Omzendbrief

advertisement
Omzendbrief
referentienummer
16 december 2013
gericht aan de Multifunctionele Centra VAPH
Vragen naar:
Telefoon:
E-mail:
Bijlage(n):
zie rubriek 5, p.9
Richtlijnen MFC
Hieronder vindt u verdere verduidelijkende richtlijnen omtrent de hantering van de diverse functies,
de toewijzing, registratie en bijdrageregeling binnen een MFC in afwachting van een definitieve
regelgeving. Deze richtlijnen gelden vanaf 1/1/2014.
1 DEFINITIES
Binnen het MFC worden volgende functies gedefinieerd:



Verblijf
Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding)
Begeleiding
Binnen de toegangspoort (zie verder) worden hiernaast nog andere functies aangeboden (bv.
behandeling, training, diagnostiek, …) Dit dient om zo accuraat mogelijk ondersteuning toe te wijzen
of toegang te krijgen tot bepaalde zorgvormen (diagnostiek dient bv. om toegang te krijgen tot een
OBC).
Wij gaan er van uit dat in al de bovenstaande MFC- functies de nodige ondersteuning en behandeling
vervat zit. In de functies verblijf, dagopvang, dagbesteding zit de nodige behandeling en ondersteuning
vervat en dienen dus niet apart geregistreerd te worden.
Binnen de functie dagbesteding of dagopvang kan er dus bv. kinesitherapie of ergotherapie voorzien
worden. Deze wordt dus niet apart gescoord.
Binnen het protocol, charter en individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken met de
cliënt hoe de ondersteuning eruit ziet en in welke frequentie deze kan plaatsvinden.
referentienummer
1
1.1 Verblijf
Het verblijf met overnachting ( met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de
ochtenden (incl. ontbijt) en de avonduren)
Dit is een verschil ten opzichte van de oorspronkelijke definitie van de functie verblijf binnen een MFC
waar zowel dag- als nachtopvang gecombineerd werden. Deze definitie is beter afgestemd met
degene die we gebruiken binnen IJH en RTH.
1.2 Dagopvang
De ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding. Deze functie
wordt geconcretiseerd in modules die volgende activiteiten aanbieden:
– Schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag
zonder schoolvervangend karakter gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van het kind of de jongere.
– Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding): opvang binnen de schooluren waarbij
er een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang dient aangeboden
zoveel mogelijk in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling.
Met schoolaanvullende dagopvang wordt vooral de voor- en naschoolse opvang bedoeld. Ook op
dagen wanneer er normaal gezien geen school voorzien is (woensdagnamiddag, weekendopvang
overdag, …) wordt de functie dagopvang ook gescoord. De bepalingen vanuit het semi-internaat voor
schoolgaanden zijn hier richtinggevend.
Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding) wordt geregistreerd op dagen wanneer er normaal
gezien onderwijs voorzien is én er een schoolvervangend programma wordt aangeboden (voor tijdelijk
geschorste leerlingen of niet-schoolgaande gebruikers).
1.3 Begeleiding
Hiermee wordt de algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal één uur en
maximaal twee uur bedoeld . Deze begeleiding kan zowel ambulant (het kind /de jongere en/of zijn
netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener ) als mobiel (de hulpverlener
verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind/ de jongere en/of zijn netwerk ) worden
aangeboden..
Mobiele begeleiding is dus psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van de gebruiker en/of zijn
context die plaatsvindt in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu. Deze begeleiding vindt
niet plaats op de vestigingsplaats(en) of dezelfde campus van de voorziening.
Ambulante begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL- assistentie van de gebruiker en/of op de
vestigingsplaats of campus van de voorziening . Ambulante begeleiding is enkel mogelijk indien de
cliënt op dezelfde dag geen gebruik maakt van (semi-) residentiële ondersteuning vanuit het VAPH.
referentienummer
2
Deze niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is steeds cliëntgebonden. Enkel binnen
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is expliciete subsidiëring voorzien voor handicapspecifieke
outreach.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden om dit te verduidelijken:
Situatie 1
Dries komt ’s ochtends toe, ontbijt samen met de leefgroep, gaat naar school en de ouders komen
hem na de avondmaaltijd ophalen. Dit wordt gescoord als dagopvang. Indien Dries in deze situatie uit
de klas wordt gehaald om kinesitherapie te krijgen wordt dit niet bekeken als dagbesteding of
ambulante begeleiding. Zoals gezegd zit ook in dagopvang de nodige ondersteuning en behandeling
vervat. Enkel indien het gaat om een echt schoolvervangend programma aanbieden dient dit als
dagbesteding te worden gescoord.
