u als werkgever de uitkering van uw zieke ex

advertisement
Wist u dat… u als werkgever de uitkering van uw zieke
ex-werknemer betaalt?
U hebt op normale wijze afscheid genomen
van een werknemer. Op de laatste werkdag
heeft u de werknemer bedankt voor de
inzet, elkaar de hand geschud en heeft uw
werknemer voor de laatste keer uw pand
verlaten. Toen nog kerngezond. Binnen vier
weken na het einde van het dienstverband
meldt uw ex-werknemer zich echter ziek. Hij
vraagt bij het UWV geen werkloosheidsuitkering aan, maar een ziektewetuitkering.
Stel dat die aanvraag wordt toegewezen;
wie betaalt die ziektewetuitkering dan?
Antwoord: U. U bent namelijk de laatste
werkgever van de zieke ex-werknemer
geweest. In dit artikel geef ik kort uitleg van
de wettelijke regel over nawerking en een
aantal tips & tricks om ellende te
voorkomen.
gedifferentieerde premie voor de ziektewet.
Ergens is het bijzonder oneerlijk. U hebt als werkgever
alles gedaan om het dienstverband van uw exwerknemer netjes af te ronden. U hebt een beëindigingsovereenkomst gesloten. U hebt toestemming gekregen
van het UWV en de arbeidsovereenkomst opgezegd. Óf
u heeft verzocht aan de kantonrechter de
arbeidsovereenkomst te ontbinden, wat vervolgens ook
gebeurd is. Bij uitdiensttreding mankeert de werknemer in
kwestie niets. Daarmee lijkt alles afgerond.
U heeft er dus, zeker als uw onderneming in de
categorieën „midden‟ of „groot‟ valt, belang bij om ervoor
te zorgen dat zo min mogelijk ex-werknemers een ziektewetuitkering aanvragen. En als die uitkering eenmaal is
toegekend, moet u de ex-werknemer en het UWV kunnen
blijven controleren.
Totdat u van het UWV een bericht krijgt dat uw exwerknemer een ziektewetuitkering heeft aangevraagd. Hij
is binnen vier weken na het einde van het dienstverband
ziek geworden. “Ja, en?”, zult u wellicht denken.
“Waarom krijg ik daarvan bericht? Die werknemer is toch
al uit dienst?”
U krijgt bericht, omdat u belanghebbende bent. U moet
namelijk twee jaar later (indirect) de ziektewetuitkering
betalen voor uw zieke ex-werknemer via de
Die premie wordt door het UWV gedifferentieerd
berekend op basis van de grootte van uw onderneming.
Bent u een kleine werkgever (tot ongeveer 10 man
personeel) dan is die premie gebaseerd op een sectorpremie. Is het arbeidsongeschiktheidspercentage hoog in
uw sector? Dan betaalt u dus ook een hoge premie. Hebt
u een middelgrote onderneming (ca. 10 tot 100 man
personeel), dan bestaat de premie voor een deel uit een
sectorpremie en voor een deel uit de premie die voor uw
individuele onderneming wordt vastgesteld. Die
individuele premie wordt berekend op basis van uw exwerknemers die in het peiljaar een ziektewetuitkering
ontvingen. Hebt u een onderneming met meer dan 100
man personeel, dan is de premie voor de ziektewet zelfs
volledig gebaseerd op de ziektewetuitkeringen die aan
uw ex-werknemers zijn uitgekeerd.
Dat peiljaar ligt twee jaar voor het jaar waarin de premie
wordt berekend. Als uw onderneming dus in de categorie
„groot‟ valt en uw ex-werknemer in 2014 een
ziektewetuitkering ontvangt, dan betaalt u die uitkering in
2016 via de individueel berekende premie volledig terug
aan het UWV.
Het komt namelijk vaak voor dat ex-werknemers hun
re-integratieverplichtingen niet nakomen, terwijl het UWV
dat onvoldoende afstraft. Een zieke ex-werknemer vindt
vaak dat hij al voldoende doet aan re-integratie.
mr
E
T
W
J. Bosman | Van Veen Advocaten
[email protected]
+31 318 - 68 79 04
www.vanveen.com
@mrjbosman |
Joost Bosman
Wist u dat… u als werkgever de uitkering van uw zieke
ex-werknemer betaalt?
Het niet-werken is te wijten aan zijn ziekte of aan externe
oorzaken (slechte markt, weinig vacatures, etc.). Als het
UWV ten onrechte uw ex-werknemer gelooft en geen
goede regie voert over de re-integratieverplichtingen, dan
betaalt u ten onrechte die uitkering.¹
geval uw dossier compleet.
Kortom, laat uw arbeidscontracten aanpassen, zodat
werknemers bij indiensttreding al weten dat zij ook na het
einde van hun dienstverband nog verplichtingen hebben.
Als ze namelijk onverhoopt ziek worden, betaalt u de
rekening!
Maar hoe controleer je nu een logge - en soms
ondoorgrondelijke - organisatie als het UWV? En hoe kun
je als ex-werkgever invloed uitoefenen op een zieke exUiteraard denk ik graag met u mee over de wijze waarop
werknemer met wie je geen arbeidsovereenkomst meer
de bepalingen kunnen worden opgenomen in
hebt?
modelcontracten, personeelshandboeken of
beëindigingsovereenkomsten.
Het is natuurlijk niet mogelijk om te voorkomen dat exwerknemers zich ziek melden binnen vier weken na het
einde van het dienstverband. Mensen kunnen nu
eenmaal ziek worden. Het is echter wel mogelijk om
nieuwe werknemers met bepalingen in hun schriftelijke
arbeidsovereenkomst bewust te maken van het feit dat zij
ook na het einde van hun dienstverband nog
verplichtingen hebben tegenover uw onderneming. Dat
kunt u ook in een beëindigingsovereenkomst vastleggen.
Zo zou u uw werknemers in elk geval moeten verplichten
het te melden wanneer zij binnen vier weken
arbeidsongeschikt raken. Op het niet melden zou een
boete kunnen worden gezet, net zoals op het overtreden
van een concurrentie- of relatiebeding. Ook is het
belangrijk dat de ex-werknemer contractueel verplicht
wordt om uw onderneming of uw arbodienst van de
voortgang van de re-integratie op de hoogte te houden.
Zo kunt u zelf blijven volgen of de ex-werknemer voldoet
aan zijn re-integratieverplichtingen en kunt u het UWV
controleren.
Uiteraard kent de Ziektewet ook sancties als uw exwerknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt.
Maar van die sancties gaat niet altijd voldoende
afschrikwekkende werking uit en het UWV heeft geen
financieel belang om “er bovenop te zitten”. U wel. Een
boetebeding in een arbeidsovereenkomst en
beëindigingsovereenkomst maakt uw positie zeker
sterker. Ook kunt u denken aan een bepaling over de
bewaarplicht van de werknemer ten aanzien van alle
documenten m.b.t. de arbeidsongeschiktheid. Als u dan
op enig moment bezwaar wilt maken tegen het toekennen (of de hoogte) van de uitkering, dan hebt u in elk
¹ Dat is ook één van de redenen waarom werkgevers ervoor
kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dan kun je als
werkgever wel zelf de regie voeren over de re-integratie na het
einde van het dienstverband.
mr
E
T
W
J. Bosman | Van Veen Advocaten
[email protected]
+31 318 - 68 79 04
www.vanveen.com
@mrjbosman |
Joost Bosman
Download