van verschillende
(5EC)
cognitieve en gedragstherapeutische
technieken (passende bij casus).
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
41
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
eMental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Kennismaking met theorieën en
interventies binnen de positieve
Health (5EC)
psychologieeMental
en specifieke
zorgsettingen. Oefenen met online
counseling.
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
42
Masterprogramma
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
eMental health
Stage (20EC)
(5EC)
(5EC)
Counseling en
gespreksvaardigheden
(5EC)
Cognitieve en
gedragstherapie
(5EC)
Geestelijke
gezondheidsbevordering
(5EC)
Toegepaste
positieve
psychologie (5EC)
Masterthese
(10EC)
43
Keuzemogelijkheden stage
•
Klinische stage (gemiddeld 3/4 dagen per week):
• deels vastgelegde stageplaatsen + zelf zoeken (dus geen
gegarandeerde stageplaats voor iedereen!!)
• zie BB voor nadere informatie over zelf zoeken stageplaats
• Voorwaarde: ‘Counseling en gespreksvaardigheden’ EN ‘Verdieping
psychopathologie’ behaald EN ‘Cognitieve en gedragstherapie’ gevolgd
•
Onderzoeksstage:
• 30 EC
• geen toegang GZ opleiding
•
Onderzoek/praktijkstage:
• Online counselor in lopend onderzoek
• Alleen toegang tot GZ opleiding mits (beperkte) deficiëntie is aangevuld
44
Masterthese
• 10 EC (mits klinische stage gelopen wordt)
• UT opdracht / eigen opdracht
• Advies: sluit aan bij lopend onderzoek!
• Meer algemene informatie op afstudeerweb
(http://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb)
45
Opdrachten masterthese
Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten
• Ontwikkeling narratieve toekomstgerichte therapie
• Voluit leven online: relatie gebruikerskenmerken en adherentie/uitkomst
• Effect lange termijn van de online cursus ‘Leven met pijn’
• Meta analyse interventies voor vergroten psychologisch welbevinden
• Validatie van de Committed Action Questionnaire (CAQ-20)
• Kwalitatieve analyse sessies groepscursus ‘Haal meer uit je leven’
• Kwalitatieve analyse therapienarratieven uit de cursussen
• Routine Outcome Measurement: implementatie en resultaten GGNet
• Validatie DSM-IV vragenlijst pathologisch gokken
• Prevalentie stoornissen en cliëntkenmerken binnen verslavingszorg
• ACT-consistent werken en competenties van zorgprofessionals
46
Stage en werkveld
• GGZ-Preventie
•Verslavingszorg
• GGZ-Stemming/Angst
•Gehandicaptenzorg
• GGZ-
•Kinder- en jeugdhulpverlening
Persoonlijkheidstoornissen
•Forensische instellingen
• Ziekenhuis en revalidatie
•Arbeidsreïntegratie en preventie
• Ouderenzorg
•Coaching & advies
• Eerstelijnszorg
•Onderzoek
 GZ-opleiding (beperkt aantal plekken beschikbaar!)
 Duitse arbeidsmarkt?!
47
Voorkenniseisen
Bachelorstudenten
• Volledig afgeronde bachelor (inclusief presentatie bachelorthese)
• Bovendien moeten de volgende vakken zijn behaald:
 het B3 keuzevak Inleiding Psychopathologie
 het B3 keuzevak Psychodiagnostiek
Premasterstudenten
• Volledig pre-master programma, inclusief
 het B3 keuzevak Inleiding Psychopathologie
 het B3 keuzevak Psychodiagnostiek
48
Tenslotte…..
Onderschat deze master niet!
49
Instructie, Leren en Ontwikkeling
Master PSY Universiteit Twente
Wij stellen ons voor
En … niet te vergeten
ZWAARTEPUNTEN ONDERZOEK &
ONDERWIJS BIJ ILO
Analyse: Wat wil iemand leren en wat kan
hij/zij al?
Ontwerp: Hoe ziet de beste instructie (vaak
met ICT-gebruik) eruit?
Evaluatie: Wat zijn de leereffecten?
Onderzoeksthema’s
Analyse: leerstijlen, voorkennis, motivatie,
denkvaardigheden, mentale rotatie, intelligentie,
“inquiry skills”
Ontwerp: games (scripts, debriefing), simulaties
(concept maps), video’s, animated pedagogical
agents, digibord-lessen, Ziggy, QuikScan
Studieprogramma
AFSTUDEREN BIJ ILO
Is echt beter dan gesimuleerd?
