Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013 0

advertisement
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
0. Toelichting/leeswijzer
Op 11 mei 2013 heeft het bestuur haar ambities, focus, haar prioriteiten en mogelijkheden
voor de komende periode besproken. Het belangrijkste doel van deze zogenaamde heidag
was het gezamenlijk ontwikkelen en vast leggen van een visie.
Dit document is daar het resultaat van. De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:
(I)
Visie (focus en ambitie),
(II)
Wie & Wat we kunnen doen (kleinschalig en grootschalig).
(III)
Communicatie: wat/aan wie en kanalen.
(IV)
Enkele financiële uitgangspunten
Waartoe dient dit plan?
U kunt dit document zien als een samenvatting van de ideeën die het bestuur heeft voor de
komende periode, niet als de activiteitenkalender (die vindt u in een separaat document).
Omdat we hechten aan een transparante houding ten opzichte van onze leden, stellen we dit
document ter informatie aan u ter beschikking. We hopen dat u zich kunt vinden in de
algemene tendens van ons beleidsplan en benadrukken dat dit geen in beton gegoten
wetten zijn, maar een weergave van de belangrijkste hoofdlijnen van onze bestuurs visie.
Het beleidsplan HVAA is een leidraad voor het bestuur. Uw ideeën zijn welkom, ook via de
mail en niet alleen bij de AV van 2014. Die kunt u inbrengen via de website of bij de
secretaris van het bestuur HVAA via: [email protected]
Theo Veltman, voorzitter
Namens bestuur HVAA
1
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
I. VISIE OP WAAROM, WAT EN PRIORITEITEN 2013 EV
FOCUS BESTUUR HVAA
Ontmoeten/verdiepen & humanisme dichterbij brengen & leuk
(landelijk: inspireren en verbinden)
AMBITIE BESTUUR HVAA
We kiezen voor thema’s (individueel en maatschappelijk) om te ontmoeten om te ontdekken
en te verdiepen, individueel en met elkaar
(1) in de druk van het bestaan bij leren/werk en single/gezin (kwaliteit van leven), bv
door het bespreken van de visie van filosofen hierover
(2) voorbereiden op afscheid nemen (kunst van het ouder worden)
(3) zingeving zonder werk
(4) levenskunst zonder schade voor anderen, nu en straks (oa duurzaamheid, fair
economy)
(5) Humanisme iha
(landelijk: sterker inzetten op het vergroten van bekendheid van het humanisme en ons
kleurloze imago te veranderen, blz 6. Thema’s: durf te kiezen; duurzaamheid en kwaliteit van
leven en de kunst van het ouder worden)
II WIE & WAT: KLEINSCHALIG EN GROOTSCHALIG
Alles met mate, binnen de mogelijkheden die we hebben in tijd en geld.
Uitgangspunt: wat we doen moet goed zijn van kwaliteit.
VOOR WIE EN FOCUS
a. Nieuwe leden (Michiel maakt een voorstel)
b. Jongeren (20-40)
c. Middengroep (35-60)
d. Ouderen
We trekken nu de oudere middengroep en ouderen. Focus is om meer jongeren aan te
spreken voor lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten. Op te pakken met
organisaties die jongeren aanspreken. Bijvoorbeeld Jong HV:
i. actief samenwerken door elkaars activiteiten te promoten
ii. samen acties voor jonge mensen organiseren
iii. …
Actie: kennis maken met jong HV, hapje eten (Josefine)
MET WIE
We willen/kunnen samenwerken met profit en not-for-profit-organisaties mits zuiver in de zin
van geen winstmaximalisatie en wel een goede ontmoeting EN zonder commitment aan de
organisatie. Geen belangenverstrengeling en geen persoonsgegevens van onze leden
verstrekken.
Bijvoorbeeld: Human, HumaAlliantie, Humauni, filosofie faculteiten en --verenigingen zinvol?
Wellicht samen werken met een z.g. lifestyle organisatie (ID?, FALL?, Parade?), met een
theater(groep) of groep kunstenaars voor manifestatie.
Actie: in het bestuur bespreken welke evt. andere organisaties aantrekkelijk kunnen zijn voor
samenwerking.
2
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
KLEINSCHALIG ONTMOETEN
1. Humacafe (voor niet-leden: 10 euro; Actie: Gijs). Zes keer per jaar
b. Jongeren: ….
c. Middengroep: onderwijs
d. Ouderen: …
2. Cursussen/gesprekken (….. afhankelijk van cursuskosten, lage entree voor leden)
a. Introductie filosofie/humanisme (Peter de Wit/Theo)
b. Verdiepen filosofie en humanisme
i. Training/workshop humanisme
ii. over specifieke filosofen, bv:
1. Spinoza (Rene/?)
2. Levinas (Jan Rietveld. Michiel)
3. …
c. Socratisch gesprek (Dries Boele, afhankelijk van kosten? Leden: 5 euro; voor
niet-leden 10 euro, Theo)
d. Levenskunst
i. Stilte(wandelingen)
ii. Duurzaamheid: waste away (Workshop 50 euro pp, Stefan)
iii. Goed, gezond eten (Michiel Onfray): filosofie en eten: filosofisch diner)
iv. …
e. Zingeving zonder werk (Theo):
i. Brandstof programma (Ad Verbruggen)
ii. De broekriem (uitnodigen)
iii. …
(met DWI, UWV?)
3. Humanistendag
4. …….
GROOTSCHALIG ONTMOETEN
1. feest 2014 midzomernacht: combinatie van muziek, dansen, gesprek. discussie.
2. Nieuwjaarsreceptie
3. Congres?
4. ….
3
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
III COMMUNICATIE
T.a.v. communicatie de volgende afspraken als het gaat om initiatieven van leden:



