Landspecifieke bepalingen per toepasselijk recht.

advertisement
Landspecifieke bepalingen
Microsoft Products and Services Agreement
De onderstaande landspecifieke bepalingen vormen een vervanging van of aanvulling op de overeenkomstige
bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden voor Professionele Diensten (indien van toepassing)
in de Microsoft Products and Services Agreement (de “Overeenkomst”), zoals aangegeven:
1. Landspecifieke bepalingen per locatie.
Voor Klanten die zich bevinden in een van de landen die in dit artikel 1 worden opgenoemd, vervangen de volgende
landspecifieke bepalingen de overeenkomstige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of voegen deze het
volgende aan die bepalingen toe:
Australië
Vul het artikel “Garanties” aan met het volgende:
d. Verhaalsmogelijkheden van consumenten. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst
(inclusief een eventuele Aanvullende Overeenkomst) kunnen consumenten het voordeel genieten van
bepaalde rechten of verhaalsmogelijkheden krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) en
vergelijkbaar recht van de staten en territoria in Australië op grond waarvan de aansprakelijkheid niet
mag worden uitgesloten. Indien dit het geval is, is een dergelijke aansprakelijkheid voor zover maximaal
rechtens is toegestaan in geval van zaken beperkt tot, naar keuze van Microsoft, (1) het vervangen van
de zaken of (2) het herstellen van gebreken in de zaken. Het Australisch recht vereist dat Microsoft
consumenten die zaken van Microsoft aanschaffen ervan op de hoogte stellen dat die zaken vergezeld
gaan van garanties die op grond van het Australisch consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten.
De Klant heeft recht op vervanging of restitutie in geval van een aanzienlijke tekortkoming en op
compensatie voor redelijkerwijs te voorziene verliezen of schade. De Klant heeft tevens recht op
reparatie of vervanging van de zaken indien de zaken niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de
tekortkoming niet een aanzienlijke tekortkoming is.
Bangladesh, Filipijnen, India, Indonesië, Sri Lanka, Thailand, Vietnam en Volksrepubliek China.
Vervang het artikellid “Geschillenbeslechting” door het volgende:
i.
Geschillenbeslechting. Indien in een van de bovenstaande landen een procedure wordt ingesteld om
naleving van deze Overeenkomst (met inbegrip van overeenkomsten waarin deze bepalingen zijn
opgenomen) af te dwingen, stemmen de partijen ermee in dat het geschil onherroepelijk zal worden
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de bepalingen in dit artikel. De uitspraak van de
arbiter zal bindend en onaanvechtbaar zijn en kan gebruikt worden als ware het een gerechtelijk vonnis
in een van de hierboven genoemde landen of elders. Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht
doen de betrokken partijen afstand van hun recht op enige vorm van beroep of vergelijkbare stappen bij
een rechtbank. Deze forumkeuzes weerhoudt partijen niet van het vragen om een voorlopige
voorziening
in
verband
met
schending
van
intellectuele
eigendomsrechten
of
geheimhoudingsverplichtingen in ieder toepasselijk rechtsgebied. De taal waarin de arbitrage wordt
afgehandeld is Engels. Daarnaast zijn de volgende bepalingen van toepassing op de hieronder vermelde
landen.
Bangladesh, Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Vietnam. Geschillen voortkomend uit of in verband
met deze Overeenkomst (inclusief een eventuele Aanvullende Overeenkomst), inclusief vragen met
betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de beëindiging ervan zullen worden gearbitreerd in
Singapore, waar eindvonnis zal worden geveld volgens het internationale arbitragereglement van het
Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), welke regels door middel van verwijzing worden
geacht te zijn opgenomen in dit artikel. Het Tribunaal zal bestaan uit één arbiter die zal worden
aangewezen door de voorzitter van het SIAC. Het arbitrageproces zal worden gevoerd in de Engelse
taal.
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 1 of 10
India. De arbitrage zal plaatsvinden conform de internationale regels voor arbitrage van het Singapore
International Arbitration Centre (“SIAC”), welke regels door middel van verwijzing worden geacht te zijn
opgenomen in dit artikel. Het Tribunaal zal bestaan uit één arbiter die zal worden aangewezen door de
voorzitter van het SIAC. De arbitrage zal worden gehouden in de Engelse taal en zal plaatsvinden in
Singapore. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend. De rechtbanken van New Delhi
beschikken over de exclusieve rechtsbevoegdheid voor enig geschil in verband met het afdwingen van
de uitspraak en/of voor het toekennen van enige voorlopige voorzieningen.
Volksrepubliek China. Geschillen voortkomend uit of in verband met deze overeenkomst (inclusief een
eventuele Aanvullende Overeenkomst), inclusief vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid
en de beëindiging ervan, zullen voorgelegd worden aan en bindend beslist worden door middel van
arbitrage door de China International Economic and Trade Arbitration Commission in Peking (“CIETAC”)
conform haar op dat moment geldende reglement.
