Document

advertisement
Geïntegreerde zorg
Pilootproject De Brug
Innovatieve actie: Mobile health FibriCheck
Beschrijving en doelstellingen:
Omschrijving:
In eerste fase wensen we dit pilootprojecten rond Mobile Health nauw uit te voeren/op te volgen en te evalueren in onze
regio. Dit project wordt niet enkel ondersteund door verschillend ziekenhuizen maar ook huisartsenpraktijken zijn dit
pilootproject Mobile Health betrokken, het is een multicentrische setup.
In tweede fase willen we ook duidelijk de resultaten en de waarde voor de patiënt via kwaliteitsindicatoren bestuderen, en
nagaan hoe zijn veiligheid en privacy daarbij optimaal gegarandeerd kan worden. In nauw overleg met de overheid wensen
we ook de economische voetprint en het beleid hiervan op de voet te volgen. We kijken ook of andere pilootprojecten
geïmplementeerd kunnen worden in onze regio.
Beschrijf op welk niveau deze actie bijdraagt tot meer integratie van de zorg!
De zorgvrager en/of mantelzorger worden van bij het begin betrokken bij zijn zorg wat de
empowerment zal verhogen. Hij zal zich duidelijk bewuster worden en zijn gezondheid beter en
sneller kunnen opvolgen vanuit een andere locatie dan deze van de zorgverstrekker. De afstemming
met de zorgverstrekker en/of het team dat de opvolging van data doet, gebeurt frequenter.
Verschillende zorgverleners zoals de huisartsen worden gesensibiliseerd naar mogelijkheden rondom
Mobile Health en volgen trajecten mee op van patiënten. Huisartsen krijgen een evenwaardige rol in
de opvolging van data van de zorgvragers als de artsen van het ziekenhuis. Ook omvatten de
MHealth pilootprojecten een multicentrisch karakter, zodat ook ziekenhuizen met elkaar
communiceren (via coördinatoren en artsen/verpleegkundigen) en hun zorgpaden worden
besproken (kennisuitwisseling) en eventueel op elkaar afgestemd.
De zorgvrager zal duidelijk een opdracht krijgen metingen of enquêtes af te nemen op geregelde
tijdstippen in zijn thuissituatie/werkhabitat. Dit vergt een andere manier van leven waar ook
therapietrouw een belangrijke factor wordt. Ook kan een verdere opvolging gebeuren bij mensen die
terug en sneller het werk hervatten omdat ze beter gemonitord worden en voldoende garanties
hebben dat hun gezondheid erop vooruitgaat.
Ook kunnen sites geïnspireerd zijn door de aanpak in het zorg en behandelplan en aldus hun zorgpad
grondig wijzigen en of afstemmen.
Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren?
We wensen de burger een actievere rol te geven in zijn eigen zorgproces en leven en aldus zelf zijn
gezondheid sneller en beter te kunnen opvolgen en afstemmen of laten opvolgen door de
zorgverstrekker. Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen
juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. Via de pilootprojecten zal het gebruik
van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die
Geïntegreerde zorg
Pilootproject De Brug
ervaringen een algemeen kader (beleid) uit te tekenen. Het doel is een betere kwaliteit in zorg te
bieden voor de patiënt en behandelingstrouw te verhogen6.
http://www.healthcommunity.be/sites/default/files/u195/Whitepaper%20Health%20Community%20%27mHe
alth%27_lowres.pdf
2
http://www.deblock.belgium.be/nl/maggie-de-block-lanceert-oproep-voor-projecten-rond-mobile-health
3
Karandeep Singh et al. (2016). Many Mobile Health Apps Target High-Need, High-Cost Populations, But Gaps
Remain.Health Aff (Millwood); 35(12): 2310–2318
4
http://www.plan-egezondheid.be/actiepunten/19-mobile-health/
5
Whitehead, L., & Seaton, P. (2016). The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in
Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 18(5), e97.
6
Hamine, S., Gerth-Guyette, E., Faulx, D., Green, B. B., & Ginsburg, A. S. (2015). Impact of mHealth Chronic
Disease Management on Treatment Adherence and Patient Outcomes: A Systematic Review. Journal of Medical
Internet Research, 17(2), e52.
