HBO 5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS

advertisement
HBO 5 Orthopedagogie
ECTS- FICHE
ECTS-Fiche Psychologische thema’s
Code:
Cluster:
Academiejaar:
Studietijd:
Deliberatie:
Vrijstelling:
Onderwijstaal:
Lector(en):
4934
1
2015 - 2016
40 lestijden
mogelijk
mogelijk
Nederlands
Carine Lauwers
Dorien Jansen
1. Aanvangscompetenties
Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te
beschikken:
-
Eindcompetenties secundair onderwijs
2. Eindcompetenties
De student
-
Is zich bewust van zijn eigen handelen, eigen waarden en normen
Heeft zicht op de eigenheid van de cliënt
Onderbouwt keuzes voor bepaalde methoden vanuit theoretische,
(ortho)(ped)agogische en ethische kaders
Analyseert adequaat de situatie
Denkt mee in functie van de opmaak en de uitvoering van een handelingsplanning
-
Levert een bijdragen aan het omschrijven van de doelen, methoden en middelen die
inspelen op de vraag en noden van de cliënt/het netwerk van de cliënt
Neemt deel aan de evaluatie en het optimaliseren van de doelen, methoden en
middelen in functie van de vragen en noden van de cliënt/het netwerk van de cliënt
3. Competentiegerichte doelstellingen
-
-
-
Benoemen van het studieterrein van de algemene psychologie en de samenhang met
andere menswetenschappen.
Benoemen van deelgebieden en stromingen binnen de algemene psychologie.
Aangereikte voorbeelden hierbinnen kunnen plaatsen.
Onderscheiden en benoemen van de aspecten die het gedrag van mensen en de
redenen ertoe.
Toepassen hoe deze kennis en inzichten zich kunnen manifesteren in het gedrag van
cliënten en collega’s.
Inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderzoeksmethodes die gebruikt worden
in de psychologie. Onderzoeksmethodes toepassen op het eigen werkveld. Kritisch
reflecteren over de toepassing van de gebruikte werkvormen.
Benoemen van de aspecten die menselijk gedrag beïnvloeden zoals: waarneming,
leerprocessen, geheugen, bewustzijn, motivatie, emoties, zelfbeeld, intelligentie..
Relateren van bovengenoemde aspecten aan eigen persoonlijkheid en aan een
professionele hulpverlener via reflectie en zelfreflectie
Bereid zijn naar zichzelf te kijken en aan eigen aspecten te werken om tot een
stabiele persoonlijkheid te evolueren.
Bereid zijn tot zelfreflectie en openstaan voor feedback.
Eigen gedrag en handelen (beter) hanteren i.f.v. een uitnodigend en veilig
begeleidingsklimaat voor cliënten en i.f.v. de samenwerking met collega’s.
Eigen sterke en zwakkere aspecten als hulpverlener durven zien, benoemen,
hanteren. Deze inzetten om een professionele begeleidingsrelatie uit te bouwen
Objectief reflecteren en evalueren t.a.v. eigen beroepshouding en eigen
handelingsaspecten.
Opbouwen en respecteren van een eigen positief zelfbeeld om van daar uit een
positief hulpverleningscontact op te opbouwen met de hulpvrager.
Opbouwen en respecteren van een eigen positief zelfbeeld om van daaruit een
positief samenwerkingsverband op te bouwen met collega’s, team en medecursisten.
Zich durven engageren: vertrouwen geven en wekken bij collega’s en cliënten.
Kritische ingesteldheid ontwikkelen t.a.v. vooroordelen en stereotypieën en
oppervlakkige vaststellingen en vanzelfsprekendheden.
Getuigen van abstraherend en genuanceerd denken: Psychosociale factoren bij een
cliënt kunnen herkennen en motiveren hoe (alternatieven benoemen) je daarmee
omgaat.
4. Inhoud
Theoretische psychologie -Toegepaste psychologie:
-
Wat is psychologie?
Onderzoeksmethodes binnen de psychologie
Wat is gedrag?
De waarneming
Leerprocessen
Het geheugen
Motivatie
Emoties
Het zelfbeeld
Intelligentie
5. Onderwijs – en leeractiviteiten
Contact- en afstandsonderwijs
Onderwijsleergesprek
Groepswerk
Zelfstudie
Inbreng van eigen casussen/voorbeelden vanuit het werkplekleren
Doceren
6. Evaluatievormen
Formatieve toetsen
Summatieve toetsing naar begrippen, methodieken en toegepaste vertaling op het werkveld:
100% op (mondeling- schriftelijk) examen
7. Didactisch materiaal en media
Cursus
PPT bij elk hoofdstuk
Actuele teksten/artikels
Casussen - voorbeelden
Videofragmenten
Diagnostische vragen met verbetersleutel
Vrijblijvende verwerkingsopdrachten
8. Studiebegeleiding
Op Moodle zijn er een concreet overzicht van de werkwijze bij de cursus en studietips te
vinden.
Er zijn vrijblijvende verwerkingsopdrachten en diagnostische vragen. Je krijgt steeds
feedback bij verwerkingsopdrachten, hetzij via Moodle, hetzij via klassikale bespreking, hetzij
via mondelinge individuele toelichting.
9. Volgtijdelijkheid
Geen
10. Verantwoordelijke opleidingsonderdeel
Carine Lauwers
Download