risi o s. Voor de ers hille de gro dposities zij proje te elegd. e hter de

advertisement
Toelichting paragraaf 2.4 Grondbeleid
Corsanummer 2016023059.
Nota Grondbeleid
De uitvoeringsstrategie is afhankelijk van inhoudelijke ontwikkel- en beleidsvisies van de gemeente
en hoe de gemeente deze ambities optimaal denkt te kunnen waarborgen. Daarbij zijn
marktomstandigheden en het risicoprofiel van ontwikkelingen belangrijke aspecten.
De gemeente Bloemendaal heeft een aantal grondposities, met de daarbij behorende financiële
risi o s. Voor de ers hille de gro dposities zij proje te elegd. In de jaarrekening annex paragraaf
Grondbeleid legt het college verantwoording af over de realisatie en voortgang van die projecten,
e hter de ate aari risi o s orde gelope ko t daari o oldoe de tot uitdrukki g. Toepassi g
van het hierna volgende beleid zorgt oor tijdige opspori g a die risi o s, het treffe a
maatregelen en het vergroten van de controle op de geldstromen. Aan de hand van het voorgestelde
beleid kan de gemeenteraad ook effectiever controle uitoefenen op het college. De nota biedt op de
diverse taakvelden in het grondbeleid duidelijkheid over de taak- en rolverdeling tussen de raad, het
college en het ambtelijk apparaat.
De nota biedt duidelijkheid over de vraag wanneer grondposities ingenomen dienen te worden en
wat de (financiële) kaders daarvoor zijn. De nota gaat in op de principes van grondbeleid bij de
gemeente Bloemendaal, de wettelijke grondslag, de risicobeheersing en de aansluiting bij de P&Ccyclus, het projectmatig werken in relatie tot het grondbeleid en ten slotte de principes die worden
gehanteerd bij grondexploitatieberekeningen.
De nota is van toepassing op elk project waarbij de gemeente een (tijdelijke) eigendomspositie wat
betreft grond / onroerend goed heeft of wil verwerven en daarmee risico loopt.
Vastgestelde Nota Grondbeleid november 2012 corsanummer 2012066256.
Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
Naast een aantal beheeraspecten is een Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) in het leven
geroepen. Door het instellen van een aparte reserve voor de grondexploitaties worden de financiële
resultate e risi o s a het gro d edrijf ges heide a de fi a iële huishoudi g oor de o erige
ge ee telijke take . De A‘G or t ee uffer oor de fi a iële risi o s die sa e ha ge
et de
grondexploitaties. Uitgangspunt is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële
tegenvallers en negatieve resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een voordelig
saldo. Daarvoor is de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) ingesteld, die het karakter van een
vereveningsreserve heeft. Bij een positieve afsluiting van een gemeentelijke grondexploitatie of bij
tussentijdse winstneming wordt de gerealiseerde winst toegevoegd aan de ARG. Bij een verwacht
tekort ordt de oorzie i g risi o s gro dexploitatie te laste a de A‘G ijgesteld. Mo ht ee
deel van deze voorziening vrijvallen, dan vindt restitutie aan de ARG plaats.
Download