Raadsvoorstel - Gemeente Nieuwkoop

advertisement
RAADSVOORSTEL
Nr
Datum
Onderwerp
: 3718/OW.10
: 21 september 2004
: Voorstel in te stemmen met de renovatie en het beweegbaar maken van de
Teuntjesbrug en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet
Aan de raad,
Inleiding
Op 1 februari 2004 heeft u ingestemd met de actualisatie van het beheerplan Kunstwerken
2004-2008. De renovatie van de Teuntjesbrug maakt hiervan onderdeel uit.
De brug verkeert in zeer slechte onderhoudstaat en moet volgens planning in 2004/2005
worden gerenoveerd.
Teuntjesbrug renoveren in oorspronkelijke staat.
De Teuntjesbrug is de brug in de Dorpsstraat, die een doorvaart voor boten mogelijk maakt
tussen de ringsloot en de Nieuwkoopse Plassen. De huidige brug is gebouwd in het jaar 1930
en als ophaalbrug uitgevoerd. Deze brug verkeert in slechte staat en is aan renovatie toe. In
1999 heeft u ingestemd met het verzwaren van de Teuntjesbrug. De reden van dit verzwaren
was, om het bevoorradingsverkeer voor de winkels aan de Dorpsstraat over de brug te kunnen
laten rijden. Hierdoor is de verkeerssituatie in de Dorpsstraat veiliger geworden en hoeft het
bouwverkeer van het project Bodegraven en het Dorpscentrum niet door het winkelcentrum te
rijden. Als gevolg hiervan moest de brug worden omgebouwd tot een vaste brug en extra
worden ondersteund met zogenaamde buispalen. Deze vier buispalen geven extra
ondersteuning om de slechte toestand van de landhoofden te ontlasten. Voor het ombouwen
van de brug zijn met projectontwikkelaar Vink en Veenman van het Ringslootproject
bindende afspraken gemaakt. Afgesproken is dat de gemeente de kosten voor het renoveren
conform de uitgangspunten van het beheerplan kunstwerken voor haar rekening zal nemen
(€ 35.000,--). De extra kosten € 50.000,-- (exclusief BTW) die zijn gemoeid met het
beweegbaar maken van de brug komen voor rekening van de projectontwikkelaar. Hierbij zijn
ook de extra voorzieningen betrokken, die moeten worden getroffen om het functioneren van
de brug te garanderen.
1 van 5
Agendapunt 13
Veiligheid en bereikbaarheid
De veiligheid voor watersporters en gebruikers van de Dorpsstraat verdient in het ontwerp
van de beweegbare brug extra aandacht. Er is namelijk geen direct toezicht van een
brugwachter. In het ontwerp van de brug zal dan ook rekening gehouden moeten worden met
de nodige veiligheidsvoorzieningen, zoals slagbomen en vergrendeling van de brug.
Daarnaast moet de bereikbaarheid voor gebruikers gewaarborgd blijven. Het onderdeel
veiligheid wordt in de offertefase met de inschrijvers nader uitgewerkt.
Deze kosten zijn meegenomen in het totaal benodigde krediet.
Financiële analyse afweging vaste brug – herstellen beweegbare brug
Kosten vaste brug
Bij het handhaven van de vaste brug zal de fundering die in slechte staat verkeert gerenoveerd
moeten worden. Voor het herstellen van de fundering is inclusief algemene kosten,
uitvoeringskosten en verkeersmaatregelen een bedrag nodig van ca. € 40.000,-.
Bij het realiseren van een vaste brug kan het huidige beweegbare brugdek niet gehandhaafd
blijven. In de huidige situatie wordt het brugdek ondersteund door vier buispalen waarvoor
tijdelijk vergunning is afgegeven. Derhalve zal een nieuw brugdek moeten worden
aangebracht. De kosten van het aanbrengen van een nieuw brugdek worden op € 15.000,-- à
€ 20.000,-- geraamd. De kosten van het renoveren komen dan geheel voor rekening van de
gemeente en bedragen derhalve minimaal € 55.000,-. Aangezien in het beheerplan een krediet
is opgenomen van € 35.000,-- zal bij deze zienswijze een aanvullend krediet gevoteerd
moeten worden van € 20.000,-.
Kosten beweegbare brug.
Om de huidige vaste brug om te bouwen tot een beweegbare brug is een totaalbedrag nodig
van € 85.000,-- exclusief BTW.
Volgens het huidige beheerplan Kunstwerken 2004-2008 neemt de gemeente hiervan
€ 35.000,-- (exclusief BTW) voor haar rekening.
De overige € 50.000,-- (€ 60.000,-- inclusief BTW) zal gefinancierd worden door de
projectontwikkelaar Vink en Veenman. (Zie ondertekende bevestiging, in het raadsdossier,
voor bijdrage van € 50.000,-- van projectontwikkelaar Vink en Veenman).
