LIJST VAN PRODUCTEN: WEL OF GEEN DGS NR BETAAL

advertisement
LIJST VAN PRODUCTEN: WEL OF GEEN DGS
NR
DGS
TOELICHTING
1
BETAAL- EN
SPAARPRODUCTEN
Betaalrekeningen
JA
2
Spaarrekeningen
JA
3
Spaartermijn deposito’s
JA
4
Achtergestelde deposito’s
– hoofdsom en rente
NEE,
TENZIJ
5
Levensloopregelingen
JA
6
Bankspaardeposito eigen
woningschuld
NEE
7
JA
10
Kinder- of jongerenrekening of
andere spaarrekening voor
kinderen tot 18 jaar
Positieve standen op
creditcardrekening
Tegoeden uit een lening ivm
vervroegde aflossing boven de
hoofdsom van de lening
Elektronisch geld
Indien het saldo plus de rente, minus provisie en
kosten, positief is, dan valt dit onder het DGS.
Negatief saldo wordt in mindering gebracht op de
DGS-vergoeding.
Positief saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde)
rente per datum van betalingsonmacht.
Positief saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde)
rente per datum betalingsonmacht. Eventuele kosten
voor het deblokkeren van de spaar(termijn)deposito’s
worden niet in mindering gebracht.
Bepalend zijn de voorwaarden van de achtergestelde
deposito. Achtergestelde deposito’s zijn niet
gegarandeerd indien aangemerkt als financieel
instrument dat valt onder de definitie van eigen
vermogen in de zin van de verordening
kapitaalvereisten. Ook de rentevergoeding op deze
achtergestelde deposito’s is niet gedekt.
Saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde) rente
per datum van betalingsonmacht. Het spaardeel van
de rekening valt onder het DGS.
Bankspaardeposito’s eigen woning voor zover deze
ingevolge artikel 3:265d van de Wft worden verrekend
met een verbonden eigenwoningschuld, vallen niet
onder de dekking van het DGS.
Saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde) rente
per datum van betalingsonmacht.
11
Obligatie op naam
JA
12
Girale goud/zilver rekening
JA,
TENZIJ
13
Bankspaarproducten
JA
14
Lijfrente spaarproducten
JA
8
9
JA
JA
NEE
Tegoeden op creditcards zijn direct opeisbare
tegoeden en vallen onder het DGS.
Dergelijke tegoeden zijn direct opeisbare tegoeden en
vallen onder het DGS.
Elektronisch geld: Geldswaarde die elektronisch of
magnetisch is opgeslagen die een vordering op de
uitgever vertegenwoordigt, die is uitgegeven in ruil
voor ontvangen geld om betalingstransacties te
verrichten [.].
Noch het elektronisch geld, noch het in ruil gegeven
geld, vallen onder het DGS.
Niet-overdraagbare obligaties op naam van de houder
vallen onder het DGS.
Het hangt van de voorwaarden van de rekening af of
het DGS van toepassing is. Indien uit de voorwaarden
blijkt dat de girale goud/zilverrekening een belegging
is, dan valt deze niet onder het DGS.
Positief saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde)
rente per datum van betalingsonmacht.
Positief saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde)
rente per datum van betalingsonmacht.
Pagina
1 van 2
15
Sealbags
NR
16
BELEGGINGEN
Financiële instrumenten
DGS
NEE
17
18
Obligaties aan toonder
Tegoeden op een
beleggingsrekening niet belegd
in aandelen of andere financiële
instrumenten
Beleggingshypotheek (BEW)
NEE
JA
NEE
Beleggingshypotheek (BEW) is een belegging en valt
niet onder het DGS.
DGS
TOELICHTING
NEE
Verzekeringen vallen niet onder het DGS.
21
VERZEKERINGEN, LENINGEN,
OVERIG
Levensverzekering pensioenen,
kapitaalverzekeringen en
lijfrenten, levensverzekeringen
Bouwdepot
NEE
22
23
G-Rekening
Indexgarantiecontracten
JA
NEE
24
Producten met een
inkomensaanvulling op de
hypotheek
Bonusrente en toprente
NEE
Bouwdepot is het nog niet opgenomen gedeelte van de
lening en valt dus niet onder het DGS. Het betreft een
uitgestelde lening.
G-Rekening valt onder het DGS.
Indexgarantiecontracten vallen niet onder het DGS voor
zover risico wordt gelopen over de hoofdsom.
Betreft een verzekeringsproduct.
Kosteninhoudingen agv
vervroegde opname
Effectenlease en gekoppelde
kredietvorm
Collateral accounts
NEE
19
NR
20
25
26
27
28
JA
NEE
Sealbagstortingen die nog niet op de rekening zijn
bijgeboekt, vallen onder het DGS.
TOELICHTING
Financiële instrumenten, zoals effecten, opties, futures,
swaps en rentetermijncontracten, vallen niet onder het
DGS.
Saldo en (opgebouwde, nog niet uitgekeerde) rente per
datum betalingsonmacht.
Indien, vanwege het in betalingsonmacht raken van de
instelling, vervroegd is opgenomen/uitbetaald, valt dit
niet onder het DGS.
NEE
Betreft een schuld.
JA
Resterende positieve waarde valt onder het DGS.
Pagina
2 van 2
Download