\ Beschouwing PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014

advertisement
\
Beschouwing PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014 IJlst
Algemeen;
Landelijk zijn de toekomstverwachtingen niet negatief maar ondanks positieve voorspellingen
worden er nog te veel mensen ontslagen en sluiten nog te veel grote bedrijven hun poorten.
In de mate waarin ons college met relatief weinig geld (Economisch actieprogramma) dit tij wil keren
is moedig maar moet wel op waarde worden geschat GemeenteBelangen kan zich niet vinden in de
quasi optimistische houding van het college, wij roepen dit college op om meer pragmatisch en
realistisch te wezen.
Blijkbaar geen hot item voor het college is het actief werven door onze gemeente van jonge gezinnen
elders uit de provincie, Nationaal of uit de Europese unie om hier te wonen en te ondernemen. Dit
voor het goede wonen en ondernemingsdrift (werk en verkoop bouwgrond) maar ook om onze
gemeente “blond” te houden en dus minder grijs. Investeren in de toekomst , ik mis geld en
aandacht hiervoor.
Punten van aandacht Bestjoer en Financien;
GemeenteBelangen sluit zich aan bij de waarderende woorden over de inzet van onze
gemeentesecretaris en directeur Johan Krul en betreurt het vertrek van een kundig bestuurder.
Tegelijk bekruipt ons het gevoel van een kapitein die het zinkend schip verlaat…
Het college geeft zelf al aan dat er een scherpe financiële koers wordt gevaren (blad 11 onderaan) en
dat er scherp moet worden opgelet. Je mag veronderstellen dat, indien er zich financiële tegenslagen
aandienen, er adequaat door het ambtelijk apparaat wordt bijgestuurd en de raad niet meer met
grote verliezen wordt geconfronteerd (tenzij er onmacht in het spel is natuurlijk).
Ondanks alle positieve ambities en 3 besparingsrondes verder zien we een verslechterde financiële
positie van onze gemeente.
Het bevriezen van de reserve in het ontwikkelfonds is strijdig met de ambities van het college om
een ontwikkelgemeente te zijn.
Waar blijft de compensatie van anderhalf procent voor de burgers en bedrijven nu de door het
college statisch doorberekende inflatiecorrectie van 2% achteraf een ½ procent blijkt?
Winstwaarschuwing: de “Buig”is 2,6 miljoen negatief!
Grond afwaarderen ondanks een eerder afgewimpeld advies van GemeenteBelangen en
TotaalLokaal is een feit! Waar weer vele miljoenen mee gemoeid zijn!
Hoe realistisch zijn de jaarlijks begrote inkomsten Precariobelasting voor kabels en leidingen en hoe
standvastig zijn deze bedragen op lange termijn?
[blad 9] Voor het verbranden van afval is een nieuwe belasting Rijksafvalstoffen in het leven
geroepen. Dit kost onze gemeente € 200.000,- (per jaar/ eenmalig?). Deze maatregel is er mede op
gericht om de CO2 uitstoot terug te dringen. Discutabel is het feit om dit bedrag op te nemen in de
kosten afvalstoffenverwerking en direct af te wentelen op de burger.
Maar stel, dat onze gemeente daadwerkelijk door te nemen maatregelen, die CO2 uitstoot
verminderd. Vind er dan teruggave van belasting plaats of is dit primaire geldhonger van het rijk?
Weerstandsvermogen halveren naar een in onze ogen onverantwoord laag peil, door een
boekhoudkundige truc geld vrijzetten om de risico’s in de kapitaalgoederen naar beneden te
brengen terwijl er nog niet is nagedacht over een acceptabel onderhoudspercentage 90,80 of 70%?
Punten van aandacht DSO;
Houkemar, Harinxmaland, Waterstad allemaal bouwprogramma’s die mijlen ver achter lopen bij de
verwachtingen, voordat we nog meer gaan investeren eerst maar eens inventariseren!
