Communicatie-momenten - Nederlandse Vereniging voor Veganisme

advertisement
De plantaardige
toekomst
Jaarplan 2013
(versie 1.2)
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 1 van 24
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ...................................................................................................... 2
Inleiding ............................................................................................................... 3
Communicatie doelstellingen ................................................................................... 4
Beoogde boodschap........................................................................................ 4
Doelgroepen .................................................................................................. 4
Communicatie-momenten ....................................................................................... 6
Website, e-mail nieuwsbrief en sociale media ..................................................... 6
VEGAN magazine ........................................................................................... 9
Vegan Friendly raamsticker .............................................................................. 9
Campagnes .................................................................................................. 10
Activiteiten ................................................................................................... 11
VeganChallenge ............................................................................................ 14
Evenementen ............................................................................................... 16
Samenwerkingsverbanden .............................................................................. 17
Feestdagen .................................................................................................. 18
Ledenwerving ...................................................................................................... 20
Overzicht leden, donateurs en abonnees........................................................... 20
Ledenwerving in 2013 .................................................................................... 21
Fondsenwerving................................................................................................... 23
Nawoord ............................................................................................................. 24
Affiliate programma’s ..................................................................................... 24
Workshops voor professionaliseren van vegan outreach ...................................... 24
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 2 van 24
Inleiding
"De plantaardige toekomst" - NVV Jaarplan 2013
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) heeft ten doel het bevorderen van het veganisme en het
bevorderen van beëindiging van exploitatie van dieren en richt zich daarbij vooral op Nederland. Als gereedschap om
deze doelen te bereiken gebruiken we communicatie.
Er staat ons een zeer ruim scala aan communicatiemogelijkheden ter beschikking. Denk hierbij aan onze website en
het fraaie VEGAN magazine, het uitgeven van flyers en brochures, het schrijven van persberichten en ingezonden
brieven, en het gebruiken van de sociale media. Maar ook het organiseren of deelnemen aan activiteiten kan gezien
worden als onderdeel van onze communicatie. Voorbeelden zijn de organisatie van potlucks, kookworkshops, lezingen
en de jaarlijkse Vegan Award. Ook het ergens aanwezig zijn met een stand of met Daantje het Haantje zijn momenten
waarop wij communiceren.
De opzet van dit document is om onze doelen en de mogelijke vormen van communicatie helder te omschrijven. Het
zal hierbij dienen als leidraad voor het lopende jaar en als beginpunt voor het jaarplan voor volgende jaren. Naast het
omschrijven van doelen moet er gedurende het jaar ook bewaking plaatsvinden ten aanzien van het halen van de
doelen. De precieze uitvoering van deze bewaking moet nog vormgegeven worden.
Naast veel en duidelijk communiceren willen we in 2013 ook gericht meer aandacht geven aan het werven van leden
en het werven van fondsen. Onze plannen hiervoor worden in aparte hoofdstukken beschreven.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 3 van 24
Communicatie doelstellingen
Met de verschillende vormen van communicatie die de vereniging ter beschikking staat proberen we de volgende
doelen te bereiken.

Bevorderen van het veganisme

Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren

Verkrijgen van meer leden

Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging

Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn
In algemeenheid willen we deze doelstellingen bereiken door meer doelgroepgericht te gaan werken en door mensen
echt iets te bieden. We moeten er voor zorgen dat we meer en duidelijker zichtbaar zijn. Verderop in dit document
zullen we per communicatie-moment aangeven wat het voornaamste doel ervan is.
Beoogde boodschap
Bij het communiceren gaat het er niet om dat wij ons gelijk laten zien of horen, maar dat we een publiek kunnen
aanspreken om na te denken over het veganisme. Daarbij zal hetgeen wij communiceren in ieder geval moeten
voldoen aan de volgende richtlijnen.

Het moet op een positieve manier laten zien wat de voordelen zijn van het veganisme (in relatie tot
dierenleed, milieu, klimaat, gezondheid, voedselverdeling)

Het moet op een uitnodigende manier mensen vragen/prikkelen om mee te doen

Hetgeen wij aan informatie geven moet juist zijn
Doelgroepen
Door het definiëren van doelgroepen kunnen we onze communicatie hierop afstemmen. De volgende doelgroepen
worden gezien.

Jongeren en jongvolwassen (t/m 40 jaar) - het bereiken van deze groep wordt gezien als prioriteit

