Notulen OR-vergadering 8-11-2016 Aanwezig: Sandra, Barbara

advertisement
Notulen OR-vergadering 8-11-2016
Aanwezig: Sandra, Barbara, Remi, Regina, Ruud, Nadine
Saskia, Conny, Florance.
Afwezig:
Gerda
1.Opening
Regina opent de vergadering om 19.50 uur en heet iedereen welkom.
2.Vaststellen notulen vergadering 6-9-2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen.
3.Opschonen actielijst
*Leenoutfits kerstgala: Dit plan is komen te vervallen, omdat we
verwachten dat er weinig Interesse voor zal zijn en het regelen veel tijd gaat
kosten.
*Vakdocenten O&O op het Technasium hebben allen een opleiding gehad en zijn
bevoegd het vak te geven. Het zijn niet allemaal docenten exacte vakken,
er is ook een docent Tekenen bij.
*Het financieel overzicht van de OR is naar Ruud gestuurd.
*Het schoolgeld (ouderbijdrage) is op de rekening courant gestort. Saskia geeft
aan dat er nog wel een eindafrekening komt van ouders die later betalen.
*Dat er verschillende rekeningen ontvangen zijn voor het bezoek van Bobje
Goudsmit komt doordat zij betaald wordt per klas.
*Jaarverslag 2015/2016 is ingediend en goedgekeurd. Het wordt op de site
gezet zodat iedereen dit kan inzien.
*Sandra heeft ervoor gezorgd dat dhr. Muilenberg een bloemetje heeft
ontvangen namens de Ouderraad.
4.Mededelingen
*Dhr. Grooten is aangesteld als de nieuwe conrector B&O.
*Er is een vacature voor Teamleider Techniek. Tot deze ingevuld is, zal dhr. G.
de Haan de interim teamleider zijn. Ruud vraagt of een van de leden van de
OR plaats wilt nemen in de benoemings-adviescommissie. Deze
commissie bestaat uit docenten en een ouder. Nadine, Florance en Regina zijn
hierin geïnteresseerd. Zij bespreken dit en koppelen dit terug naar Ruud.
*Regina oppert om de diverse punten die nu op de notulen staan
(punten 5 t/m 10) voortaan tijdens de rondvraag naar voren te brengen. Dit zijn
vaak persoonlijke vragen en passen hierdoor beter in de rondvraag. Dit
voorkomt tevens dat de agenda erg lang wordt. Ruud geeft aan dat hij het
prettig vindt dat deze vragen van te voren bij hem bekend zijn. Hij kan deze
dan bekijken en bespreken in het team, zodat hij tijdens de vergaderingen hier
beter antwoord op kan geven. Nadine wil deze vragen dus graag kort en bondig
in de app, zodat zij deze kan mailen vooraf.
*Voorheen waren Frank en Richard per toerbeurt bij de vergadering aanwezig.
Als een van de twee niet aanwezig kon zijn, was er een vervanger. Zou het
mogelijk zijn dat er (indien nodig) een vervanger voor Ruud gezocht wordt als
deze niet aanwezig kan zijn?
Ruud gaat het in het team bespreken.
5.Welk Engels wordt er op het Helinium gegeven? Brits of Amerikaans?
Ruud geeft aan dat dit niet uitmaakt en dat beide vormen gegeven kunnen
worden. Sandra geeft aan dat sommige docenten daar moeilijk over doen en
alleen het Brits-Engels accepteren tijdens een toets. Ruud gaat hierover in
gesprek met de sectie Engels.
6.Hoe denken wij over het zichtbaar roken van de docenten in de pauzes?
Zichtbaar roken van de docenten mag niet. Docenten hebben een voorbeeldfunctie! Er is een rookruimte buiten voor de docenten uit het oog van de
leerlingen.
7.Een bloemetje sturen is best duur, welke keuzes maken we hierin?
Sandra vraagt zich af of er bij het sturen van een bos bloemen via Fleurop
rekening gehouden moet worden met een bepaald budget. Saskia vertelt dat er
per jaar een bedrag van € 150 begroot wordt voor “lief en leed”, dus dat het
geen probleem is. Florance geeft aan dat het via haar werk goedkoper kan. Dit
scheelt in de kosten. Sandra houdt daar rekening mee.
8.Info OR tijdens info-avond.
Regina merkt op dat tijdens de info-avond voor nieuwe leerlingen een standje
zou moeten staan van de ouderraad. Er moeten dan wel nieuwe foto’s, een
banner en info komen.
9.Biologie-avond.
Er is met dhr. Venis afgesproken dat 2 leden van de OR aanwezig zullen zijn
tijdens de vergadering over de Bio-avond, zodat wij de kinderen beter kunnen
begeleiden op deze avond. Nadine en Conny zullen dit op zich nemen.
10.Anglia.
