De inlvoed van spoortreinen op magneto- en

advertisement
De inlvoed van spoortreinen op magnetoen
De
den
in
elektrometers
.
de
licht
MOUCHEZ,
der
richting
Sceaux
de
naar
Montsouris
gunstig
is
de
Telkens
bepaalde,
door
in
heer
kromme
De
heer
klaard
door de
den
tijd
is
descuois
worden
der
wielen
naald,
wier
der
de
het
treinen
beschrijven
de
de
het
geval
lijnen,
voor
wordt.
gestoord
dat
de
Deze
zeer
met
die,
het
van
in-
afwijkingen
chef
heer DESCROIS,
spoorwegdirectie
van
dagelijks betrouw-
omtrent het
doen
vertoont
instrument door den
de
kromme,
in
afwijking
door
het
omstandigheid,
dat
de
er
in
de
zeer
eene
observatorium
dit
bewegen
passeert,
overeenkomt
dat
meridiaan
op
gedaante
voor,
kunstmatig
bereden
of
meer
minder
treinen.
dat
dergelijke
houdt
beweging
onderzoekingen
druk
lijn
magnetisch
in
kunnen,
zou
gevan
bestudeeren.
magnetometer afgeteekend,
het
aan
de
te
allerongunstigst
z.
eerstgenoemde
zichtbaar,
het,
uit
zich
op
aardbevingen
zóó
w.
het
de
instrumenten.
afwijking,
passeeren
eene
torsie
trein
d.
Sceaux,
van
der
dienst,
magnetischen
weging
der
de
zijn
Merkwaardig
opgeteekend,
lijn
twee
van
aan
naar
die
heeft,
zoodanige
voor
spoorlijn
observatorium
uitwerking,
tusschen
ligt
het
het
Parijs ,
krijgen
dingen
onderzoek
het
heeft
de
de
van
wonderlijke
met
te
verandering
instrumenten
waargenomen,
mededeelingen
juisten
op
op
MOUREAUX op
magnetischen
bare
om
de
den bifilairen
verwijderde
van
de
den
door
Saint-Maur
vloed
station,
aanwijzing
plotselinge
den
park
de
en
wanneer
kromme,
belast
observatorium
gelegen;
ongestoorde
de
als
observatorium te
om
verlenging
hebben
Médicis,
want
de Ceintuurbaan
het
van
gesteld
geprojecteerde
treinen
dit
werk
directeurs bezwaren,
gekozen
passeerende
Inderdaad
directeur
het
commissie,
des
van
in
Place
De
gebracht.
grondheid
der
door den
pogingen ,
admiraal
een
,
vlak
wordt
wil
zeggen
dat
Ceintuurbaan.
evenwijdig
metalen
aan
velgen
Daar
de
de
declinatie-naald
geheel
niet
bifilaire
loodrecht
evenwijdig
in
dit
hunne banen
aan
geval
van
in
ver-
magnetometer
gehouden
richting
vertoont.
moet
verschijnsel
de
het
de
de
op
be-
spaken
magneetvlak
van
DE
INVLOED
VAN
den meridiaan
SPOORTREINEN
worden
en
zij
OP
dus,
MAONETO-
EN
239
ELECTROMETEHS.
onder den invloed der aardinductie
,
tot
krachtige
De
magneten.
meters
nader
zoo
honderd
ongeveer
laatstgenoemde
Telkens
meter ontladen
middellijk
valt
en
geen
de
wanneer
zijn
reeks
eene
De
die
de
voor
geheel
wiLLiAM
Deze
en
al
geschieden
storing
de
om
te
hand
treinen
moeten
driemaal
treinen
aan
de
de
ophoudt
te
vertoont
normaal
richting.
verdwijnen,
en
inrichting
der
aanwijzingen,
on-
werken,
de kromme
hare
op
electro-
helft;
is
een
waarnemingen,
daartoe
door
sir
gedaan.
voort
controleeren of de
de
naar
waarop de
,
oorzaak
ontstaan
afstand
op
der
zelf-
laatst-
op
een
op
tot op
Daardoor
de
van
station
wordt
uitlaat,
strepen,
De
is.
ongeveer
golvingen
electrometer
zelfregistreerende
zijn
zich
plant
dien
van
de
aan
stoom
twintig
merkwaar-
eene
stilhouden
hoofd-
die
Sceaux.
ligt
invloed
lading.
dunne
station
het
storende
uitnemendheid
Thomson
dubbel is
zeer
waarmede deze
snelheid,
bewijs
van
van
de Ceintuurbaan
op
potentiaal
deze
die
ondervinden
merkbaren
herkrijgt hij zijne oorspronkelijke
lijn
dan
Dit
waarom
machinist
nadat
echter,
dat
Ceintuurbaan,
naastbij gelegen
houdt.
meters,
van
het
aan
stil
reden
afstand;
grooten
het
wanneer
trein
een
ligt
daarentegen
wordt
werktuigen
de
op
observatorium
telkens
lijn
magnetische
de treinen
electrometers
dige storing,
genoemde
het
bij
de
op
door
uitgeoefend
registreerende
van
invloed
genoemde
zakelijk
tot
op
een
afstand,
dus
zou
tijdstippen
met
aankomen,
die
die
ongeveer
invloed merkbaar
magnetische
zeker
van
uitstekend
een
waarop,
het
naar
de
is.
het
Een
middel
reglement,
werkelijke
aankomst
overeenstemmen.
De
laatst
spanning
van
van
hoeveel
nemingen
gedaan.
beschreven
den
dampkring.
belang
kunnen
Evenals
regelmatig
zijn,
Worden hare
vertoont
uitwerking
zelfs
de
als
zij
onder
met
bij
elke
eerstgenoemde
voortgezette,
uitkomsten
zich
invloeden
beoordeeld
,
zij bijzonderheden
die
te
men
dus
als
danken. (La
aan
het
het
ware
Lumiere
licht,
aan
waaraan
de
Électrique.
niemand
medewerking
1890.
N°.
zij
wetenschappelijke
storende
juistheid
elektrische
toont
zou
van
11.)
dan
aan,
waar-
worden
brengen
gedacht hebben,
het
toeval
heeft
E. van der Ven
Download