De Filipijnen. Geschillen voortkomend uit of in verband met deze Overeenkomst of een eventuele
Aanvullende Overeenkomst, inclusief vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de
beëindiging ervan zullen voorgelegd worden aan en bindend beslist worden door middel van arbitrage
in Singapore, conform het internationale arbitragereglement van het Singapore International Arbitration
Centre (“SIAC”), welke regels door middel van verwijzing worden geacht te zijn opgenomen in dit artikel.
Het tribunaal zal bestaan uit één arbiter die zal worden aangewezen door de voorzitter van het SIAC.
Frankrijk
Vervang het artikellid “Toepasselijk recht” door het volgende:
h. Toepasselijk recht. Indien deze Overeenkomst wordt aangegaan door een Gelieerde
van een Klant die in Frankrijk gevestigd, dan is op de Overeenkomst het recht van
toepassing. Op deze Overeenkomst zijn het Verdrag der Verenigde Naties inzake
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (“Weens Koopverdrag”)
bepalingen niet van toepassing.
Onderneming
Frankrijk van
internationale
en verwante
India
Vervang in het artikellid “Toepasselijk recht” aan het einde van de tweede zin door het
volgende:
Indien deze Overeenkomst wordt aangegaan met een Gelieerde Onderneming van Microsoft die is
gevestigd in India, dan is op de Overeenkomst het recht van India van toepassing. Op deze
Overeenkomst zijn het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken 1980 (“Weens Koopverdrag”) en verwante bepalingen niet van toepassing.
Japan
Vervang in artikel “Definities” de URL genoemd in de definitie van ‘Licentiewebsite’ door de
volgende:
http://www.microsoft.com/japan/licensing/product.mspx.
Vervang het artikellid “Toepasselijk recht” door het volgende:
h. Toepasselijk recht. Indien deze Overeenkomst wordt aangegaan met een Gelieerde Ondernemingen
van Microsoft die is gevestigd in Japan, dan is op de Overeenkomst het recht van Japan van toepassing.
Op deze Overeenkomst zijn het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (“Weens Koopverdrag”) en verwante
bepalingen niet van toepassing.
Vervang het artikellid “Geschillenbeslechting” door het volgende:
i.
Geschillenbeslechting. Ieder geschil voortkomend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst
(waaronder alle Aanvullende Overeenkomsten waarin deze voorwaarden zijn opgenomen), inclusief
vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de beëindiging ervan, is onderhevig aan de
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 2 of 10
exclusieve rechtsmacht van de arrondissementsrechtbank van Tokio. Deze jurisdictiekeuze belet geen
van de partijen om bij een bevoegde rechter een voorlopige voorziening te verzoeken in verband met
schending van intellectuele eigendomsrechten of een geheimhoudingsplicht.
Nieuw Zeeland
Vul het artikel “Overige bepalingen” aan met het volgende:
o. Wettelijke aansprakelijkheid.
(i) Bedrijven. Wanneer Microsoft een leverancier (zoals deze term wordt gedefinieerd in de Consumer
Guarantees Act 1993 (“CGA”)) van de producten of diensten is, bevestigt de Klant dat de producten
of diensten die door Microsoft zijn geleverd voor doeleinden van een bedrijf (zoals die term wordt
gedefinieerd in de CGA), worden afgenomen en de Klant stemt ermee in dat de CGA niet van
toepassing is op de producten of diensten die door Microsoft worden geleverd.
(ii) Particulieren. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de rechten van een 'consument' in het
kader van de CGA daar waar die wet van toepassing is, te beperken, behalve voor zover toegestaan
door die wet, en de bepalingen van deze Overeenkomst dienen voor zover nodig te worden
gewijzigd om deze bedoeling te effectueren.
2. Landspecifieke bepalingen per toepasselijk recht.
Wanneer volgens de bepalingen van de Overeenkomst of een uitspraak van een rechtbank het recht van een van
de hierna genoemde rechtsgebieden van toepassing is, geldt dat de volgende landspecifieke bepalingen de
overeenkomstige bepalingen van de Algemene Voorwaarden vervangen of aanvullen:
Oostenrijk
Vul het artikel “Garanties” aan met het volgende:
d. Overeengekomen kenmerken; Vorderingen uit hoofde van Gebreken in kwaliteit en
Rechtsgebreken. Voor zover Microsoft gehouden is een nog te produceren roerende zaak
(herzustellende, bewegliche Sache) te leveren, zijn de volgende bepalingen e. tot i. van dit artikel van
toepassing op vorderingen die voortvloeien uit gebreken in kwaliteit of rechtsgebreken (tezamen
aangeduid als “Defecten”); zij zijn echter niet van toepassing wanneer de vorderingen schadevergoeding
of vergoeding van onkosten betreffen. De bepalingen in het artikel 'Aansprakelijkheidsbeperking' zijn
van toepassing op vorderingen van schadevergoeding of onkosten die voortvloeien uit Defecten.
e. Garantie in het geval van het opzettelijk verzwijgen van een Gebrek. De rechten van de Klant en
het aflopen daarvan zullen uitsluitend overeenkomstig toepasselijke wetgeving worden vastgesteld in
geval van opzettelijk verzwijgen van een Defect (arglistiges Verschweigen).
f.
