1 - Zoersel

advertisement
TOELICHTING GEMEENTERAAD 15 FEBRUARI 2006.
Geïnteresseerden kunnen bijkomende informatie vinden in het bundel dat ter inzage ligt in
de loketdiensten en de bibliotheken.
Voor de raadsleden ligt het volledige bundel ter inzage in het gemeentehuis, dienst
secretariaat. De gemeentesecretaris, of de door hem aangeduide ambtenaar, kan zo nodig
toelichting geven bij bepaalde punten indien een gemeenteraadslid daarom verzoekt.
A. OPENBARE ZITTING:
1.
Verslag van de burgemeester over de werking van de vrijwillige brandweer in 2005.
Naar jaarlijkse gewoonte brengt de burgemeester verslag uit over de werking van het vrijwillig
brandweerkorps van Zoersel tijdens het voorbije jaar.
2.
Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2005 tot goedkeuring
van een retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en goedkeuring van
een retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke lokalen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kleine wijziging te doen aan het reglement voor het
gebruik van gemeentelijke lokalen. De voorgestelde wijziging vindt u in het vet cursief gedrukt
op het desbetreffende ontwerpbesluit.
3.
Kennisneming van de politieverordening van de burgemeester van 19 januari 2006 voor het
afsluiten van Het Moer voor al het niet plaatselijk verkeer op 21 januari 2006 n.a.v. een
buurtfeest.
Op zaterdag 21 januari dronken de buurtbewoners van Het Moer een glas op het nieuwe jaar.
Wegens de laattijdige aanvraag werd door de burgemeester de straat op die dag tijdelijk
afgesloten voor het niet plaatselijk verkeer.
4.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van de Baron de Caterslaan
vanaf zaterdag 4 tot zondag 5 maart 2006 n.a.v. een buurtfeest.
De buurtvereniging ‘Krabbershoek’ richt zaterdag 4 maart een ‘gezellig samenzijn’ in met
haringbak. Er zal een tent geplaatst worden die een gedeelte van de rijbaan zal innemen. Het
lijkt aangewezen de Baron de Caterslaan af te sluiten voor al het niet plaatselijk verkeer.
5.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van de Ruiterslaan en een
gedeelte van de Heidehoeven, Hoge Dreef en Gestelsebaan n.a.v. een wielerwedstrijd op 14
mei 2006.
Op 14 mei wordt naar jaarlijkse gewoonte door WSC Vooruit een wielerwedstrijd
georganiseerd. Het traject Ruiterslaan – gedeelte Heidehoeven, Hoge Dreef en Gestelsebaan
zal hiervoor tijdelijk verkeersvrij gehouden worden. Er wordt een omleiding voorzien.
6.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het invoeren van bijkomende
verkeersmaatregelen op het Sint-Teunisplein van 25 tot 27 mei 2006 n.a.v. de organisatie van
de Sint-Teunisfeesten.
Van 23 tot 27 mei zal er op een gedeelte van het St.-Teunisplein niet geparkeerd kunnen
worden. Dat weekend vinden voor de vijfendertigste keer de St. – Teunisfeesten plaats. Een
aantal parkeerplaatsen zullen niet meer beschikbaar zijn, o.a. om een behoorlijke parking voor
de fietsers te voorzien.
7.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van de Pastorijstraat en een
gedeelte van De Reiger, Kerkstraat, Langebaan, Jachthoornlaan en Voorne n.a.v.
wielerwedstrijden op 2 juli 2006.
Op 2 juli wordt naar jaarlijkse gewoonte door de wieler- en sportclub ‘Lamme Goedzak’ een
wielerwedstrijd georganiseerd. Het traject Pastorijstraat – gedeelte De reiger, Kerkstraat,
Langebaan, Jachthoornlaan en Voorne zal hiervoor tijdelijk verkeersvrij gehouden worden. Er
wordt een omleiding voorzien.
8.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het invoeren van een parkeerverbod in
een gedeelte van Drengel op 20 en 27 augustus 2006 n.a.v. ruitertornooien.
Op 20 en 27 augustus vinden er ruitertornooien plaats op de weilanden tussen Drengel en
Zandstraat. Om de toegang voor de hulpdiensten te verzekeren is het aangewezen een
parkeerverbod in te voeren in een gedeelte van Drengel. Er wordt voldoende parking voorzien.
9.
