gezondheidsbevordering in de eerstelijn

advertisement
Agenda voor een Nationaal
Programma Preventie NPP
Inzet NPHF
Federatieraad mei 2013
Proces van het kabinet
•
•
•
•
Verzoek Kamer november 2012
Besluit bewindspersonen december 2012
Brief aan kamer: Agenda voor NPP in april 2013
Programma in november/december 2013 in de
kamer
Acties NPHF
vóór de brief aan de kamer
• 1/2 ledenraadpleging met programmaleider en
directeur VWS
• Verslag Ledenraadpleging naar VWS
• Gespreksdocument met 8 koepels (Actiz, GGD- nl;
KNMG; NPCF; SGF; VNG; ZN en NPHF)
• Gesprek met Staatssecretaris met de 8 koepels op
27 februari
• Verslag gesprek naar VWS
Acties NPHF n.a.v. de agenda
NPP naar de kamer
• NPHF reactie op de agenda
• Gezamenlijke reactie van de koepels op de agenda
initiatief NPHF
• Organiseren van tafels voor de uitwerking van het
programma i.o.m. VWS
Ledenraadpleging Agenda
• Oproep aan leden om drie positieve en drie
kritische opmerkingen door te geven
• Inhoudelijke reacties van 15 leden
• Van enkele woorden tot beschouwingen,
bestaande blogs en uitgebrachte nota’s
Positief
• Goed om te zien dat preventie weer op de agenda staat
• Dat het gezien wordt als een integrale verantwoordelijkheid ook voor
partijen en departementen buiten de zorg.
• Integrale aanpak spreekt aan
• Duidelijk geluisterd naar de inbreng van het veld vooraf
• Goed gebruik van zaken die al in gang zijn gezet
• Goed om de ambitie uit te spreken voor langdurige aanpak
• Brede benadering herkenbaar: werk, jeugd, groen en buitenruimte
• Vrijblijvendheid maakt plaats voor commitment
• Goede basis om samen de uitwerking te gaan doen
• Rol gemeenten en de focus op de wijkaanpak en lage SES
• Rol verzekeraars
• Integratie preventie, care en cure
Kritisch
• Ontbrekende aspect: roken mag niet ontbreken
• Hoe verkokering in domeinen te voorkomen
• Grote zorg voor gezondheid in de decentralisaties door bezuinigingen
en omvang operatie; hoe wil VWS bewaken?
• Hoe de vernieuwende beweging te borgen met bestaande partijen?
• Jeugd moet integraal worden benaderd vanuit gezondheidsdenken:
van -9 tot 23 dus inclusief huiselijk geweld en seksuele gezondheid
• Eigen verantwoordelijkheid als wetgever en regisseur onvoldoende in
beeld
• Een financiële paragraaf ontbreekt: rol zorgverzekeraars en financiële
incentives!
• Hoe de monitoring betaalbaar vorm te geven zonder nog meer
kortingen op uitvoering
• Preventie en zorg; tertiaire preventie ontbreekt
NPHF reactie
• Een reactie in drie delen:
– Positieve waarderingen weergeven
– Opmerkingen op deelaspecten doorgeven
– Relatie met strategische visie aangeven
Relatie strategische visie NPHF
• Nu is het momentum om duurzame maatregelen
te initiëren: stroomopwaarts werken
• O.a:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Public health als mindset in opleidingscurricula
R&D vanuit de transitie
Preventie in het kwaliteitsbeleid van care en cure
Adequate beroepskrachtenplanning voor de PH functies
Ontwikkelen van de juiste financiële incentives voor
gezondheidsdoelen
Rol van de burger in relatie tot zijn eigen gezondheid
Inzet preventiepartijen in cure en care
Gezondheidsbevordering in relatie tot multimorbiditeit
ICT en digitalisering
Inzet NPHF
• Basis:
– Geleverde input
– Strategische visie NPHF
– Bereidheid tot medewerking op verdere
invulling
Download