Vegetariërs

'Bewust levende' mensen

Leden NVV

Bedrijven

Breed publiek (op te vatten als 'iedereen')
Jongeren en jongvolwassen (t/m 40 jaar)
We willen meer interactie met jongeren en jongvolwassenen, met name door de sociale media. Maar ook door
activiteiten te organiseren die speciaal voor deze groep bedoeld zijn. De jongere generatie is op een andere manier
met het onderwerp bezig. Inspringen op deze groep door vernieuwing en verjonging is daarom nodig. Onderwerpen
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 4 van 24
die voor de jongeren erg spelen zijn: milieu, gezondheid en dieren.
Een manier om meer jongeren te betrekken bij de NVV is het creëren van een jongerenwerkgroep. Hier lijkt het voor
de hand te liggen samen te blijven werken met stichting Viva las Vega's. Deze samenwerking wordt verder beschreven
in het hoofdstuk over 'Samenwerkingsverbanden'.
Vegetariërs
Weinig mensen worden van de een op de andere dag veganist; veel mensen die nu veganistisch leven zijn eerst een
korte of langere tijd vegetariër geweest. Het is daarom goed een deel van onze communicatie af te stemmen op
vegetariërs. Ook zijn dit de mensen die gevoelig zijn voor argumenten als dierenwelzijn, gezondheid en milieu.
Leden NVV
Leden krijgen is één, ze behouden is een ander. We moeten onze leden duidelijk maken dat we dankbaar zijn voor hun
ondersteuning. Ook moeten we ze laten zien wat de vereniging doet, op welke plekken zij actief is.
Het merendeel van onze leden zal een bewuste stap gezet hebben om lid te worden van onze vereniging. Het zou mooi
zijn als wij ze bereid vinden om hun overtuiging te delen met anderen.
'Bewust levende' mensen
Denk hierbij aan mensen die zich aansluiten bij organisaties die opkomen voor de belangen van natuur, milieu en
dieren. Mensen die bewust kiezen daar iets mee of voor te doen, zullen waarschijnlijk ook eerder geneigd zijn de NVV
te willen ondersteunen.
Bedrijven
Met bedrijven hebben we te maken bij het promoten van het internationale Vegan Keurmerk, voor het werven
van adverteerders en voor het promoten van de Vegan Friendly raamsticker.
Breed publiek (op te vatten als 'iedereen')
Dit is de grote groep mensen die nog niet bekend is met het veganisme. We zullen moeten zien met welke vormen van
communicatie we deze groep kunnen aanspreken.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 5 van 24
Communicatie-momenten
Er zijn veel momenten dat wij in contact kunnen komen met onze doelgroepen. Denk hierbij aan:

