Licentieverlening zonder inhoudelijke verantwoordelijkheid

advertisement
Vragenlijst nevenactiviteiten
Cluster 2: Licentieverlening zonder inhoudelijke verantwoordelijkheid
Algemeen
1. Waaruit bestaat de nevenactiviteit?
2. Wat is de verwachte duur (looptijd) van de nevenactiviteit?
3. Indien er sprake is van samenwerking met andere partijen dienen de
samenwerkingsovereenkomsten te worden meegestuurd.
4. Indien er sprake is van een aparte rechtspersoon dienen de relevante stukken te worden
meegestuurd.
Relatie
5. Op welke wijze houdt de nevenactiviteit verband met of staat deze ten dienste van de
verwezenlijking van de publieke media-opdracht?
Graag aankruisen:
o
Artikel 3, eerste lid, onder b, van de beleidsregels
o
Artikel 3, eerste lid, onder c, van de beleidsregels (licht toe)
o
Artikel 3, eerste lid, onder d, van de beleidsregels (licht toe).
Kostendekkendheid
6. Hoe wordt de nevenactiviteit gefinancierd?
7. Op welke wijze zijn de kosten (directe en indirecte) toegerekend aan de nevenactiviteit?
(Toelichting: Let erop dat bij de financiële verantwoording achteraf ook de indirecte kosten van de nevenactiviteit worden
meegenomen.)
8. Is er bij de exploitatie van de nevenactiviteit naar verwachting sprake van aanloopverliezen?
Onderbouw uw antwoord.
9. Heeft deze nevenactiviteit gevolgen voor de kostendekkendheid van het cluster en zo ja, welke
garanties biedt de omroep m.b.t. de voorwaarde van kostendekkendheid van het cluster binnen de
termijn van drie jaar? Voorzie uw antwoord van een begroting.
(Toelichting: 6 tot en met 9: Voor de beoordeling van de nevenactiviteit hebben wij altijd een begroting nodig)
Marktconformiteit licentievergoeding
10. Wat wordt er in licentie gegeven (merk, logo etc)?
11. Wat is de licentievergoeding?
12. Uit welke onderdelen, inclusief bijbehorende bedragen, is de licentievergoeding opgebouwd?
13. Hoe is de licentievergoeding tot stand gekomen?
14. Leg uit waarom er sprake is van een marktconforme vergoeding.
Marktconformiteit verkoopprijs product/dienst
15. Hoe omschrijft u de markt die met de het product of de dienst waarvoor een licentie wordt verleend
wordt betreden?
16. Wat is de verkoopprijs van het product dat of de dienst die op de markt wordt gebracht?
Indien er sprake is van een markt bestaande uit 5 aanbieders of minder ga verder met vraag 17, bij
een markt van meer dan 5 aanbieders ga verder met vraag 18.
17. Indien er sprake is van een markt met minder dan of gelijk aan 5 aanbieders:
- wat is de kostprijs van de nevenactiviteit en hoe is deze opgebouwd?
- uit welke onderdelen, inclusief bijbehorende bedragen, is de verkoopprijs opgebouwd?
- hoe is de winstopslag tot stand gekomen?
(Toelichting: Indien het product/dienst uniek is en er nog geen vergelijkbare producten/diensten op de markt zijn dan is het
relevant om inzicht te geven in de totstandkoming van de kostprijs. Laat zien uit welke onderdelen de kostprijs is opgebouwd.)
18. Indien er sprake is van een markt bestaande uit > 5 aanbieders:
- wie zijn de concurrenten?
- wat is de prijsrange van de verkoopprijzen van vergelijkbare producten?
- wat zijn de verwachte gevolgen voor de concurrentieverhoudingen op de markt?
- wat zijn de marktaandelen?
- wat zijn de verkoopprijzen (uitsplitsen per partij)? Zet uw prijs af tegen minimaal 5 andere
aanbieders van vergelijkbare producten, waaronder minimaal één commerciële partij.
- uit welke onderdelen, inclusief bijbehorende bedragen, is de verkoopprijs opgebouwd?
- hoe is de winstopslag tot stand gekomen?
(Toelichting: Geef ten behoeve van onze beoordeling ten aanzien van de marktconformiteit aan hoe de prijs van het
produc/dienstt zich verhoudt tot prijzen van aanbieders van gelijke producten/diensten. Voeg hier minimaal de prijs van één
commerciële marktpartij aan toe. Wij beschouwen de prijs van het nevenactiviteitproduct als marktconform indien de prijs valt
binnen de range van de door u aangedragen prijzen van gelijksoortige producten.)
Download