Leerstijl & video
instructies
QuikScan & begrijpend lezen
Tekeningen als hulpmiddel bij leren
Kunnen we dyslecten ondersteunen?
Dit lettertype bevat veel
visuele ruis, en er zijn
kleine verschillen tussen
letters. Het leest daarom
moeilijk.
WERK NA JE STUDIE
Trefwoorden vacatures
Leermiddelenspecialist
e-Publisher
Ontwikkelaar e-learning
Opleidingsadviseur
Onderwijskundig Adviseur
Adviseur Leren & Ontwikkelen
Adviseur/beleidsmedewerker
Adviseur E-Learning & Didactiek
Afgestudeerden
Alieke van Dijk
onderzoeker/AiO bij vakgroep IST
Renske de Leeuw
adviseur Dyslexie en onderwijskundig
ontwerper bij Dexlex
Anne Lohuis
docent Onderzoeksvaardigheden bij
Saxion Hogeschool
Eefje Albers
onderwijskundig ontwerper en consultant
bij Bright Alley
Johanna Jager
onderwijsadviseur bij Expertis
Meer weten ?
http://www.ilo.gw.utwente.nl/ilo/
[email protected]
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
MARCEL PIETERSE
Mastervoorlichting, 21 mei 2014
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid:
- Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes
- Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling
- Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’
Comazuipen
(sociale) leertheorieën
HPV Vaccinaties
Risico-communicatie
Obesitas
Gehoorbescherming
Onbewuste processen
Veilig vrijen
Distress
Entertainment Education
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid:
- Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes
- Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling
- Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’
Help-seeking
Arts-patientcommunicatie
(online) Lotgenotencontact
Therapietrouw
Coping-strategieen
Self-management
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid:
- Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes
- Invloed psychosociale factoren op behandeling & beloop van ziektes
- Invloed lichamelijke gesteldheid op welzijn en ‘kwaliteit van leven’
Vermoeidheid
pijn
Vooroordelen & stigma
Omgaan met verlies en (naderende) dood
Post-traumatische groei
Gevolgen van ziekte voor partner
DEMENTERENDE PARTNER ZORGT VOOR DEPRESSIE
AMSTERDAM - Partners van patiënten met dementie hebben meer kans op
depressie in vergelijking met mensen met een partner zonder dementie.
Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en de Vrije Universiteit.
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Van die groep
woont het merendeel vaak nog thuis en wordt daar verzorgd door een familielid,
veelal de partner. Die zorg is echter zwaar en veroorzaakt vaak
gezondheidsprobleem zoals depressie of angststoornissen.
De onderzoekers volgden zes jaar lang de medische gegevens van ruim
zeshonderd partners van patiënten met en zonder dementie. Vergeleken met
mensen met een partner zonder dementie blijken partners van patiënten een
vier keer zo groot risico op depressie te hebben. Ze hebben daarnaast een twee
keer zo grote kans antidepressiva voorgeschreven te krijgen. (ANP)
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
Lichamelijke en geestelijke gezondheid van publiek & patiënt
Niet primair psychiatrische ziektebeelden (wel preventief)
Bestuderen en beïnvloeden (via beleid of (groeps)interventies)
Geen opleiding tot individuele counselor/therapeut
Gericht op publiek, patiënten of zorgverleners
Aandacht voor individuele, sociale, culturele en omgevingsfactoren
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE IN TWENTE
Technologie Centraal
Hoe kunnen we met de psychologie de eHealth verbeteren?
Hoe kunnen we met eHealth de (gezondheid) psychologie
ondersteunen
Ontwerpgericht
Aandacht voor context, betrekken eindgebruikers
Aandacht voor levensloop-perspectief,
Aandacht voor individuele, sociale, culturele en omgevingsfactoren
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
- VARIANT INSTROOM SEPTEMBER BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
Stage
EntertainmentEducation
(5EC)
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
Studenten GP volgen:
30EC vakken + 30 EC These, óf…
25EC vakken + 25 EC These + 10 EC stage
(de vier kernvakken en Prof Skills)
BLOK 2b
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
BLOK 2b
EntertainmentEducation
Gericht
op ICT in de zorg
(5EC)
Theorieën over o.a.