Toeristisch Huis [blad 39] De wethouder had al aangeven dat het Toeristisch Huis in december dit
jaar gestalte zal krijgen. Hoe hard is deze toezegging en wat zijn de gevolgen indien deze termijn niet
gehaald wordt? En hoe toekomstbestendig/structureel is de financiering voor het
Ondernemersfonds wij hebben de sterke indruk dat een heleboel ondernemers niks voelen voor
deze extra belasting terwijl de revenuen niet meetbaar zijn.
[blad 69] Door achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen zal de kwaliteit verminderen en er
zullen schadeclaims worden ingediend. Dit wordt ook onderschreven in een staatje op blad 69. Hier
is echter sprake van meldingen maar wat kosten deze claims onze gemeente daadwerkelijk en
indirect door proceskosten?
Windenergie SudwestFryslan wordt opgezadeld met de Provinciale opgave van ruim 530 MegaWatt!
Onbespreekbaar en onacceptabel wat GemeenteBelangen betreft komt er niet een molen bij!
Punten aandacht Boarger en Mienskip:
ZORGELIJK! De invoering van de 3 decentralisaties van Het Rijk die bezuinigd over de ruggen van de
veelal zwakkeren in onze samenleving.
Het nieuwe denken, gebiedsteams,clusteragenda’s , zelfredzaamheid,participatie,zijn allemaal
goede initiatieven maar komen onder de tijdsdruk gekunsteld en veel te optimistisch over
GemeenteBelangen is bang dat er een generatie overheen gaat voor dat deze zaken allemaal geland
zijn. Blijkbaar zijn veel ambtenaren heel enthousiast over de nieuwe clusteraanpak. Waar is dit op
gebaseerd? Wat is de geboorte geweest om in clusters te gaan denken? Van onderop…?
We zien inderdaad wel voordelen maar we moeten er allen voor waken dat het tanende
vrijwilligersbestand niet te zwaar belast wordt en zal gaan afhaken. Zij zullen toch ‘belast’ worden
met de clusteraanpak en dat baart mij zorgen. Ik verneem veel signalen (ook van ambtenaren) dat
men zelf niet weet in welke vorm men dit nu moet gaan gieten. Veel onzekerheden dus! Vanuit de
werkgroep communicatie begrepen dat men raadsleden wil gebruiken om het clusterbeleid van het
college uit te leggen aan de bevolking lekker makkelijk, nou daar trapt GemeenteBelangen niet in.
In de inleiding [blad 5] wordt gesproken over ‘investeren in vrijwilligersbeleid’ [vierde paragraaf].
Op sociaal terrein. Mooi dat er beleid is, zoals dat er al niet zou zijn met vrijwilligers, maar wat is nu
het beoogde effect daarvan? Beleid is iets maar ik wil graag iets weten over de uitvoering en
beoogde doelstellingen.
Zwembaden GemeenteBelangen ziet het somber in voor de zwembaden in Bolsward en Workum
door het belachelijke meerjarige wurgcontract van het zwembad in Sneek dreigen zij de dupe te
worden.
En dan nog Centrale Huisvesting voorzitter, onze burgemeester heeft zich al heel positief uit gelaten
over centrale huisvesting in Sneek in de media, dat terwijl de Raad nog niet eens beschikt over een
voorstel. GemeenteBelangen heeft zich ook duidelijk uitgelaten in de media GEEN cent over te
hebben om Centrale Huisvesting te realiseren en zeker niet in de gemeentetuin.
De veel te ambitieuze plannen in Sneek hebben gemeente SudwestFryslan al zoveel miljoenen gekost
dat het gewoon te gek voor woorden is!
Zeker in deze tijden van bezuiniging en een onzekere financiële toekomst met het oog op de
invoering van de 3 decentralisaties in 2015.
Wat GemeenteBelangen betreft komt het college pas met een voorstel over centrale Huisvesting als
de financiele toekomst er wat rooskleuriger uitziet.
Er is al veel te veel energie en ambtelijke uren ingestoken ! Hou het college maar mooi in Sneek de
Raad in IJlst en het ambtelijke apparaat verdeeld over deze 2 steden.
Download