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement voor het invoeren van bijkomende
verkeersmaatregelen in Halle-Dorp en een gedeelte van de Lindedreef voor het doorgaand
verkeer op 24 september 2006 naar aanleiding van de jaarmarkt en de antiekbeurs in Halle.
De jaarmarkt van Halle vindt plaats op 24 september. Zoals gewoonlijk wordt het dorp een
tijdje verkeersvrij gemaakt. Een omleiding wordt voorzien.
10. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 tot goedkeuring van een
aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van
Halle en goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone
30 in de schoolomgeving in Halle.
In de omgeving van de scholen werd een zone 30 ingevoerd. Na de goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 werd duidelijk dat dit besluit licht gewijzigd dient te
worden (o.a. het voorzien van extra variabele borden, afstanden tot de school, op
gewestwegen?…)
11. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 tot goedkeuring van een
aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van
Sint-Antonius en goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het invoeren van
een zone 30 in de schoolomgeving in Sint-Antonius.
In de omgeving van de scholen werd een zone 30 ingevoerd. Na de goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 werd duidelijk dat dit besluit licht gewijzigd dient te
worden (o.a. het voorzien van extra variabele borden, afstanden tot de school, op
gewestwegen?…)
12. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 tot goedkeuring van een
aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van
Zoersel en goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone
30 in de schoolomgeving in Zoersel.
In de omgeving van de scholen werd een zone 30 ingevoerd. Na de goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 werd duidelijk dat dit besluit licht gewijzigd dient te
worden (o.a. het voorzien van extra variabele borden, afstanden tot de school, op
gewestwegen?…)
13. Aanvaarding van een kosteloze grondafstand in de Zonstraat.
Op 4 juli 2005 leverde de gemeente Zoersel een verkavelingsvergunning met ref. 150/0540 af.
Deze verkavelingsvergunning stipuleerde een gratis afstand van een strook grond gelegen in de
wegenis op kosten van de verkavelaar.
14. Advisering van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Rodendijk.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het provinciaal
ruimtelijk structuurplan (RSPA). In de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan
Antwerpen wordt het winkellint Rodendijk in Zoersel geselecteerd als kleinhandelsconcentratie
die niet samenhangt met een stedelijk gebied (type IIIb). Hiervoor worden een aantal
ontwikkelingsperspectieven aangegeven.
Rekening houdend met het feit dat het plangebied van het PRUP in Zoersel is gelegen, kan ook
de gemeenteraad hierover een advies formuleren.
15. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2005 tot goedkeuring van een
subsidiereglement voor groendaken en goedkeuring van een subsidiereglement voor
groendaken.
Om de aanleg van een groendak nog meer aan te moedigen wordt de oppervlakte groendak,
met deze wijziging, verdubbeld van 150 m² naar 300 m².
Waarom subsidie geven voor een groendak:
- zij vangen regenwater op en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd. Zo wordt de
riolering minder belast en voorkomen we wateroverlast,
- zij hebben een isolerend effect, waardoor het energiefactuur daalt,
- zij dempen de omgevingsgeluiden, dus minder last van lawaai(hinder),
- de dakbedekking gaat langer mee omdat de beplanting bescherming biedt tegen UV-straling
en temperatuurschommelingen,
- zij nemen allerlei stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen als het ware een buffer tegen
luchtvervuiling,
je creëert een stukje bijkomend groen en natuurlijk biedt een groendak een mooi uitzicht!
16. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor het
verbeteren van asfaltwegen.
Ook dit jaar zullen verschillende asfaltwegen een nieuwe slijtlaag krijgen. De wegen die er het
ergst aan toe zijn, zijn in de lijst opgenomen.
17. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor de
vernieuwing van twee daken van de gemeentelijke basisschool van Zoersel.
Twee daken van de gemeentelijke basisschool van Zoersel zijn aan vervanging toe. Het betreft
het dak van het hoofdgebouw langs de Kerkstraat en het dak boven de refter. Van deze
gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om het dak stevig te isoleren hetgeen zeker de
energiehuishouding ten goede komt.
18. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor de levering
en plaatsing van zes variabele borden ‘zone 30’, werkend op zonne-energie.
De verplichte “zones 30” aan de scholen zijn nu aangeduid door gewone verkeersborden. De
snelheidsbeperking is dan ook steeds van kracht, ongeacht het weekend, de nacht of
schoolverlof. Om hieraan te verhelpen zullen deze gewone verkeersborden vervangen worden
door variabele borden. Dit zijn borden die enkel tijdens de schooluren zichtbaar zullen zijn. Zij
worden elektrisch gevoed d.m.v. zonnecellen.
19. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor de
aankoop van meubilair voor de bibliotheek in Sint-Antonius.
Het meubilair van de bibliotheek van St.-Antonius zijn aan vervanging toe. Na goedkeuring
van dit bestek kan een prijsvraag uitgeschreven worden waaruit de meest interessante
aanbieding kan gekozen worden.
20. Goedkeuring van het addendum bij de overeenkomst met volleybalclub Zoersel vzw.
Naar aanleiding van de vraag van VC Zoersel om meer te kunnen trainen, is in het najaar een
basketinstallatie geplaatst in de oude zaal. Daardoor is het trainingsschema gewijzigd. BBC
Calodar gebruikt nu enkel nog de oude zaal. De uren die zij afnamen in de nieuwe zaal, worden
nu gebruikt door VC Zoersel. De overeenkomst van 31 mei 2001 bepaalt echter dat de
gemeente 20 uur per week de beschikking heeft over de nieuwe sporthal. Deze aanpassing heeft
tot gevolg dat de huidige overeenkomst niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Op dit
moment gebruikt BBC Calodar de oude zaal 9,5 uur per week. Dit heeft tot gevolg dat de
gemeente nog slechts 10,5 uur per week gebruik maakt van de nieuwe sporthal en geen 20 uur
zoals de overeenkomst van 2001 bepaalt. Dit maakt dat het een win win situatie, zowel voor
VC Zoersel als voor het algemeen sportbelang. Het is belangrijk om de aanwezige
infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast zou ook het oude cafetaria ter
beschikking worden gesteld van de gemeente voor de inrichting van een strijkatelier. Ook dit
staat niet in de overeenkomst van 2001. Aan de rest van de overeenkomst wordt niet geraakt.
Ook de financiële kant van de zaak blijft dezelfde.
21. Principebesluit tot aanvraag van de erkenning van een hogere graad voor het filiaal van de
muziek- en woordacademie.
Tot nu toe hebben we een lagere en middelbare graad in het filiaal van de muziek- en
woordacademie in onze gemeente. De eerste leerlingen die inschreven in het filiaal, in 1999,
zitten nu in het derde jaar van de middelbare graad. Vanaf volgend schooljaar zouden zij dan
naar de hogere graad kunnen overgaan.
We willen voorkomen dat de leerlingen uit het laatste jaar het volgende schooljaar naar andere
gemeenten moeten uitwijken. Willen we een hogere graad inrichten dan moeten wij dat voor 1
maart 2006 aanvragen.
22. a) Goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van het waterschap ‘Kleine Nete en
Bollaak’
b) Goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van het waterschap ‘Het Schijn’.
In het kader van de module waterbeleid van het milieujaarplan neemt de gemeente Zoersel deel
in de waterschappen ‘Kleine Nete/Bollaak’ en ‘Het Schijn’ onder de coördinatie van de
provincie Antwerpen. Hiervoor wordt een gemeenteraadslid aangeduid die de gemeente
vertegenwoordigt in de stuurgroepen van beide waterschappen. Daarnaast wordt er een
vertegenwoordiger aangeduid om te zetelen in de permanente werkgroep van de deelbekkens.
MEDEDELINGEN
1.
Stand van zaken PPS-project Bethaniënhuis/raadscommissie 12 april 2006
2.
Brief federale directie – dienst toezicht lokale politie m.b.t. de goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 14 december 2005 over de financiële bijdrage aan de politiezone.
B. BESLOTEN ZITTING
1. Bekrachtiging van de beslissingen van het schepencollege tot tijdelijke aanstelling in het
gemeentelijk basisonderwijs van:
a. Marjan Verrycken (SC 16 januari 2006)
b. Jessy Kennis (SC 16 januari 2006)
c. Geert Van Bastelaer (SC 16 januari 2006)
d. Sanne Eulaers (16 januari 2006)
e. Wouter Stassyns (SC 16 januari 2006)
f. Joke Nijsmans (SC 23 januari 2006)
g. Edmonda Verloy (SC 30 januari 2006)
h. Marijke Van Vlerken (SC 30 januari 2006)
i. Marjan Wijten (SC 30 januari 2006)
Afwezige leerkrachten moeten vervangen worden. Daarom stelt het schepencollege tijdelijk
vervangers aan. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze
schepencollegebeslissingen te bekrachtigen.
Download