In hoofdlijnen komt het er op neer dat de gemeente de kosten voor het renoveren van de
fundering voor haar rekening neemt.
De overige kosten zoals het restaureren van de brug, het aanbrengen van een handlier en
plaatsen van de slagbomen komen voor rekening van de projectontwikkelaar.
2 van 5
Onderhoudskosten
Voor de onderhoudskosten voor de beweegbare brug in de periode 2004-2008 is een bedrag
van € 2184,--opgenomen. De onderhoudskosten zullen na het herstellen van de brug geen
verhoging laten zien. Deze kosten (2005-2008) passen binnen het reguliere onderhoud zoals
opgenomen in het beheerplan Kunstwerken 2004-2008.
In het huidige beheerplan heeft de Teuntjesbrug de status van een beweegbare brug. In het
vervangingsschema is hiermee rekening gehouden.
Conclusie
Het handhaven van een vaste brug is aanvankelijk de goedkoopste optie. Door de bijdrage
(€ 50.000,--) in de kosten van projectontwikkelaar Vink en Veenman voor het herstellen van
de beweegbare brug wordt het nadeel voor de Gemeente Nieuwkoop omgebogen in een
voordeel. Bij de uitvoering van de beweegbare brug bedraagt het financiële voordeel voor de
gemeente globaal € 20.000,-.
Gezien het financiële voordeel voor de gemeente bij het herstellen van de beweegbare brug,
de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar Vink en Veenman en de afspraken die
gemaakt zijn met de bewoners van het project Bodegraven is het aan te bevelen de
beweegbare brug in oude staat te herstellen.
Dekking
Volgens het huidige beheerplan Kunstwerken 2004-2008 neemt de gemeente
€ 35.000,-- (exclusief BTW) voor haar rekening. De overige € 50.000,-- (€ 60.000,-- inclusief
BTW) zal gefinancierd worden door de projectontwikkelaar Vink en Veenman.
Het financiële risico van het gehele werk rust derhalve bij de gemeente Nieuwkoop. Dit
betekent, dat eventuele meer- of minderkosten ten laste of ten gunste van de gemeente komen.
Projectontwikkelaar Vink en Veenman betaalt te allen tijde € 50.000,-- exclusief BTW.
Om de kosten voor het beweegbaar maken van de Teuntjesbrug te kunnen dekken is een
voorfinanciering noodzakelijk waarvoor een krediet beschikbaar gesteld moet worden van
€ 85.000,-- exclusief BTW.
Planning
De planning van de werkzaamheden is erop gericht om voor 1 januari 2005 de
werkzaamheden af te ronden.
3 van 5
Offerten
Om een concurrerende prijs te kunnen bedingen hebben wij drie aannemers een offerte
gevraagd. Drie aannemers zijn uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in het renoveren van
kunstwerken. Alle aannemers hebben een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de staat van
onderhoud van de brug. Hierbij is met name aan het licht gekomen dat de fundering van de
brug in slechtere staat verkeert dan voorzien.
Respectievelijk heeft aannemer Mourik Groot Ammers ingeschreven voor een bedrag van
€ 190.000,--, aannemer Haasnoot bruggenbouw b.v. voor een bedrag van € 80.640,--, en
Aannemer Dura Vermeer voor een bedrag van € 57.000,-. Laatstgenoemde heeft echter geen
prijs opgegeven voor het renoveren van de fundering. Met deze aannemer zal nader overleg
worden gepland om de kosten van de renovatie van de fundering inzichtelijk te krijgen.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat aannemer Haasnoot bruggenbouw b.v. de meest complete
en goedkoopste aanbieding heeft ingediend.
Voorstel
Gehoord de raadscommissie Grondgebied stellen wij u voor in te stemmen met de renovatie
en het beweegbaar maken van de Teuntjesbrug en het beschikbaar stellen van het daarvoor
benodigde krediet ter grootte van € 85.000,-- (exclusief BTW).
Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,
De secretaris,
De burgemeester,
P.W. van Steensel
D.M. Boogaard
4 van 5
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Nieuwkoop;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2004,
nummer 3718/OW/10;
besluit:
1. in te stemmen met de renovatie en het beweegbaar maken van de Teuntjesbrug, zoals
omschreven in bijgaand voorstel;
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een daarvoor benodigd krediet ter grootte
van € 85.000,-- (excl. BTW);
3. deze uitgaaf te dekken uit het beheerplan Kunstwerken en een bijdrage van de betreffende
projectontwikkelaar, zoals omschreven in het voorstel;
4. de 16e wijziging van de begroting 2004 vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Nieuwkoop
in zijn openbare vergadering van 30 september 2004.
De plv.griffier,
De voorzitter,
G.A. Haneveer
D.M. Boogaard
1 van 5
Agendapunt 13
Download