Website, e-mail nieuwsbrief en sociale media

VEGAN magazine

Vegan Friendly (digitale) raamsticker

Campagnes

Activiteiten

Evenementen

Samenwerkingsverbanden

Feestdagen
Hieronder wordt per communicatie-moment aangeven welke van de eerder genoemde communicatiedoelen van
toepassing kunnen zijn. In de bijbehorende tabel zal worden aangegeven wat wij zien als onze belangrijkste
communicatiedoel(en) en belangrijkste doelgroep(en). De communicatiedoelen en doelgroepen welke minder van
belang zijn, zijn licht grijs gemaakt. Daarnaast wordt opgesomd wat wij als middelen kunen inzetten, wat we in 2012
hebben gerealiseerd en wat onze voornemens zijn voor 2013.
Website, e-mail nieuwsbrief en sociale media
Website (www.veganisme.org)
Dit moet een plek zijn met veel en goed toegankelijke informatie over het veganisme en over de vereniging.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
gerealiseerd 2012
Overgang naar andere hoster
Ledenformulier en nieuwsbriefformulier aangepast
Meer inhoudelijke informatie
Sponsorpagina
doelstelling 2013
Verhogen van het aantal bezoekers en het aantal minuten per bezoek.
Receptenpagina aanvullen met VeganChallenge recepten
Meer mensen die aan de website kunnen werken
Coördinator voor de website vinden binnen bestuur
Meer advertenties op de website
Voedingsstoffeninformatie compleet maken
NVV - Jaarplan 2013
van
van
van
van
van
van
artikelen/berichten die betrekking hebben op het veganisme.
artikelen/berichten over de vereniging.
agenda.
jongste berichten in het forum.
jongste tweets.
recepten.
bladzijde 6 van 24
NVV Nieuwsbrief, voor leden
Informatie speciaal gericht op onze leden, met nieuws over ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de NVV.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Nieuwsbrief.
gerealiseerd 2012
Aantal nieuwsbrieven: 2
doelstelling 2013
Aantal nieuwsbrieven: 4 (1x per kwartaal)
In 2013 willen we de nieuwsbrief aantrekkelijker maken door interessantere informatie op te
nemen.
NVV Nieuwsbrief, algemene
Informatie gericht op onze leden, abonnees, donateurs en belangstellenden (die zich hebben opgegeven).
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
(nieuwsbrief voor
leden en anderen)
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Nieuwsbrief.
gerealiseerd 2012
Aantal nieuwsbrieven: 9
doelstelling 2013
Aantal nieuwsbrieven: 12 (maandelijks)
In 2013 willen we de nieuwsbrief aantrekkelijker maken door interessantere informatie op te
nemen.
Twitter
Via Twitter worden er korte nieuwtjes met betrekking tot veganisme, dieren, milieu en plantaardige voeding verspreid
en vragen van andere twitteraars beantwoord. Twitter is gekoppeld aan de Facebook fanpage van de NVV. Alle
berichten die op Facebook worden geplaatst, worden automatisch getwitterd.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 7 van 24
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Tweets.
gerealiseerd 2012
1500 volgers.
doelstelling 2013
2000 of meer volgers.
Meer interactie en sneller inspelen op actualiteit.
Facebook
Op de Facebook fanpage van de NVV worden nieuwtjes geplaatst en evenementen verspreid.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Plaatsen van berichten.
gerealiseerd 2012
940 fans
doelstelling 2013
1500 fans.
Meer win-acties.
Meer spreiding tussen berichten.
Vaker linken naar artikels op eigen website.
YouTube
YouTube is een ideaal medium voor onze boodschap. Momenteel zijn we hier nog niet sterk vertegenwoordigt, maar er
zijn meerdere plannen voor 2013. Naast het plaatsen van informatieve video's willen we ook viral video's voor o.a.
Melk, je kan zonder! gaan plaatsen. Ook willen we video’s met bijvoorbeeld Daantje het Haantje maken. Deze laatste
zijn bedoeld om met een knipoog aandacht te vragen voor het serieuze onderwerp. Verder wordt er gedacht aan een
documentaire over veganisme.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Plaatsen van filmpjes.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 8 van 24
gerealiseerd 2012
1 filmpje op de website
doelstelling 2013
Camera aanschaffen
5 filmpjes op YouTube
VEGAN magazine
Het door de vereniging uitgeven kwartaalblad. Hierin informatieve artikelen met een relatie tot veganisme. Het heeft
duidelijk niet het karakter van een blad voor alleen maar de leden; het is een fraai ogend en prettig lezend blad voor
een grote groep mensen.
Het blad biedt ook bedrijven de mogelijkheid om zich middels advertenties te richten op de lezers.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Het VEGAN magazine wordt gestuurd aan leden, wordt verspreid bij activiteiten waar de
vereniging aan verbonden is, wordt op verschillende plaatsen neergelegd (bv.
natuurvoedingwinkels), en wordt meegegeven aan belangstellenden bij stands.
gerealiseerd 2012
Aantal gedrukte VEGAN magazines: ruim 6.000.
doelstelling 2013
Aantal te drukken en te verspreiden VEGAN magazine: minimaal 8.000 - 10.000.
In het blad duidelijker laten zien wat wie de vereniging is; wat we doen in artikelvorm, zonder
het een ledenblad te maken.
Vegan Friendly raamsticker
Deze is bedoeld voor bedrijven met een (deels) veganistisch aanbod. Het aanbod van de bedrijven loopt uiteen van
eten&drinken (restaurants, cateraars) tot aan producten voor de persoonlijke verzorging (cosmetica), van kleding en
schoeisel tot aan advisering.
Bedrijven die deel willen nemen aan de Vegan Friendly promotie dienen daartoe een overeenkomst met de NVV te
ondertekenen. Daarin wordt bepaald dat de NVV zorgt voor een gratis raamsticker (fysiek en digitaal) en voor
vermelding op onze website. Door ondertekening gaat het bedrijf gaat akkoord met het plaatsen van een raamsticker.
Het kunnen plaatsen van raamstickers (fysiek en digitaal) draagt bij aan het meer in zicht zijn van de NVV. De
raamstickers kunnen gezien worden als kleine advertenties voor de NVV en voor het veganisme.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 9 van 24
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Plaatsen van fysieke raamstickers bij deelnemende bedrijven.
Plaatsen van een digitale variant hiervan op de websites van de deelnemende bedrijven.
Aparte pagina op onze website met de deelnemers aan de Vegan Friendly promotie.
gerealiseerd 2012
De volgende aantallen zijn gehaald.
- getekende overeenkomsten: 81.
- fsieke raamstickers: 81.
- digitale raamsticker: 16.
doelstelling 2013
Groeien naar in totaal de volgende aantallen.
- getekende overeenkomsten: 150,
- fysieke raamstickers: 150,
- digitale raamstickers: 35.
Campagnes
Op dit moment lopen de volgende campagnes.