Conny heeft een vraag over Anglia: Voorheen waren er meer Angliacursussen dan dit jaar. Kunnen de leerlingen dan nog wel hun diploma
halen? Ruud geeft aan dat je best een cursus kan overslaan en toch je diploma
kan halen. De volgende cursus Anglia start in februari 2017. De reguliere
docent Engels, Mw. Kievit, geeft de Anglialessen. Reguliere lessen hebben
echter altijd voorrang.
Er is ook wat onduidelijkheid over het niveau van de leerlingen. Er wordt niet
naar de ouders gecommuniceerd. Dit zou beter moeten. Ruud gaat daar
achteraan.
11.Kerstgala leenoutfits
Zie punt 3.
12.Overzicht van de extra kosten voor de ouders.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een overzicht met de extra kosten die
ouders kunnen verwachten voor excursies/uitjes. Voor leerlingen van ouders
met een minimum-inkomen heeft de school een apart potje, zodat ook deze
leerlingen mee kunnen. Regina geeft aan dat de gemeente ook een speciaal
potje heeft waar deze ouders aanspraak op kunnen maken.
13.Financiën.
Saldo rekening courant: €36.117,88
Saldo Kas
: -€ 2,45
14.Verzoeken en aanvragen van personeel.
Er zijn dit keer geen verzoeken/aanvragen binnengekomen.
15.Lief en Leed.
Er zijn geen meldingen.
16.Vergadering van 21 februari 2017 verplaatsen ivm Biodag.
De vergadering van 21 februari wordt ivm de bio-avond verplaatst naar 7
februari. Hierdoor zullen de andere vergaderingen ook verplaatst worden.
De vergadering van 29 november wordt verplaatst naar 13 december.
De vergadering van 10 januari komt hierdoor te vervallen.
17.Rondvraag.
*Remi: hoe zit het met het kiezen van de bussen voor de excursies/uitjes?
Wordt hiervoor altijd dezelfde maatschappij gekozen of worden er ook
offertes van de diverse vervoersbedrijven opgevraagd? Ruud gaat hier
navraag naar doen.
*Er staat een groot bedrag op de rekening courant van de OR. De begroting
wordt daarom aangepast. Er wordt voorgesteld om dit jaar eenmalig het
bedrag voor het kerstgala te verhogen. Regina heeft hierover contact met
William Vos en zal dit terugkoppelen naar Saskia.
*Op ouderweb/leerlingenweb zijn niet altijd alle cijfers te zien, terwijl het wel
bij de docent bekend is. Ruud neemt contact op met Rob Klompenmaker.
*Barbara vraagt of het voor haar zoon (en evt. andere leerlingen) mogelijk zou
zijn om met je pinpas te betalen bij de kantine. Ruud gaat dit navragen.
*Waarom is er zo’n groot verschil in introductie bij de brugklassen? De VWO
begon zelfs met cito’s, terwijl andere brugklassen een kennismakingskamp
hadden. Dit wordt uitgezocht door Ruud.
*Volgens Sandra zou de communicatie naar de ouders toe beter kunnen.
Hoe zit het met de nieuwsbrief voor de ouders. Ruud komt hierop terug.
*Sandra merkt op dat het gebruik van ELO soms verwarrend is voor de
leerlingen. Soms kan er wel en soms niet ge-upload worden. Zij wil graag weten
waar dat aan ligt. Ruud geeft aan dat niet alle docenten computervaardig zijn.
Hier wordt aan gewerkt. De docenten gebruiken ELO ook allemaal anders.
*Florance geeft aan dat de mentor van haar zoons klas vaak tegen zijn
leerlingen zegt, dat hij helemaal geen mentor van hen wil zijn, kan dat
zomaar? Ruud gaat met betreffende docent contact opnemen.
*Conny geeft aan dat de cijfers van toetsen vaak erg laat op de site staan.
Ouders kunnen de cijfers van hun kind(eren) dan niet op tijd controleren.
*Conny heeft ook nog een vraag over de rekenvaardigheid. Als je alle opgaven
in 2F goed hebt, moet je als leerling dan in 2F door oefenen of mag je dan door
naar 3F. Ruud geeft aan dat dit geen onderwerp is voor de vergadering en dat
ze contact op kan nemen met de vakdocent.
actielijst
wat
wie
afgerond
uitzoeken welk engels er gegeven wordt op school
Ruud
nee
vragen voor info, banner en foto’s voor standje OR op info-avond
Regina
nee
overleg met Marcel Venis zodat de bio-avond goed verloopt
Nadine en
Conny
nee
navraag communicatie naar ouders over niveau Anglia leerllingen
Ruud
nee
Navraag offertes busvervoer
Ruud
nee
Besteding geld rekening courant vragen aan William/begroting aanpassen
Regina en
Saskia
ja
Alle cijfers zichtbaar op leerlingen/ouderweb, contact met dhr.
Klompenmaker
Ruud
nee
Vragen of het mogelijk is met de pinpas te betalen in de kantine
Ruud
nee
Nieuwsbrief voor de ouders
Ruud
ja
Aanspreken van mentor zoon Florance
Ruud
nee
De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 13-11, om 19.45 uur.
Download