Algemene voorwaarden - Doorbraak Mediation

advertisement
Algemene Voorwaarden Doorbraak Mediation
Artikel 1









Artikel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Artikel 3
1.
2.
3.
4.
Artikel 4
1.
2.
3.
Definities
Betrokkene(n): diegene die direct bij de mediation betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de opdrachtgever, de partijen, de
mediator, juristen, specialisten en vertegenwoordigers.
Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie.
Mediation: procedure waarbij de partijen zich inzetten om, onder leiding van een mediator, hun kwestie op te lossen met
toepassing van het regelement.
Mediationovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarin de partijen afspreken zich in te spannen om de kwestie door
mediation op te lossen, en de mediator de opdracht verlenen om in de kwestie als mediator op te treden en de mediator deze
opdracht aanvaardt. Hierna te noemen: de overeenkomst.
Mediator: diegene die de mediation leidt en die ingeschreven staat in het register.
NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam.
Opdrachtgever: de perso(o)n(en) of organisatie(s) die de mediationovereenkomst aangaat of aangaan. Dit is vaak één van de
partijen of de partijen tezamen. Waar opdrachtgever staat kan, indien van toepassing, ook opdrachtgevers gelezen worden.
Partij(en): de partij(en) die wensen de kwestie door middel van mediation op te lossen.
Regelement: dit regelement.
Algemeen
Doorbraak Mediation is gevestigd te Hollandsche Rading.
Doorbraak Mediation is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer
56147813.
Doorbraak Mediation verricht diensten die gericht zijn op het verhogen van het individuele welzijn van mensen in
conflictsituaties. Tevens kan Doorbraak Mediation informatie verstrekken aan organisaties, groepen mensen of individuen of
hen adviseren en begeleiden. Dit alles op de gebieden van (scheidings)mediation, conflictbemiddeling en coaching.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van opdracht die tot doel hebben het
verlenen van diensten door Doorbraak Mediation, als mede van alle door Doorbraak Mediation gedane aanbiedingen. Deze
algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst aan de betrokkenen ter hand gesteld en deze worden geacht
daarmee bekend te zijn.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten die Doorbraak Mediation met derden aangaat,
voor de uitvoering van de werkzaamheden namens Doorbraak Mediation.
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van een bij de kwestie betrokken opdrachtgever, partij of derden, wordt
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In geval van nietig zijn of worden van enige bepaling, zal Doorbraak Mediation in
overleg treden met betrokken(en) teneinde nieuwe afspraken overeen te komen in de geest van het doel en de strekking van de
betreffende bepaling.
Indien zich tussen partijen of betrokkenen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarde geregeld is, of wanneer
er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient deze situatie te worden beoordeeld
naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
Offertes
Offertes van Doorbraak Mediation zijn vrijblijvend en kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, wanneer deze schriftelijk zijn
gedaan en door betrokkenen wederzijds en schriftelijk zijn aanvaard.
Doorbraak Mediation is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.
De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten (waaronder reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten), tenzij anders
aangegeven.
De betrokkenen staan in voor de juistheid en volledigheid van de door hen of namens hen aan Doorbraak Mediation verstrekte
gegevens, waarop Doorbraak Mediation de aanbieding baseert.
Uitvoering van de overeenkomst
Doorbraak Mediation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeenkomst houdt nooit een
resultaatverplichting in, maar en inspanningsverplichting. Het mediation regelement 2008 en de gedragsregels van de stichting
NMI zijn van toepassing.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Doorbraak Mediation het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt in overleg met partijen.
De wijze waarop en de plaats waar Doorbraak Mediation haar werkzaamheden zal verrichten, wordt door Doorbraak Mediation
en de partijen in onderling overleg bepaald.
4.
De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen die de goede uitvoering van de overeenkomst kunnen belemmeren of nadelig
kunnen beïnvloeden en verplicht zich aan Doorbraak Mediation op haar verzoek alle benodigde informatie te verstrekken.
5. Betrokkenen zullen in geval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst
belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken.
6. Doorbraak Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt doordat Doorbraak Mediation is
uitgegaan van de door betrokkenen verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte gegevens, tenzij deze
onjuiste of onvolledige gegevens voor haar kenbaar behoorden te zijn.
7. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Doorbraak Mediation schriftelijk in
gebreke gesteld te worden. Doorbraak Mediation dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog juiste
uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.
8. Artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Indien werkzaamheden voor rekening van
de partijen geschieden, dient Doorbraak Mediation voorafgaand toestemming te vragen aan deze partijen.
9. Indien de betrokkene in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Doorbraak Mediation
gehouden is, dan is de betrokkene aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Doorbraak
Mediation daardoor direct of indirect ontstaan.