Typen eHealth toepassingen
Impact eHealth op patiënten & zorg
Persuasieve technologie
Vaardigheden:
Studenten GP volgen:
Formatieve evaluatie van een eHealth
30EC vakken en 30 EC These,
óf
toepassing
25EC vakken en 25 EC These
10 ehealth
EC stage
Zelfeneen
toepassing maken
(de vier kernvakkenOefenen
en één van
keuzevakken)
met de
User
Centered Design
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
BLOK 2b
Gericht
op gezonde mensen
(5EC)
(en hun omgeving)
EntertainmentEducation
Theorieen
(5EC) over o.a.:
Determinanten van gezondheid
Determinanten van gedrag
Beinvloedingsstrategieen
Vaardigheden
Theorie vertalen naar praktijktoepassingen
‘verkopen van je interventie’
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
Gericht op patiënten en de
(5EC)
(5EC)
zorgverlening
(5EC)
Research Methods in
These
Health Psychology
Theorieën
over o.a.
(5EC)
Arts-patient communicatie
EntertainmentEducation
(5EC)
Impact van ziekte op Kwal v Leven
Professional
Skills for
Sociale
Steun
Health
Psychologists
Self
Management
(5EC)
Inrichting
v/d zorg
Vaardigheden
Interventieontwerp & en evaluatie in
de medische praktijk
BLOK 2b
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
BLOK 2b
Specifiek
voor de zorg:
EntertainmentEducation
Ethiek
van onderzoek bij patiënten
(5EC)
METC
Veelgebruikte meetinstrumenten
Veelgebruikte onderzoeksopzetten
Vaardigheden
‘kritisch kunnen beoordelen van
onderzoek in de zorg”
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
EntertainmentEducation
(5EC)
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
Vaardigheden voor
GP
BLOK 2b
HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
BLOK 1a
BLOK 1b
BLOK 2a
Public Health Psy
eHealth
Behavioural Medicine
(5EC)
(5EC)
(5EC)
Research Methods in
Health Psychology
(5EC)
These
EntertainmentEducation
(5EC)
Professional Skills for
Health Psychologists
(5EC)
GP- interventies
‘verpakt’ in
amusement.
Interdisciplinair
BLOK 2b
De Praktijkstage
De stage
-is optioneel
-is in omvang 10 EC
-kan onderdeel uitmaken van masterthese (maar hoeft niet)
-vindt plaats in blok 2
-meer informatie volgt
Stageplaatsen
-worden (beperkt) aangeboden door de opleiding
-vaak gekoppeld aan masterthese
De Afstudeeropdracht
- is verplicht
- is in omvang 30EC, óf 25EC (i.c.m. 10 EC stage)
- vindt plaats in 2e blok vanaf start master
- Eisen om te mogen beginnen: 10EC GP-vakken behaald
Zie afstudeerweb
VOORBEELDEN VAN AFSTUDEEROPDRACHTEN
Welke behoeftes hebben partners van kankerpatiënten en hoe
kunnen we hen sterken bij het accepteren en omgaan
met de ziekte van hun partner?
Kunnen we patient-veiligheid bevorderen door patiënten méér te
betrekken bij de zorg?
(de “Eye-Pad”)
Kunnen we dmv beloningen jongeren stimuleren minder
alcohol te drinken?
Waarom laten MSM zich wel/niet online testen op HIV?
Werkt bewegingsbiofeedback bij de vermindering van
pijn bij fibromyalgie?
WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN?
De Nederlandse Gezondheidsbevorderende instituten (GBI’s) & Kennisinstituten
WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN?
ANDERE RELEVANTE INSTELLINGEN
Ziekenhuizen
Bedrijven
SAMENGEVAT
Gezondheidspsychologie
 de relatie tussen de psyche en het lichaam
 (groeps)interventies staan centraal, niet het geven van psychotherapie
Curriculum
 5 vaste vakken, 1 keuzevak
 Skills gericht op: ontwerp, onderzoek & professioneel handelen
Werken
 Bij zeer uiteenlopende organisaties, als GP-functionaris,
beleidsmedewerker, consultant, projectleider/coördinator van GPinterventies, wetenschappelijk onderzoeker
relevant
toegepast
er toe
doen..
Contact
met
mensen
creatief
Nog vragen??
