Mr - Buurtvereniging Aalbeek

advertisement
Wijzigingsvoorstellen Statuten Buurtvereniging Aalbeek
BLAD 1
Art. 1 punt 2: gevestigd in Nieuwenhuisstraat 15a, 6336 XV Aalbeek – Nuth
Art. 2: leden en buurt te behartigen
Art. 2: “en bijdragen tot harmonische mensvorming” verwijderen.
BLAD 2
Art. 4 rgl 1: elke inwoner en oud inwoner
Art. 4 rgl 3: ”in de maand” wordt binnen een half jaar
Art. 4 rgl 5: Tekst “Binnen zo’n eenheid ………het tegendeel blijkt” vervalt.
Nieuwe tekst wordt: Iedereen die deel uitmaakt van de samenlevingseenheid die lid is
van de buurtvereniging, heeft stemrecht.
Art, 4 rgl 11: Vanaf regel 11 vervalt rest artikel. Dus vanaf “Wie lid van de etc.
Art. 5 rgl 4: “geen lidmaatschapsrecht”
wordt geen stemrecht
BLAD 3:
Art. 6 punt 2: In 5de regel wordt: “een maand” 4 weken
BLAD 4:
Art. 7 punt 2: Toevoegen: Wijzigingen van de contributie kunnen alleen door de
algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
Art. 8 punt 1: tenminste 9 bestuursleden wijzigen in 7 bestuursleden.
Art 8 punt 2: Aan punt toevoegen: De bestuursfuncties worden door het bestuur
onderling verdeeld. Waarbij de functie van voorzitter niet gekoppeld kan worden met een
andere bestuursfunctie.
Art. 8 punt 3: De laatste regel van punt 3,verplaatsen naar einde punt 2. “De voordracht
van tien etc.
BLAD 5:
Art. 8 punt 8: Beperkt zich tot tekst: “Een bestuurslid is te allen tijde bevoegd ontslag te
nemen.
BLAD 6:
Art.9 punt 5: tot een bedrag van € 1000,00. Bij een bedrag tussen de € 1000,00 en €
5000,00 is als tweede handtekening, de handtekening van voorzitter of secretaris nodig.
Bij een bedrag hoger dan € 5000,00 is als derde handtekening de handtekening van een
lid van de kascommissie nodig.
BLAD 7:
Geen wijzigingen voorgesteld.
BLAD 8:
Art. 11 punt 1: Achter “alle leden” aanvullen: begunstigers en vrijwilligers
Art. 11 punt 2: “beslist de algemene vergadering” wordt: beslist het bestuur.
Art. 11 punt 3: verwijderen: “en mits 16 jaar oud”
Art. 13 punt 3: wordt: Stemmen over zaken en personen geschiedt mondeling;
Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.
1
BLAD 9:
Geen wijzigingen voorgesteld.
BLAD 10:
Art.16 punt 2: Dit wordt: Bij een besluit tot ontbinding wordt een notaris aangezocht als
vereffenaar.
BLAD 11:
Geen wijzigingen voorgesteld.
2
Download