weg en wagen - Stichting vervoeradres

advertisement
WEG EN WAGEN | Maart 2017 | Jaargang 31 | Nummer 81
Vervoerrecht
Vraag uit de praktijk
Vraag
Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt. En mag de aflader van het warehouse
de vrachtbrief ondertekenen?
Antwoord:
In de praktijk zijn er veel vragen over de gang van zaken bij
een levering Ex Works. Op papier ziet de leveringsvoorwaarde
er simpel uit, maar wat moet je doen om Ex Works correct uit
te voeren?
Mw. Mr. Shula Stibbe,
secretaris van de
Stichting vervoeradres
1. Supply-chain
Vaak zijn er meerdere bedrijven betrokken bij de produktie,
opslag, handel en vervoer van goederen. Allemaal
tezamen vormen deze bedrijven de supply chain. Voor
het correct uitvoeren van de koopovereenkomst en de
vervoerovereenkomst moet goed in de gaten gehouden
worden, welke (juridische) functie een bedrijf vervult.
Welke bedrijven zijn partij bij de koopovereenkomst, en
welke bedrijven zijn partij bij de vervoerovereenkomst?
Eén bedrijf kan juridisch gezien meerdere functies hebben.
Bijvoorbeeld: een groothandel is de verkopende partij in
een koopovereenkomst en een opdrachtgevende partij
(de afzender) in een vervoerovereenkomst. Afspraken
in de koopovereenkomst gelden echter alleen tussen de
verkopende partij en de kopende partij; de vervoerder is niet
gebonden door deze afspraken, ook niet wanneer bijvoorbeeld
een leveringsvoorwaarde zoals FOB of FOT1 op de vrachtbrief
wordt vermeld.
2. Internationale handel
Stel een handelaar heeft goederen verkocht, die
zijn opgeslagen in een warehouse van een logistiek
dienstverlener. De koper van de goederen bevindt zich
in het buitenland. Handelaar en koper hebben een
koopovereenkomst gesloten, waarin afspraken over de
prijs en de hoeveelheid te leveren goederen zijn gemaakt,
bovendien is afgesproken hoe de levering van de goederen
daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dit gebeurt meestal door een
leveringsvoorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen
uit de Incoterms®20102. De Incoterms®2010 zijn opgesteld
1
2
door de Internationale Chamber of Commerce. Deze Incoterms
zijn standaard leveringsvoorwaarden, zodat internationaal
bedrijven duidelijkheid hebben over de verdeling van taken,
kosten en risico’s bij het leveren van de goederen.
3. Ex Works
Als gekozen wordt voor Ex Works als leveringsvoorwaarde in
de koopovereenkomst, dan betekent dat dat de koper de taak
heeft om het vervoer van de goederen te regelen. De taak
van de verkoper om de goederen te leveren houdt op bij het
beschikbaar stellen van de goederen aan de vervoerder, die
door de koper ingeschakeld is.
De koper regelt het vervoer door een vervoerovereenkomst
te sluiten met een vervoerder. Hij geeft opdracht om de
goederen op te halen op het adres, waar de verkoper de
goederen beschikbaar stelt. Dat kan bij de produktievestiging
zijn (’de fabriek’) of bij het warehouse waar de goederen zijn
opgeslagen, bijvoorbeeld omdat de fabrikant de goederen
heeft verkocht aan een groothandel, die zijn goederen
in opslag houdt bij een logistiek dienstverlener. Bij het
warehouse geeft de chauffeur de CMR-vrachtbrief af. De taak
van het warehouse is te zorgen dat de goederen aan de juiste
vervoerder, en letterlijk met de juiste vrachtwagen en de
juiste chauffeur, worden meegegeven. Dus checkt men de
vrachtbrief, die de chauffeur laat zien. De vraag is dan: hoe
moeten de vakken op deze vrachtbrief ingevuld zijn en wie
ondertekent namens afzender?
4. Vrachtbrief
Idealiter moet in vak 1 de naam van de afzender staan.
Immers, de afzender is partij bij de vervoerovereenkomst.
Maar de aflader (het warehouse) kan er ook voor kiezen om
op de vrachtbrief aan te geven, dat hij namens de afzender
de vrachtbrief opmaakt. In vak 1 komt dan te staan: per order
(p.o.) en de naam van het bedrijf, dat de vrachtbrief opmaakt.
De aflader (de logistiek dienstverlener die de opslag en uitslag
Let op: FOB is een leveringsvoorwaarde, die opgenomen is in de Incoterms®2010. FOT (free on truck) is wel gangbaar, maar “verzonnen” in de praktijk en dus niet gedefinieerd in de
Incoterms®2010. Ik heb over FOT geschreven in Weg en Wagen mei 2011, nr. 63, pag. 6 https://www.sva.nl/sites/vervoeradres/files/PDF/wegenwagen_63__1.pdf
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
Weg en Wagen is het gratis e-magazine van de Stichting Vervoeradres. Actuele, juridische informatie met betrekking tot de logistiek.
Abonneren: www.sva.nl/wegenwagen
7
WEG EN WAGEN | Maart 2017 | Jaargang 31 | Nummer 81
van de goederen voor de koper verzorgt) staat ook vermeld in
vak 4 ’Plaats van inontvangstneming der goederen’. De aflader
handelt namens de afzender (in casu de koper) om de goederen
aan de vervoerder mee te geven.
De afzender heeft het daadwerkelijk overdragen van de
goederen – namelijk de goederen in de vrachtwagen laden –
uitbesteed aan de logistiek dienstverlener van het warehouse.
Deze dienstverlener tekent de vrachtbrief namens de afzender,
waarbij het verstandig is erbij te zetten p.o. (per order) of iets
dergelijks. Op deze manier blijkt zowel uit vak 1’Afzender’ als
uit vak 22 ’Handtekening van de afzender’ dat het bedrijf dat
opdracht tot vervoer heeft gegeven, de afzender is conform de
vervoerovereenkomst.
Weg en Wagen is het gratis e-magazine van de Stichting Vervoeradres. Actuele, juridische informatie met betrekking tot de logistiek.
Abonneren: www.sva.nl/wegenwagen
8
Download