10. De mediator draagt er zorg voor dat hetgeen de partijen zijn overeengekomen deugdelijk, al dan niet door of met behulp van
een deskundige derde, in een overeenkomst wordt vastgelegd. Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven de partijen,
met nadrukkelijke uitzondering van de mediator, zelf verantwoordelijk. De partijen hebben het recht om zich door een externe
deskundige te laten adviseren voor eigen rekening.
11. De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de partijen af te sluiten overeenkomst en de eventueel hieruit
voortvloeiende schade.
12. De partijen bepalen gezamenlijk en op schrift in hoeverre de inhoud van de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk blijft. In elk
geval mag de inhoud van de afgesproken overeenkomst aan de rechter worden voorgelegd indien dat noodzakelijk is om
nakoming daarvan te vorderen.
Artikel 5
1.
2.
3.
4.
5.
Artikel 6
1.
2.
3.
4.
Artikel 7
1.
Beëindiging van de overeenkomst
De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. De partijen en de mediator zijn te allen tijde bevoegd de
overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder dat daartoe enige aansprakelijkheid op schadeplichtigheid ontstaat. Alle
tot dat moment door Doorbraak Mediation verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen dan volledig betaald te
worden volgens de gemaakte afspraken. Diegene die de mediation beëindigt, stelt de andere partij(en) en/of mediator binnen 8
dagen na beëindiging schriftelijk op de hoogte van de reden hiervoor.
De vorderingen van Doorbraak Mediation op de betalende betrokkene(n) zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
De overeenkomst zal automatisch eindigen na het door partijen ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. In geval van
(echt)scheiding is dit na het ondertekenen van het convenant en het eventuele ouderschapsplan.
Doorbraak Mediation is nooit verplicht tot verlenging. Een verlenging wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse
goedkeuring overeen zijn gekomen.
Overmacht
Doorvraag Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever of de partij(en) indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doorbraak Mediation geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Doorbraak Mediation niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doorbraak Mediation heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Doorbraak Mediation zijn verbintenis had moeten nakomen.
Doorbraak Mediation kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Doorbraak Mediation ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Doorbraak Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst. Artikel 7 van deze algemene voorwaarden is in dit kader van toepassing.
Betaling en incassokosten
Betaling dienst steeds te geschieden op een door Doorbraak Mediation aan te geven plaats en wijze, in de valuta waarin is
gefactureerd. De betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Doorbraak
Mediation aangegeven. Doorbraak Mediation is gerechtigd om periodiek te factureren. Doorbraak Mediation kan te allen tijde
een vooruitbetaling verlangen. Voordat Doorbraak Mediation volledige betaling heeft ontvangen, is zij niet verplicht enige
werkzaamheden voor de partijen te verrichten. Een vooruitbetaling wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
2. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de mediator tevens gerechtigd om zijn of haar werkzaamheden op te schorten,
ook voor andere overeenkomsten van de betrokkene dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft of hebben. In dat
geval is de mediator niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de
werkzaamheden.
3. Indien Doorbraak Mediation werkzaamheden verricht aan de hand van een uurtarief, dan dient de opdrachtgever het aantal
door Doorbraak Mediation aangegeven en gewerkte uren te vermenigvuldigen met dat uurtarief, vermeerderd met BTW en
andere heffingen van overheidswege. En eventueel toepasselijke kantoorkosten. Doorbraak Mediation hanteert vaste
tijdseenheden van tienden van een uur, derhalve minimaal 6 minuten. Het toepasselijke uurtarief geldt voor alle
werkzaamheden die Doorbraak Mediation voor of ten behoeve van de opdrachtgever op partij(en) uitvoert.
4. Kosten verband houdende met de werkzaamheden van Doorbraak Mediation voor de opdrachtgever of partij(en) zoals, maar
niet uitsluitend, kosten voor deurwaardes, griffierecht, zegels, uittreksels, koeriersdiensten, internationale telefoongesprekken,
verhaalonderzoek, reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten en benodigde officiële documenten, komen voor de
rekening van de opdrachtgever.
5. Doorbraak Mediation is gerechtigd eenmaal per jaar haar uurtarief aan te passen, waarbij dat aangepaste uurtarief automatisch
van toepassing is op de toekomstige en aanhangige opdrachten van opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling voor vereist is. De opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van algehele voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
7. Doorbraak Mediation heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats tot
mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de openstaande renten en tenslotte tot mindering van de lopende
hoofdsom en de lopende rente.
8. Doorbraak Mediation kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Doorbraak Mediation kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening, gerechtelijk danwel buitengerechtelijk, direct opeisbaar voor de
rekening van de opdrachtgever, in ieder geval daartoe gerekend (maar niet limitatief) griffiekosten, incassokosten,
deurwaarderskosten, kosten van juridische bijstand en andere gerechtelijke kosten. De opdrachtgever is over de werkelijke
kosten eveneens de in dit artikel genoemde rente verschuldigd.