Situatie 2
Dries komt in de loop van de avond toe (bv. op een zondagavond), blijft slapen en vertrekt na een
ontbijt naar school waar hij naar de voorschoolse opvang gaat. Op het einde van de schooldag komen
de ouders hem daar ophalen. Dit wordt gescoord als verblijf.
Situatie 3
Dries komt ’s ochtends toe in de leefgroep, ontbijt samen met de leefgroep, gaat een halve dag naar
school (niet woensdag), eet in de leefgroep en krijgt in de namiddag een schoolvervangend
programma aangeboden. De ouders komen hem om 16u ophalen. Dit wordt gescoord als een halve
dag dagopvang, en een halve dag dagbesteding. Indien de ouders hem in de loop van de avond zouden
komen ophalen zou dit gescoord worden als een hele dag dagopvang en halve dag dagbesteding.
Wordt de jongere opgevangen tot 21u kan er anderhalve dag dagopvang gescoord worden.
Situatie 4
Dries blijft niet meer slapen in het MFC, gaat rechtstreeks vanuit thuis naar het school (die niet op de
campus ligt), en krijgt in diezelfde school een uur sociale vaardigheidstraining door een therapeut van
het MFC. Dit wordt gescoord als een mobiele begeleiding. Indien de jongere in dezelfde situatie naar
het MFC zou komen (of een school die op de vestigingsplaats of campus ligt) om het uur sociale
vaardigheidstraining te krijgen wordt dit gescoord als een ambulante begeleiding.
Situatie 5
Dries komt rechtstreeks naar een school die op dezelfde campus ligt en vertrekt meteen na het school
terug naar huis. Ze blijft ’s middags eten in een leefgroep van het MFC waar een maaltijd wordt
aangeboden. Dit kan gescoord worden als een halve dag dagopvang.
referentienummer
3
2 TOEWIJZING
2.1 Tot de start van de Integrale Toegangspoort
Tot en met 28 februari 2014 is er minimum een PEC-ticket semi-internaat nodig om ondersteuning
vanuit een MFC te kunnen krijgen. Met dit PEC-ticket kunnen alle functies worden aangeboden binnen
een MFC, hoewel het niet de bedoeling is om met een ticket semi-internaat over te gaan naar een
voltijds verblijf.
2.2 Vanaf de start van de Integrale Toegangspoort
Vanaf 1 maart 2014 wordt de toewijzing naar het ondersteuningsaanbod voor jongeren met een
handicap geregeld door de Intersectorale Toegangspoort. Er worden geen tickets van zorgvormen
uitgereikt maar modules (een hulpactiviteit bestaande uit een functie gekoppeld aan frequentie,
intensiteit, duur en specifieke acties) geïndiceerd en toegewezen via de Intersectorale Toegangspoort.
Door de principes van Integrale Jeugdhulp wordt ons ondersteuningsaanbod dus ook vertaald naar
typemodules. Deze typemodules worden niet gemaakt vanuit onze zorgvormen (bv. Internaat) maar
op basis van een functie (een specifiek kernproces van jeugdhulpverlening zoals verblijf, behandeling,
diagnostiek, begeleiding,…). Er is dus bijgevolg geen typemodule ‘internaat’ of ‘semi-internaat’. Onze
huidige zorgvormen combineren diverse functies: in een internaat bv. overnacht je niet enkel (functie
verblijf) maar wordt er ook voorzien in opvang overdag binnen een orthopedagogisch kader (functie
dagopvang) en krijgen de kinderen therapie (functie behandeling). Een typemodule moet opgebouwd
worden op basis van één functie (dus geen combinatie van functies). Aangezien we vanuit het VAPH
diverse functies aanbieden aan de gebruikers, resulteert dit ook in een relatief groot aantal
typemodules.
Integrale Jeugdhulp werkt niet via de principes van ondersteuningsvelden maar wijst ondersteuning
via modules toe op basis van de huidige vraag van de gebruiker. Een typemodule ‘verblijf’ geeft dus
geen automatisch recht op typemodules binnen andere functies (bv. dagopvang).
Alle typemodules kunnen wel ingezet worden in een lager gewicht dan de geïndiceerde typemodules,
maar enkel binnen dezelfde functie. Zo zou men bijvoorbeeld vlot kunnen overschakelen van een
voltijds, hoogfrequent verblijf naar een laagfrequent verblijf zonder de toegangspoort te passeren.
Dit is dus echter niet mogelijk indien men wil veranderen van functie. Een MFC kan dus enkel
schakelen tussen de geïndiceerde functies. Indien er dus enkel een typemodule verblijf wordt
geïndiceerd kan er dus niet automatisch dagopvang worden aangeboden. Omgekeerd betekent dit
ook, dat als er geen typemodule verblijf geïndiceerd is, men geen verblijf kan aanbieden.