Gespecificeerde softwarekenmerken. Microsoft stelt de Klant er uitdrukkelijk van op de hoogte dat het
op basis van de huidige staat van de technologie onmogelijk is om ingewikkelde softwareproducten te
ontwikkelen die geheel vrij zijn van technische gebreken. De in de overeenkomst vermelde kenmerken
(vereinbarte Beschaffenheit) voor de door Microsoft te leveren software zijn er niet op gericht dat de
software geheel vrij van programmeerfouten is maar enkel dat de software vrij is van programmeerfouten
die de werking ervan wezenlijk belemmeren.
g. Verplichting tot schriftelijke melding van Gebreken. Voor zover Microsoft gehouden is een nog te
produceren roerende zaak te leveren, kan de Klant uitsluitend een vordering jegens Microsoft indienen
indien de Klant op de juiste wijze aan zijn verplichting heeft voldaan om Microsoft van alle Defecten in
kennis te stellen, overeenkomstig § 377 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB). De Klant
dient Microsoft onmiddellijk, echter niet later dan binnen twee weken na levering, schriftelijk in kennis te
stellen van kennelijke Defecten die de Klant tijdens zijn onderzoek overeenkomstig § 377 van het
Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) heeft aangetroffen. De Klant dient Microsoft onmiddellijk
na ontdekking schriftelijk op de hoogte te stellen van verborgen Defecten.
h. Restitutie voor Defecten die niet onder de beperkte Productgarantie vallen. In het geval dat
Microsoft bewijst dat er geen sprake was van een Defect waarvoor Microsoft verantwoordelijk was in het
kader van dit artikel, heeft Microsoft recht op vergoeding van de gemaakte onkosten bij de inspanningen
om het Defect te verhelpen, op basis van de standaardtarieven van Microsoft.
i.
Geen garantie op Gebreken als gevolg van aanpassingen. De Klant mag geen vordering op grond
van dit artikel instellen indien de Klant of een derde zonder de toestemming van Microsoft wijzigingen in
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 3 of 10
de geleverde, nog te produceren roerende zaak of de werkprestatie heeft aangebracht, tenzij de Klant
kan bewijzen dat het desbetreffende Defect niet door die wijziging is veroorzaakt.
Canada
Vervang het artikellid “Exoneratie” in het artikel “Garanties” door het volgende:
c. Exoneratie. Met uitzondering van voornoemde beperkte garanties geeft Microsoft geen andere
garanties en wijst zij van de hand alle andere expliciete garanties en impliciete of wettelijke
garanties of voorwaarden, met inbegrip van garanties van kwaliteit, eigendom, het ontbreken van
inbreukmakend karakter, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Tsjechië
Vul de eerste paragraaf van het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” aan met het
volgende:
De beperkingen in deze paragraaf geven de schade weer waarvan partijen uitdrukkelijk overeenkomen
dat deze te voorzien valt op het moment van sluiten van deze Overeenkomst, rekening houdend met
alle omstandigheden die partijen bekend zijn of zouden moeten zijn met gepaste zorgvuldigheid, en die
kan ontstaan uit een schending van verplichtingen van Microsoft onder deze Overeenkomst. De
aansprakelijkheidsbeperking in dit gedeelte is niet van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit
uit opzet of grove nalatigheid van een van de betrokken partijen.
Het recht van de contractpartijen op mogelijk in het kader van deze Overeenkomst geleden schade
wordt gecompenseerd met een geldelijke vergoeding. Artikel 2951 (1) van het burgerlijk wetboek (Wet
89/2012 Coll.), inclusief amendementen, is niet van toepassing.
Engeland en Wales
Vervang het artikellid “Uitsluitingen” van het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” door
het volgende:
c. Uitsluitingen. De betrokken partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor winstderving of het mislopen
van verwachte besparingen (direct of indirect), indirecte, incidentele of bijzondere schade, punitieve
schadevergoeding of gevolgschade, met inbegrip van schade wegens verlies van gebruik of
onderbreking van de bedrijfsvoering, door welke oorzaak dan ook of op grond van welke grondslag
voor aansprakelijkheid dan ook.
Vul het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” aan met het volgende artikellid:
e. Aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel. Geen enkele bepaling in deze
Overeenkomst sluit uit aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door
nalatigheid of aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling van zaken.
