Vacature Directeur De Brug - De Brug Midden

advertisement
Vacature Directeur De Brug
1.
Over “De Brug”
Wat is De Brug
Kernwaarden
Activiteiten
Structuur
Kerncijfers
2.
Profiel Directeur
Profiel
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden
3.
Procedure
Tijdsplanning
Aanvullende informatie
Contactgegevens
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
1
1.
Over “De Brug”
a.
Wat is De Brug
De Brug stelt zich ten doel hulp, advies, behandeling en opvang te
verlenen aan verslaafden. Ook wordt voorlichting, behandeling en
begeleiding
geboden
aan
ouders/partners
en
familieleden.
De Brug Midden-Nederland is een organisatie op het gebied van
verslavingszorg.
De hoofdlocatie
is Katwijk. Hiernaast zijn er
buitenpoliklinieken in Alphen aan den Rijn, Amsterdam en Gouda.
Iedereen kan bij De Brug terecht, ongeacht welke verslaving, godsdienst
of afkomst. Bij De Brug is een professioneel team werkzaam bestaand uit
o.a. maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen, een GZpsycholoog en een psychiater. Zij worden ondersteund door een groot
aantal vrijwilligers.
De medewerkers van De Brug geloven dat de Bijbel Gods geïnspireerd,
onfeilbaar Woord is. Ze aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon en als
de enige weg tot behoud. In navolging van Hem zetten zij zich in voor
verslaafden.
b.
Kernwaarden
Het motto van De Brug wordt nogal eens samengevat in de zin “De Brug
laat je niet in de kou staan”. Maar er is meer. Recent zijn de kernwaarden
als volgt geformuleerd:
Bewogen
De christelijke identiteit van De Brug klinkt door in hoe we met cliënten
omgaan. Bij De Brug is ieder mens kostbaar en uniek. We onderschrijven
het verlangen van onze cliënten om geen nummer te zijn. We zijn
bewogen met de cliënt en betrokken bij zijn of haar situatie. Cliënten
maar ook collega’s en externe relaties kunnen rekenen op een vriendelijke
benadering.
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
2
Respectvol
Binnen de vertrouwde omgeving van De Brug hebben mensen de ruimte
om zichzelf te zijn. We respecteren ieders levensvisie en opvattingen
vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. We kijken verder dan
het (verslavings-)probleem. Bij ons staat de totale mens en zijn nieuwe
perspectief centraal.
Resultaatgericht
De Brug wil zich volledig inzetten voor cliënten en zakelijke relaties. We
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Als het kan zetten we een
extra stap voor het gewenste resultaat. Voor zakelijke relaties wil De Brug
een transparante en betrouwbare partner zijn. Richting cliënten
waarborgen we eerlijke en open communicatie.
c.
Activiteiten
Binnen De Brug kennen we de volgende activiteiten:
d.
ambulante
behandeling
aan
mensen
met
ouders/partners en familieleden van verslaafden
deeltijdbehandeling aan (ex-)verslaafden
woonbegeleiding
inloophuis
kringloopwinkel als werkervaringplek
een
verslaving,
Structuur
De Brug is de werknaam van de Stichting De Brug Midden-Nederland.
Deze stichting heeft een bestuur, dat de dagelijkse leiding heeft
gedelegeerd aan een (eenhoofdige) directie.
De Brug maakt onderdeel uit van Concern De Hoop. De Raad van Toezicht
van De Hoop fungeert in die constructie tevens als Raad van Toezicht voor
De Brug. Verder wordt samengewerkt met en worden een aantal diensten
betrokken van De Hoop.
De werkervaringplek van De Brug is ondergebracht bij Stichting De Brug
Kringloop, eveneens gevestigd te Katwijk.
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
3
e.
Kerncijfers
De Brug verleent zorg aan ca. 350 cliënten. Daarvoor zetten zich 16
medewerkers in, samen goed voor 12,1 FTE. Dit is exclusief de
medewerkers van De Brug Kringloop (5 koppen / 4,7 FTE). Daarnaast zijn
er ca. 200 vrijwilligers betrokken bij het werk van De Brug.