Teksten voor een mail naar leden over manifestaties, workshops ed moeten drie
weken voorafgaand aan de gewenste verzenddatum belend zijn bij de secretaris op
het HV mailadres: [email protected]
Suggesties om evenementen te mailen aan leden worden beoordeeld door het
bestuur. Indien een aanvrager het niet eens is met het oordeel kan deze daarover
reclameren bij de voorzitter van het bestuur.
Als er haast is, kan er in voorkomende gevallen een uitzondering gemaakt worden.
Dat vereist toestemming van secretaris en voorzitter.
AAN WIE
Nieuwe leden: introductie bijeenkomst. Michiel maakt een voorstel.
Leden: activiteiten en verantwoording (in AV).
Actieve leden: wie zijn dat, wat willen ze? Ze worden vermeld op onze website. Uitnodigen
voor een borrel zodat we hen leren kennen? Agenderen voor het najaar: Josefine
o Contactpersonen van groepen en vertegenwoordigers in gremia
o Groepen van mensen die samen wat doen (bv 55plus, filosofiegroep
Amstelveen etc).
Potentiele leden: wie zijn dat? Voorlopig een focus op jongeren stimuleren lid en actief te
worden van HVAA? Kennen wij ons ledenbestand? Meer samen met oudere organisaties
(ANBO, WOUW etc)
Leden die opzeggen: Michiel informeert of landelijk daar wat aan doet. Komt evt met een
voorste voor wat HVAA hieraan wil doen.
KANALEN VOOR INFORMATIE
Activiteiten: Josefine coördineert i.s.m. Gijs en Stefan.
Inhoud berichten: organiserende (bestuurs)leden. Josefine redigeert kleinere berichten (bv
mail alert); grotere door Marleen, evenals lay-out (bv nieuwsbrief). Berichten vooraf door
bestuur besproken, evt. via mail.
1. Post
Zo weinig mogelijk. In ieder geval de stukken voor de AV met uitnodiging omdat er nog leden
zijn die geen mail hebben. Bij voorkeur samen met een nieuwsbrief als die per post moet.
4
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
2. Mail:
Mail adres = HV adres: [email protected]
Indien deze niet werkt 2e mail adres: [email protected]
o
o
Nieuwsbrief: twee keer per jaar met voor- en najaarsprogramma. Input van
bestuursleden en anderen. Te maken door Marleen. Josefine coordineert
inzet Marleen.
E alert: korte berichtgeving via mail per activiteit van HVAA
3. Overige online communicatie
Lijn van werken:
>> Indien een activiteit voorzien/voorgenomen door bestuur: melden op website (datum,
thema).
>> Wanneer uitgewerkt (wie, wat, waar, kosten) obv input organisator-bestuurslid: in agenda,
op website (lokaal en landelijk HV) en event op facebook. Ruim voorafgaand aan activiteit.
>> Vlak voor activiteit (1-1,5 week?) een herinnering via een mail alert.
NB: afspraken maken met bv jong HV voor vermelding onze activiteiten bij hen op website?
Andere organisaties (bv Human, Huma-Alliantie, Huma-uni, filosofie-faculteiten en -verenigingen?) zinvol?
3.1. Website




up-to-date agenda
events
nieuwsbrieven
stukje en/of foto’s ed van activiteiten?? (bv aanwezig lid vragen een
stukje te maken). Evaluaties?

Events maken (Stefan) en liken door de anderen zodat het event
zichtbaar wordt voor de ‘vrienden’. De laatsten ook uitnodigen.
…
3.2. Facebook:

3.3. Linkedin (groep HVAA bestaat die? Opzeggen)
IV FINANCIEEL
Stefan coördineert.
Streven is naar hoge baten en lage kosten voor leden, binnen budget.
We streven niet naar winst maximalisatie.
BELEID VERGOEDING EVENEMENTEN LEDEN EN NIET-LEDEN
Voor leden: laagdrempelig en goedkoop. Leden :: niet-leden == 2 :: 3
Bv vier avonden training/gesprek: (10/av): 40 euro. Voor niet-leden: hogere kosten. Zelfde
bv: (15/av) 60 euro.
5
Beleidsplan bestuur HVAA opgesteld tijdens heidag 11 mei 2013
BELEID VERGOEDING ONKOSTEN LEDEN BESTUUR
1. Organisatie bestuursvergaderingen ivm kosten broodjes/drinken: € 35,- voor organiserend
bestuurslid.
2. Onkosten declareren tot de volgende AV.
a. kilometers o.b.v. 0,19 per km.
b. parkeren alleen indien onvermijdelijk i.v.m. werkzaamheden buiten de stad en
onmogelijkheid eerst naar stadsdeel e met OV naar bestuursvergadering.
c. papier en inkt printer indien er grote hoeveelheden print zijn gebruikt (bv mailing)
d. zo weinig mogelijk; het is vrijwilligerswerk.
6
Download