Duitsland
Vul het artikel “Garanties” aan met het volgende:
d. Voor zover Microsoft gehouden is een nog te produceren roerende zaak (herzustellende, bewegliche
Sache) te leveren, zijn de volgende bepalingen van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit
gebreken in kwaliteit of rechtsgebreken (tezamen aangeduid als “Defecten”); zij zijn echter niet van
toepassing wanneer de vorderingen schadevergoeding of vergoeding van onkosten betreffen. De
bepalingen in het artikel 'Aansprakelijkheidsbeperking' zijn van toepassing op vorderingen van
schadevergoeding of onkosten die voortvloeien uit Defecten.
(i) De rechten van de Klant en het aflopen daarvan zullen uitsluitend overeenkomstig toepasselijke
wetgeving worden vastgesteld in geval van opzettelijk verzwijgen van een Defect (arglistiges
Verschweigen).
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 4 of 10
(ii) De verplichting van Microsoft geldt niet voor zover een vordering is gebaseerd op (1) door de Klant
verstrekte specificaties, code, of materialen; (2) het gebruik van Resultaten van Diensten door de
Klant nadat Microsoft de Klant als gevolg van een dergelijke vordering heeft bericht dat de Klant het
gebruik ervan dient te staken; (3) het door de Klant combineren van Resultaten van Diensten met
niet-Microsoft producten, gegevens of bedrijfsprocessen.
(iii) Microsoft zal Defecten waarvan de Klant Microsoft vóór het aflopen van de in dit artikel vermelde
aflooptermijn in kennis heeft gesteld, herstellen. Voor zover de Klant een vordering jegens Microsoft
heeft ingesteld uit hoofde van vervolgwerkzaamheden (Nacherfüllung) heeft Microsoft het recht om,
naar eigen inzicht, het Defect te herstellen, een nieuwe roerende zaak te leveren, of, wanneer een
gebrek zich in een werkprestatie bevindt, een nieuw werk, vrij van Defecten, te vervaardigen. De
Klant gaat ermee akkoord om zijn medewerking aan de vervolgwerkzaamheden van Microsoft te
verlenen door alle benodigde informatie en documentatie te verstrekken en alle redelijke benodigde
medewerking te verlenen.
(iv) Alle vorderingen waarop de Klant recht heeft in het kader van dit artikel vervallen na één jaar. Voor
een verkochte, nog te produceren, roerende zaak vangt de aflooptermijn aan op de datum van
aflevering; in geval van werkprestaties vangt de aflooptermijn aan op de datum van acceptatie
(Abnahme).
Hongarije
Vul het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” aan met het volgende:
e. Uitonderhandelde voorwaarden. Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot stand is gekomen op
basis van voorwaarden die individueel tussen partijen zijn onderhandeld en dat partijen de mogelijkheid
hebben gehad om wijzigingsvoorstellen op de conceptovereenkomsten te doen. De Klant erkent dat
Microsoft de Klant uitdrukkelijk heeft gewezen op de bepalingen in de artikelen “Garanties”, “Vrijwaring”
en “Aansprakelijkheidsbeperking” van deze Overeenkomst en de Klant erkent uitdrukkelijk dat de Klant
deze bepalingen heeft geaccepteerd.
Polen
Vul het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” aan met het volgende:
e. Indien de handeling die of het nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, bestaat uit het niet of onjuist
uitvoeren van deze Overeenkomst of enige Aanvullende Overeenkomst door Microsoft en tegelijkertijd
basis vormt voor aansprakelijkheid van Microsoft wegens een onrechtmatige daad, heeft de Klant het
recht te vorderen dat dergelijke schade wordt vergoed, doch uitsluitend op basis van dit artikel van de
Overeenkomst en binnen de grenzen uiteengezet onder het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking”.
Roemenië
Vul het artikel “Overige bepalingen” aan met het volgende:
o. Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot stand is gekomen op basis van voorwaarden die
individueel tussen partijen zijn onderhandeld en dat partijen de mogelijkheid hebben gehad om
wijzigingsvoorstellen op de conceptovereenkomsten te doen. De Klant verklaart hierbij dat hij door
ondertekening van het formulier dat bij deze Overeenkomst is gevoegd, alle bepalingen ervan
uitdrukkelijk erkent en accepteert, waaronder die bepalingen die kunnen worden aangemerkt als
ongebruikelijke clausules (zoals gedefinieerd in artikel 1203 van het Roemeens Burgerlijk Wetboek)
zoals in deze Overeenkomst uiteengezet door Microsoft, inclusief maar niet beperkt tot bepalingen in
het kader van: het artikel “Gebruik, eigendom, rechten en beperkingen”; het artikel “Garanties”; het
artikel “Vrijwaring”; het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking”; het artikel “Looptijd en beëindiging”; het
artikellid “Overdracht”; het artikellid “Geschillenbeslechting”; het artikellid “Toepasselijk recht”; het
artikellid “Betalingsvoorwaarden voor facturen van Microsoft”; het artikellid “Amerikaanse export”.
