Neurologie/Longgeneeskunde

advertisement
Verpleegafdeling
Neurologie/Longgeneeskunde
In deze folder vindt u informatie over de afdeling Neurologie/Longgeneeskunde,
gevestigd op de 2e etage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
U heeft inmiddels ook ons patiëntenblad Hofpoort Info ontvangen. Daarin vindt
u uitgebreide informatie over de voorbereiding, de opname in ons ziekenhuis en
algemene informatie. Mocht u Hofpoort Info niet ontvangen hebben, dan kunt u een
exemplaar aan de afdelingssecretaresse vragen.
De opname
Patiënten worden opgenomen via de Spoedeisende Hulp of doorverwezen door hun
specialist of huisarts. Bij opname vindt er een opnamegesprek met u plaats. We stellen het
op prijs dat uw contactpersoon aanwezig is bij dit gesprek.
Mocht u in de thuissituatie contact hebben met andere zorgverleners, zoals maatschappelijk
werk, fysiotherapie, een diëtist of een andere hulpverlener, dan verzoeken wij u dit tijdens
het opnamegesprek te melden.
Op de dag van opname worden meestal de volgende onderzoeken verricht:
• bloedonderzoek
• lichamelijk onderzoek (o.a. meten, wegen, bloeddruk, temperatuur en hartslag)
• urineonderzoek
Zo nodig krijgt u ook een:
• hartfilmpje
• röntgenfoto
• functieonderzoek
Ook zal uw behandelend arts of een zaalarts u onderzoeken. Verder krijgt u bij de opname
een polsbandje met uw gegevens om u te kunnen identificeren.
Wat moet u meenemen bij opname?
Medicijnen
Neem altijd een actueel medicatie-overzicht mee. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw
eigen apotheek. U kunt ook de medicijnen die u gebruikt in de oorspronkelijke verpakking
meenemen. Tijdens uw opname worden de medicijnen door het ziekenhuis verstrekt.
15131204
Kleding
Als u niet in bed hoeft te blijven, kunt u prettig zittende kleding dragen. Verder heeft u
nachtkleding, ondergoed en een ochtendjas nodig. Als u in bed moet blijven heeft u wat
meer nachtkleding nodig. Neemt u ook toiletartikelen en pantoffels met een stevige (niet
gladde) zool mee.
Loop- en hulpmiddelen
Heeft u een rollator of andere loop- en hulpmiddelen, neemt u deze dan mee naar
het ziekenhuis. Graag voorzien van een naamsticker. U kunt deze sticker ook bij de
afdelingssecretaresse vragen.
Kostbaarheden
Wij adviseren u kostbaarheden of waardevolle bezittingen thuis te laten. Mocht u toch iets
van waarde meenemen, dan is er een kluisje in de kledingkast op uw kamer. Het ziekenhuis
is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal.
Wie werken er op de afdeling?
Op de afdeling werken medisch specialisten, zaalartsen, verpleegkundigen en
voedingsassistenten. Dagelijks komen de medisch specialisten bij u aan het bed voor de
visiteronde. De afdeling heeft een hoofd en een medisch manager. U krijgt dagelijks een
voor u verantwoordelijke verpleegkundige toegewezen.
Hoofdbehandelaar
Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere artsen tegelijk gezien. Er is
echter altijd één arts verantwoordelijk voor uw behandeling: de “hoofdbehandelaar”.
Uw hoofdbehandelaar draagt, als behandelend arts, de eindverantwoordelijkheid voor uw
medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. Bij
afwezigheid van uw behandelend arts, worden alle verantwoordelijkheden overgenomen
door de dienstdoende collega-arts. Hiervoor is een dienstrooster opgesteld waarin
staat welke artsen in de avond, nacht en in de weekenden namens het specialisme
verantwoordelijk en indien nodig beschikbaar zijn.
Multidisciplinair overleg
Wekelijks overleggen de medisch specialisten met de andere zorgverleners (bijv.
fysiotherapie, diëtisten, maatschappelijk werk) over uw situatie. Uw diagnose, het
behandelplan en het te verwachten herstel wordt dan besproken.
Wie liggen er op de afdeling?
Op de afdeling worden mensen opgenomen die door een neuroloog of longarts behandeld
worden. Er zijn eenpersoons kamers en kamers voor twee of vier personen. Dit kunnen ook
‘gemengde’ kamers zijn, waar mannen en vrouwen liggen.