Om naar een MFC doorverwezen te worden dient men minimaal één van de geïndiceerde modules de
NRTH-functie dagopvang te bevatten. Wil men een gebruiker doorverwijzen naar een MFC met
erkenning OBC dient minimaal één van de geïndiceerde modules de functie diagnostiek te bevatten.
referentienummer
4
3 REGISTRATIE
Via een registratie tool dient er geregistreerd te worden welke functies aan de individuele gebruiker
worden aangeboden op dagbasis. Binnen de registratietool dienen enkel de functies verblijf,
dagbesteding, dagopvang en begeleiding te worden gescoord. Deze registratietool vervangt de
cliëntenregistratie niet.
Het VAPH voorziet via het e-loket een scherm om de nodige MFC registraties te doen. Nadat je bent
ingelogd op het e-loket kies je hiervoor "MFC" in de menubalk bovenaan. Het is geen verplichting om
langs deze weg de registraties te doen, je automatiseerder kan hiervoor ook schermen voorzien in hun
eigen pakket. Indien je in dat pakket nog geen toegang hebt tot deze functionaliteit kan je in
afwachting reeds registraties doen via het VAPH e-loket.
3.1 Hoe registreren?
Bij de functie verblijf dien je gewoon ‘ja’ of ‘neen’ te registreren
Bij de functies dagopvang en dagbesteding heb je de mogelijkheid om “hele dag”, “halve dag” of
“geen” op te geven.
Bij de functie begeleiding tenslotte heb je de mogelijkheid om “Ja”, “Nee” of “blanco” op te geven. Er
zijn vier mogelijke begeleidingen (psychosociale ondersteuning, ADL, ambulante diagnostiek, mobiele
diagnostiek). Enkel de volgende mogelijkheden dienen gekozen te worden:
 Psychosociale ondersteuning houdt alle activiteiten in die gericht zijn op de psychologische en
sociale begeleiding van de cliënt en/of zijn context: dit kan gaan van oudergesprekken tot
cognitieve ondersteuning.
 ADL is een afkorting voor 'Activiteiten Dagelijks Leven'. Dit is een koepelbegrip voor de al dan
niet geplande handelingen uit het dagelijks leven die de cliënt niet zonder hulp kan stellen. Dat
kan gaan om opstaan, wassen, aankleden, eten, iets vastnemen, iets oprapen, verplaatsen en
dergelijke. Indien hulpverleners hierin de cliënt ondersteunen (bv. door een ergotherapeute)
spreken we dus van ADL-ondersteuning.
Ambulante en psychosociale diagnostiek dienen dus niet apart te worden geregistreerd. De
activiteiten van een OBC kunnen worden gescoord binnen de basisfuncties (verblijf
dagopvang/dagbesteding, begeleiding en dienen niet verder gespecifieerd te worden).
Daarnaast dient u in de registratietool de locatie aan te geven waar de ondersteuning plaatsvindt. Een
ambulante begeleiding is dus locatie ‘op de voorziening’, de mobiele ondersteuning is ‘elders’.
De duur van één begeleiding bedraagt één uur. Van zodra deze begeleiding de duur van twee uur
overschreden heeft mogen er twee begeleidingen geregistreerd worden.
referentienummer
5
3.2 Richtlijnen bij het registreren
Per persoon wordt er dagelijks een registratie doorgegeven. De lijst personen worden voorzien vanuit
de “Cliëntenregistratie” aan de hand van de begeleidingsovereenkomsten die geregistreerd zijn.
Mogelijke combinaties :

Toegestane Combinaties op eenzelfde dag :
Verblijf – dagbesteding- dagopvang
Verblijf – mobiele begeleiding- dagopvang
Verblijf - dagbesteding – mobiele begeleiding
Verblijf- dagopvang- dagbesteding- mobiele begeleiding
Dagopvang – mobiele begeleiding
Dagopvang – dagbesteding
Dagopvang – dagbesteding – mobiele begeleiding
Dagbesteding – mobiele begeleiding

Niet toegestane Combinaties op eenzelfde dag :
Ambulante begeleiding kan niet worden aangeboden samen met verblijf,
dagopvang en/of dagbesteding
3.3 Wanneer registreren
Het VAPH verwacht van elke gebruiker registraties op dagbasis. Deze dienen ten laatste op het einde
van de maand volgend op de maand van de registratie ingevoerd te zijn.