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 5 of 10
Oekraïne
Vul het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking” aan met het volgende:
e. Toepasselijkheid. Behoudens indien uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, zijn de beperkingen op en
uitsluitingen van aansprakelijkheid voor schade in deze Overeenkomst (inclusief eventuele Aanvullende
Overeenkomsten) van toepassing, ongeacht of de aansprakelijkheid is gebaseerd op wanprestatie,
onrechtmatige daad, niet-nakoming van garantiebepalingen of enige andere rechtsgrond.
3. Landspecifieke bepalingen voor MPSA Voorwaarden voor Professionele
Diensten per toepasselijk recht.
Wanneer volgens de bepalingen van de Overeenkomst of een uitspraak van een rechtbank het recht van een van
de hierna genoemde rechtsgebieden van toepassing is, geldt dat de volgende landspecifieke bepalingen de
overeenkomstige bepalingen van de Voorwaarden voor Professionele Diensten (indien van toepassing) vervangen
of aanvullen:
Australië
Voeg het volgende artikellid toe aan artikel “Garantie Professionele Diensten”:
i.
Verhaalsmogelijkheden van consumenten. Niettegenstaande enige bepaling in deze voorwaarden
kunnen consumenten het voordeel genieten van bepaalde rechten of rechtsmiddelen krachtens de
Competition and Consumer Act 2010 (Cth) en vergelijkbaar recht van de staten en territoria in Australië
op grond waarvan de aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten. Indien dit het geval is, is een
dergelijke aansprakelijkheid in het geval van Professionele Diensten voor zover maximaal rechtens is
toegestaan beperkt tot, naar keuze van Microsoft, (1) het opnieuw leveren van de Professionele
Diensten of (2) de kosten van het opnieuw leveren van de Professionele Diensten. Het Australisch recht
vereist dat Microsoft consumenten die zaken van Microsoft aanschaffen ervan op de hoogte stellen dat
die zaken vergezeld gaan van garanties die op grond van het Australisch consumentenrecht niet kunnen
worden uitgesloten. De Klant heeft recht op vervanging of restitutie in geval van een aanzienlijke
tekortkoming en op compensatie voor redelijkerwijs te voorziene verliezen of schade. De Klant heeft
tevens recht op reparatie of vervanging van de zaken indien de zaken niet van aanvaardbare kwaliteit
zijn en de tekortkoming niet een aanzienlijke tekortkoming is.
Oostenrijk
Vervang het Artikel “Garantie Professionele Diensten” door het volgende:
d. Garantie Professionele Diensten.
(i) Overeengekomen kenmerken; Vorderingen uit hoofde van Gebreken in kwaliteit en
Rechtsgebreken. Voor zover Professionele Diensten van Microsoft bij uitzondering worden
beschouwd als werkprestaties (Werkleistungen), zijn de volgende bepalingen (i) tot (vi) van dit artikel
van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit gebreken in kwaliteit of rechtsgebreken (tezamen
aangeduid als “Defecten”); zij zijn echter niet van toepassing wanneer de vorderingen
schadevergoeding of vergoeding van onkosten betreffen. De bepalingen in het artikel
“Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten” zijn van toepassing op vorderingen van
schadevergoeding of onkosten die voortvloeien uit Defecten.
(ii) Garantie in het geval van het opzettelijk verzwijgen van een Gebrek. De rechten van de Klant
en het aflopen daarvan zullen uitsluitend overeenkomstig toepasselijke wetgeving worden
vastgesteld in geval van opzettelijk verzwijgen van een Defect (arglistiges Verschweigen).
(iii) Gespecificeerde softwarekenmerken. Microsoft stelt de Klant er uitdrukkelijk van op de hoogte
dat het op basis van de huidige staat van de technologie onmogelijk is om ingewikkelde
softwareproducten te ontwikkelen die geheel vrij zijn van technische gebreken. De in de
overeenkomst vermelde kenmerken (vereinbarte Beschaffenheit) voor de door Microsoft te leveren
software zijn er niet op gericht dat de software geheel vrij van programmeerfouten is maar enkel dat
de software vrij is van programmeerfouten die de werking ervan wezenlijk belemmeren.
(iv) Verplichting tot schriftelijke melding van Gebreken. Voor zover Microsoft gehouden is een nog
te produceren roerende zaak te leveren, kan de Klant uitsluitend een vordering jegens Microsoft
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 6 of 10
indienen indien de Klant op de juiste wijze aan zijn verplichting heeft voldaan om Microsoft van alle
Defecten in kennis te stellen, overeenkomstig § 377 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel
(UGB). De Klant dient Microsoft onmiddellijk, echter niet later dan binnen twee weken na levering,
schriftelijk in kennis te stellen van kennelijke Defecten die de Klant tijdens zijn onderzoek
overeenkomstig § 377 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) heeft aangetroffen.