eiercampagne

zuivelcampagne
Eiercampagne
Met deze campagne willen we infomeren over het dierenleed bij de productie van eieren. Tegelijk willen we laten zien
dat er goede alternatieven zijn voor het gebruik van eieren.
Voorafgaand aan Pasen 2011 is Daantje het Haantje in het leven geroepen. (De aanschafkosten voor het kuikenpak
hebben we gekregen van een sponsor.) Sindsdien zijn we met Daantje op verschillende plaatsen geweest om aandacht
te vragen voor de 'waardeloze haantjes'. Daantje vormt hierbij de grote aandachtstrekker. Begeleidende vrijwilligers
zijn aanwezig om contact te maken met het publiek. Door gesprekjes en het meegeven van flyers probeert men het
publiek te informeren en te bewegen er over na te (gaan) denken.
Daantje heeft al diverse steden bezocht zoals: Arnhem, Nijmegen, Zeist, Amersfoort, Den Haag, Leiden, Amsterdam,
Breda en Den Bosch. In 2013 gaan we verder met Daantje in verschillende steden. Daarnaast willen we viral video's
gaan maken van Daantje voor plaatsing op YouTube.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Website: www.waardelozehaantjes.nl.
Website: www.eiloveyounot.nl.
Aanwezig zijn met publiekstrekker 'Daantje het Haantje' en dan informeren van het publiek.
Informatieve flyer (A5 formaat) - de zogenaamde 'eiflyer'.
Klein informatiekaartje (visitekaartjes formaat)
gerealiseerd 2012
Verhogen bezoekersaantal.
Uitgeven en verspreiden van een nieuw vormgegeven eiflyer.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 10 van 24
doelstelling 2013
Uitgeven en verspreiden van een vernieuwde eiflyer (met een nieuw recept).
Zuivelcampagne
Met deze campagne willen we informeren over het dierenleed bij de productie van
melk en over de invloed van melk op de gezondheid van de mens.
Omdat de zuivelindustrie een grote gezamenlijke campagne is gestart om de
zuivelconsumptie te verhogen, is de vereniging begonnen met voorbereidingen voor
een campagne die voor een duidelijk tegengeluid moet gaan zorgen onder de naam
Melk, je kan zonder!.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijker aanwezig zijn
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Website: www.hardwerkendemoeders.nl.
Website: www.melkjekanzonder.nl
Informatieve flyer (A5 formaat).
gerealiseerd 2012
Verspreiden flyers.
doelstelling 2013
Opzetten van de Melk, je kan zonder! campagne.
Maken en verspreiden van viral video’s.
Uitgeven van nieuwe informatiematerialen om te verspreiden.
Het werven van fondsen voor deze campagne.
Activiteiten
Afgelopen jaar hebben we als vereniging verscheidene activiteiten georganiseerd. Zij vormen een prima gelegenheid
om in contact te komen met onze doelgroep(en), direct op de locatie van de activiteit. Daarnaast bieden zij volop
mogelijkheden om voor, tijdens en na de activiteit aandacht te krijgen in de media.
Potlucks
Potlucks zijn bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat deelnemers zelf een veganistisch gerecht maken en
meenemen. Dat kan eten en/of drinken zijn. Het kan ook zijn dat drinken centraal geregeld wordt. Het doel van
potlucks is veganisten en geïnteresseerden elkaar laten ontmoeten en meer betrokkenheid te creëren met elkaar.
Achterliggend doel is dat er meer potlucks komen door eigen initiatief en daardoor meer promotie van het veganisme.
Ander achterliggend doel is dat door het organiseren van potlucks de NVV meer vrijwilligers hoopt te vinden.
De NVV stimuleert het organiseren van potlucks en ondersteund de promotie van de potlucks die worden
georganiseerd. Indien leden uit zichzelf een potluck organiseren kan de NVV eventuele promotie verzorgen van deze
potluck.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 11 van 24
Het is de bedoeling dat bij de potlucks materiaal van de NVV wordt uitgedeeld. De NVV zorgt dat er materiaal bij de
organisatoren van de potlucks terecht komen, zodat zij dit uit kunnen delen aan de gasten. Ook worden er foto’s en
video-opnames gemaakt die zullen worden gebruikt ter promotie van volgende potlucks. Hier zal ook toestemming
voor gevraagd worden bij de deelnemers.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Directe communicatie ter plekke.
Verspreiden van informatie over veganisme (flyers, VEGAN magazine, attenderen op websites).
gerealiseerd 2012
Aantal zelf georganiseerde potlucks: 0
Aantal niet-zelf georganiseerde potlucks waarbij wel ondersteuning is gegeven: 6
doelstelling 2013
Aantal zelf te organiseren potlucks: 0.
Aantal niet-zelf te organiseren potlucks waarbij wel ondersteuning wordt gegeven: minimaal 5.
Kookworkshops
Een kookworkshop is bedoeld om personen te helpen met het bereiden van plantaardige maaltijden. Dit kan voor
(beginnende) veganisten interessant zijn, maar ook voor de vleeseter of vegetariër die geïnteresseerd is in plantaardig
eten. Het is dus voor een brede doelgroep interessant.
De NVV faciliteert voor deze groepen de kookworkshops. De kookworkshops zijn tegen betaling bij te wonen. Als het
bedrag te hoog is, kan de NVV per geval besluiten iets bij te leggen, zodat het toegankelijker gemaakt wordt.
Daarnaast zal de NVV bekijken of er ook een gesponsorde kookworkshop gegeven kan worden voor klassen op
horecascholen. Dit zal alleen moeten gebeuren wanneer we met goede zekerheid kunnen zeggen dat we daar een
kwalitatief goede kok hebben. Vooroordeelbevestigende kookworkshops zou een verkeerd signaal af kunnen geven. De
kookworkshops kunnen onder andere worden gegeven door Daphne en door Matthijs van Loo (chefkok).
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
De kookworkshops
gerealiseerd 2012
Aantal georganiseerde kookworkshops: 3
doelstelling 2013
Aantal te organiseren kookworkshops: 3 à 5.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 12 van 24
Lezingen
Lezingen kunnen verschillende doelgroepen hebben. Voor de leden is het vooral interessant om lezingen te hebben
over onderwerpen die voor veganisten interessant zijn. Bijvoorbeeld een lezing over veganistische voeding &
gezondheid of over veganistische landbouw. Voor beginnende veganisten zou een lezing over veganisme in de praktijk
interessant zijn, waar loop je tegenaan, hoe ga je er mee om etc. Een goed voorbeeld is de info-avond met als thema
“Hoe word ik een goede veggie-ambassadeur” van Eva.
Ook voor een breder publiek kunnen lezingen door de NVV ook interessant zijn. Bijvoorbeeld een lezing over wat
veganisme is etc. Deze zouden op scholen gehouden kunnen worden of elders. Deze laatste categorie heeft ook als
doel om te informeren op bijvoorbeeld horecascholen en in de gezondheidszorg.
Feestdagen zijn geschikte momenten om lezingen rond te organiseren, zoals Pasen, dierendag, kerst en moederdag.
Er zijn ook diverse gastsprekers die we kunnen uitnodigen, zoals Stijn Bruers (Het Dierendebacle), iemand van de
ADC.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Het houden van de lezing.
Verspreiden van informatie over veganisme (flyers, VEGAN magazine, attenderen op websites).
gerealiseerd 2012
Georganiseerde lezingen: 2
doelstelling 2013
Aantal te organiseren lezingen: 3 à 5.
Filmvertoningen
Ook de filmvertoningen zijn bedoeld voor versschillende doelgroepen. De films zullen met name bewustwording ten
doel hebben. Leerzaam voor degenen die nog veel gebruik maken van dierlijke producten, maar ook leerzaam en
motiverend voor degenen die al bewust leven.
De onderwerpen van de films die worden vertoond, moeten zowel veganisten als niet-veganisten aanspreken. Bij de
films kan men denken aan documentaires met betrekking tot dieren, gezondheid of milieu. Bij de promotie van de
filmactiviteiten zal er ook voor worden gezorgd dat vleeseters zich aangesproken voelen om te gaan kijken.
Dieren