Samenwerking Stroke-unit
De afdeling werkt nauw samen met de Stroke Care Unit op de 3e etage bij de Medium Care.
Deze unit is met name bedoeld voor de eerste opvang van patiënten met een CVA (beroerte/
TIA). Op de Stroke Care Unit is monitorbewaking aanwezig. Meer informatie hierover kunt u
vinden in de folder ‘Stroke Unit’.
Informatie vragen
De voor u verantwoordelijke verpleegkundige informeert u en de door u aangewezen
contactpersoon over uw situatie of behandeling. Om uw privacy te waarborgen en om te
voorkomen dat onnodig dezelfde informatie wordt gegeven, spreken wij met u een 1e en 2e
contactpersoon af. Alleen aan hen verstrekken wij, indien gewenst, verpleegkundige
informatie.
U of uw contactpersoon kan de verpleegkundige tijdens het middagbezoekuur aanspreken.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via T 0348 42 74 20, bij voorkeur tussen
10.30 - 15.00 uur.
Medische informatie kunt u uitsluitend via de arts verkrijgen. Wilt u een persoonlijke afspraak
of een familiegesprek, dan kunt u een afspraak maken met de arts, via de verantwoordelijke
verpleegkundige.
Verpleegkundige spreekuren Neurologie
Op de afdeling werkt een CVA-verpleegkundige, MS-verpleegkundige,
Parkinsonverpleegkundige en een Dementieverpleegkundige. U kunt met hen een afspraak
maken via de afsprakenbalie Neurologie: T 0348 42 78 90.
Verpleegkundige spreekuren Longgeneeskunde
Een afspraak met de verpleegkundig specialist Longgeneeskunde maakt u op de poli
Longgeneeskunde, T 0348 42 73 71.
Bezoektijden
U kunt dagelijks bezoek ontvangen (maximaal 2 personen tegelijk) van 15.00 - 17.00 uur en
van 18.00 - 20.00 uur. Van 11.00 - 12.00 uur is er een extra bezoekuur voor uw partner of 1e
contactpersoon.
Wat vindt u in de kamer?
In de kamers heeft u uw eigen kledingkast met een kluisje erin. Zie de instructie voor het
kluisje achterin deze brochure. Voor het bezoek staan er klapstoelen naast de kasten.
Toiletten voor de patiënten vindt u in het halletje voor de kamer. Er is een bezoekerstoilet
aan het begin van de gang.
Eten en drinken
Soms kan het zijn dat u niet alles mag eten en drinken. Het is belangrijk dat u of uw
familie eerst met de verpleegkundige overlegt of dit is toegestaan. Iedere kamer heeft een
gezamenlijke koelkast. U bent zelf verantwoordelijk voor de voeding en dranken die u daarin
plaatst. Voordat u naar huis gaat moet u overgebleven voeding en dranken verwijderen.
Bloemen en planten
Neemt u geen planten met aarde mee naar de verpleegafdeling. Ook verzoeken wij u vazen
met bloemen niet op de vloer neer te zetten maar op de tafel of het nachtkastje.
Post
Wanneer familie of vrienden u post willen sturen, dan kan dit als volgt:
Naam patiënt
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Afdeling Neurologie/Longgeneeskunde
Postbus 8000
3440 JD WOERDEN
U kunt ook een digitaal kaartje ontvangen. Dit kan verstuurd worden via
www.zuwehofpoort.nl/bezoekers/E-cards. Dit kaartje wordt geprint en bij de patiënt
gebracht.
Dagelijkse visites
De dagelijkse visite wordt gedaan door de arts of de zaalarts. Dit gebeurt (dagelijks) tussen
9.00 - 12.30 uur, samen met de verpleegkundige. U kunt bij de zaalarts terecht voor vragen
en uitslagen van onderzoeken.
Roken
In het ziekenhuis is het verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan in de rookabri op
het voorterrein, naast de hoofdingang.
Pijnbeleid
Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt u regelmatig gevraagd om uw pijnbeleving aan
te geven door middel van een cijfer. Hierbij is 0-1 geen pijn en 9-10 onhoudbare pijn. Zie
hiervoor ook de informatie in Hofpoort Info.
Rechten en plichten
U heeft het recht om, op basis van duidelijke informatie en na overleg met de behandelend
arts, in te stemmen met de voorgestelde onderzoeken en/of behandeling. Uiteraard worden
uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
Wij verwachten dat u meewerkt aan de overeengekomen medische en verpleegkundige
behandeling. Bovendien stellen wij het op prijs als u begrip heeft voor zowel medepatiënten
als medewerkers van de afdeling en dat u rekening houdt met hun belangen.