De Klant dient Microsoft onmiddellijk na ontdekking schriftelijk op de hoogte te stellen van verborgen
Defecten.
(v) Restitutie voor Defecten die niet onder de beperkte Productgarantie vallen. In het geval dat
Microsoft bewijst dat er geen sprake was van een Defect waarvoor Microsoft verantwoordelijk was
in het kader van dit artikel, heeft Microsoft recht op vergoeding van de gemaakte onkosten bij de
inspanningen om het Defect te verhelpen, op basis van de standaardtarieven van Microsoft.
(vi) Geen garantie op Gebreken als gevolg van aanpassingen. De Klant mag geen vordering op
grond van dit artikel instellen indien de Klant of een derde zonder de toestemming van Microsoft
wijzigingen in de geleverde, nog te produceren roerende zaak of de werkprestatie heeft
aangebracht, tenzij de Klant kan bewijzen dat het desbetreffende Defect niet door die wijziging is
veroorzaakt.
Vervang het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten” door het
volgende:
e. Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten. De aansprakelijkheid van Microsoft voor alle
schade met betrekking tot de levering van Professionele Diensten, ongeacht of deze is veroorzaakt door
wanprestatie, Defecten of onrechtmatig handelen, zal als volgt zijn beperkt:
(i) Aansprakelijkheid in geval van opzettelijk handelen, “ernstige” grove schuld,
productaansprakelijkheid, opzettelijk verzwijgen van Defecten en vorderingen met
betrekking tot schade aan leven, lichaam of gezondheid. In geval van opzettelijke handelingen
of “ernstige” grove schuld, vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid,
opzettelijk verzwijgen van Defecten, alsmede in geval van vorderingen met betrekking tot schade
aan leven, lichaam of gezondheid, wordt de aansprakelijkheid van Microsoft overeenkomstig de wet
bepaald.
(ii) Beperking in het geval van “eenvoudige” grove schuld. In geval van “eenvoudige” grove schuld
zal de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt zijn tot de vergoeding van gebruikelijk voorzienbare
schade, doch hooguit tot het bedrag van de betaling van de Klant voor de Professionele Diensten
die niet naar behoren zijn uitgevoerd, of, indien er meerdere Professionele Diensten bij zijn
betrokken, het totaalbedrag dat is betaald voor de betreffende Professionele Diensten. Wat betreft
Professionele Diensten die kosteloos aan de Klant zijn geleverd, zal de totale aansprakelijkheid van
Microsoft jegens de Klant niet hoger zijn dan USD 5000 of het equivalent daarvan in plaatselijke
valuta.
In geval van “eenvoudige” grove schuld zal Microsoft in geen geval aansprakelijk zijn voor
incidentele verliezen en gevolgschade (inclusief, doch niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van
goodwill, verlies van gegevens, verlies als gevolg van onderbreking van de bedrijfsactiviteiten of
vergelijkbare schade) die voortkomen uit of in verband staan met een Dienstenspecificatie,
Resultaten van Diensten, Fixes, Producten of andere materialen of gegevens.
(iii) Bewijs van opzet of grove schuld. De Klant dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld te
bewijzen.
(iv) Beperking in het geval van geringe nalatigheid. De aansprakelijkheid van Microsoft voor geringe
nalatigheid is uitgesloten.
(v) Aansprakelijkheid voor verlies van gegevens en de kosten van gegevensherstel. De Klant
heeft de verplichting enige en alle gegevens en programma's veilig te stellen voorafgaande aan het
inschakelen van Microsoft. In geen enkele omstandigheid zal Microsoft aansprakelijk zijn voor het
verlies van gegevens of programma's of de kosten van het herstel van gegevens of programma's,
voor zover dit had kunnen voorkomen door het nakomen van deze verplichting. Bovendien werkt
Microsoft vanuit de aanname dat standaardsoftware niet is gewijzigd of aangepast, tenzij de Klant
dergelijke aanpassingen en wijzigingen voorafgaande aan de werkzaamheden van Microsoft in
detail schriftelijk heeft bekendgemaakt.
(vi) Beperkte periode voor aansprakelijkheidsvorderingen. Alle vorderingen uit hoofde van schade
voortvloeiend uit Defecten lopen na een periode van één jaar af. In het geval van uitgevoerde
werkzaamheden vangt de aflooptermijn aan op de datum van acceptatie (Abnahme).
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 7 of 10
Alle andere vorderingen jegens Microsoft uit hoofde van schade of vervallen na een periode van
twee jaar na de datum waarop de grond voor een vordering is ontstaan.