Dit betekent dat bijvoorbeeld de registraties van de gebruikers van de volledige maand
januari ten laatste op 28 februari geregistreerd moeten worden.
referentienummer
6
4 BIJDRAGEREGELING
Op dit moment is er nog geen nieuwe bijdrageregeling van kracht. We werken dus met richtlijnen die
gebaseerd zijn op de huidige bijdrageregeling maar vertaald naar de functies van een MFC.
Het grootste verschilpunt met de klassieke bijdrageregeling is dat er een bedrag wordt betaald per
functie en niet per zorgvorm. Net zoals vroeger wordt er ook gekeken naar de leeftijd van de gebruiker
(dus opdeling in -21 jarigen en + 21 jarigen). We geven hieronder de vertaling weer, samen met
eventuele aangepaste bedragen. De gegeven bedragen zijn geïndexeerde bedragen (2e semester
2013).
4.1 Bijdrage per functie en per leeftijd
Dagopvang en dagbesteding
-21 jarigen
Voor een kind of een jongere die van de functie dagopvang gebruik maakt (voor-en naschoolse
opvang) wordt er 5,25 euro per dag aangerekend ( of 2.58 per halve dag)
Voor een kind of een jongere die gebruik maakt van de functie dagbesteding (schoolvervangend
aanbod tijdens de schooluren): 11,92 euro per dag en 5,95 euro per halve dag.
+ 21 jarigen
Voor + 21- jarigen die van de functie dagopvang gebruik maken (voor-en naschoolse opvang) wordt er
9, 25 per dag aangerekend( zonder vervoer ) of 11.92 (met vervoer)
Indien +21- jarigen gebruik maken van dagbesteding geldt hier dezelfde bijdrage: 9, 25 per dag (
zonder vervoer ) of 11.92 (met vervoer).
Verblijf
-21 jarigen
Aangezien het hier gaat om nachtopvang (en niet meer dag- en nachtopvang) In dit geval bedraagt de
eigen financiële bijdrage voor het kind of de jongere 11. 41 euro (16,66- 5.25). Er kan ook een
minimumbijdrage voor verblijf worden voorzien. Deze bedraagt 1.89 euro (7.14- 5.25).
+21 jarigen
Aangezien het hier gaat om nachtopvang (en niet meer dag- en nachtopvang) In dit geval bedraagt de
eigen financiële bijdrage voor de + 21-jarige 24.1 euro (33.35- 9.25) euro
referentienummer
7
Begeleiding
In dit geval kan er een financiële bijdrage van maximaal 5 euro per dag worden gevraagd. Er mogen
maximaal twee begeleidingen per dag gefactureerd worden.
Functie
Dagopvang zonder vervoer
Met vervoer
Dagbesteding zonder
vervoer
Met vervoer
Verblijf
Begeleiding
Bedrag -21
5.25€
11.92€
11.41€
5€
Bedrag +21
9.25€
11.92€
9.25 €
11.92€
24.10€
5€
4.2 Aftopping (inclusief bijdrage voor begeleiding)
Per dag dat het kind of de jongere afwezig is in de voorziening (dus op die dag geen registratie voor
verblijf voor de desbetreffende gebruiker ) moeten de ouders 5,95 euro van de kinderbijslag
behouden . Is het kind minstens 6 dagen per maand afwezig, dan wordt de bijdrage beperkt tot 2/3
van de kinderbijslag.
Is een kind of een jongere geplaatst door de jeugdrechter of door het comité voor bijzondere
jeugdzorg, dan is de eigen financiële bijdrage altijd beperkt tot 2/3 van de kinderbijslag (zelfs als dit
bedrag lager is dan het minimumbedrag). Ook binnen de Integrale Toegangspoort blijven deze
principes gelden (plaatsing door de jeugdrechter of aanmelding door een gemandateerde voorziening
bij de toegangspoort wegens maatschappelijke noodzaak).
Daarnaast wordt er eveneens afgetopt op een maximumbijdrage per dag en per maand. Deze mag
voor -21 jarigen nooit hoger zijn dan de huidige internaatsbijdrage per dag (16.66) en per maand
(16.66 * max.31). Voor +21- jarigen is dit 33.35 op dagbasis of (33.35 * max 31) op maandbasis. Dit
bedrag mag in geen geval hoger zijn dan de kinderbijslag.
referentienummer
8
5 Vragen?
Voor vragen omtrent bijdrageregeling en registratie kan u terecht bij de Helpdesk
Cliëntenadministratie (02/225 86 05 of [email protected])
Voor vragen omtrent afrekeningen kan u terecht bij de dienst afrekeningen (02/225 85 64 of
[email protected])
Voor verdere inhoudelijke vragen kan u terecht bij Sven Pans (02/225 85 28 of [email protected])
Met vriendelijke groeten
Dany Dewulf
Algemeen Directeur VAPH
+
referentienummer
9
Download