Earthlings

I am an animal

Fowl play

The Cove
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 13 van 24
Gezondheid

Food Matters

Food Inc.

Meatless

Forks over knives
Milieu

Meat the truth (met bv. Marianne Thieme als gastspreker)

Sea the truth (met bv. Dos Winkel als gastspreker)

The Dutch Weedburger (met bv. Lisette Kreischer als gastspreker)
Locaties waar de films bijvoorbeeld afgespeeld kunnen worden zijn:

wijkcentra, jongerencentra, kleine filmhuizen, veganistische volkskeukens, hogescholen/universiteiten,
bibliotheken, gemeenschappelijke ruimtes van ecologische woongemeenschappen

bij leden thuis, of ruimte huren en onze eigen bioscoop creëren met een beamer

concrete voorbeelden: Zaal 100 (A'dam), ACU (Utrecht), Ekko (Utrecht), De Omslag (Eindhoven),
leefgemeenschap De Hobbitstee (Wapserveen), Studio K (A'dam)
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
De film zelf zal veel informatie geven.
Verspreiden van informatie over veganisme (flyers, VEGAN magazine, attenderen op websites).
gerealiseerd 2012
Aantal georganiseerde filmvertoningen: 0
doelstelling 2013
Aantal te organiseren filmvertoningen (met aansluitend debat en hapjes): 3: Dutch Weed Burger
en Vegucated.
Beamer aanschaffen
VeganChallenge
Begin 2012 is het plan ontstaan voor een online programma om mensen uit te dagen en op
weg te helpen om veganisme uit te proberen. Een klein team van vrijwilligers is hiermee aan
de slag gegaan. Later is met stichting Viva Las Vega’s (VLV) een
samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin VLV verantwoordelijk is geworden voor het
uitvoeren van dit project voor de NVV gedurende 2013.
De VeganChallenge moet mensen in 2013 driemaal uit gaan dagen om 30 dagen lang
veganistisch te leven. Daarbij krijgt men dagelijks recepten voor ontbijt, lunch en diner, in
combinatie met achtergrondinformatie over wat veganisme kan betekenen voor dieren, de
wereldvoedselverdeling, het milieu en de gezondheid. Ook zijn er tips over producten,
eetgelegenheden en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 14 van 24
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Website: www.veganchallenge.nl
Nieuwsbrieven (dagelijks tijdens een lopende challenge, met recepten, informatie,
activiteitenagenda etc.)
Evenementen voor deelnemers: potlucks, workshops, proeverijen, filmvertoningen.
gerealiseerd 2012
Website met receptendatabase en ‘buddymap’ gemaakt.
doelstelling 2013
Aantal runs van de VeganChallenge: 3.
Aantal deelnemers in 2013: 4000
Aantal nieuwe leden via de VeganChallenge:200
Effect van de VeganChallenge meten door enquêtes bij mensen die hebben deelgenomen.
Stands
De NVV wil met stands op populaire plekken staan waar veel jongeren zijn en waar veel bewuste mensen samen
komen, zoals muziekfestivals en evenementen die te maken hebben met biologische en duurzame voeding. Daarbij is
het ook goed om in de gaten te houden waar dierenwelzijnsorganisaties ed. staan. Op evenementen waar Pink! en
Proefdiervrij bijvoorbeeld staat, zou een kraam van de NVV goed aansluiten.
Bij de stands willen we informatiemateriaal aanwezig hebben over de volgende onderwerpen:

veganisme (algemene informatie, maar ook specifiek over bv. wol en leer)

voeding (informatie over eiwitten, calcium, ijzer, B12, etc.)

