Raadsvoorstel - bestuursweb.nl

advertisement
raadsvoorstel
Raadsvergadering: 21 april 2009
Agendanummer:
Afdeling:
Ontwikkeling
Onderwerp:
Grondexploitaties, jaarrekening 2008
Aan de raad
Denekamp, 24 maart 2009
Voorstel
1. De herziene grondexploitaties alsmede de P-staten (zie bijlage 1) vast te stellen;
2. De grondexploitaties: Noord Deurningen II en III en Eschgaarde III af te sluiten en de
winsten van resp. € 80.322,= en € 110.202,= te verrekenen met de reserve grondexploitaties;
3. Winstnemingen te doen uit ’t Remerink (€ 100.000,=), Diezelkamp (€ 200.000,=) en
Reestman (€ 500.000,=) en deze ten gunste te brengen van de reserve grondexploitaties;
4. Verliesnemingen te doen voor Echelpoel III (€ 245.983,=) en Sportzaal Rossum (€ 44.114,=)
en deze ten laste te brengen van de reserve grondexploitaties;
5. Het reeds beschikbaar gesteld krediet (€ 3.150.000,=) tbv Dusinksweg, conform de eisen van
BBV te dekken via de reserve grondexploitaties en dienovereenkomstig de komende jaren
binnen de reserve grondexploitaties een bedrag van € 3.150.000,= hiervoor af te zonderen;
6. Het netto resultaat over 2008 (verschil tussen punten 2 en 3 en punt 4) van € 700.427,=
binnen de reserve grondexploitaties af te zonderen ten behoeve van de Dusinksweg.
Overwegingen
Stand van zaken complexen:
In de P-staten van de in exploitatiegenomen complexen zijn de kosten en opbrengsten opgenomen
zoals deze in de financiële administratie van de gemeente zijn opgenomen. In de laatste kolom zijn de
nog te realiseren kosten en te verwachten opbrengsten vanaf 1-1-2009 weergegeven.
Als onderbouwing hiervan zijn de grondexploitaties van de in exploitatie genomen complexen herzien.
Herziening grondexploitaties:
Vanwege de snel veranderende situatie op de woningmarkt zijn de uitgifteprognoses gematigd
bijgesteld.
Dit betekent dat de verwachting is dat de bouwkavelverkopen zich over een langere periode zullen
voltrekken, waardoor de rentelasten zullen toenemen. De exploitatie van de woningbouwcomplexen
kunnen dit makkelijk opvangen, voor de bedrijvencomplexen komen de resultaten dichterbij (De Mors
IV) of zelfs onder de streep (Echelpoel III) uit. Voordeel hiervan is dat door een voorzichtige prognose
van de grondexploitaties de financiële risico’s klein te noemen zijn.
Grondverkopen 2008:
In 2008 is 11.794 m2 bouwgrond verkocht. Hiervan is 2.994 m2 bedrijfsgrond (De Mors IV) en 8.800
m2 woningbouwgrond (1.229 m2 Diezelkamp en 7.571 m2 Reestman)
Op bijlage 3 is een doorkijk gegeven van de toekomstige bouwkavelverkopen zoals deze in de
herziene grondexploitaties zijn verwerkt.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen:
Op bijlage 4 is de stand van de reserve Bovenwijkse voorzieningen weergeven en tevens een
verwachting van de te ontvangen bijdragen aan de hand van de afzetprognose van de bouwkavels.
Per 1 januari 2008 was de stand € 719.551,= door rentetoevoeging, vaste onttrekkingen en een
storting vanuit de complexen De Mors IV, Diezelkamp en Reestman bedraagt de stand per 31
december 2008 € 650.539,=.
Daarnaast is een apart voorstel (met zelfstandige besluitvorming) reserve Bovenwijkse voorzieningen
ter besluitvorming voorgelegd.
Krediet Dusinksweg
Bij raadsbesluit van juni 2007 is besloten om het krediet voor de Dusinksweg voor € 600.000,= en €
Ontw: RSt, coll:
2
2.550.000,= te dekken uit de exploitatie De Mors IV en Brookhuis.
Volgens de wettelijke financiële en administratieve regels (BBV) is het besluit hier in strijd mee.
Omdat de Dusinksweg buiten de exploitatiegebieden van De Mors IV en Brookhuis ligt zou dat
betekenen dat er op voorhand een winstneming moet worden gedaan.
BBV schrijft voor dat winsten mogen worden genomen nadat ze zijn gerealiseerd.
De exploitatie van De Mors IV laat een winstneming van € 600.000,= niet toe en Brookhuis duurt nog
enige jaren (aanname 2014) voordat de boekwaarde een positief cijfer weergeeft, dit is immers
afhankelijk van de snelheid waarmee bouwkavels worden verkocht.
Omdat winst- en verliesnemingen van de complexen met de reserve grondexploitaties worden
verrekend, wordt voorgesteld om de toekomstige winstnemingen vanuit De Mors IV en Brookhuis
binnen de reserve grondexploitaties af te zonderen ten behoeve van de Dusinksweg.
Hierdoor wordt het plafond van de reserve grondexploitaties per 31 december 2008 (van €
2.750.000,=) opgehoogd tot € 3.171.960,=.
Risico’s
Door een voorzichtigere uitgifteprognose in de complexen te verwerken zullen de rentelasten aan de
hoge kant blijven. De toekomstige cijfers zullen sterk afhankelijk blijven van een aantal factoren die
de gemeente niet of nauwelijks kan beïnvloeden.
Met name de gevolgen van de financiële crisis zullen binnen de grondexploitaties de komende jaren
gaan optreden; met name de vraag naar bouwkavels.
Vooruitlopende hierop zijn de uitgifteprognoses aangepast (langere doorlooptijd), waardoor de
financiële risico’s aanzienlijk zijn beperkt.
Financiën
Geconcludeerd kan worden dat het boekjaar 2008 een netto voordelig resultaat van € 759.397,=
oplevert. Hiervan wordt € 58.970,= toegevoegd aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen en €
700.427,= wordt binnen de reserve grondexploitaties afgezonderd ten behoeve van de Dusinksweg,
waardoor het plafond van € 2.750.000,= van de reserve grondexploitaties hoger uitkomt tot een
bedrag van € 3.171.960,=.
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester, wnd.,
Drs. A.B.A.M. Damer
J.G. Kristen
Download