11. Indien sprake is van twee of meer opdrachtgevers bij één opdracht, dan zijn zij jegens Doorbraak Mediation hoofdelijk
verbonden voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 8
1.
2.
3.
4.
Artikel 9
1.
2.
3.
4.
Elektronische communicatie
Indien partijen gebruik maken van communicatie middels elektronische technieken, zoals e-mail en internet, dienen beide
partijen zorg te dragen voor de beveiliging door middel van gangbare en algemeen aanvaarde virusprotectie.
Indien een partij heeft voldaan aan het bepaalde in lid 1 is zij ten opzichte van de andere partij niet aansprakelijk voor schade
met betrekking tot virussen. Onder schade wordt onder andere verstaan schade in verband met over te brengen
databestanden, schade van andere data of bestande op computersystemen van de andere partij of kosten voor het repareren
daarvan.
Verzending aan de andere partij geschiedt zonder encryptie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Indien de opdrachtgever en/of partij(en) naar zijn of haar mening belangrijke berichten aan Doorbraak Mediation heeft
verzonden, dient hij of zij zich er van te vergewissen dat deze tijdig en onbeschadigd bij Doorbraak Mediation zijn aangekomen.
Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Doorbraak Mediation , ingeval van schade als gevolg van haar handelen of nalaten, is beperkt tot
ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor
rekening van Doorbraak Mediation komt.
Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de
door Doorbraak Mediation ten behoeve van de partijen en/of opdrachtgever verrichte werkzaamheden te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat door de opdrachtgever voor de werkzaamheden, in verband waarmee de schade is ontstaan, aan Doorbraak
Mediation is betaald.
Doorbraak Mediation is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Doorbraak Mediation is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de diensten van derden en specialisten, noch voor hun
handelen of nalaten daarvan.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen op en verweren jegens
Doorbraak Mediation en de door Doorbraak Mediation bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 11 Geheimhouding
1. Doorbraak Mediation is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de werkzaamheden voor de opdrachtgever en
partijen ter kennis komt, betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever en partijen, diens belangen en de aard van
de werkzaamheden, tenzij Doorbraak Mediation hiertoe wettelijk verplicht wordt.
2. Indien een partij zich tijdens de mediation laat bijstaan door een derde, dan is deze derde verplicht een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen alvorens de mediation verder gaat.
3. Indien een partij zich tijdens de mediation laat vertegenwoordigen door een derde, dient deze vertegenwoordiger bevoegd te
zijn om alle (rechts)handelingen te verrichten die voor de mediation noodzakelijk zijn, waaronder het aangaan van een
overeenkomst als bedoeld in artikel 4. Op verzoek van de mediator dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit
de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt .
Artikel 12 Andere procedures
1. Eventuele bij de aanvang van de mediation al aanhangige gerechtelijke of aanverwante procedures over de kwestie of
onderdelen daarvan, met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten, worden door de partijen opgeschort voor de
duur van de mediation.
2. De partijen zullen gedurende de duur van de mediation jegens elkaar geen procedures als bedoeld in artikel 12.1 aanhangig
maken, met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten.
3. Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt, of een andere procedure als bedoeld in artikel 12.1 aanhangig
maakt, is zij verplicht daarvan binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan, mededeling te doen aan de
mediator en de andere partij(en).
Artikel 13 Vrijwaring
1. De opdrachtgever en partijen vrijwaren Doorbraak Mediation voor eventuele aanspraken van derden, die verband houden met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet direct aan Doorbraak Mediation toerekenbaar is.
2. Indien Doorbraak Mediation uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan zijn de opdrachtgever en partijen
gehouden Doorbraak Mediation zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hen in dat geval verwacht mag worden. Mochten opdrachtgever en partijen in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Doorbraak Mediation, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van Doorbraak Mediation en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en
partijen.
Artikel 14 Klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen
15 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Doorbraak Mediation.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Doorbraak Mediation alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar
te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Doorbraak Mediation
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen honoraria uit hoofde
van de overeenkomst bestaan.
Artikel 15 Intellectuele eigendom
1. Doorbraak Mediation behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de in Nederland
geldende auteursrechtelijke regelgeving en andere nationale danwel internationale intellectuele eigendomsregelgeving.
Doorbraak Mediation heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis en kunde
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen door de opdrachtgever en partij(en) als strikt vertrouwelijk
aangegeven informatie van de opdrachtgever en partij(en) ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands
Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil
voorgelegd kunnen worden aan een rechter in het arrondissement Utrecht.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Doorbraak Mediation partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
3.
4.
5.
Alle geschillen, al dan niet als zodanig door beide betrokkenen erkend, die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien,
kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter in Nederland.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Bij eventuele strijd tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in andere toepasselijke documenten
en regelementen, hebben de eerstgenoemde te allen tijde voorrang.
Download