folders voor bepaalde doelgroepen zwangeren, baby’s en kinderen, jongeren

de NVV (over de vereniging en waar zij voor staat, mensen proberen hiervoor te enthousiasmeren)

recepten
Ook zal het VEGAN magazine verspreid worden bij de stands. Daarnaast zijn er een aantal boeken in te zien met
informatie over het veganisme en over plantaardig eten, waarbij kookboeken uiteraard niet zullen ontbreken.
De vereniging is op verschillende evenementen aanwezig geweest met stands. Zo deelde de vereniging op de Home
Made market en de slow food markt een stand met Happy Herbi. Bij de stands zijn veel flyers en VEGAN magazine
verspreid.
Ook was de vereniging aanwezig op het Bevrijdingsfestival in Groningen, en de Dierendagmarkt in Arnhem.
Het komende jaar zullen we kijken naar een actievere manier om het publiek te benaderen en willen we de presentatie
van de stand verbeteren. Hierbij willen we op een positief en uitnodigend overkomen. Het uitdelen van hapjes hoort
zeker tot de mogelijkheden. Sowieso proberen we het standwerk te combineren met de aanwezigheid van Daantje het
Haantje, als grote aandachtstrekker.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 15 van 24
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Stand bemensen, mensen informeren.
gerealiseerd 2012
Plaatsen waar we met een stand aanwezig waren:

Home Made market in Den Haag

Slow food markt in Bergen

Bevrijdingsfestival in Groningen

Dierendagmarkt in Arnhem

Friday farmers market in Amsterdam

Haagse besparingsmarkt “Wereldsmaken”