Over 2014 bedroeg de totale baten ruim € 1 miljoen en werd een positief
bedrijfsresultaat behaald van € 40.000. De financiële positie van De Brug
kan als gezond worden gekenschetst.
Met ingang van juni 2015 is De Brug gehuisvest in een nieuwgebouwd
pand aan de Schaepmanstraat te Katwijk.
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
4
2.
Profiel Directeur
a.
Profiel
De directeur heeft onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van
Stichting De Brug de algehele dagelijkse leiding van de organisatie en
zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid en geeft input voor nieuw te ontwikkelen beleid.
De directeur fungeert als boegbeeld van De Brug. Hij geeft op een actieve
wijze leiding aan de organisatie en stemt het organisatiebeleid af op
maatschappelijke ontwikkelingen. Hij draagt zorg voor een adequate
uitvoering van het beleid en creëert hiervoor draagvlak binnen de
organisatie. Hij waarborgt de continuïteit van de organisatie.
De directeur waakt over de christelijke identiteit van De Brug ten aanzien
van hulpverlening, medewerkers en vrijwilligers.
Voor de realisatie van de doelstellingen van De Brug werkt de directeur
samen met relevante externe partijen en onderhoudt hij een scala van
externe contacten met collega-instellingen, gemeentelijke instellingen,
welzijnsorganisaties, kerkelijke organisaties en contacten die voortvloeien
uit werkgroepen en commissies. Daarnaast onderhoudt de directeur de
contacten met het concern De Hoop.
b.
Functie-eisen
De directeur heeft kennis van behandeling en begeleiding in de GGZ.
Ervaring met verslavingszorg is een pré. Hij heeft ruime ervaring in het
management. Is bekend met de ontwikkelingen binnen de GGZ, WMO, de
maatschappij en de markt.
Een HBO zorgopleiding
Een positief christelijke levensovertuiging die past bij de identiteit van De
Brug.
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
5
Voor de functie gelden de volgende competenties: proactief, open
communicator, natuurlijk gezag, zelfstartend, analytisch, oog voor de
grote lijn, belang van details, punctueel, contactuele vaardigheiden,
onderhandelingsvaardigheid, besluitvaardigheid en bestuurlijke- en
politieke sensitiviteit.
c.
Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie, conform
de CAO-GGZ.
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
6
3.
Procedure
a.
Procedure en tijdsplanning
Op basis van de door het bestuur ontvangen reacties, maakt zij een
selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek met
(een delegatie van) het bestuur.
Tevens zal een gesprek met de cliëntenraad en met vertegenwoordigers
van de medewerkers worden georganiseerd. Daarnaast kan een
assessment deel uitmaken van de procedure en zullen, in het eindstadium
van de procedure, van benoembare kandidaten referenties worden
ingewonnen.
De huidige directeur legt haar functie per 1 oktober 2015 neer. Het
streven is erop gericht om uiterlijk per die datum een nieuwe directeur te
benoemen. Sollicitaties dienen dan ook uiterlijk 16 juni 2015 ontvangen te
zijn.
b.
Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website van De
Brug: www.debrughelpt.nl. Tevens kan contact op worden genomen met
de voorzitter van het bestuur, Ds. K.F.W. Borsje, of met de huidige
directeur, mevrouw Diana Bancken.
c.
Contactgegevens
Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur van Stichting De Brug
Midden-Nederland, t.a.v. de heer D. van Egmond, p/a Kleipettenlaan 100,
2231 BN Rijnsburg of per mail: [email protected]
De voorzitter van het bestuur, Ds. K.F.W. Borsje, kan worden bereikt op
telefoonnummer 071 40 767 40 of via [email protected].
Mevrouw Diana Bancken is te bereiken op 071 40 33 7 33 of via
dian[email protected].
Vacature Directeur De Brug – mei 2015
7
Download