Origineel antwoord: Exploitatie van windturbines en het

advertisement
Geachte heer Geerts/ Beste Adrie
Graag reageer ik nog op uw vraag (nummer 7) met betrekking tot de gemeentelijke inkoop van
groene stroom:
7. Bent u bereid de gemeenteraad op korte termijn te informeren over de diverse varianten voor
stroomvoorziening vanaf 1-1-2019, inclusief de variant waarbij de gemeente zelf een of meer windmolens
exploiteert en de opgewekte stroom saldeert met de stroom die van een energieleverancier wordt afgenomen?
Bent u bereid daarbij de voor- en nadelen, de financiële en fiscale consequenties in beeld te brengen, zodat de
gemeenteraad zich een goed beeld kan vormen ?
Origineel antwoord: Exploitatie van windturbines en het afnemen van de opgewekte stroom is een
interessante optie. Bij het lopende proces rondom windpark Elzenburg gaan we zoals afgesproken ook in op
het scenario van eigen exploitatie.
Aanvullend antwoord:
Het antwoord is “ja”. Wij informeren u op korte termijn over de diverse varianten van
stroomvoorziening. Dat is toegezegd binnen het dossier Windpark Elzenburg-De Geer o.a. n.a.v.
reacties tijdens de podiumbijeenkomst hierover. Het (raads)voorstel windpark Elzeburg-De Geer is
op 31 mei in onze vergadering van B&W behandeld en komt op 14 juli aan de orde in de
gemeenteraad.
Het zelf exploiteren is hierbij als optie onderzocht, waarbij het woord “zelf” niet alleen betekent dat
we als gemeente zelf eigenaar en exploitant worden van een windmolen. Het heeft vooral te maken
met de mate van invloed die we willen hebben of houden. Dat kan bijvoorbeeld beteken:
 Zelf ruimtelijke plan- en procesvorming doen en aan het eind op onze voorwaarden de
exploitatie van het windpark aanbesteden;
 Windmolens op gemeentegrond via tussenkomst van een voorkeurspartij (laten)
exploiteren (bijvoorbeeld een lokale energie coöperatie)
 Gemeentegrond verpachten (met of zonder aanvullende voorwaarden) aan een
projectontwikkelaar …
Overigens is het duurzaam inkopen van onze stroom vastgesteld beleid. Wij kopen al sinds 2004
groene stroom in en doen dat sinds 2014 door groencertificaten van uitsluitend Hollandse
oorsprong te kopen. Bij nieuwe inkooptrajecten brengen we in beeld of de inkoop nog duurzamer
kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld strengere minimumeisen en gunningcriteria te gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Wobine Buijs-Glaudemans
Burgemeester
Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl
Download