Algemene Voorwaarden Reitsma Telecom

advertisement
Algemene Voorwaarden Contict Mobile
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende verplichtingen van Contict Mobile, hierna te noemen: “Contict Mobile”.
1.2 Door het aangaan van enige overeenkomst sluit Contict Mobile de toepasselijkheid uit van eventuele
algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Contict Mobile zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een
aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
2.2 Contict Mobile is slechts gebonden aan hetzij een door beide partijen schriftelijke overeenkomst, hetzij een
schriftelijke opdrachtbevestiging van Contict Mobile aan opdrachtgever.
Artikel 3 Prijzen
3.1 De door Contict Mobile opgegeven prijzen zijn tenzij anders vermeld, exclusief BTW en gebaseerd op levering
“af magazijn” van Contict Mobile.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door
Contict Mobile worden doorberekend aan opdrachtgever voorzover deze wijzigingen buiten invloedsfeer van
Contict Mobile liggen. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de
overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever de keus de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever of
Contict Mobile gehouden is tot schadevergoeding.
Artikel 4 Betaling
4.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien niet binnen 14 dagen wordt
betaald, raakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4.2 Alle kosten verband houdende met invordering van onbetaald gebleven facturen, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief 19% BTW, met een minimum
van € 500,- (€ 595,- incl. 19% BTW).
4.3 Bij overschrijving van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever tevens vertragingsrente verschuldigd
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand.
4.4 In het geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, zullen alle
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5 Providers behouden zich het recht voor om bij afwijkend lager belgedrag een herberekening door te voeren
op uitgekeerde aansluitvergoedingen. Contict Mobile is genoodzaakt deze aan u door te berekenen.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De door Contict Mobile geleverde zaken blijven eigendom van Contict Mobile totdat alle facturen met
betrekking tot de geleverde zaken of met de koopovereenkomst samenhangende diensten zijn voldaan.
Opdrachtgever zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend
voorzover dat in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruikelijk is. Het is opdrachtgever niet toegestaan
de zaken te verpanden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Contict Mobile is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij deze schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Contict Mobile of van door haar ingeschakelde hulppersonen. De aansprakelijkheid van
Contict Mobile is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de directe schade, voorzover zij daartegen verzekerd
is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn.
6.2 Contict Mobile is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van niet levering door derden indien deze een
gevolg zijn van omstandigheden, zodanig dat van Contict Mobile nakoming redelijkerwijs niet kan worden
verwacht.
6.3 Indien de verzekering, als genoemd in artikel 6.1 een schadegeval niet dekt, zal het totaal van de door Contict
Mobile te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan het tweevoudige van de factuurwaarde van de
door Contict Mobile geleverde zaken of diensten.
Artikel 7 Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering
van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voorzover deze omstandigheid door Contict Mobile niet
vermeden kon worden, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke
opvattingen voor rekening van Contict Mobile dient te blijven.
7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of stakingen van personeel en de omstandigheid dat de
toeleveringsbedrijven of hulppersonen van Contict Mobile niet (tijdig) nakomen, voorzover deze vertraging niet te
wijten is aan een omstandigheid die Contict Mobile had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.
Artikel 8 Garantie
8.1 Contict Mobile neemt slechts die garanties op zich voor geleverde zaken die de leverancier van Contict
Mobile jegens Contict Mobile op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
Artikel 9 Reclame en retourzendigen
9.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk aan Contict Mobile te worden bericht. Reclames betreffende zichtbare
gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van zaken of
levering van diensten aan Contict Mobile te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de
gebreken.
9.2 Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek of
binnen 7 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.
9.3 Ieder recht van reclame vervalt indien Contict Mobile niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding in de
gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te
onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien opdrachtgever na
ontdekking van het gebrek de door Contict Mobile geleverde zaken is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft
verkocht of in gebruik gegeven.
9.4 Ieder recht van reclame vervalt na het verstrijken van een jaar na levering.
9.5 Contict Mobile aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retourzenden is gebeurd
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Contict Mobile conform de door Contict Mobile verstrekte
instructies. Indien het transport wordt verzorgd door opdrachtgever, zijn de retourgezonden zaken tijdens het
transport voor risico van opdrachtgever.
Artikel 10 Levertijd
10.1 De door Contict Mobile in offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde levertijden dienen slechts
als indicatie te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Contict Mobile schriftelijk in
gebreke te stellen.
Artikel 11 Levering en risico-overgang
11.1 Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van Contict Mobile, derhalve “af magazijn’. Op het moment dat
de te leveren zaak “af magazijn” gereed staat en zulks schriftelijk bevestigd is aan opdrachtgever, is het risico
voor het gekochte voor risico van opdrachtgever.
11.2Indien op verzoek van koper zaken door Contict Mobile op de vestigingsplaats van opdrachtgever worden
bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 12 Geschillenregeling
12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij het geschil
behoort tot de kennisneming van de Kantonrechter. Desalniettemin is Contict Mobile ter keuze bevoegd het
geschil voor te leggen aan de rechtbank die op grond van normale regels van burgerlijk procesrecht of
internationale verdragen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
Download