Weer naar huis
Voordat u naar huis gaat heeft de verpleegkundige en eventueel de apothekersassistent een
ontslaggesprek met u. U krijgt (schriftelijke) informatie mee over wat wel en niet kan in uw
thuissituatie en eventueel een recept voor medicatie.
Al tijdens uw opname zal met u besproken worden of er zorg of andere hulp nodig is als u
weer naar huis gaat. Tevens krijgt u een afspraak mee voor controle.
Uw medicijnen en hulpmiddelen gelijk meenemen
In de apotheek in de zorgpassage kunt u op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur
terecht voor uw medicijnen. Voor het lenen van hulpmiddelen, zoals krukken etc. kunt
u terecht in de thuiszorgwinkel die u ook in de zorgpassage vindt. Deze is geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, zie Hofpoort Info.
Klachten/complimenten
Wij stellen het zeer op prijs om uw mening te horen over uw verzorging op onze afdeling. Dit
kan via het enquêteformulier in Hofpoort Info of digitaal op
www.zuwehofpoort.nl/uw mening telt.
Belangrijke telefoonnummers
Afdeling Neurologie/Longgeneeskunde
Afspraken Neurologie
Afspraken Longgeneeskunde
T 0348 42 74 20
T 0348 42 78 90
T 0348 42 73 71
Gebruiksaanwijzing lnbraakwerende kluis
Instellen van uw persoonlijke code:
1 Druk kort op de rode knop welke zich aan de binnenzijde van de deur, bij het scharnier
bevindt.
U hoort 2 pieptonen en het gele lampje gaat branden.
2. Toets nu minimaal 3 en maximaal 8 nummers in voor uw persoonlijke code die u
gedurende uw verblijf gaat gebruiken.
3. Bevestig deze code door, binnen 15 seconden, na het intoetsten de letter B in te
drukken.
Wacht u langer dan de 15 seconden dan moet u opnieuw beginnen met het intoetsen
van uw persoonlijke code.
4. Controleer of de combinatie goed is ingesteld door het openen van de kluisdeur.
Als u drie keer achter elkaar een onjuiste code invoert dan dient u minimaal 5 minuten te
wachten voor u nogmaals de combinatie in kan voeren.
Mocht u de kluis niet geopend krijgen waarschuw dan een van de medewerkers.
Een kluis zonder ingevoerde code is te openen door OOOA in te toetsen.
Bij ontslag of verhuizing naar andere kamer/afdeling moet u uw kluisje weer resetten. Dit
doet u door aan de binnenzijde van de kluisdeur op het rode knopje te drukken. U hoort
weer 2 pieptonen en het gele lampje gaat branden, houd nu de kluisdeur open.
Restaurant Sodexo
U en uw familie of vrienden zijn van harte welkom in restaurant Sodexo. Het restaurant
bevindt zich in de centrale hal van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en biedt u keuze uit een
uitgebreid assortiment. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00 uur
en op zaterdag en zondag van 12.00 - 19.00 uur.
Tijdens uw verblijf bieden wij u de mogelijkheid om van maandag t/m vrijdag de warme
maaltijd, die om 17.00 uur geserveerd wordt, beneden in het restaurant te gebruiken.
Wilt u hier gebruik van maken, geeft u dit dan de dag van tevoren door aan de
voedingsassistente. Het is wel zo, dat u zelfstandig naar het restaurant moet kunnen gaan of
met behulp van uw familie/bezoeker gebracht en terug gebracht kan worden.
De voedingsassistente geeft u op de dag dat u de maaltijd in het restaurant wilt gebruiken
een waardebon. Met deze waardebon kunt u het dagmenu en een dessert bestellen. Wilt u
een hoger bedrag besteden dan de waarde van dagmenu dan kunt u dit zelf bijbetalen.
Het is vooralsnog niet mogelijk om diëten in het restaurant te nuttigen.
Hoe werkt deze tegoedbon?
• In het restaurant maakt u een keuze uit de maaltijden en/of het overig assortiment.
• Bij de kassa rekent u uw maaltijd af met de tegoedbon. Het verschil in prijs betaalt u bij.
• Van de tegoedbon ontvangt u geen geld retour.
Januari 2017
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
T 0348 42 79 11
I www.zuwehofpoort.nl
Download