De bepalingen in dit artikellid “Beperkte periode voor aansprakelijkheidsvorderingen” zijn niet van
toepassing op gevallen die vallen onder het bovenstaande artikellid “Aansprakelijkheid in geval van
opzettelijk handelen, “ernstige” grove schuld, productaansprakelijkheid, opzettelijk verzwijgen van
Defecten en vorderingen met betrekking tot schade aan leven, lichaam of gezondheid”. In dergelijke
gevallen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
Canada
Vervang her artikel “Toepasselijk recht en oplossing van geschillen betreffende
Professionele Diensten” door het volgende:
h. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen betreffende Professionele Diensten. De
bepalingen van elke Dienstenspecificatie worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het
recht van het rechtsgebied waar de Gelieerde Onderneming van Microsoft, die de Professionele
Diensten levert, haar hoofdkantoor heeft. Indien de Klant gerechtelijke stappen onderneemt ter
handhaving van een Dienstenspecificatie, is het forum de plaats van de hoofdvestiging van de Gelieerde
Onderneming van Microsoft die de Diensten levert.
Tsjechië
Voeg het volgende artikellid toe aan artikel “Garantie Professionele Diensten”:
i.
Resultaten van Diensten. De Resultaten van Diensten van Microsoft worden ontwikkeld volgens de
meest recente technische en wetenschappelijke kennis. Microsoft stelt de Klant er uitdrukkelijk van in
kennis dat het, gebaseerd op de huidige stand der techniek, niet mogelijk is om complexe software te
ontwikkelen die compleet vrij is van technische defecten die zich in de toekomst kunnen voordoen. De
software die Microsoft levert, hoeft niet volledig vrij te zijn van programmeerfouten, maar zal
hoofdzakelijk functioneren overeenkomstig de gebruikersdocumentatie van Microsoft of, indien deze niet
bestaat, overeenkomstig de relevante Dienstenspecificatie of industriestandaard.
Duitsland
Vervang het artikel “Garantie Professionele Diensten” door het volgende:
d. Voor zover Professionele Diensten van Microsoft bij uitzondering worden beschouwd als werkprestaties
(Werkleistungen), zijn de volgende bepalingen (i) tot (vi) van dit artikel van toepassing op vorderingen
die voortvloeien uit gebreken in kwaliteit of rechtsgebreken (tezamen aangeduid als “Defecten”); zij zijn
echter niet van toepassing wanneer de vorderingen schadevergoeding of vergoeding van onkosten
betreffen. De bepalingen in het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten” zijn van
toepassing op vorderingen van schadevergoeding of onkosten die voortvloeien uit Defecten.
(i) De rechten van de Klant en het aflopen daarvan zullen uitsluitend overeenkomstig toepasselijke
wetgeving worden vastgesteld in geval van opzettelijke verzwijging van een Defect (arglistiges
Verschweigen).
(ii) De verplichting van Microsoft geldt niet voor zover een vordering is gebaseerd op (1) door de Klant
verstrekte specificaties, code, of materialen; (2) het gebruik van Resultaten van Diensten door de
Klant nadat Microsoft de Klant als gevolg van een dergelijke vordering heeft bericht dat de Klant het
gebruik ervan dient te staken; (3) het door de Klant combineren van Resultaten van Diensten met
niet-Microsoft producten, gegevens of bedrijfsprocessen.
(iii) Microsoft zal Defecten waarvan de Klant Microsoft vóór het aflopen van de in dit artikel vermelde
aflooptermijn in kennis heeft gesteld, herstellen. Voor zover de Klant een vordering jegens Microsoft
heeft ingesteld uit hoofde van vervolgwerkzaamheden (Nacherfüllung) heeft Microsoft het recht om,
naar eigen inzicht, het Defect te herstellen, een nieuwe roerende zaak te leveren, of, wanneer een
gebrek zich in een werkprestatie bevindt, een nieuw werk, vrij van Defecten, te vervaardigen. De
Klant gaat ermee akkoord om zijn medewerking aan de vervolgwerkzaamheden van Microsoft te
verlenen door alle benodigde informatie en documentatie te verstrekken en alle redelijke benodigde
medewerking te verlenen.
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 8 of 10
(iv) Alle vorderingen waarop de Klant recht heeft in het kader van dit artikel vervallen na één jaar. Voor
een verkochte, nog te produceren, roerende zaak vangt de aflooptermijn aan op de datum van
aflevering; in geval van werkprestaties vangt de aflooptermijn aan op de datum van acceptatie
(Abnahme).
Vervang in het artikel “Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten” door het
volgende:
e. Aansprakelijkheidsbeperking Professionele Diensten. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de Klant
recht heeft schadevergoeding of vergoeding van redelijke (Ersatz vergeblicher Aufwendungen)
onkosten van Microsoft te vorderen. Ongeacht de juridische basis voor de vordering van de Klant
(wanprestatie, Defecten, onrechtmatige daad of anderszins), is de aansprakelijkheid van Microsoft voor
alle daaruit voortvloeiende schade als volgt beperkt:
(i) Ingeval van opzettelijke handelingen, vorderingen onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet,
opzettelijk verzwijgen van Defecten, alsmede ingeval van vorderingen met betrekking tot schade
aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid van Microsoft exclusief conform de wet
bepaald.
