Advies voor omgang met de gemeente

advertisement
BEZUINIGINGEN GEMEENTEN EN TIPS HOE TE HANDELEN
Met name hebben een groot deel van de gemeenten (ca. 85% bron KNVB) aangegeven in de
toekomst te willen bezuinigen op sport door tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties te
verhogen en subsidies te verlagen. Uit de enquête door onze voorganger de LBA gehouden in het
voorjaar van 2012 is dit heel duidelijk naar voren gekomen. 72% van onze lidverenigingen hebben
aangegeven daar last van te hebben en ook nog eens 58% hebben aangegeven dat men de subsidies
verlaagd. Gelukkig gaven slechts 4% (20 verenigingen) aan dat hun financiële positie slecht tot zéér
slecht was.
Andere veelgenoemde methoden zijn gewijzigde beheersvormen en het stimuleren van marktwerking
(afstoten van taken). Sommige gemeenten gaan nog verder en willen (een deel van de) gemeentelijke
sportaccommodaties privatiseren (zie daarvoor BAV Juridische Ondersteuning hoofdstuk 4
Privatisering en hoofdstuk 5 Privatisering en de gevolgen op lange termijn). Tevens geven
gemeenten aan te bezuinigen op nieuwbouw en onderhoud/renovaties van bestaande
accommodaties. De kans is dan groot dat de ‘kwaliteit’ van de sportaccommodatie achteruit gaat.
Tevens loopt men het risico dat leden afhaken doordat contributies te hoog worden. Allemaal zaken
waar je als vereniging niet erg vrolijk van wordt. Voldoende redenen om hierover met de gemeente
tijdig in gesprek te gaan en te bepalen welke acties de vereniging zelf kan ondernemen. Is bij de
verenigingen al bekend wat de gemeente van plan is? Afwachten en de zaken over je heen laten
komen is geen optie, dan wordt de vereniging wellicht voor een voldongen feit gesteld. Is dat het
geval, zoek contact met de andere (veld)voetbal- en/of buitensportverenigingen in uw gemeente om
gezamenlijk actie te ondernemen. Ook gezamenlijke contacten met de plaatselijke politiek kan veel
voorkomen. De KNVB en de BAV sluiten zich daarbij aan en adviseert u daarom tijdig met de
gemeente en de politiek te gaan praten, want deze bezuinigingen kunnen ingrijpende gevolgen
hebben voor de (uw) vereniging. De Juridische Ondersteuning van de BAV kan u daarbij behulpzaam
zijn. .
Want hogere gemeentelijke lasten ‘vertalen’ zich meestal in hogere contributies.
Maatschappelijke waarde sport
De gemeente onderkent ongetwijfeld dat ook de voetbalvereniging met haar vele vrijwilligers een zéér
belangrijke bijdrage levert aan maatschappelijke thema’s. Daarnaast is het een plek waar veel
mensen hun hobby of passie beleven.
Een voetbalvereniging geeft bewust, dan wel onbewust invulling aan:
- opvoeding en ontwikkeling van jongeren;
- het bevorderen van beweging en gezonde leefstijlen;
- integratie en bestrijding van jongerenoverlast.
Daarnaast het zoveel mogelijk voorkomen van vereenzaming van ouderen, vroegtijdig schoolverlaters
en werkloosheid. Sport in de wijk zorgt bovendien voor sterke verbindingen tussen sport, onderwijs en
welzijn.
Maar dit alles wil niet zeggen dat gemeenten de sport ontzien als het om bezuinigingen gaat.
Meervoudig gebruik sportaccommodaties
Door sportverenigingen een ‘bredere’ rol te geven zijn besparingen mogelijk. Een voorbeeld hiervan
is, en daar zijn al vele voorbeelden van, meervoudig gebruik van sportaccommodaties overdag door
scholen en andere organisaties, al heeft dit veelal wel intensivering van onderhoud en beheer tot
gevolg.
Dit lijkt haaks te staan op bezuinigingsacties van gemeenten, maar per saldo levert het vaak
toch voor de gemeenten behoorlijke besparingen op.
-1-
Bezuinigingen = behoefte aan inzichten
Zijn er bezuinigingen mogelijk? De volgende zaken zijn onder andere van belang om hierover
duidelijkheid te verkrijgen:




de capaciteitsbehoefte (vraag en aanbodanalyse op veld- en opstalniveau) voor dit moment,
maar ook voor de toekomst;
de huidige onderhouds- en renovatiebehoefte;
de jaarlijkse kosten van onderhoud met de daarbij behorende maatregelen;
een meerjarenonderhoudsprogramma met bijbehorend investeringsprogramma.
Veldvoetbalverenigingen hebben behoefte aan voldoende wedstrijd- en trainingsvelden. Een tekort
aan velden zorgt ervoor dat de aanwezige velden overbelast raken, of erger dat de vereniging een
ledenstop moet doorvoeren. Een overschot aan velden veroorzaakt echter onnodige
onderhoudskosten. In het bijzonder de laatste jaren doet zich het feit voor dat zaterdags vele velden
overbelast zijn en zondags onderbelast. Wellicht ligt hier een taak aan de KNVB om de nodige
aandacht aan te besteden. Ook zien wij de laatste jaren door de komst van kunstgrasvelden dat
op vele complexen een overschot aan velden is en dat gemeenten daardoor bepaalde
sportparken willen sluiten en/of verenigingen tot een fusie "dwingen". Verder zorgt voldoende
kleedgelegenheid ervoor dat de wisseltijden tussen wedstrijden niet in het gedrang komen en de
planning uitloopt.
Onderhouds- en renovatiebehoefte
Door de onderhouds- en renovatiebehoefte goed in beeld te hebben, kan de vereniging de kwaliteit
van de velden en opstallen bewaken. Onderhoud is maatwerk en dient periodiek te worden bijgesteld.
Bij goed onderhoud kunnen renovaties uitgesteld worden, wat besparingen oplevert. Als de jaarlijkse
onderhoudskosten met de daarbij behorende maatregelen bekend zijn, kan er ‘gestuurd worden’ op
onderhoud. Daarmee worden tevens onvoorziene kosten voorkomen.
Meerjarenonderhoudsprogramma
Het opstellen van een meerjarenonderhoudsprogramma met bijbehorend investeringsprogramma is
van groot belang. Dankzij de reserveringen is in de aangegeven periode geld beschikbaar voor
onderhoud en renovatie. Hiermee kan de vereniging voorkomen dat onderhoud of renovaties vanwege
onvoldoende financiële middelen moeten worden uitgesteld. De kosten daarvan zijn in een later
stadium vaak hoger. Een voorbeeld. Door tijdig te schilderen voorkomt men houtrot. Doet men dat
niet, dan moet op termijn het betreffende kozijn worden vervangen. En daaraan hangt een stevig
‘prijskaartje’.
Op welke wijze een vereniging gefundeerd kan bepalen of gemeentelijke bezuinigingen niet ten koste
gaan van de kwaliteit van de sportaccommodatie en de maatschappelijke rol van de vereniging?
De afdeling OC (KNVB ondersteuning clubbesturen) in uw district adviseert en helpt u graag om in
contact te komen met de gemeente om dit belangrijke onderwerp te bespreken.
Indien dat voor u problemen geeft, bijvoorbeeld als de KNVB in uw district met zo'n gemeente
een overeenkomst heeft gesloten om bv. het aantal verenigingen te verminderen en/of een
aantal sportcomplexen te sluiten, of als duidelijk is dat het wellicht "juridisch" wordt, dan heeft
u altijd nog uw Belangenorganisatie de BAV die u ook verder kan helpen. Zie daarvoor ons
STAPPENPLAN JURIDISCHE ONDERSTEUNING.
Bron: KNVB clubondersteuning aangevuld met onze eigen ervaring(en) en tips.
-2-
Download