Uitdagend
Stans Drossaert
[email protected]
Citadel H434
T: 6049
Zoeken
naar
oplossing
en
afwisselend
HUMAN FACTORS &
ENGINEERING PSYCHOLOGY
Themavoorlichting 22 mei
Suzanne Vosslamber
Even voorstellen
Suzanne Vosslamber, themacoördinator HFE
Cubicus B320
[email protected]
Jeanine Lodeweges-de Vries, secretaresse
Cubicus B322
[email protected]
Human Factors & Engineering Psychology
 Interactie tussen mens en techniek staat centraal
 A.d.h.v. cognitieve psychologie technologische toepassingen
ontwerpen of verbeteren
 Bijv: Hoe moet een feedbacksysteem voor energieverbruik werken en
bediend worden?
Studieprogramma
Verplichte vakken
 Research in HFE (1A, 10 EC)
 Resilience Engineering (1A, 5 EC)
 Human Computer Interaction (2A, 5 EC)
Research in HFE (1A, 10 EC)
Kennismaken met verschillende state-of-the-art onderzoeksmethoden in
HFE, onder andere:
 Usability Testing
 Psychophysiological measures
 Cognitive task analysis
Resilience Engineering (1A, 5 EC)
 Prof. Dr. Jan Maarten Schraagen
 Nadruk op veerkrachtiger maken van organisaties
tegen verstoringen
Human Computer Interaction (2A, 5 EC)
 Dr. Martin Schmettow
 Wat hebben mensen nodig? Wat willen en kunnen ze?
 Focus op onderzoek binnen HCI
 Uitgaan van ontwerpproblemen (hoe vindt iemand informatie op het
web?)
Keuze vakken
Aangeboden vanuit PSY
 Intelligent systems (2A, 5 EC)
 Traffic psychology (2B, 5 EC)
Aangeboden vanuit HMI
 Mediatechnologie (1B, 5 EC)
 Conversational agents (2A, 5 EC)
Intelligent systems (2A, 5 EC)
 Prof. Dr. Frank van der Velde
 Hoe kan een systeem een mens begrijpen?
 Hoe reageren mensen hierop?
 Kennis maken met voorbeelden van Intelligent Systems (bijv.
stofzuiger robot)
Traffic Psychology
 Prof. Dr. Ing. Willem Verwey
 Cognitieve processen die een rol spelen bij
autorijden (geheugen, aandacht)
 Factoren die effect hebben op auto rijden
Mediatechnologie (1B, 5 EC)
 Prof. Dr. Dirk Heylen
 Beleving van een product creëren met
technologie
 Opzoek naar creatieve toepassingen van technologie
*Aangeboden vanuit master HMI
Conversational Agents (2A, 5 EC)
 Dr. Rieks op den Akker
 Bestuderen van dialogen en gesprekken
 Omzetten naar een dialoogsysteem voor een
virtueel mens
*Aangeboden vanuit master HMI
Masterthese (1B, 30 EC)
 Cognitive Psychology
 Human Factors
 Bedrijven (Philips, Vredestein)
 Technical Cognition
Zie afstudeerweb voor opdrachten
(https://www.utwente.nl/gw/cpe/Afstudeeropdrachten%20HFE/)
Stage (1B, 10 EC)
 Optioneel
 Wanneer stage:
 Verplichte vakken (20 EC)
 1 v/d 4 keuze vakken (5 EC)
 Masterthese (25 EC)
Arbeidsmarkt / toekomstperspectief
 Wetenschappelijk onderzoeker (assistent in opleiding / promovendus)
of docent
 Human factors expert / application researcher / veiligheidsexpert
(IFADO, TNO)
 Usability expert
 Consultancty / Ontwerp
Verder leren?
User System Interaction (Technische Universiteit Eindhoven)
Nieuwe en innovatieve producten, diensten en systemen vragen om een
gebruiksvriendelijke interactie tussen mensen en systemen. De USIopleiding leert de ontwerper de vaardigheden om deze interactie
optimaal te maken. Tweejarige (post-master) opleiding. Net als bij de
promotie krijg je de status van TU/e-werknemer als je voor de opleiding
wordt geselecteerd. De opleidingen beginnen met een jaar
vervolgonderwijs. Daarna volgt een grote ontwerpopdracht van acht tot
twaalf maanden in een bedrijf. De opleiding leidt tot een Professional
Doctorate in Engineering (PDEng-graad)
VRAGEN?
Download