Concrete acties:
Werkjaar 2017:
Verdere inclusie en verloop van lopende Mobile Health studie
Multidisciplinair overleg ter evaluatie van de afgesloten MHealth studies
Beslissing verderzetten van dit lopende project en discussie met welke middelen
Werkjaar 2018:
Evalueren van studieresultaten en kwaliteitsindicatoren alsook naar privacy, veiligheid en gebruiksgemak pilootprojecten
verder analyseren dmv verkregen rapportages
Beleid en economische voetprint opvolgen
Werkjaar 2019:
Uitrollen van aantal geselecteerde (nieuwe of bestaande) MHealth initiatieven
Werkjaar 2020:
Opschalen van geselecteerde (nieuwe of bestaande) MHealth initiatieven
Met welke zorg- en welzijnsactoren ga je actief gaan samenwerken?
Geef concreet weer wie wat doet!
Ziekenhuizen, specialisten zoals cardiologen, neurologen, verpleegkundigen & ethische comités.
Ziekenhuizen en specialisten includeren patiënten en volgen die van nabij op via metingen
Geïntegreerde zorg
Pilootproject De Brug
Huisartsen
Huisartsen includeren patiënten en kunnen patiënten van nabij opvolgen via een online tool. De
verpleegkundigen in de dienst cardiologie doet die van nabij op via metingen
Leveranciers, sponsors FibriCheck biedt de applicatie en/of wearable aan en zal veel kennis opdoen
in de klinische praktijksetting en mogelijks in een pole position zitten om verder in Vlaanderen vlotter
te kunnen uitrollen.
Beschrijf de motivatie van elke partner:
In termen van capaciteit, engagement en beschikbaarheid.
antwoord
Wetgeving:
Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering
van deze actie?
Momenteel geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen
vergoedingsmodel voor zorgverleners
Geïntegreerde zorg
Pilootproject De Brug
Middelen:
Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële,
structurele, …) + motivatie.
Personeel: om data te analyseren voor patiëntenopvolging, om patiënt te includeren & informeren,
overleg met leveranciers, coördinatie met ethische comités en andere sites, overleg rond data
evaluatie, data monitoring
Investeringen: platformen om data te analyseren, uitwisseling van info over patiënt tussen ZH en
huisarts
Werkingsmiddelen: BFM voor werking, honoraria voor deze extra opvolging
Communicatie: informeren van patiënten en zorgverleners in de regio
ICT: op termijn data analyse en opvolging in gedeeld patiëntendossier, mogelijkheid van opvolging
van de huisarts
Externe kosten: infrastructuur & hardware (ten laste vd patiënt)
Ook kunnen middelen en financiële bijdragen van de rechthebbenden worden gevraagd: Bijdrage van
de huurprijs van de app/wearable/smartphone voor verdere opvolging en bijhorende telemonitoring
kosten, vermoedelijk kan hiervoor 35-40EUR/maand worden gevraagd
Impact:
Beschrijf de componenten van geïntegreerde zorg op de welke het
initiatief gericht is en motiveer
empowerment van de patiënt
Patient is mede verantwoordelijk voor opvolging
ondersteuning van mantelzorgers (antwoord)
case management functie (deskundige die geen deel uitmaakt van het zorgteam) (antwoord)
werkbehoud, socioprofessionele en socio-educatieve re-integratie Vlottere werkhervatting als goede
opvolging
preventie Vluggere detectie bij primaire & secundaire preventie
overleg en coördinatie Opvolging vd patiënt in dagdagelijkse activiteiten
intra- en transmurale zorgcontinuïteit (antwoord)
Geïntegreerde zorg
Pilootproject De Brug
valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties (antwoord)
geïntegreerd patiëntendossier (antwoord)
multidisciplinaire guidelines (antwoord)
ontwikkeling van een kwaliteitscultuur (antwoord)
aanpassing van de financieringssystemen Vergoedingsmodel voor zowel zorgverlener als zorgvrager wordt
onderzocht
stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving: (antwoord)
change management Patiënt en zorgverstrekker veranderen stappen in hun routine
Triple Aim
Wat is de verwachte impact op vlak van de zorgervaring van de patiënten en de mantelzorgers? Patiënt
weet dat zijn gezondheid veel nauwer opgevolgd wordt, geruster gevoel in thuissetting
Wat is de verwachte financiële impact (kosten en efficiëntiewinsten)? Verkorte ligduur en meer
gepersonaliseerde behandelingen
Wat is de verwachte impact op vlak van de algemene gezondheid voor de bevolking? Vermijdbare sterfte,
betere opvolging vd patiënten
Wat is de verwachte impact op vlak van equity? Ook personen zonder mobiele telefoon en/of tablet wordt één
aangeboden, personen worden nieuwe skills aangeleerd
Download