vlaams parlement

advertisement
VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN
KRIS PEETERS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
Vraag nr. 199
van 3 februari 2012
van KARLOS CALLENS
VLAM - Promotie Vlaamse wijnen
In de beleidsbrief Landbouw 2011-2012 staat op pagina 29: “Ook zal met de VLAM worden bekeken
hoe de promotie van de Vlaamse wijnen een extra impuls kan krijgen”. Ondanks de opmars, blijft de
sector bescheiden in omvang en is het nog altijd niet evident dat de sector veel financiële middelen
veil heeft voor de promotie van zijn product in Vlaanderen. In antwoord op schriftelijke vraag nr. 29
van 13 oktober 2011 van Lydia Peeters heeft de minister te kennen gegeven dat tot dan toe nog geen
vraag tot samenwerking vanwege de Vlaamse wijnbouwers aan het Vlaams Centrum voor de Agro- en
Visserijmarketing ( VLAM) werd gericht.
Tijdens de hoorzitting over het jaarprogramma 2012 op 1 februari 2012 in de commissie Landbouw
hebben de verantwoordelijken van VLAM benadrukt dat de sector zelf budgetten ter beschikking moet
stellen. Daarnaast werd gewezen op het feit dat de sector nog onvoldoende georganiseerd is, zodat het
moeilijk is om concrete contacten te leggen bij gebrek aan een representatieve gesprekspartner.
Anderzijds is het aantal Vlaamse wijnproducenten vrij beperkt, zodat contactname niet
onoverkomelijk moeilijk kan zijn. Bovendien impliceert de beleidsbrief duidelijk dat het initiatief van
VLAM zou moeten komen.
1. Zal VLAM concrete actie ondernemen naar de wijnbouwers over een sectorinitiatief inzake de
promotie van de Vlaamse wijnen?
2. Is er, gezien de beperkte omvang van de sector, een aangepaste financieringsstructuur mogelijk,
eventueel gedurende een overgangsperiode?
3. Welke financiële inbreng wordt van de Vlaamse wijnbouwers verwacht?
4. Welke ondersteuningsmogelijkheden van VLAM zijn er inzake de financiering van dit initiatief?
Kunnen middelen voor de sector worden gereserveerd in het kader van de korte keten, waar men
72.000 euro extra op jaarbasis voor voorziet?
5. Zijn er wijnbouwers die in afwachting van een breder initiatief ingestapt zijn in het systeem van
generieke promotie van streekproducten? Zo ja, wie?
6. Welke andere kleinere sectoren of concrete (streek)producten krijgen financiële steun van VLAM?
Download