Viva Las Vega’s food festival in Amsterdam
Rotterdamse oogstfestival
doelstelling 2013
We willen op minimaal 10 evenementen aanwezig zijn met een stand, o.a. bij:
- Viva las Vega's (01/06/12, A'dam)
- Rotterdam Oogst (??/09/12, Rotterdam)
Evenementen
Er zijn ieder jaar diverse evenementen die door de NVV worden georganiseerd of waar de NVV bij aanhaakt.
Vegan Award
De Vegan Award wordt door de NVV uitgereikt aan initiatieven die duidelijk aansluiten bij de doelstellingen van de NVV.
Dit biedt veel kansen om in contact te komen met een groot publiek, zowel voorafgaande, tijdens en na de eigenlijk
uitreiking.
Voorheen werd de Vegan Award tijdens "Food for a better World" uitgereikt. In 2011 hebben we besloten om de Vegan
Award voortaan uit te reiken op Wereld Veganisme Dag. In 2011 lieten we de mensen stemmen op onze website. Veel
mensen hebben dit gedaan, maar ze waren voor ons wel anoniem. In 2012 is besloten stemmers te vragen hun emailadres op te geven.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Toekennen en uitreiken van de Vegan Award.
gerealiseerd 2012
Uitreiking van de Vegan Award. Ditmaal hebben we van de mensen die hun stem uitbrengen hun
e-mail adres gekregen. Dit omdat ze nadien te informeren over de uitreiking zelf, maar ook om
ze te informeren over de NVV.
doelstelling 2013
Volgende keer meerdere categorieën (denk aan bijvoorbeeld beste blog, beste winkel) en
verschillende prijzen.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 16 van 24
Wereld Veganisme Dag
Sinds 1994, het jaar dat de Engelse Vegan Society 50 jaar bestond, is 1 november Wereld Veganisme Dag. Met name
de UK en de US doen actief mee met deze dag. Maar ook in Nederland wordt er aandacht aan besteed. Op deze dag
willen wij veganisme extra zichtbaar maken en zoveel mogelijk mensen motiveren om in ieder geval op 1 november
plantaardig te eten. Hierbij is het belangrijk dat we niet alleen de consument maar ook eetgelegenheden en winkels
activeren om op deze dag veganistische gerechten en producten te promoten.
De genomineerden van 2012 waren: Stellar Organics, Heavenly Cupcakes, Florentin, Vivera en De Vegetarische Slager.
De Vegan Award is gegaan naar het vegetarische vleesvervangersmerk Vivera, dat 483 van de ruim 900 stemmen
kreeg.
Op deze dag moet veganisme in het zonnetje komen te staan. Om het groter aan te pakken is het belangrijk dat we in
meerdere steden een actie organiseren. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.
Belangrijk is dat hier ruim van tevoren vrijwilligers voor worden gezocht. Hierbij kunnen we samenwerken met Bite
Back en Dierenbelangen.
De activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: het op straat staan met heerlijk veganistisch eten (met vegan cateraars), een
diervriendelijke modeshow (bv. in samenwerking met Vega-Life, Veggie Fashion) of een andere activiteit die wellicht in
de aandacht kan vallen. Zo heeft Alex het idee om op de Dam vijf deuren plaatsen, met daarboven de tekst met Kies
voor je gezondheid, Kies voor je medemens, Kies voor natuur, Kies voor dieren, Kies voor onverschilligheid. Achter die
deuren komt men in een tent met informatie over dat onderwerp.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Veel mogelijkheden.
gerealiseerd 2012
Niks
doelstelling 2013
Minimaal 1 activiteit
Samenwerkingsverbanden
Door samen te werken met andere partijen zal het voor de NVV mogelijk zijn een groter publiek te kunnen bereiken.
Viva las Vega's
Stichting Viva Las Vega’s (VLV) is een jonge beweging, opgericht in 2011 en gerund door enthousiaste jongeren met
een liefde voor plantaardig lekkers. Het doel is op een positieve en creatieve manier te verleiden tot het eten van meer
plantaardige voeding. VLV organiseert regelmatig festivals, campagnes en acties. Ook zorgen we soms voor de
catering of drankjes bij evenementen.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 17 van 24
Bij stichting Viva Las Vega's (VLV) wordt gedacht om met de NVV sterk samen te gaan werken als een soort van nietofficiële jongerenwerkgroep van de NVV. Een werkgroep die los en onafhankelijk van de NVV werkt, maar waar de NVV
wel over kan berichten naar de leden toe. En waarbij de NVV op veel uitingen van activiteiten van de Viva las Vega's
kan komen te staan.
Nadere invulling van de samenwerking moet nog bekeken en vastgelegd worden.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Elkaar ondersteunen en aanvullen.
gerealiseerd 2012
Samenwerking bij o.a. het Viva las Vega's festival.
Kaders van de samenwerking duidelijk afgesproken; samenwerkingsovereenkomst getekend
voor het Viva Las Vega’s festival en de VeganChallenge.
doelstelling 2013
Evalueren samenwerking in 2013.
Verdere samenwerking uitwerken.
Feestdagen
Juist op feestdagen worden er massaal dierlijke producten verkocht en gegeten. De NVV wil daarom het goede
voorbeeld geven en rond feestdagen de consument stimuleren om plantaardig te gaan eten, door ze in aanraking te
brengen met alternatieven.
Pasen
In aanloop van Pasen zal Daantje het Haantje de straat op gaan om mensen te informeren over de waardeloze
haantjes. Er zullen ook viral video’s worden gemaakt met Daantje het Haantje voor op YouTube, waarbij het de
bedoeling is om op een ludieke manier mensen bewust te laten worden van het kuiken- en kippenleed. Voor een groot
bereik is het belangrijk dat we iets doen wat opvalt bij de pers.
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Maken van viral video van Daantje het Haantje.
Website: www.waardelozehaantjes.nl.
Aanwezig zijn met publiekstrekker 'Daantje het Haantje' en dan informeren van het publiek.
Informatieve flyer (A5 formaat) - de zogenaamde 'eiflyer'.
Klein informatiekaartje (visitekaartjes formaat)
gerealiseerd 2012
Diverse plaatsen bezocht met Daantje het Haantje
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 18 van 24
doelstelling 2013
Heeft dit jaar minder prioriteit, wel een tour met Daantje het Haantje zoals voorgaande jaren.
Kerst
Met kerst willen we een kerstmaaltijd organiseren. Dit is ook leuke gelegenheid voor de leden om elkaar te ontmoeten.
Rond deze dagen willen we leden en niet-leden bij elkaar brengen. Voor het organiseren van maaltijden zal
samenwerking gezocht moeten worden met restaurants, volkskeukens of andere locaties waar een professionele
keuken aanwezig is.
De PR voor de maaltijden zal bestaan uit persberichten en berichten via sociale media
communicatiedoel
Bevorderen van het veganisme.
Bevorderen van het beëindigen van exploitatie van dieren.
Verkrijgen van meer leden.
Verkrijgen van meer betrokkenheid van de leden met de vereniging.
Als NVV meer en duidelijk(er) aanwezig zijn.
doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen (tm 40 jaar).
Vegetariërs.
'Bewust levende' mensen.
Leden NVV.
Bedrijven.
Breed publiek.
middelen
Een lekkere veganistische maaltijd.
Verspreiden van informatie over veganisme (flyers, VEGAN magazine, attenderen op websites).
gerealiseerd 2012
Het organiseren van een kerstmaaltijd voor 17 personen.
doelstelling 2013
Opnieuw een kerstdiner organiseren.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 19 van 24
Ledenwerving
Het vergroten van ons ledenbestand is geen doel op zich, wel draagt het bij aan de doelstellingen. Dit omdat meer
leden zorgen voor meer financiële middelen en voor een grotere achterban, welke mogelijk mee wil denken en werken
aan de doelstellingen van de vereniging
Overzicht leden, donateurs en abonnees
Op 15 februari 2013 zagen de cijfers er als volgt uit. (De gehanteerde leeftijd is die van 1 januari 2013.)
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 20 van 24
In het complete overzicht hieronder maken we een onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën en in sexe. Dit
mede om te zien of communicatie gericht op een bepaalde leeftijdscategorie ook leidt tot meer leden in die categorie.
Ledenwerving in 2013
Een deel van onze communicatie zal specifiek gericht zijn op het verkrijgen van meer leden. We zullen duidelijk
moeten maken dat mensen die lid worden de NVV steunen en daarmee de promotie van veganisme. Daarnaast krijgen
leden een ledenvoordeelpas (waarmee zij voordeel krijgen bij o.a. diverse Vegan Friendly bedrijven), een
informatiebrochure over veganisme en 4x per jaar het tijdschrift V. Daarnaast bieden we hen de mogelijkheid om mee
te doen aan ledenactiviteiten, zoals de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
We willen de leden werven op de volgende manieren.

