aardrijkskunde datum - Het Examenbureau Suriname

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
EXAMENBUREAU
UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2013
VAK
: AARDRIJKSKUNDE
DATUM: MAANDAG 08 JULI 2013
TIJD
: 07.45 – 09.00 UUR
DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS.
HET KUSTGEBIED
KUSTVORMEN
1
3
Deze tekening stelt de doorsnede van het
Surinaams kustgebied voor.
Steile kusten komen voor langs een kust met
veel rotsen.
Welke kust is een steile kust?
A
B
C
D
duinkust
fjordenkust
haffenkust
lagunenkust
4
Tussen welke formaties ligt de A- zand laag?
A tussen de Coropinaformatie en de
Demeraraformatie
B tussen de Coesewijneformatie en de
Coropinaformatie
C tussen de Onverdachtformatie en de
Coesewijneformatie
D tussen de Nickerieformatie en de
Onverdachtformatie
2
In Tambaredjo en Calcutta komen olievelden
voor.
Voor de kust van het district Coronie wordt een
dijk aangelegd, omdat er hier sprake is van een
A
B
C
D
aanslibbingskust.
aanwaskust.
afslagkust.
modderkust.
ZEESTROMEN
5
Twee beweringen over warme zeestromen zijn:
I
Warme zeestromen verhogen de temperatuur
van de kust waarlangs ze stromen.
II Warme zeestromen verlagen de temperatuur
van de kust waarlangs ze stromen.
Uit welk materiaal is aardolie oorspronkelijk
ontstaan?
Voor bovenstaande beweringen geldt:
A
B
C
D
A
B
C
D
uit afbraak van oudere gesteenten
uit geërodeerd marmer
uit overblijfselen van planten en dieren
uit verweerd graniet
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
KLIMAAT & VEGETATIE
Tussen de evenaar en de polen komen er
verschillende vegetatietypen voor.
6
Deze tekening geeft de windrichting aan van
een gebied.
1
windrichting
9
2
Welke vegetatietype komt niet voor in de tropen?
A
B
C
D
savannen
steppen
toendra’s
tropische regenwouden
ZWAMPEN, RIVIEREN &
WATERVALLEN
10
Welke luchtdruk heeft plaats 1 en welke plaats 2?
A
B
C
D
plaats 1
lage luchtdruk
lage luchtdruk
hoge luchtdruk
hoge luchtdruk
plaats 2
hoge luchtdruk
lage luchtdruk
hoge luchtdruk
lage luchtdruk
Op deze kaart zijn vier zwampen met nummers
aangegeven.
1
2
3
4
7
In berggebieden is er sprake van een loefzijde
en een lijzijde.
Bij de loefzijde
A
B
C
D
zullen stuwingsregens ontstaan.
komen woestijnen voor.
is de lucht droog.
ligt het gebied in de regenschaduw.
8
Wanneer is er sprake van de grote droge tijd in
Suriname?
Wanneer de Inter Tropisch Convergentie Zone zich
A ongeveer 3 maanden boven ons land bevindt.
B van december tot en met februari boven ons
land bevindt.
C ten noorden van Suriname bevindt.
D ten zuiden van Suriname bevindt.
Met welk nummer wordt het Bigi Pan gebied
aangegeven?
A
B
C
D
1
2
3
4
11
13
Hieronder volgen twee beweringen over een
getijderivier :
I
Bekijk dit plaatje.
Een getijderivier komt alleen voor bij
oceanische rivieren .
II Een getijderivier is afhankelijk van de breedte
van de rivier en het seizoen .
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
12
Welke waterval is op dit plaatje te zien?
Op deze kaart zijn vier hoofdrivieren met een
nummer aangegeven.
1
A
B
C
D
3
de kaskade
de katarakt
de meervoudige waterval
de stuifwaterval
BEVOLKING & GODSDIENSTEN
2
14
4
Voor en na de onafhankelijkheid van ons land
zijn veel Surinamers vertrokken naar Nederland.
Hoe wordt deze vorm van migratie genoemd?
A
B
C
D
emigratie
immigratie
transmigratie
urbanisatie
15
Van welke rivier is de Wayambo een zijtak?
A
B
C
D
rivier 1
rivier 2
rivier 3
rivier 4
Suriname is een multicultureel land, waar
verschillende religiën worden beleden.
Welke religie heeft in Suriname een kleine groep
gelovigen?
A
B
C
D
de Islam
het Christendom
het Hindoeïsme
het Boeddhisme
MIDDELEN VAN BESTAAN
DISTRICTEN & BEGRENZING
16
18
In het centrum van Paramaribo, langs de
Saramaccastraat, verkopen veel mensen goederen.
Tot welke sector behoort dit verschijnsel?
A
B
C
D
de formele sector
de informele sector
de primaire sector
de tertiaire sector
Bij welk district staat de plaats juist vermeld?
A
B
C
D
district
Coronie
Nickerie
Saramacca
Sipaliwini
plaats
Boskamp
Apoera
Uitkijk
Afobaka
19
17
Twee beweringen over districtsgrenzen zijn:
Goudwinning is een belangrijke activiteit die
bijdraagt aan de economische groei van ons land.
I
Bekijk deze kaart.
II Het district Commewijne grenst in het
oosten aan de Surinamerivier.
Voor deze beweringen geldt:
I
II
III
Het district Paramaribo wordt in het zuiden
begrensd door de districten Wanica en Para.
A
B
C
D
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
IV
20
Twee beweringen over de grenzen van ons land
zijn:
I
In welk gebied wordt aan grootschalige
goudwinning door een multinational gedaan?
A
B
C
D
gebied I
gebied II
gebied III
gebied IV
De grenslijn in het oosten van ons land
wordt vanaf de monding van de
Marowijnerivier tot Stoelmanseiland
bepaald door de stroomdraad.
II Het betwist gebied in het zuidwesten van
ons land ligt tussen de Boven Corantijn , de
Coeroeni en de Kutari.
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
21
Tot de Territoriale Wateren rekent men dat deel
van de zee vanaf de laagwaterlijn tot
A
B
C
D
12 zeemijlen.
200 zeemijlen.
12 km.
200 km.
MILIEU
25
Het Caribisch gebied heeft het begin van haar
multi- etnische samenstelling te danken aan
A
B
C
D
het eilandkarakter.
de emigratie van grote groepen mensen
het streven naar onafhankelijkheid.
de uitgebreide slavenhandel.
22
Enkele manieren voor het opwekken van
electriciteit zijn door middel van:
I
II
III
IV
zonne- panelen
staatsolie diesel
waterkracht
windkracht
Bij welke wordt het broeikaseffect versterkt?
A
B
C
D
I
II
III
IV
26
De ontwikkeling van de bevolkingsvisserij in
het Caribisch gebied is gering, omdat
A de eigen visrijkdom uitgeput is.
B de visvangsten niet verkocht kunnen worden.
C de vissers weinig financiële mogelijkheden
hebben.
D de vissersvloten in handen zijn van lokale
mensen.
27
DE AMERIKA’S, CARIBISCH GEBIED &
AZIË
Bekijk deze kaart.
23
Op de grens van de Verenigde Staten van
Amerika en Canada komen de Niagaravallen
voor.
2
1
Tussen welke twee meren liggen deze vallen?
A
B
C
D
24
Het noordoosten van de Verenigde Staten van
Amerika is een economisch sterk ontwikkeld
gebied waar handel en diensten goed
vertegenwoordigd zijn.
Welk ander bestaansmiddel komt ook hier voor?
A
B
C
D
3
tussen Eriemeer en Ontariomeer
tussen Ontariomeer en Michiganmeer
tussen Huronmeer en Bovenmeer
tussen Huronmeer en Eriemeer
extensieve veeteelt
katoenteelt
industrie
maisteelt
4
Het weersverschijnsel El niño ontstaat voor de
kust van Peru.
Met welk nummer wordt Peru op deze kaart
aangegeven?
A
B
C
D
1
2
3
4
28
INTERNATIONALE & REGIONALE
ORGANISATIES
Brazilië heeft verschillende steden als hoofdstad
gehad.
In welk deel van Brazilië ligt de voormalige
hoofdstad Rio de Janeiro?
A
B
C
D
31
In november 2012 werd in ons land een ACP
vergadering gehouden.
Welke andere regionale organisatie heeft hierin
ook geparticipeerd?
het noordoosten
het noordwesten
het zuidoosten
het zuidwesten
29
A
B
C
D
Caricom
EU
OAS
UNASUR
Bekijk deze kaart.
32
Welk land is nu ook volwaardig lid van Mercosur?
A
B
C
D
Argentinië
Brazilië
Paraguay
Venezuela
33
De Unesco is een internationale organisatie.
Wat is het doel van deze organisatie?
Welk deel van Azië is gearceerd?
A
B
C
D
Centraal -Azië
Noordwest - Azië
Voor - Azië
Zuidoost - Azië
30
Japan is een eilandenboog die elk jaar
geconfronteerd wordt met natuurrampen. In 2011
werd Japan weer getroffen door zo’n natuurramp.
Welke natuurramp was dat?
A
B
C
D
een orkaan
een rukwind
een tsunami
een vulkanische uitbarsting
A Bevordering van de gezondheid in de
Verenigde staten van Amerika.
B Bevordering van de werkrelatie tussen
werkgevers en werknemers.
C Verbetering van de handelsrelatie tussen de
Verenigde staten van Amerika en de overige
landen.
D Verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs in de wereld.
34
Welke is het voornaamste orgaan van de
Verenigde Naties waarin alle lidlanden zitting
hebben?
A
B
C
D
de Algemene Vergadering.
de Economische en Sociale Raad
de Veiligheidsraad.
het Internationaal Gerechtshof
35
38
Hier volgen twee beweringen ten aan zien van
de internationale samenwerking:
I
De bouw van huizen door China ten behoeve
van sociaal zwakkeren in Suriname, is een
vorm van bilaterale hulp.
II Het verlenen van technische hulp door China
aan landen in onze regio is een vorm van
multilaterale hulp.
De aarde beweegt zich om haar as.
Door deze beweging ontstaat er op aarde
verschil in
A
B
C
D
dag en nacht.
de jaargetijden.
maanstanden.
de seizoenen.
39
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
GRAADNET & COSMOGRAFIE
Bij welke maanstand kan er een
zonsverduistering optreden?
A
B
C
D
eerste kwartier
laatste kwartier
nieuwe maan
volle maan
36
40
Plaats B ligt op 55° N.B. en 38° O.L. en de tijd
in B is 8.00 uur.
Plaats C ligt op 20°N.B. en 128° O.L.
In de tekening zijn vier maanstanden
aangegeven.
Hoe laat is het in C?
2
A 3.36 uur
B 6.20 uur
C 10.20 uur
D 14.00 uur
1
aarde
3
4
37
45° OL
I
II
III
IV
Bij welke twee standen zal er springvloed zijn
op aarde?
A
B
C
D
Het lengteverschil tussen de plaatsen R en S in
de tekening is 60°.
Welke lijn stelt de nul meridiaan voor?
A
B
C
D
I
II
III
IV
stand 1 en 2
stand 1 en 3
stand 2 en 3
stand 2 en 4
Download