3a - Regio Rijk van Nijmegen

advertisement
Memorandum
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Vergadering Kandidatenraad 7 september 2015.
agendapunt 3a
Datum
19 juli 2017
Opgesteld door/ telefoonnummer
Anne van den Ende / 2471
Onderwerp: Bestuurscommissie Werk - taak, samenstelling, bevoegdheden e.d.
1. Inleiding
Tussen de Bestuurscommissie Werk of een afvaardiging hiervan en de Kandidatenraad
Werkbedrijf vindt minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats.
Maandag 7 september sluit wethouder de heer Turgay Tankir, voorzitter Bestuurscommissie
Werk (BCW), aan bij de vergadering van de Kandidatenraad.
In dit memo informeren wij u over de BCW. Wat is de rol van de BCW? Welke bevoegdheden
heeft de BCW? Welke thema’s worden besproken in de BCW? Wie zijn de leden? Alvorens hier
op ingaan wordt eerst kort een uitleg gegeven over de bestuursstructuur van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR).
2. Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Het Bestuur van de MGR is samengesteld uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio en
bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Voor de module
WerkBedrijf is er daarnaast nog een Bestuurscommissie Werk.
Algemeen Bestuur (AB)
Het Algemeen Bestuur (AB) is formeel het regionale platform voor samenwerking en overleg. Hier
worden de besluiten genomen welke zijn voorbereid door het DB of de BCW. De agenda en
stukken van het AB zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen op de website
www.regiorvn.nl gepubliceerd.
Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de MGR. Daarnaast bereidt
het DB de vergaderingen van het AB voor en voert de besluiten van het AB uit. De vergaderingen
van het DB zijn in principe besloten, tenzij het bestuur expliciet besluit een openbare vergadering
te houden.
Document1
Memorandum
Vervolgvel
1
Bevoegdheden
In de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen zijn de bevoegdheden en
mandaten van de MGR en de bestuursorganen vastgelegd.
Hieronder volgt een kort schematisch overzicht in hoofdlijnen:
Wie?
Algemeen Bestuur
MGR (AB)
Dagelijks Bestuur MGR
(DB)
Bestuurscommissie
Werk
Bevoegdheden
- Stelt de MGR-begroting vast en kan deze wijzigen;
- Instellen van bestuurscommissies;
- Platform voor discussies over regionalisering en het functioneren
van de MGR.
- Besluitvorming over voorstellen (voorbereid door DB of BCW)
- Is het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband, waarbij
de focus ligt op bedrijfsvoering (deze is zoveel mogelijk
doorgemandateerd aan de directie);
- Faciliteert het AB of Bestuurscommissie Werk
- Gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met de gemeenten;
- Bereiden de besluitvorming voor AB en DB voor;
Adviseren het DB en AB op het domein re-integratie en
arbeidsmatige dagbesteding.
- Zorgt voor bestuurlijke afstemming richting uitvoering en geven
aansturing aan het Werkbedrijf;
- Inhoudelijk verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de
gemeenteraden, AB en DB voor het domein Werk.
3. Bestuurscommissie Werk (BCW)
Rol en bevoegdheden en thema’s
De BCW behandelt stuurt op de strategische en inhoudelijke koers van het Werkbedrijf. De
commissie adviseert het Dagelijks Bestuur (DB) bij besluiten op het domein Werk, ten aanzien
van re-integratie, arbeidsmatige dagbesteding. De bevoegdheden van de BCW vindt u in het
schema hierboven.
Thema's zijn onder meer de onderlinge samenwerking, de dienstverlening van het WerkBedrijf ,
de instrumenten die het WerkBedrijf inzet om werkgevers en werkzoekenden aan elkaar te
verbinden en de documenten van de Planning-Controlcyclus.
Voor 2015 staan er nog een aantal onderwerpen op de agenda van de BCW waarover de
Kandidatenraad vooraf om haar zienswijze wordt gevraagd:
- Klachtenregeling
- Evaluatie verordening en beleidsregels
- Het algemene verslag over klachten en de processen van klachtafhandeling.
2
Memorandum
Vervolgvel
2
Stukken BCW zijn niet openbaar
De vergaderingen van de BCW zijn niet openbaar. De agenda, stukken en notulen worden niet
gepubliceerd. Documenten die het AB vaststelt, waarover de BCW heeft geadviseerd, worden wel
gepubliceerd op de website van de Regio Rijk van Nijmegen: www.regiorvn.nl.
Leden BCW
De BCW bestaat uit de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten, de
regiomanager van samenwerkingspartner UWV en de directeur van Sociale Werkvoorziening
Breed. De Bestuurscommissie Werk wordt inhoudelijk ondersteund door de kwartiermaker en een
beleidsadviseur van het Werkbedrijf.
Leden Bestuurscommissie Werk:









T. Tankir (wethouder Nijmegen): voorzitter
S. Fleuren (wethouder Groesbeek)
A. Schaap (wethouder Wijchen)
H. van den Berg (wethouder Heumen)
G. Hendriks (wethouder Beuningen)
J. van Dongen (wethouder Druten)
K. Peters (wethouder Mook en Middelaar)
H. Koerhuis (directeur Breed)
M. Eijkemans (regiomanager UWV Werkbedrijf)
.
3
Download