via de nieuwsbrief en social media stimuleren om lid te worden
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 21 van 24

onderzoek doen onder vegans en niet-vegans die geen lid zijn via een digitale enquête

positieve kanten, doel en voordelen van lidmaatschap beter zichtbaar maken op de site, zowel in tekst als
visueel

duidelijker zichtbaar maken op de site, wat er uniek is aan de vereniging

zorgen voor goed promotiemateriaal en informatievoorziening

in persberichten aangeven dat het mogelijk is om lid te worden van de vereniging

huidige leden aangeven dat er behoefte is aan uitbreiden van het ledenbestand en hen (mogelijk) een bonus
aanbieden als zij nieuwe leden aanbrengen

het presenteren van de vereniging op evenementen

het organiseren van activiteiten speciaal voor leden

adverteren op websites gerelateerd aan veganisme/vegetarisme

op de website van de vereniging duidelijk vermelden hoe nieuwe leden zich kunnen aanmelden

tijdens de stemperiode voor de Vegan Award, de stemmers attenderen op de mogelijkheid om lid te worden

familielidmaatschap aanbieden

bij activiteiten korting aanbieden voor leden (zoals bij de VegeQ)

bij deelname aan de VeganChallenge gratis persoonlijke begeleiding aanbieden voor nieuwe leden
gerealiseerd 2012
Per 12/01/13: 600 leden
Doelstelling 2013
1000 leden
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 22 van 24
Fondsenwerving
Als vereniging willen we vaker en duidelijker uiting geven aan onze doelstellingen. Veel van de activiteiten die hiermee
gepaard gaan zijn niet kostenloos. Onze ambities liggen hoger dan gedekt kunnen worden met de huidige inkomsten
uit lidmaatschapsgelden, donaties en advertenties (in het VEGAN magazine).
We hebben in het verleden al eerder gevraagd om geld voor specifieke doelen. Zo is bijvoorbeeld voor de Waardeloze
Haantjes campagne het geld voor het kuikenpak aan ons geschonken. In de toekomst zullen we vaker en gerichter
vragen om financiële ondersteuning, vaak gekoppeld aan een specifieke activiteit. Grotendeels zal deze vraag gericht
zijn op mogelijkheden buiten onze vereniging. Soms ook zullen we onze leden vragen deel te nemen aan een speciale
actie.
De tak fondsenwerving is nieuw voor onze vereniging en daarom nog volop in ontwikkeling. De komende tijd zal in
ieder geval aandacht gegeven worden aan de volgende mogelijkheden om fondsen te werven. Het is geen poging om
een complete lijst te geven, maar meer een schets een welke mogelijkheden nu gedacht worden.

aanvragen voor geld/subsidies zullen gedaan worden bij fondsen welke passen bij onze doelstellingen

op de eigen website zullen we duidelijk vermelden wat een lidmaatschap/donatie kan betekenen voor de NVV

we zullen aanwezig moeten zijn op andere websites welke een relatie hebben met o.a. het veganisme,
dierenrechten, voeding, goede doelen, etc.

op plekken waar wij als NVV aanwezig zijn zal er informatie aanwezig moeten zijn over financiële steun

gekeken zal worden in hoeverre het plaatsen van oproepen in het VEGAN magazine hier een rol kan spelen

niet makkelijk, wel bespreekbaar is het aandacht vragen voor de NVV in relatie tot nalatenschappen
gerealiseerd 2012
Alles bij elkaar meer dan 10.000.
Doelstelling 2013
Vermelden dat het interessant is om giften te geven.
Fondsenwerving mogelijkheden bij elke campagne, activiteit en actie actief overwegen.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 23 van 24
Nawoord
Dit Jaarplan 2013 is een poging om onze huidige communicatie-momenten te omschrijven en om aan te geven waar
onze aandacht voor 2013 op gericht is. Het geeft een overzicht en kan dienen als leidraad. Tegelijkertijd wordt er bij
wijze van spreken nu al weer gesleuteld aan hetgeen hier is vermeld. Het blijft een levendig iets.
Ter inspiratie worden hier nog enkele ideeën vermeld welke mogelijk in de toekomst ook opgenomen gaan worden.
Affiliate programma’s
Er ligt al enige tijd een plan om in samenwerking met Vega Life een webshop te maken met producten van de NVV.
Het gaat om boeken, T-shirts en andere merchandise. In de webshop worden dan producten van Vega-Life verkocht en
een percentage van de opbrengst is voor de NVV of de NVV kan besluiten om een korting te geven aan de leden. Dit
plan is nog niet uitgewerkt.
Inmiddels is er wel gekeken naar de mogelijkheid om meerdere webwinkels te benaderen voor een affiliate
programma. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld.

www.biocosmetica.nl (vegan cosmetica)

www.its-organic.nl (vegan wijnen)

www.veganfoodforyou.nl (vegan voedsel)
Workshops voor professionaliseren van vegan outreach
Om het veganisme zoveel mogelijk effectief te verspreiden is het niet alleen belangrijk om hier projecten voor te
verzorgen, maar ook voor het ondersteunen van anderen die een veganistische boodschap uitdragen is een belangrijke
taak van de vereniging weggelegd.
Daarom worden er voorbereidingen getroffen om deze doelgroep naast het aanleveren van materialen ook te
ondersteunen met het presenteren van eigen werk.
NVV - Jaarplan 2013
bladzijde 24 van 24
Download