(ii) In geval van grove schuld is de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot normaal voorzienbare
schade. Deze beperking geldt niet voor zover schade is veroorzaakt door het senior management
van Microsoft of bevoegde vertegenwoordigers.
(iii) In gevallen van geringe nalatigheid zal Microsoft uitsluitend aansprakelijk zijn indien Microsoft
contractuele verplichtingen niet nakomt die de naleving van deze overeenkomst mogelijk maken,
terwijl de niet-naleving ervan het doel van deze overeenkomst en de naleving waarop de Klant
voortdurend zou mogen vertrouwen (zogeheten “kardinale verplichtingen”) zou schaden. In die
gevallen is de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot normale en voorzienbare schade. In alle
overige gevallen is Microsoft niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid.
(iv) In geval van aansprakelijkheid zonder schuld voor een verhindering om te presteren die zich tijdens
de vertraging voordoet, is de aansprakelijkheid van Microsoft eveneens beperkt tot normale
voorzienbare schade.
(v) In gevallen waarin wordt verlangd dat Microsoft een nog te produceren roerende zaak levert, hangen
alle vorderingen uit hoofde van schade of onkosten die uit Defecten voortvloeien, af van het door de
Klant voldoen aan de in bovenstaande de garantieparagraaf omschreven verplichtingen van de
Klant om Microsoft van alle Defecten in kennis te stellen.
(vi) Alle vorderingen uit hoofde van schade of onkosten voortvloeiend uit Defecten vervallen na één jaar.
Voor een verkochte, nog te produceren, roerende zaak vangt de aflooptermijn aan op de datum van
aflevering; in geval van werkprestaties vangt de aflooptermijn aan op de datum van acceptatie
(Abnahme).
Alle andere vorderingen jegens Microsoft uit hoofde van schade of onkosten vervallen na twee jaar
na de datum waarop de grond voor een vordering is ontstaan.
De bepalingen van dit artikellid zijn niet van toepassing op het opzettelijk verzwijgen van een Defect,
opzettelijke daden of grove schuld aan de zijde van Microsoft, of schade aan leven, lichaam of
gezondheid. In dergelijke gevallen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
India, Volksrepubliek China, de Filippijnen, Thailand en Vietnam.
Vervang her artikel “Toepasselijk recht en oplossing van geschillen betreffende
Professionele Diensten” door het volgende:
h. Toepasselijk recht. De voorwaarden van elke Dienstenspecificaties zijn onderworpen aan en worden
geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van het gebied waar de Gelieerde Onderneming van Microsoft
die de Professionele Diensten levert is geregistreerd.
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 9 of 10
Bangladesh, Indonesië en Sri Lanka
Vervang her artikel “Toepasselijk recht en oplossing van geschillen betreffende
Professionele Diensten” door het volgende:
h. Toepasselijk recht. De bepalingen van elke Dienstenspecificatie zijn onderworpen aan en worden
geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van Singapore.
De Filipijnen
Vul de MPSA Voorwaarden voor Professionele Diensten aan met het volgende:
j.
Geschillenbeslechting. Ieder geschil voortkomend uit of met betrekking tot een Dienstenspecificatie,
inclusief vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de beëindiging ervan, zal worden
beslecht door middel van arbitrage conform het UNCITRAL Arbitragereglement die van kracht zijn op
de datum van het geschil. De locatie van arbitrage zal Singapore zijn. De arbitrage zal worden gevoerd
in het Engels.
Republiek Slowakije
Vul het Artikel “Garantie Professionele Diensten” aan met het volgende:
i.
De Resultaten van Diensten van Microsoft worden ontwikkeld volgens de meest recente technische en
wetenschappelijke kennis. Microsoft stelt de Klant er uitdrukkelijk van in kennis dat, gebaseerd op de
huidige stand der techniek, het niet mogelijk is om complexe softwareproducten te ontwikkelen die
compleet vrij zijn van technische defecten die zich in de toekomst kunnen voordoen. De software die
Microsoft levert hoeft niet volledig vrij te zijn van programmeerfouten maar zal hoofdzakelijk functioneren
overeenkomstig de gebruikersdocumentatie van Microsoft of, indien deze niet bestaat, overeenkomstig
de relevante Dienstenspecificatie.
Zwitserland
Vul de MPSA Voorwaarden voor Professionele Diensten aan met het volgende:
j.
Alle Professionele Diensten worden geleverd onder een overeenkomst van opdracht (Auftrag) in de zin
van para. 394 en volgende van het Verbintenissenrecht (Obligationenrecht)
Error! Unknown document property name.
MPSA2015Agr(CountrySpecificProv)(WW)(DUT)(Mar2015)
Page 10 of 10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards