Onderzoek Omega-3-vetzuur DHA verbetert geheugen en reactietijd

advertisement
Onderzoek
Omega-3-vetzuur DHA verbetert geheugen en reactietijd
www.naturafoundation.nl
Omega-3-vetzuur DHA verbetert geheugen en reactietijd
André Frankhuizen
“Aangezien mensen maar in zeer beperkte
mate DHA kunnen aanmaken, zou iedereen
DHA in zijn voeding moeten opnemen”
Eén van de belangrijke meervoudig onverzadigde vetzuren in de omega-3-klasse is DHA (do-
DHA kunnen aanmaken, zou iedereen DHA in
cosahexaeenzuur). Het lichaam kan DHA slechts in zeer beperkte mate zelf aanmaken en is
zijn voeding moeten opnemen”, aldus de onder-
voor dit essentiële vetzuur afhankelijk van de voeding, waarbij vooral vette zeevis een rijke
zoekers.
bron is. DHA wordt onder andere ingebouwd in het membraan van de hersencellen, waar het de
vloeibaarheid van het membraan, de prikkelgeleiding en signaaloverdracht bevordert. Tekorten,
In de praktijk
welke wijdverbreid zijn onder de bevolking, hebben onherroepelijk gevolgen voor het mentaal
Voor een dagelijkse onderhoudsdosis kan in de
functioneren, zoals ook blijkt uit nieuw onderzoek aan de Massey Universiteit in Nieuw-Zeel-
praktijk uitgegaan worden van een hoeveelheid
and.
van ongeveer 300-500 mg EPA + DHA per dag.
De optimale therapeutische dosering omega-3
bij de groep die DHA had gekregen. Hierbij wer-
vetzuren per dag varieert per aandoening en
een
den duidelijke sekseverschillen genoteerd. Bij
hangt af van de resultaten die u wilt bereiken.
DHA-supplement de hersenfunctie bevorder-
vrouwen had DHA voornamelijk effect op het
Therapeutische doses beginnen bij 500 mg EPA
de bij gezonde jonge volwassen met een lage
episodisch geheugen. Bij mannen verbeterde
+ DHA en kunnen oplopen tot 5 à 10 gram van
DHA status. 176 personen in de leeftijd van 18-
daarentegen de reactietijd van het werkgeheu-
beide vetzuren. In het algemeen hebben essen-
45 jaar werden zes maanden lang gevolgd in
gen met maar liefst 20 procent. “Een belangrij-
tiële vetzuren tijd nodig om hun werkzaamheid
een gerandomiseerd, placebogecontroleerd,
ke les die we uit dit onderzoek hebben geleerd
te bewijzen. Omega-3 vetzuren tonen hun ef-
dubbelblind onderzoek. Eén helft consumeerde
is dat sekseverschillen invloed hebben op de
fecten aan in een tijdsbestek variërend van 4
dagelijks 1,16 gram DHA, de andere kreeg een
reactie van de hersenen op behandeling met
weken tot circa 4 maanden.
placebo. Op diverse momenten tijdens het on-
DHA”. De onderzoekers stellen dan ook voor
derzoek werden de cognitieve prestaties geme-
om in de toekomst meer onderzoek te doen
Stonehouse W, Conlon CA, Podd J, Hill SR, Mini-
ten, waaronder episodisch en werkgeheugen,
naar dit interessante fenomeen.
hane AM, Haskell C, Kennedy D.,
Opzet van het onderzoek
Wetenschappers
onderzochten
of
aandacht, reactietijd en verwerkingssnelheid.
DHA supplementation improved both memory
Het episodisch geheugen is het geheugen waar-
Iedereen zou DHA moeten gebruiken
and reaction time in healthy young adults: a
in gebeurtenissen voor langere tijd worden op-
De relevantie van het onderzoek is groot en van
randomized controlled trial, Am J Clin Nutr. 2013
geslagen, en vormt onderdeel van het langeter-
belang voor hoe we over gezonde voeding na-
May;97(5):1134-43.
mijngeheugen.
denken. “Het draagt bij aan de groeiende verzameling onderzoeken die aantonen dat omega-3
Lees voor meer informatie één van de volgen-
Verbetering geheugen en reactietijd sek-
een belangrijke rol speelt in de hersenfunctie
de monografieën:
se-afhankelijk
gedurende het gehele leven, zelfs bij gezonde,
•
Omega-3 vetzuren DHA
Na zes maanden bleek dat vooral reactietijd en
mentaal goed functionerende personen. Aan-
•
Omega-3 vetzuren EPA
het episodisch en werkgeheugen verbeterden
gezien mensen maar in zeer beperkte mate
•
Omega-3 vetzuren (algemeen)
Download